Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační procesy založené na klastrových strukturách Program švýcarsko-české spolupráce Fond Partnerství Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační procesy založené na klastrových strukturách Program švýcarsko-české spolupráce Fond Partnerství Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Inovační procesy založené na klastrových strukturách Program švýcarsko-české spolupráce Fond Partnerství Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Tento projekt se koná za podpory Olomouckého kraje

2 Základní informace Název projektu Inovační procesy založené na klastrových strukturách Žadatel Olomoucký klastr inovací Partner Platinn Plánovaná doba realizace Zahájení – 1.6. 2011 Ukončení – 31.10. 2012 Uznatelné náklady 1 756 511 Kč (85 % Fond Partnerství, 15 % Olomoucký kraj)

3 Účel a cíl projektu Účelem projektu je přenos specifického know-how ze Švýcarska do Olomouckého kraje. Platinn – Olomoucký klastr inovací Obecný cíl: nastartování a posílení inovačních procesů v OLK a intenzivnější využití inovačních možností a potenciálu regionu skrze aktivní MSP Specifické cíle: – Vytvoření funkčního systému spolupráce mezi státní správou a samosprávou, znalostní základnou a podnikatelskými subjekty (regionální inovační systém) – Budování expertizy a personální kapacity v rámci OKI

4 Inicializační fáze projektu Definovat účel a cíl projektu Stanovit základní parametry (doba trvání, náklady, aktivity, výstupy) Získat partnera projektu

5 Aktivity a výstupy Přenos know how ze švýcarského prostředí do Olomouckého kraje o Vybraní experti společnosti Platinn zpracují tzv. „Best-practise“ studii. o Předmětem studie bude zejména popis konkrétních kroků/opatření, které vedly k naplnění inovačních cílů regionu. Studijní cesty českých expertů (pracovníků MVŠO) do Švýcarska o Experti společnosti Platinn představí RIS regionu Západní Švýcarsko. Během první cesty – globální pohled na RIS, v rámci druhé cesty konkrétní nástroje a opatření k naplnění obecných cílů. o Výstupy: návrh systémového rámce sloužícího k řízení, koordinaci a realizaci inovačních procesů v OLK, možnosti přenosu specifických nástrojů do prostředí OLK.

6 Aktivity a harmonogram Zpracování „Strategie rozvoje inovačních procesů na základě klastrových struktur“ o Strategie bude vycházet z výsledků studie Best-practise a první studijní cesty. Obsahem bude zejména definování systémového rámce pro řízení, koordinaci a realizaci inovačních procesů v OLK a návrh souboru opatření a služeb, které podpoří rozvoj inovačního potenciálu v MSP. Organizace seminářů na téma „Inovace v Olomouckém kraji“ o Cílem je vytvořit prostor pro veřejnou diskusi týkající se nastavení RIS. V průběhu prvního semináře bude představena Best-practise studie, druhý seminář představí závěry Strategie a Akčního plánu.

7 Aktivity a harmonogram Zpracování „Akční plán pro implementaci strategie“ o Definování postupů implementace závěrů Strategie a navržení dalších kroků, nutných k naplnění očekávaných cílů. o Definice jednotlivých služeb na podporu inovačního potenciálu MSP, které tvoří motor inovačních aktivit. Administrativa a publicita o Uchovávání dokumentů spojených s realizací, jednotlivých výstupů, ekonomických a účetních dokumentů apod. o Otištěním informativních článků k tématu v místním tisku. o Veřejně přístupné stránky OKI a MVŠO

8 Rozpočet sub-projektu Jednotlivé části rozpočtuJednotka Počet jednotek Náklady v CZK Jednotková cena bez DPH Celkem bez DPH Celkem s DPH Technická asistence- expertixxxx Cestovnéxxxx Semináře v ČR ***xx xx Překladyxx xx Tisk výstupůxx xx Grafický design výstupůxx xx Tlumočeníxx xx Administrativní náklady ***xx xx Publicita***xx xx Informační brožuryxx xx Vytvoření webové stránkyxx xx

9 Harmonogram Task20112012 1)Best practice study 78910111212345678910 1 Agreement on the content 2 Elaboration of the study - 1st version study 3 Elaboration of the study - final version study 2)1st study trip to CH - policy level 4 Organising the visit 5 Visit (2 days) 3)Strategy and action plan elaboration 6 Strategy elaboration 7 Action plan elaboration

10 Harmonogram Task20112012 4)Seminar 1 in CZ 78910111212345678910 8Seminar (1 day) 5)2nd study trip to CH - operational level 9Organising the visit 10Visit (2 days) 6)Seminar 2 in CZ (platinn not concerned) 11 Seminar

11 Personální zajištění ŘÍDÍCÍ KOMISE MANAŽER PLATINN ODBORNÍ GARANTI MVŠO ADMIN. PRACOVNÍK ASISTENTKA ODBORNÝ PRACOVNÍK EXPERTI PLATINN

12 Vazby a role Vazby Řídící komise Manažer projektu Admin. pracovník AsistentOdborní garanti Odborný pracovník Christoph Meier Expert Platinn Řídící komise xŘídícíxxxxxx Manažer projektu Odpovědná x Řídící KontrolníŘídícíZpětná x Administr. pracovník x Odpovědná xxxxxx Asistentka x Odpovědná xxxxxx Odborní garanti MVŠO x Odpovědná xxx Zpětná x Odborný pracovník x Odpovědná xx Zpětná xxx Christoph Meier x Zpětná xxxxx Řídící Experti Platinn xxxx Zpětná x Odpovědná x

