Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva"— Transkript prezentace:

0 Rekodifikace soukromého práva
Úvodní seminář o dopadech rekodifikace českého soukromého práva na členské společnosti České leasingové a finanční asociace Martin Kofroň, Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář 3. října 2012

1 Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva
Platnost a neplatnost právního jednání Obsah semináře Právnické osoby a nové korporátní právo Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Smluvní právo a zajištění závazků Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb

2 I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva

3 OZ ObchZ ZP ZoR InsZ ZMPS
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Současná struktura předpisů soukromého práva OZ 40/1964 Sb. (509/1991 Sb.) ObchZ 513/1991 Sb. ZP 262/2006 Sb. ZoR 94/1963 Sb. InsZ 182/2006 Sb. ZMPS 97/1963 Sb. Zákon o přeměnách 125/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 104/2008 Sb. Zákon o cenných papírech 591/1992 Sb. Zákon o registr. partnerství 115/2006 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.

4 Zákon č. 509/1991 neodstranil principy socialistického práva:
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Motivy rekodifikace (1/2) Zákon č. 509/1991 neodstranil principy socialistického práva: důraz na formalismus princip absolutní neplatnosti četné ustanovení o prekluzi soukromých práv neplatnost vzdání se budoucích práv Převaha principu rovnosti nad principem autonomie vůle

5 Vzájemná neprovázanost občanského a obchodního zákoníku
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Motivy rekodifikace (2/2) Vzájemná neprovázanost občanského a obchodního zákoníku Nedotčené samostatné právní úpravy např. rodinného či pracovního práva Desítky dílčích novel v dalších letech (harmonizace s právem EU; ještě větší nepřehlednost a nesystematičnost) Zbytečné duplicitní a komplexní právní úpravy některých institutů např. náhrada škody – tři různé úpravy: OZ, ObchZ, ZP

6 o cenných papírech (591/1992 Sb.)
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Struktura předpisů soukromého práva po přijetí NOZ NOZ 89/2012 Sb OZ 40/1964 Sb. (509/1991 Sb.) ZOK 90/2012 Sb. ObchZ 513/1991 Sb. ZP 262/2006 Sb. ZoR 94/1963 Sb. InsZ 182/2006 Sb. ZMPS 97/1963 Sb. nZMPS 91/2012 Sb. Zákon o přeměnách 125/2008 Sb. Zákon o nabídkách převzetí 104/2008 Sb. Zákon o cenných papírech (591/1992 Sb.) Zákon o registr. partnerství 115/2006 Sb. Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.

7 Obchodní společnosti a družstvo Zákon o veřejných rejstřících
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Restrukturalizace norem obchodního zákoníku ObchZ Obecné korporátní právo Obchodní společnosti a družstvo NOZ Obchodní závazkové vztahy Nekalá soutěž Zákon o veřejných rejstřících Obchodní rejstřík ZOK

8 Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Obchodní zákoník (513/1991 Sb.)
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Zákony rušené v souvislosti s přijetím NOZ Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) Zákon o rodině (94/1963 Sb.) Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (59/1998 Sb.) Zákon o obecně prospěšných společnostech (248/1995 Sb.) Zákon o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.) Zákon o cenných papírech (591/1992 Sb.) Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (116/1990 Sb.) Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.) Zákon o hospodářských stycích se zahraničím (42/1980 Sb.) Zákon o mezinárodním právu soukromém (97/1963 Sb.)

9 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Struktura nového občanského zákoníku Část první: OBECNÁ ČÁST Hlava I: Předmět úpravy a její základní zásady (§ 1 - § 14) Hlava II: Osoby (§ 15 - § 435) Hlava III: Zastoupení (§ § 488) Hlava IV: Věci a jejich rozdělení (§ § 544) Hlava V: Právní skutečnosti (§ § 654) Část druhá: RODINNÉ PRÁVO Hlava I: Manželství (§ § 770) Hlava II: Příbuzenství a švagrovství (§ § 927) Hlava III: Poručenství a jiné formy péče o dítě (§ § 975) Část třetí: ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Hlava I: Všeobecná ustanovení (§ § 978) Hlava II: Věcná práva (§ § 1474) Hlava III: Dědické právo (§ § 1720)

