Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika věcných břemen a daňových odpisů při výstavbě telekomunikačních sítí Jan Zahradníček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika věcných břemen a daňových odpisů při výstavbě telekomunikačních sítí Jan Zahradníček"— Transkript prezentace:

1 Problematika věcných břemen a daňových odpisů při výstavbě telekomunikačních sítí Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

2 Témata Některé z mnoha problémů, na které naráží operátoři při budování optických sítí: 1.Výstavba sítí na pozemcích a stavbách v majetku obcí – jak postupovat, jak určit cenu za zřízení věcného břemene? 2.Sdílení síťové infrastruktury – jak se na povinnost sdílení infrastruktury dívá evropská a česká legislativa 3.Daňové odpisy optiky - je nutné odepisovat síťovou infrastrukturu 20 let?

3 Výstavba sítě na cizí nemovitosti Právní rámec:  ZoEK : podnikatel zajišťující VKS je oprávněn zřizovat a provozovat na cizím pozemku a/nebo cizí stavbě síťovou infrastrukturu (vedení, stožáry, související zařízení …).  § 104 odst. 3 ZoEK: podnikatel zřídí k výkonu svých oprávnění primárně věcné břemeno Výjimky:  Pro umístění a provoz anténních stožárů vč. antén a spojů lze na návrh podnikatele uzavřít i jiný typ smlouvy (nájem, výpůjčka) – vždy písemně  V případě stavby lze vnitřní komunikační vedení umístit na základě souhlasu vlastníka nemovitosti – musí být písemný

4 Výstavba sítě na cizí nemovitosti Závěr: Venkovní komunikační vedení - pouze na základě věcného břemene!

5 Právní úprava věcných břemen  Upravuje občanský zákoník - 89/2012 Sb. (NOZ)  Věcná břemena – patří do množiny věcných práv k cizím věcem. Omezení vlastníka věci ve výkonu jeho vlastnického práva - povinnost něco dělat, dát, strpět nebo se nějakého jednání zdržet  ZoEK – síť elektronických komunikací je inženýrskou sítí ve smyslu NOZ → specifický typ věcného břemene – služebnost inženýrské sítě  Obsah věcného břemene inženýrské sítě:  Právo na vlastní náklady zřídit, provozovat a udržovat vedení sítě  Povinnost vlastníka to umožnit a zdržet se všeho, co by síť ohrožovalo, vč. povinnosti umožnit vstup na pozemek za účelem prohlídky a údržby sítě  Obsahem není ze zákona povinnost poskytnout náhradu za věc. břemeno

6 Postup zřízení věcného břemene  Věcné břemeno je soukromoprávním vztahem → zřízení primárně na smluvním základě. Postup dle ZoEK:  smlouva o smlouvě budoucí – na jejím základě dojde k výstavbě  smlouva o zřízení věcného břemene – po zaměření, pouze ke skutečně dotčené části nemovitosti  za jednorázovou náhradu – ze zákona  Smlouva je jen titulem – ke vzniku dochází zápisem do katastru nemovitostí  Pokud není uzavřena smlouva (nedojde k dohodě, vlastník není znám …), pak je věcné břemeno zřízeno na základě vyvlastnění – z. č. 184/2006 Sb.  řízení zahájené pouze na návrh podnikatele  oprávnění vzniká právní mocí rozhodnutí vyvlastňovacího úřadu  za vyvlastnění také náleží jednorázová náhrada

7 Pozemek/stavba v majetku obce  Obec je veřejnoprávní korporací (právnickou osobou), má vlastní majetek  v právních vztazích vystupuje svým jménem a na vlastní odpovědnost  rozhodování o majetku obce - samostatná působnost → o zřízení věcného břemene (o uzavření smlouvy) rozhoduje zastupitelstvo / rada  Nejsou stanoveny závazné ceny nebo postup pro určování výše náhrady za zřízení věcného břemene – uplatní se obecné regulativy (zákon o obcích):  majetek musí být využíván účelně a hospodárně v souladu se zájmy obce  zájem obce - obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, chrání veřejný zájem …  obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku - obec nesmí zmenšovat hodnotu svého majetku