13 Vazby a role RoleČinnosti XYŘídicí komise Schvaluje výstupy projektu, dle potřeby rozhoduje o významných změnách v projektu, které mají vliv na čas, kvalitu a rozpočet. XYManažer projektu Koncepce projektu, zajištění a kontrola výstupů, komunikace s poskytovatelem grantu, ekonomika projektu, řízení a koordinace projektového týmu, reporting ŘK, aktivní účast na studijních cestách a seminářích XY Administrativní pracovník Administrace, vypracování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, podílí se na přípravě projektových aktivit (zejména semináře), plnění operativních úkolů dle zadání manažera XYAsistentka Příprava aktivit projektu, plnění operativních úkolů dle zadání manažera XYOdborný garant Garance odborné úrovně písemných výstupů projektu, aktivní účast na obou seminářích a studijních cestách. XY Odborný pracovník Součinnost při zpracování odborných písemných výstupů dle zadání manažera projektu a odborných garantů. XYPlatinn Garance zpracování výstupů za partnerskou organizaci Platinn, zajišťuje obsahovou náplň studijních cest, aktivně se zúčastní jednoho semináře v Olomouci. XYExperti Platinn Zpracování odborného výstupu „Best-practise“ studie.

14 Rizika sub-projektu Analýza rizik Identifikace rizikaMíra rizikaPravděpodobnostNávrh na minimalizaci rizika 1- nízká, 3 - střední, 5 - vysoká Dodatečné změny požadavků žadatele a partnera projektu. 22 Partnerská dohoda jasně vymezí kompetence, míru zapojení a odpovědnost jednotlivých subjektů. Koordinační schůzka zahajující projekt jasně vymezí podrobnější harmonogram realizace, obsah a rozsah klíčových aktivit a jejich výstupů. Konzervativní přístup podniků k inovacím. 33 Vysvětlení a zdůraznění přínosu projektu podnikatelským subjektům v kraji. Spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou. Zvýšení nákladů během projektu. 32 Finanční a cenová analýza

15 Rizika sub-projektu Analýza rizik Identifikace rizikaMíra rizikaPravděpodobnostNávrh na minimalizaci rizika 1- nízká, 3 - střední, 5 - vysoká Dostupnost finančních zdrojů v čase realizace - cash flow 32 Finanční a cenová analýza Splnění termínů realizace projektu 22 Jasná koordinace projektu, vyjasnění odpovědnosti a rolí jednotlivých členů pracovního týmu. Nezájem ze strany podnikatelů o výstupy projektu 43 Informovat podnikatelské subjekty o plánovaných výstupech a seminářích a spolupracovat s KHK OK. Rozšiřování povědomí o projektu bude zajištěno všemi členskými subjekty družstva OKI

16 Udržitelnost sub-projektu Příprava Regionální inovační strategie Budování Inovačního centra Olomouc Spolupráce na projektech financovaných v rámci komunitárních programů (např. 7. Rámcový program) Písemné výstupy se stanou součástí studijních opor k předmětům spojeným s inovační ekonomikou a podnikáním, které jsou součástí studijních oborů na MVŠO.

17 Organizace a řízení sub-projektu Projekt bude řízen ve třech úrovních o Řídící komise, jako nejvyšší orgán projektu s rozhodovací pravomocí. Řídící komise projektu jako jeho vrcholný orgán schvaluje výstupy projektu a rozhoduje o veškerých změnách v projektu, které mají vliv na čas, kvalitu nebo cenu projektu. o Vedoucí projektu, jako orgán s rozhodovací pravomocí v definovaných mezích. Provádí průběžné řízení projektu a rozhoduje o postupu projektu v mezích daných harmonogramem projektu, partnerskou smlouvou a projektovou žádostí. Vedoucí projektu odpovídá za implementaci projektu a jeho finanční řízení. o Řešitelský tým, jako pracovní (výkonný) orgán projektu. Zpracovává problematiku definovanou vedoucím projektu, za práci řešitelského týmu odpovídá vedoucí projektu.

18 Organizace a řízení sub-projektu Plánování a vyhodnocování postupu projektu o Porovnání postupu prací s plánem. o Plán prací na příští období. o Plánované a realizované výstupy, kontrola kvality. o Posouzení všech plánovaných výstupů, jejich úrovně nebo jejich naplnění na základě písemných materiálů, stavu rozpracovanosti řešení a prověření naplnění potřeb poskytovatele dotace. o Plánované a realizované čerpání finančních prostředků. o Soulad čerpání finančních prostředků na projekt se smlouvou a harmonogramem. o Požadavky na řešení výjimečných situací. o Požadavek na změnu v projektu týkající se ceny, kvality nebo termínu implementace – požadavek na provedení změnového řízení. o Rizika projektu. o Vyhodnocení dostatečnosti eliminace identifikovaných rizik.

19 Financování sub-projektu Výše grantu může dosáhnout maximálně 85 % celkových oprávněných nákladů - pokud je spolufinancování zajištěno z veřejných zdrojů (státního, regionálních nebo místních rozpočtů), je výše spolufinancování minimálně 15 %. prostředky dotace budou propláceny zpětně na základě uskutečněných a vykázaných výdajů Inovační procesy založené na klastrových strukturách CelkemGrantSpolufinancování 1 756 511 Kč1 493 034,35 Kč263 476,65 Kč 100%85%15%

20 Závěrem Děkujeme za pozornost Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union


Stáhnout ppt "Inovační procesy založené na klastrových strukturách Program švýcarsko-české spolupráce Fond Partnerství Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google