10 RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Struktura nového občanského zákoníku Část čtvrtá: RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích (§ § 2054) Hlava II: Závazky z právních jednání (§ § 2893) Hlava III: Závazky z deliktů (§ § 2990) Hlava IV: Závazky z jiných právních důvodů (§ § 3014) Část pátá: USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ Hlava I: Ustanovení společná (§ § 3027) Hlava II: Věcná práva (§ § 3081)

11 Návrat k občanskému zákoníku jako obecnému kodexu soukromého práva
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Principy rekodifikace Návrat k občanskému zákoníku jako obecnému kodexu soukromého práva nepodařilo se důsledně naplnit (zákoník práce; zákon o registrovaném partnerství) Oddělení soukromého a veřejného práva uplatňování soukromého práva nezávislé na uplatňování práva veřejného (§ 1 odst. 1 NOZ) Sjednocení závazkového práva odstranění stávajícího dualismu: ObčZ vs. ObchZ

12 Preference autonomie vůle
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Principy rekodifikace Preference autonomie vůle upřednostnění platnosti právního jednání před neplatností (§ 574 NOZ) smluvní volnost (§ 1725 NOZ) opomenutí náležitosti smlouvy nezpůsobuje neplatnost (§ 1726 NOZ) Posílena zásada dispozitivity § 1 odst. 2 NOZ (oproti stávajícímu § 2 odst. 3 OZ vypuštěn odkaz na povahu ustanovení)

13 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Související připravované legislativní změny Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva hmotného Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Zákon o zvláštních řízeních soudních Novela občanského soudního řádu Technické novely (ZOK)

14 Nový přístup k platnosti/neplatnosti právního jednání
I. Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva Oblasti změn významných pro poskytovatele fin. služeb Nový přístup k platnosti/neplatnosti právního jednání Ztráta svéprávnosti právnických osob (změny v zastupování) Liberalizace norem korporátního práva Nová úprava adhezních smluv a obchodních podmínek Změny v úpravě zajišťovacích instrumentů Návrat k zásadě „superficies solo cedit“ Posun v úpravě náhrady škody

15 Diskuze

16 II. Platnost a neplatnost právního jednání

17 II. Platnost a neplatnost právního jednání Právní jednání obecně
Právní skutečnosti Právní jednání (dříve právní úkony) Právní události ROZBALOVAT Z VRCHU DOLU ODRAZKY S SIPKOU? Platná Zdánlivá (nepřihlíží se) Neplatná

18 Dnes: zákon dává důraz na formální hledisko Dnes: judikatura
II. Platnost a neplatnost právního jednání Změna zásad týkajících se platnosti Dnes: zákon dává důraz na formální hledisko Dnes: judikatura přednost výkladu, který nezakládá neplatnost právního jednání (sp. zn. II. ÚS 571/2006) odmítá formalismus při výkladu (sp. zn. I ÚS 625/2003) upřednostňuje rozumný výklad (sp. zn. I ÚS 331/1998) odmítá přehnané nároky orgánů věřejné moci na formulaci smlouvy (sp. zn. I. ÚS 2061/08) Nově: Důraz na autonomii vůle, preference platnosti před neplatností

19 II. Platnost a neplatnost právního jednání Preference relativní neplatnosti před absolutní
Dnes: neexistuje žádná taková zásada, jsou stanoveny případy relativní a případy absolutní neplatnosti Nově: je možnost vždy zhojit, namítat nedostatek formy lze jen, pokud již nebylo plněno

20 II. Platnost a neplatnost právního jednání Právní jednání
NOZ neobsahuje definici, ale stanoví pouze následky právního jednání (§ 545 NOZ) právně lze jednat (§ 546 NOZ): konáním nebo opomenutím může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti o vůli jednající osoby

21 II. Platnost a neplatnost právního jednání Zdánlivé právní jednání
O právní jednání nejde: chybí-li vůle jednající osoby nebyla-li zjevně projevena nelze–li zjistit pro neurčitost nebo nesrozumitelnost obsah, a to ani výkladem K zdánlivému jednání se nepřihlíží Projev vůle může být mezi stranami dodatečně vyjasněn nepřihlíží se k vadě