8 Pozemek/stavba v majetku obce Závěr: Zákon limituje spíš spodní hranici náhrady za zřízení věcného břemene

9 Postup obcí v praxi  Řada obcí přijímá svá vlastní pravidla pro zřizování věcných břemen k inženýrským sítím. Jako podklad pro určení ceny slouží:  zákon o oceňování majetku - pro účastníky soukromoprávních vztahů není závazný - výše náhrady dle tohoto zákona je transparentní a spravedlivá - stanovení ceny znaleckým posudkem  určení pevné částky – mohou diskriminovat osoby, které nejsou občany obce  Tyto metodiky či směrnice obcí nejsou pro podnikatele závazné – jedná se o výkon samostatné působnosti obce  Nezapomínat, že jedná o soukromoprávní závazkový vztah – podnikatel může předložit vlastní návrh smlouvy, resp. vlastní návrh ceny

10 Co když nedojde k dohodě …  Pokud nedojde k uzavření smlouvy, pak alternativní cesta postup pro získání věcného břemene je vyvlastňovací řízení (§ 104/4 ZoEK)  Zákonné předpoklady:  pouze pokud je prokázán veřejný zájem na zřízení VB  smlouva není uzavřena do 90 dní ode dne předložení jejího návrhu obci  Součástí návrhu smlouvy musí být:  znalecký posudek, podle kterého byla navržena cena za věcné břemeno  informace o konkrétním záměru (účelu vyvlastnění) s upozorněním, že pokud nedojde k uzavření smlouvy, je možné získat potřebná práva vyvlastněním

11 Vyvlastňovací řízení  Příslušný je úřad obce s rozšířenou působností.  Výše náhrady se určí znaleckým posudkem - postup dle zákona o oceňování majetku, náklady hradí navrhovatel  Proti rozhodnutí o vyvlastnění je přípustné odvolání – má odkladný účinek  Obec může podat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu – má také odkladný účinek Vyvlastňovací řízení může trvat řadu let! V praxi obtížně využitelné…

12 Sdílení infrastruktury  Síť na cizím pozemku lze vybudovat a provozovat pouze:  na základě soukromoprávního vztahu – smlouva s majitelem pozemku o zřízení věcního břemene (není povinnost ji uzavřít)  na základě veřejnoprávního (správního) rozhodnutí – komplikovaná a zdlouhavá procedura vyvlastnění, nadto musí být prokázán veřejný zájem Věcné břemeno nebude možné získat nebo to nebude ekonomické.  ZoEK nabízí způsob řešení - sdílení prostředků

13 Sdílení infrastruktury – evropská úprava  Rámcová směrnice pro sítě a služby elektronických komunikací - 2002/21/ES  Bod 23 preambule  sdílení může být výhodné a mělo by být podporováno na základě dobrovolných dohod  pokud je přístup odpírán, může být vhodné povinné sdílení  Článek 12  vnitrostátní regulační orgány podpoří sdílení zařízení umístěného na soukromém nebo veřejném majetku (vč. nemovitostí)  pokud je odepřen přístup ke schůdným alternativám (z důvodu ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo z cílů územního plánování) → povinné sdílení (vč. fyzického společného umístění) nebo koordinace prací – pouze po veřejné konzultaci

14 Sdílení infrastruktury – vnitrostátní úprava  základ v § 84 ZoEK  ČTÚ je oprávněn uložit podnikateli provozujícímu VKS povinnost:  sdílet přiřazené prostředky (tj. síťovou infrastrukturu) nebo jiný majetek, nebo  koordinovat práce  Povinnost lze uložit pouze na základě předchozí žádosti jiného podnikatele; pouze podnikateli, který využívá cizí nemovitost.  Pouze pokud z důvodu ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti, nebo splnění cílů územního plánování nelze přiřazené prostředky zřídit samostatně.  Pouze po veřejné konzultaci dle § 130 ZoEK

