Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_01

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_01"— Transkript prezentace:

1 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_01
Název materiálu: Sloveso „be“ - být Tematická oblast: Angličtina 1. ročník – strojírenské obory Anotace: Sloveso být je v každém jazyce nejpoužívanějším slovesem. Jeho zvládnutí je předpokladem pro další studium jazyka. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný materiál pro výuku anglického jazyka studentů SOU. Očekávaný výstup: Žák dovede časovat sloveso „be“, dovede ho používat v otázce, záporu a dovede používat stažené tvary. Klíčová slova: sloveso, časování, otázka, zápor, stažené tvary Metodika: slouží jako podklad pro výklad časování slovesa „be“, otázky, záporu a stažených tvarů. Lze rozeslat žákům elektronicky, nebo elektronicky používat při výkladu. Obor: tříleté učební obory Ročník: 1. Autor: Ing. Petr Kašpar Zpracováno dne: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla.

2 Sloveso „be“ - být

3 Časování slovesa „be“ (nepravidelné)
Jednotné číslo I am – já jsem you are – ty jsi he is – on je she is - ona je it is – to (ono) je

4 1. We are – my jsme 2. You are – vy jste 3. They are – oni jsou
Množné číslo 1. We are – my jsme 2. You are – vy jste 3. They are – oni jsou

5 Příklady časování v jednotlivých osobách
I am John Black. – Jsem John Black. You are happy. – Ty jsi šťastný. He is a teacher. - On je učitel. She is my sister. – Ona je moje sestra. It is easy. – To je snadné. We are friends. – My jsme přátelé. You are Czech. – Vy jste Češi. They are English. – Oni jsou Angličané.

6 Sloveso „be“ - zápor Zápor se tvoří přidáním not za tvar slovesa „be“. I am not – já nejsem You are not – ty nejsi He is not – on není She is not – ona není It is not – to (ono) není We are not – my nejsme You are not – vy nejste They are not – oni nejsou

7 Příklady vět v záporu I am not a student. – Já nejsem student. You are not old. – Ty nejsi starý. He is not from Prague. – On není z Prahy. She is not a secretary. – Ona není sekretářka. It is not nice. – To není hezké. We are not brothers. – My nejsme bratři. You are not writers. – Vy nejste spisovatelé. They are not from London. – Oni nejsou z Londýna.

8 Sloveso „be“ - otázka Otázka se tvoří přehozením podmětu s přísudku. am I ? – jsem ? are you ? – jsi ? Is he ? – je on ? Is she ? – je ona ? Is it ? – je to (ono) ? Are we ? - jsme ? Are you ? - jste ? Are they ? – jsou ?

9 Příklady otázek Am I good student? – Jsem dobrý student? Are you English? – Jsi Angličan? Is he best? – Je nejlepší? Is she seventeen? – Je jí osmnáct? Is it your house? – Je to váš dům? Are we at school? – Jsme ve škole? Are you brothers? – Jste bratři? Are they friends? - Jsou přátelé?

10 Příklady otázek Pokud je v otázce nějaké tázací zájmeno (např.what, where, why, how …), stojí na začátu věty. Příklad: What is your name? – Jak se jmenuješ? Where are you? – Kde jsi? Why are they not happy? – Proč nejsou šťastní?

11 Sloveso „be“ – stažené tvary
Sloveso „be“ se může stáhnout: Sloveso splyne s podmětem. Stažený tvar se píše s apostrofem, který nahrazuje vynechanou část slova I am – I‘m You are – you‘re He is – he‘s She is – she‘s It is – it‘s We are – we‘re They are – they‘re

12 Sloveso „be“ – stažené tvary
b) sloveso splyne se záporkou not You are not – you aren‘t He is not – he isn‘t She is not – she isn‘t It is not – it isn‘t I am not - nelze stáhnou

13 Sloveso „be“ - krátké odpovědi
Na zjišťovací otázku (odpověď „ano“ nebo „ne“) odpovídáme tzv. krátkou odpovědí (tj. zopakováním podmětu a slovesa) Např.: Are you old? – Yes, I am. No, I‘m not Is he a student? – Yes, He is. No, he isn´t.

14 Sloveso „be“ - krátké odpovědi
V kladných krátkých odpovědích se používají nestažené tvary. V záporných kladných odpovědích se obvykle stahuje.


Stáhnout ppt "Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_01"

Podobné prezentace


Reklamy Google