22 II. Platnost a neplatnost právního jednání Forma právních jednání
Možnost zvolit si libovolnou formu, pokud není volba omezena ujednáním nebo zákonem ( § 559 NOZ) Písemná formu vyžaduje právní jednání, kterým se (§ 560 NOZ) zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší Písemná forma je zachována i při jednání elektronickými nebo technickými prostředky (§ 562 NOZ) K platnosti se vyžaduje podpis (může být nahrazen mechanickými prostředky) (§ 561 NOZ)

23 Nová obecná zásada (§ 574 NOZ):
II. Platnost a neplatnost právního jednání Neplatnost právních jednání – nové zásady a pravidla Nová obecná zásada (§ 574 NOZ): Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než jako na neplatné V případě neplatnosti pro nezákonné určení množstevního, časového územního nebo jiného rozsahu nově soud může rozsah změnit tak, aby odpovídal spravedlivému uspořádání (§ 577 NOZ)

24 Zachování konverze právního úkonu (§ 575 NOZ)
II. Platnost a neplatnost právního jednání Neplatnost právních jednání – zachovaná pravidla Zachování konverze právního úkonu (§ 575 NOZ) jiného právního jednání není třeba se dovolávat Zachování částečné neplatnosti právního úkonu (§ 576 NOZ) musí být vzat zřetel především na zájem stran a na to, rozhodla-li by se jednající osoba vůbec právně jednat, kdyby neplatnost včas rozpoznala Zachování zásady platnosti v případě chyb v psaní a počtech (§ 578 NOZ) chyby nesmí být právnímu jednání na újmu Zachování nemožnosti dovolávat se neplatnosti tím, kdo ji způsobil (§ 579 NOZ)

25 Rozpor s dobrými mravy (§ 580 NOZ)
II. Platnost a neplatnost právního jednání Hlavní důvody neplatnosti I. Rozpor s dobrými mravy (§ 580 NOZ) V rozporu se zákonem (pokud to smysl a účel vyžaduje) (§ 580 NOZ) Obcházení účelu zákona není výslovně uvedeno Nemožné plnění (§ 580 NOZ)

26 Jednání nesvéprávné osoby, ke kterému není způsobilá (§ 581 NOZ)
II. Platnost a neplatnost právního jednání Hlavní důvody neplatnosti II. Jednání nesvéprávné osoby, ke kterému není způsobilá (§ 581 NOZ) Jednání v duševní poruše, která činí neschopnou právně jednat Je diskutabilní, zda se jedná o relativní či absolutní neplatnost

27 Nedostatek formy sjednané stranami nebo stanovené zákonem ( 582 NOZ)
II. Platnost a neplatnost právního jednání Hlavní důvody neplatnosti III. Nedostatek formy sjednané stranami nebo stanovené zákonem ( 582 NOZ) Neplatnost pokud strany vadu dodatečně nezhojí Neplatnost jednání pro nedostatek formy sjednané mezi stranami a + (nedostatek formy dle části 4 NOZ) lze namítat pouze před plněním Smlouvy týkající se věcných práv k nemovitostem → absolutní neplatnost

28 II. Platnost a neplatnost právního jednání Omyl ( § 583 a násl. NOZ)
Omyl o rozhodující skutečnosti + uvedení v omyl druhou stranou → absolutní neplatnost Omyl o vedlejší okolnosti (kterou strany neprohlásily za rozhodující) → platné Omyl vyvolaný lstí (třebaže se týká jen vedlejší okolnosti)→ neplatné Omyl vyvolaný třetí osobou → platné (pokud jednající osoba věděla nebo musela vědět, považuje se za původce omylu)

29 II. Platnost a neplatnost právního jednání Následky neplatnosti
Relativní neplatnost je na vůli dotčeného subjektu, zda se neplatnosti dovolá, či nikoliv opuštění výčtové metody → posun ke kriteriónu obecné Absolutní neplatnost měl by být chápán jako ultima ratio zásada tzv. „tří ex“ – neplatnost nastává: bez dalšího přímo ze zákona (ex lege) je k ní přihlíženo z úřední povinnosti (ex officio) její účinky působí od počátku (ex tunc). je možná konverze

