Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Erben CSc.,.  1. Charakteristika trhu  2. Příležitosti  3. Rizika/problémy  4. Bilaterální ekonomická spolupráce  5. Perspektivní obory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Erben CSc.,.  1. Charakteristika trhu  2. Příležitosti  3. Rizika/problémy  4. Bilaterální ekonomická spolupráce  5. Perspektivní obory."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Erben CSc.,

2  1. Charakteristika trhu  2. Příležitosti  3. Rizika/problémy  4. Bilaterální ekonomická spolupráce  5. Perspektivní obory  6. Závěr

3 1. Charakteristika trhu Geograficko-ekonomické charakteristiky trhu 46 mil obyvatel, rozloha 603,7 tis. km čtverečních (po RF největší evropská země), lokace mezi EU a RF nezávislý stát od roku 1991 surovinová základna (železo, ocel, uhlí, stavební materiály, ropa/plyn, železné a neželené kovy aj.) zemědělský potenciál (výměra a kvalita orné půdy (černozem) třetí největší podíl orné půdy k rozloze země na světě relativně rozvinutý průmysl (těžební, hutnicko chemický komplex, energetika, těžké strojírenství, letecký průmysl, kosmický průmysl aj.) relativně kvalifikovaná pracovní síla (v oblasti tradičních oborů, ale i některých moderních např. IT aj.)

4 2. Příležitosti (proč obchodovat s Ukrajinou) Geograficko – ekonomické charakteristiky Kulturně-historické vazby Jazyková příbuznost Určitý stupeň komplementarity národohospodářských komplexů Státní podpora exportu zboží a služeb Zařazení Ukrajiny do prioritních zemí v oblasti vnějších ekonomických vztahů také v nové exportní strategii ČR Existence MVK jako nejvyššího koordinátora rozvoje vztahů v dané oblasti Zastoupení ČR včetně jeho složek na trhu (ZÚ, GK, HK, Czechtrade, Czechtourism, ČC, konzultační firmy aj. včetně pomoci zahraničních zastoupení EU, EBA, ACC, bank, mezinárodních organizací apod.

5 Potřeba široké modernizace ukrajinské ekonomiky a příslušných ekonomických reforem jako katalyzátorů rozvoje bilaterálních obchodně ekonomických vztahů Aspekt možnosti spolupráce na třetích trzích, zejména v prostoru zemí SNS a potenciální možnosti, které vyplývají z dohody tzv. DCFTA mezi EU a Ukrajinou Relativně dobrá pověst kvality české produkce na místním trhu (zejména v oblasti strojírenské produkce, zařízení pro infrastrukturu aj.)

6 3. Rizika/problémy - V současné době se ve vzájemné bilanci příležitostí a rizik/problémů „ručička vah“ bohužel přiklání více k rizikům, jež souvisí nejen s vývojem v oblasti vnějšího prostředí, ale především s některým vlivem subjektivních politických rozhodnutí současného vedení, které se nepříznivě promítá do oblastí hospodářské politiky a jejich příslušných aspektů včetně ekonomické legislativy a především pak do konkrétní hospodářské praxe, resp. praktické aplikace normativních aktů. - Mezi hlavní rizika/problémy, které negativně ovlivňují kvalitu podnikatelského a investičního prostřed patří:

7 Složitost daňového systému (vysoký počet daní, složitá daňová administrace, komplikovaná refundace DPH a její podmínky aj.) Specifika celních procedur (problémy v identifikaci správné celní hodnoty a s celní klasifikací), řadu problémů by měl vyřešit nový Celní zákoník platný od 1.6. 2012 Korupce (podle českých podnikatelů došlo v tomto segmentu za poslední období k dalšímu zhoršení situace) Klanovo oligarchická struktura včetně pronikání businessu do politické sféry (výsledkem často bývá monopolizace určité části trhu a s tím spojená nízká konkurenceschopnost a provázanost různých zainteresovaných orgánů státní moci) Značná část ekonomiky se nachází v tzv. šedé zóně (podle některých odhadů až 50%, s tím spojené daňové úniky a tzv. výplaty v obálkách apod.)

8 Případy hospodářské kriminality (včetně tzv. rejderství, resp násilného převzetí vlastnictví) Špatná vymahatelnost hospodářského práva (nízký stupeň transparentnosti a provázanost mezi zainteresovanými skupinami a orgány státní moci) Nedostatek důvěryhodných informací včetně podnikatelských rejstříků (rejstříky jsou sice k dispozici na některých webových stránkách´, ale jejich vypovídací schopnost je nízká a za úplatu klient neobdrží srovnatelnou informaci jako v Evropě) Časté změny ekonomické legislativy a její různá aplikace v praxi včetně na regionální úrovni (to ve svém důsledku vytváří mnoho nejasností a neprůhlednost celého systému, který tak postrádá právní stabilitu a umožňuje různý výklad normativních aktů a to jak na centrální, tak i na regionální úrovni)