15 Sdílení – vnitrostátní úprava II.  Veřejná konzultace  Cílem je zjistit stanovisko dotčených subjektů  Vyjádřit se může kdokoliv, jehož práva mohou být rozhodnutím dotčena  Pro konzultaci je stanoveno diskusní místo s dálkovým přístupem, kde se rovněž předkládají připomínky a uveřejňuje výsledek konzultace  Má nezávazný charakter, ale musí být v rozhodnutí zohledněna  Při rozhodnutí musí ČTÚ zohlednit řadu skutečností (proveditelnost, ochranu investic vlastníka, zachování konkurenčního prostředí, práva duš. vlastnictví…)  V rozhodnutí ČTÚ stanoví  Konkrétní technickou specifikaci způsobu sdílení  Pravidla pro rozdělení nákladů (pokud se na něm strany nedohodnou samy)

16 Daňové odpisy síťové infrastruktury Síťová infrastruktura se odepisuje 20 let! Co s tím?

17 Daňové odpisy – právní rámec Proč se odpisuje 20 let?  Zákon o daních z příjmů (586/1992 Sb.):  Je stanoveno šest odpisových skupin pro odpisování hmotného majetku  Doba odpisování 20 let je stanovena pro skupinu 4 Síťová infrastruktura je ve skupině č. 4 …  Otázka a možné řešení: byl hmotný majetek, který tvoří síť, správně zatříděn?

18 Zatřídění do odpisových skupin  Třídění do odpisových skupin – příloha č. 1 k z. o daních z příjmu  Odpisová skupina 4:  Položka (4-13) - Vedení dálková trubní, telekomunikační a elektrická, pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy  Položka (4-14) - Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou uvedena v jiné položce této přílohy Veškerá infrastruktura nemusí být nutně zatříděna ve skupině 4. Ta je pouze „sběrnou“ třídou, pokud hm. majetek není v jiné třídě !!!  Lze zatřídit část infrastruktury do jiné třídy?

19 Zatřídění do odpisových skupin II.  Odpisová skupina 3 – doba odpisu 10 let:  Položka (3-7) - Věže a příhradové stožáry ze železa nebo oceli  Odpisová skupina 2 – doba odpisu 5 let:  Položka (2-18) - Monitory a projektory, hlavně pro zařízení pro automatizované zpracování dat  Položka (2-20) - Antény a parabolické antény všech druhů, jejich díly  Položka (2-31) - Optická vlákna a svazky optických vláken; optické kabely  Odpisová skupina 1 – doba odpisu 3 roky:  Položka (1-15) - Počítače a periferní zařízení

20 Správné zatřídění Závěr: Správným zatříděním jednotlivých položek lze výrazně snížit dobu odpisu!

21 Další způsoby zvýšení odpisů  Doba odepisování je stanovena pro „standardní rychlost“  Vedle toho je ještě možné zvýšení odpisů - § 31/1 z. o daních z příjmu  zvýšení odpisu v prvním roce odpisování o 10 %  může použít poplatník, který je prvním odpisovatelem hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 až 3  Jak mít jistotu správného postupu?  Žádost o závazné posouzení správci daně dle daňového řádu  Správce daně musí vydat rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků za okolností, které žadatel uvede v žádosti  Rozhodnutí je pak závazné pro správce daně na 3 zdaňovací období

22 Děkuji za pozornost

23 Jan Zahradníček e-mail: zahradnicek@akpv.cz www.dobrepravo.cz Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5 tel.: +420 273 131 311, fax: +420 273 131 312 www.akpv.cz Kontakt


Stáhnout ppt "Problematika věcných břemen a daňových odpisů při výstavbě telekomunikačních sítí Jan Zahradníček"

Podobné prezentace


Reklamy Google