30 ? ABSOLUTNÍ NEPLATNOST ? §588 NOZ
II. Platnost a neplatnost právního jednání Zjišťovnání neplatnosti právního jednání ? ABSOLUTNÍ NEPLATNOST ? §588 NOZ 1. Právní jednání zjevně se příčící dobrým mravům anebo 2. Právní jednání odporující zákonu a zjevně narušující veřejný pořádek anebo 3. Právní jednání zavazující k plnění od počátku nemožnému ? RELATIVNÍ NEPLATNOST ? §580 - §587 NOZ 1. Rozpor s dobrými mravy 2. Rozpor se zákonem/ Obcházení zákona Neplatnost je stanovena na ochranu zájmu určité osoby/ osob Nezpůsobilost k právnímu jednání nebo duševní porucha s následkem neschopnosti právně jednat PREVRATIT PORADI 1 A 2 CELY BOX DOLU A NAHORU NABIHAT POSTUPNE 1. ABSOLUTNI 2. RELATIVNI 4. Nedostatek formy 5. Omyl vyvolán druhou stranou 6. Hrozba násilí

31 II. Platnost a neplatnost právního jednání Rozhodnutí orgánů jako právní jednání
Právním jednáním mohou být nově i rozhodnutí orgánů právnických osob (§ 45 ZOK) Ustanovení nOZ, které se nepoužijí na rozhodnutí orgánu obchodní korporace zdánlivé právní jednání neplatnost právního jednání omyl následky neplatnosti právního jednání Použijí se ustanovení NoZ týkající se povinnosti nahradit újmu způsobenou neplatným právním jednáním

32 Diskuze

33 III. Právnické osoby a nové korporátní právo

34 Nově vymezené druhy (kategorie) právnických osob
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Hlavní změny v úpravě právnických osob (I.) Fikční teorie právnické osoby ztrácí svéprávnost jsou jim „pouze“ přičítána jednání fyzických osob (§ 153 odst. 1 NOZ) Nově vymezené druhy (kategorie) právnických osob korporace (podkategorií spolek) fundace (podkategorií nadace a nadační fond) ústav Liberalizace korporátního práva angloamerický přístup místo zákazů a příkazů odpovědnost a ručení v případě úpadku

35 Změny v úpravě obchodních korporací
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Hlavní změny v úpravě právnických osob (II.) Změny v úpravě obchodních korporací přesun obecných norem o korporacích do NOZ změny u obchodních společností kumulativní hlasování právnické osoby členy orgánů obchodní korporace (§ 152 odst. 2 NOZ) změna úpravy podnikatelských seskupení

36 Zastupování právnické osoby
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Praktické důsledky fikční teorie (I.) Zastupování právnické osoby dnes: statutární orgány nezastupují, ale vytváří vůli právnické osoby (§ 20 odst. 1 OZ; § 13 odst. 1 ObchZ) nově: i statutární orgány právnickou osobu zastupují (§ 163, § 166 odst. 1 NOZ) v případě, že členem orgánu právnická osoba → zástupce na druhou (§ 154 NOZ) Opatrovník právnické osoby (§ 165 NOZ) v případě, že statutární orgán nemůže plnit svou funkci

37 Zmocnění člena statutárního orgánu
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Praktické důsledky fikční teorie (II.) Zmocnění člena statutárního orgánu dnes: vyloučeno, aby kolektivní statutární orgán zmocnil jednoho z členů nově: zmocnění jednoho člena kolektivního statutárního orgánu možné k určitému právnímu jednání (164 odst. 2 NOZ) Povaha usnesení valné hromady vícestranné obsahově shodné jednání navrhovatele a osob, které pro návrh hlasovali podpůrně se použijí ustanovení o smlouvách (§ 1723 odst. 2 NOZ)

38 Liberalizace vnitřního obchodování
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Výzvy pro corporate governance Liberalizace vnitřního obchodování omezení podle § 168a ObchZ téměř mizí zachováno pouze minimum vyplývající z komunitárního práva: nabývání majetku od zakladatelů a.s. po dva roky po vzniku (§ 255 ZOK) oznamovací povinnost o transakcích v konfliktu zájmů (§ 55 - § 58 ZOK) pouze relativní neplatnost při absenci zákonem vyžadovaného souhlasu s uzavřením smlouvy Odpovědnost a ručení ovládající a vlivné osoby nová úprava podnikatelských seskupení (viz dále) Možnost podřízení se nové úpravě un block § 777 odst. 5 ZOK (součást přechodných ustanovení)