9 Nepředvídatelnost regulačního prostředí (množství různých směrnic a metodických pokynů, nejednotný přístup ze strany různých orgánů státní moci včetně nedostatku mezioborové a meziodvětvové koordinace) Nedostatečný stupeň deregulace ekonomiky (množství povolovacích, licenčních a certifikačních procedur aj.) Netransparentnost vlastnických struktur, procesů veřejných zakázek, privatizace apod. (řada podmínek pro tendrová řízení jsou vypsána předem s cílem minimalizace konkurence včetně případů jednoho účastníka) Omezený přístup k úvěrovým zdrojům a mezinárodním půjčkám (mj. důsledek situace v oblasti likvidity v bankovním a finančním sektoru a faktického pozastavení spolupráce s MMF v návaznosti na neplnění jeho podmínek pro poskytnutí příslušných tranší vyplývajících z dohody Stand by)

10 4. Bilaterální ekonomická spolupráce, perspektivní obory Ukrajina zaujímá stabilně místo mezi dvacítkou našich největších obchodních partnerů (z hlediska našeho vývozu pak v roce 2011 zaujala 18. místo) V roce 2011 dosažena rekordní úroveň vzájemného obratu výměny zboží (cca 2,8 mld. USD při mírném pasívu obchodní bilance) Nejvýznamnější položky našeho vývozu: ( díly a příslušenství motorových vozidel cca 11%, zařízení k automatickému zpracování dat 7,5%, telekomunikační zařízení 7%, automobily 4%, elektrické přístroje 4%, železniční vozidla 3,5%, manipulační zařízení 2,7% aj. Nejvýznamnější položky našeho dovozu: ( železná ruda a koncentráty – 55%, výrobky z válcovaného železa a oceli – 9,3%, ropné produkty 5,9%, prostředky rozvodu elektrické energie – 4,3%, elektrická energie – 3,8%, koks – 2,6% aj.

11 Rezervy dalšího rozvoje obchodní výměny Stále existuje potenciál navýšení obratu Optimalizace struktury vzájemné výměny ve směru zvýšení podílu položek s vyšší přidanou hodnotou Potenciál v rozvoji meziregionální spolupráce (úspěšné příklady spolupráce kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti a Moravskoslezského kraje v Doněcké oblasti) Rezervy ve využití financování programů ze zdrojů EU (příklad pozitivního zapojení ČR do twinningového programu s Rakouskem v oblasti ekologického auditu) Rezervy v oblasti spolupráce s partnery ze třetích zemí Určité rezervy stále existují v oblasti zvýšení efektivity akviziční činnosti našich firem na trhu V oblasti investic převládá tendence ke snížení s ohledem na kvalitu investičního prostředí v Ukrajině

12 5. Perspektivní obory Energetika (dodávky zařízení pro všechny typy klasických elektráren i alternativních zdrojů energie) Strojírenství (dodávky obráběcích a tvářecích strojů, zemědělské a dopravní techniky apod,) Infrastruktura (dodávky zařízení pro městskou, komunální, dopravní aj, infrastrukturní systémy) Zemědělsko - potravinářský komplex (zejména dodávky zařízení a techniky pro živočišnou výrobu a některá odvětví rostlinné výroby, jakož i zpracování potravin) Ekologie (čističky odpadních vod, zpracování komunálního i průmyslového odpadu aj) Zdravotnictví (dodávky léků a zdravotní techniky)

13 Některé příklady aktivit malých a středních podniků na ukrajinském trhu Firma Brunnthaller – dodávky zařízení pro chov prasat a skotu Firmy Promed, BMT, BTL – dodávky zdravotnické techniky a léků Firma Ekotechnik – aktivity v oblasti fotovoltaiky Firma Tedom – kogenerační jednotky Firma Tekro – zařízení na zpracování krmivových směsí TTC Marconi – telekomunikační technika Mostarez – dodávky čističek, spaloven, zpracování odpadu, rekonstrukce bytové výstavby Leco Plzeň – dodávky laboratorní techniky Prokop Pardubice – mlýny

14 6. Závěr Na základě výše uvedeného apelujeme na všechny zájemce o ukrajinský trh, aby věnovali patřičnou pozornost přípravě vstupu na trh a seznámením se s dostupnými informacemi, zejména právnímu ošetření každého obchodního případu/kontraktu. Zvláštní pozornost je pak třeba věnovat platebním podmínkám, výběru obchodního partnera, uplatnění příslušného práva při potenciálním sporu, resp. arbitrážní klauzule apod.


Stáhnout ppt "Ing. Jan Erben CSc.,.  1. Charakteristika trhu  2. Příležitosti  3. Rizika/problémy  4. Bilaterální ekonomická spolupráce  5. Perspektivní obory."

Podobné prezentace


Reklamy Google