Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji."— Transkript prezentace:

1 INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji III

2 Představení projektu Služby II Cíl projektu: Doba realizace: Podpora služeb: Aktivity projektu: Finanční podpora:

3 Představení projektu Lokality III Cíl projektu: Vyhledávat osoby ohrožené sociálním vyloučením, podporovat jejich zapojení do společnosti a na trh práce pomocí terénního programu a rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. Realizace projektu: 1. 10. 2012 – 31.3. 2015 Podpora služeb: 1.1.2013 – 31.12.2014 Aktivity projektu:  Realizace terénních programů ( lokality Hradec Králové, Rychnovsko a Kostelecko, Trutnovsko, Jičínsko)  Rozvoj SAS pro rodiny s dětmi (Jaroměř, Jaroměř – Josefov, Broumov, Náchod, Dvůr Král.n.L., Vysoké Veselí, Hradec Králové) Finanční podpora: 32 548 194 Kč

4 Závazky vyplývající ze smluv Dodavatel je povinen zajistit trvalou dostupnost služeb. Služby musí být realizovány kontinuálně bez ohledu na výši splnění minimální míry indikátorů. Celková doba výpadku za 1 kalendářní rok nepřesáhne 5% sjednaného rozsahu poskytování služby. Po dobu výpadku bude zajištěn náhradní výkon základního poradenství. Viz Smlouva bod 3.4.

5 Zpráva o plnění služeb 1.Realizovaná klíčová aktivita 2.Spolupráce s ostatními subjekty 3.Plnění podmínek vymezených v příloze č.4 Smlouvy – minimální rozsah poskytovaných služeb 4.Publicita 5.Monitorovací indikátory 6.Problémy při realizaci

6 Zpráva o naplnění indikátorů 1/2 Název projektu:Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II Číslo projektu:CZ.1.04/3.1.00/05.00065 Příjemce dotace:Královéhradecký kraj Číslo veřejné zakázky: Číslo smlouvy: Vysoutěžená cena: Poskytovatel služeb: Identifikační číslo: Druh služby: Název služby: Číslo registrace služby: Místo poskytování: Personální zabezpečení: Kapacita služby: Požadovaná výše splnění indikátoru:uživatel Minimální výše splnění indikátoru:uživatel

7 Zpráva o naplnění indikátorů 2/2 Počet uživatelů cílové skupiny Rozdělení dle pohlaví Kalendářní čtvrtletí Počet uživatelů za kalendářní čtvrtletí Počet nových uživatelů za kalendářní čtvrtletí počet mužůpočet žen 01.01.2013 - 31.03.2013 01.04.2013 - 30.06.2013 01.07.2013 - 30.09.2013 01.10.2013 - 31.12.2013 01.01.2014 - 31.03.2014 01.04.2014 - 30.06.2014 01.07.2014 - 30.09.2014 01.10.2014 - 31.12.2014 0 00

8 Závazky vyplývající ze smluv Monitorovací indikátory (MI) Hodnota monitorovacího indikátoru je uvedena ve Smlouvě o zajištění sociální služby bod 3.2. Minimální míra splnění indikátoru činí 85 %. Vykazování MI MI budou vykazovány ve Zprávě o plnění služeb a naplnění indikátorů, viz příloha č. 7 Smlouvy

9 Přílohy zálohové faktury Přílohy Zpráva o plnění služeb a Zpráva o naplnění indikátorů a jsou nedílnou součástí zálohové faktury, která se předkládá do 7 pracovních dnů od ukončení předcházejícího monitorovacího období. Obě zprávy informují o realizaci sociální služby za uplynulé monitorovací období. Na přílohách nutno uvést datum a podpis oprávněné osoby. Zálohovou fakturu společně s přílohami zasílat na Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

10 Povinná publicita Poskytovatel je povinen: provádět publicitu projektu v souladu s Manuálem pro publicitu OP LZZ, viz. odkaz http://www.esfcr.cz/file/7995/ http://www.esfcr.cz/file/7995/ označit prostory poskytování služeb informačním panelem udržovat webové stránky v aktuálním stavu. 1x ročně vydat leták s informacemi o sociální službě 2x ročně poskytnout médiím tiskovou zprávu.