39 Speciální ustanovení ZOK o s.r.o.
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Roztříštěnost norem korporátního práva Příklad: právní úprava s.r.o. Speciální ustanovení ZOK o s.r.o. § § 242 ZOK odkazy Obecná ustanovení ZOK § 1 - § 94 ZOK Ustanovení NOZ o korporacích § 210 – 213 nOZ Obecná ustanovení NOZ o právnických osobách § § 209 NOZ

40 Ustavení a vznik (§ 122 - § 126 NOZ) Jednání před vznikem (§ 127 NOZ)
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Obecná úprava obchodních korporací v NOZ Ustavení a vznik (§ § 126 NOZ) Jednání před vznikem (§ 127 NOZ) Neplatnost vzniku (§ § 131 NOZ) Zrušení (§ § 173 NOZ) Likvidace (§ § 209 NOZ) Zánik (§ § 186 NOZ) Povinnost péče řádného hospodáře (§ 159 NOZ) ZOK uvedené obecné instituty pouze modifikuje a blíže rozvádí

41 Emancipace a liberalizace úpravy
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Změny v úpravě společnosti s ručením omezením (I.) Emancipace a liberalizace úpravy autonomní úprava – minimum odkazů na úpravu a.s. mizí nesmyslná omezení (např. zákaz řetězení jednočlenných s.r.o.) Základní kapitál minimální výše vkladu/ZK 1 CZK znalec pro ocenění nepeněžitého vkladu nemusí být jmenován soudem Obchodní podíl možnost více podílů, resp. druhů podílů (jeden druh = stejná práva a povinnosti) možnost vtělit obchodní podíl do listinného cenného papíru (§ § 138 ZOK) snazší převoditelnost (souhlas VH) nový režim uvolněného podílu

42 Nové vymezení zákazu konkurence
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Změny v úpravě společnosti s ručením omezením (II.) Nové vymezení zákazu konkurence lze překonat informováním společníků a jejich mlčením (§ 199 odst. 2 ZOK) Sbor jednatelů společenská smlouva může určit, že více jednatelů tvoří kolektivní orgán (§ 44 odst. 5, § 194 odst. 2 ZOK) Dobrovolný příplatek mimo základní kapitál dnes: souhlas VH (forma notářského zápisu) nově: pouze souhlas jednatele (§ 163 ZOK) Flexibilita jednání valné hromady společenská smlouva může jakkoli vymezit kvórum i podmínky pro schválení usnesení

43 Úprava a.s. nejvíce ovlivněna evropským právem (Druhá směrnice)
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Změny v úpravě akciové společnosti (I.) Úprava a.s. nejvíce ovlivněna evropským právem (Druhá směrnice) zpřehlednění a zjednodušení dnešní úpravy (mix německého a komunitárního práva) ZOK nerozlišuje mezi soukromou a veřejnou společností vypuštění sukcesivního založení a.s. změny zejména v oblasti akcií a správy akciové společnosti Akcie akcie různého druhu (stejný druh = stejná práva); možnost vydat kusové akcie forma cenného papíru na řad nebo na doručitele (akcie na majitele jen ve formě zaknihovaného nebo imobilizovaného cenného papíru)

44 Dualistický/monistický systém
III. Právnické osoby a nové korporátní právo Změny v úpravě akciové společnosti (II.) Dualistický/monistický systém dualistický systém: představenstvo – dozorčí rada monistický systém: statutární ředitel – správní rada Možnost rozhodování VH i bez jejího svolání dnes jen u s.r.o. obavy ze zneužívání vůči minoritním akcionářům