11 Povinná publicita letáky a tiskové zprávy je nutné před vytištěním odsouhlasit s projektovým manažerem „Povinné minimum publicity OP LZZ“ musí být na tištěných materiálech vždy v horní části a minimálně na přední straně těchto materiálů; zároveň bude použito „Povinné minimum publicity OP LZZ“ všude tam, kde bude použito logo poskytovatele sociálních služeb logo poskytovatele sociálních služeb může být použito u tištěných materiálů pouze v dolní části materiálu a nesmí být větší než řada log „Povinného minima publicity OP LZZ“ logo poskytovatele sociálních služeb u individuálních projektů se nesmí používat na propagačních předmětech

12 Povinná publicita - vzory Pod logolinkem nutno uvést text: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

13 Kontroly Výkon kontroly u poskytovatelů bude probíhat dle Metodiky pro výkon kontrol v rámci IP, viz. Příloha č. 5 Smlouvy. Objednatel je oprávněn provádět monitorovací návštěvy.

14 Příklad 1 (poskytovatelé, kde je více služeb, činností…) Předmět smlouvy – rozsah zakázky ve vztahu k financím IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Předmět smlouvy - Zakázka 1, Zakázka 2 Není předmět smlouvy Zakázky 3,4…. Celá sociální služba - středisko 2.1.Předmětem Smlouvy je závazek veřejné služby spočívající v poskytování poskytování sociální služby ……….pro osoby s ……… ( dále jen „osoby cílové skupiny“) ………formou pro region ……..s požadovanou minimální kapacitou x osob. Závazek poskytovatele provozovat služby podpora samostatného bydlení představuje komplexní zajištění služeb ………

15 Příklad 2 (poskytovatel poskytuje pouze jednu soc. službu) Předmět smlouvy – rozsah zakázky ve vztahu k financím IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Předmět smlouvy – Středisko 1 Není předmětem smlouvy Středisko 2 Celá sociální služba - středisko 11.2 Poskytovatel je povinen odděleně účtovat o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech při realizaci předmětu této Smlouvy, tj. zajistit oddělené účtování o výnosech a čerpání jednotlivých zdrojů krytí nákladů (zakázkově). Zakázka 1Zakázka 2

16 Výpočet přiměřeného zisku IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Základna pro výpočet ziskuNení předmět výpočtu zisku Celá sociální služba - středisko 6.4.Platba za služby je sjednána tak, aby dosahovala částky, která je nezbytná k pokrytí čistých nákladů vynaložených Poskytovatelem při poskytování služeb dle Smlouvy včetně případného přiměřeného zisku do maximální výše 1,6% za dobu trvání Smlouvy. Kalkulace Platby za služby je uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy.

17 Výpočet přiměřeného zisku IP Další zdroj schválený Další zdroj neschválený, jiná činnost, jiná cílová skupina v rámci sociální služby Základna pro výpočet ziskuNení předmět výpočtu zisku Celá sociální služba - středisko Náklady ______________ = Výnosy (1- povolený zisk %) Náklady = Výnosy * (1 – povolený zisk %) Náklady = Výnosy * 0,984 (při povoleném zisku 1,6 %)

18 Vedení účetnictví 11.1 Poskytovatel je povinen vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, případně, nemá-li tuto povinnost, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady vztahující se k prostředkům poskytnutým na základě této Smlouvy splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou bodu (f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvanlivost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k prostředkům poskytnutým z finanční podpory. Střediska, zakázky Rozúčtování společných nákladů dle předem stanovené metodiky, rozúčtování uvést na účetních dokladech Ke každému účetnímu zápisu – účetní doklad se všemi náležitostmi

19 Finanční kontrola Zajistit přístup ke všem dokladům, složkám a dokladovým řadám.

20 Kontaktní údaje – Služby II Projektový manažer – Centrum EP: Ing. Bc. Markéta Vítková mail: vitkova@cep-rra.czvitkova@cep-rra.cz tel.: 495 817 823, 725 553 929 Finanční manažer – Centrum EP: Olga Horáčková mail: horackova@cep-rra.czhorackova@cep-rra.cz tel.: 495 817 834, 725 724 292

21 Kontaktní údaje – Lokality II Projektový manažer – Centrum EP: Mgr. Marcela Bezdíčková mail: bezdickova@cep-rra.czbezdickova@cep-rra.cz tel.: 495 817 829, 725 027 795 Finanční manažer – Centrum EP: Bc. Lenka Houserová mail: houserova@cep-rra.czhouserova@cep-rra.cz tel.: 495 817 820, 720 404 198


Stáhnout ppt "INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II Podpora sociální integrace obyvatel vyloučených lokalit v Královéhradeckém kraji."

Podobné prezentace


Reklamy Google