45 III. Právnické osoby a nové korporátní právo Podnikatelská seskupení
Vlivná osoba každá osoba, která může rozhodujícím významným způsobem ovlivnit chování obchodní korporace odpovědnost za vzniklou újmu neomezené ručení ovládající a vlivné osoby za dluhy společnosti v případě úpadku vlivnou osobou může být i osoba uplatňující smluvní vliv (např. banka či jiná finanční instituce) Zánik koncernových smluv ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku pozbývají účinků s koncem účetního období, které nastane po 30. červnu 2014 nahradí je úprava koncernu v ZOK zveřejnění koncernu na internetových stránkách → zproštění odpovědnosti za újmu

46 Diskuze

47 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů

48 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Úprava
ZOK upravuje obchodní společnosti jako lex specialis k NOZ, který obsahuje obecnou úpravu právnických osob a korporací, i prokury. OBECNÁ ÚPRAVA NOZ SPECIÁLNÍ ÚPRAVA ZOK Upravit graficky

49 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Obecná úprava orgánů právnických osob v NOZ
Právnická osoba si tvoří orgány o jednom členu (individuální) nebo o více členech (kolektivní) (§ 152 NOZ) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru usnášení a rozhodování většinou hlasů zúčastněných členů (pokud není působnost jednotlivých členů rozdělena podle určitých oborů) (§ 156 NOZ) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu zavazuje se, že ji bude vykonávat s: nezbytnou loajalitou potřebnými znalostmi pečlivostí (§ 159 NOZ)

50 Zastupování právnické osoby
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Jednání za právnickou osobu a zmocnění člena statutárního orgánu Zastupování právnické osoby dnes: statutární orgány nezastupují, ale vytváří vůli právnické osoby (§ 20 odst. 1 OZ; § 13 odst. 1 ObchZ) nově: i statutární orgány právnickou osobu zastupují (§ 164 NOZ) mohou zastupovat i zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (§ 166 NOZ) v případě, že členem orgánu právnická osoba → zástupce na druhou (§ 154 NOZ) Zmocnění člena statutárního orgánu dnes: vyloučeno, aby kolektivní statutární orgán zmocnil jednoho z členů nově: zmocnění jednoho člena kolektivního statutárního orgánu možné k určitému právnímu jednání (164 odst. 2 NOZ)

51 Společnost s ručením omezeným
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Statutární orgány s.r.o. Společnost s ručením omezeným jednatel(é) společenská smlouva → více jednatelů tvoří kolektivní orgán (§ 44 a 194 ZOK) nikdo není oprávněn udělovat jednateli pokyny týkající se obchodního vedení (§ 195 ZOK)

52 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Statutární orgány a.s.
Akciová společnost Dualistický systém představenstvo (§ 435 ZOK) nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů (ledaže stanovy určí vyšší počet) zákaz konkurence (§ 441 ZOK) Monistický systém statutární ředitel jmenovaný správní radou (§ 463 ZOK) statutární ředitel může být i předseda správní rady (§ 463 ZOK)

53 Působnost rozhodnutí orgánu vůči třetím osobám:
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Působnost, omezení, neplatnost Působnost rozhodnutí orgánu vůči třetím osobám: od okamžiku, kdy se o něm dozvěděly nebo dozvědět mohly (§ 45 ZOK) Omezení jednatelského oprávnění: nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna (§ 47 ZOK) Neplatnost jednání bez předpokládaného souhlasu: neexistence souhlasu nejvyššího orgánu obchodní korporace v případech vyžadovaných zákonem  neplatnost (§ 48 ZOK)

54 Analogicky se použije smlouva o příkazu (§ 2430 a násl. NOZ)
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Vztah mezi korporací a členem jejího orgánu Analogicky se použije smlouva o příkazu (§ a násl. NOZ) může být vyloučeno smlouvou o výkonu funkce nebo ZOK NOZ stanoví, že příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností (§ 2432 NOZ) definici pečlivě (a s potřebnými znalostmi) stanoví ZOK: pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou (§ 51 ZOK). člen statutárního orgánu musí jednat s péčí řádného hospodáře přihlédne se k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba

55 Vydání majetkového prospěchu, který porušitel získal
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Následky porušení péče řádného hospodáře Vydání majetkového prospěchu, který porušitel získal i když společnosti nevznikla škoda  není-li to možné nahradí ho v penězích (§ 53 odst. 1 ZOK) Náhrada újmy (i nemajetkové) (§ 53 odst. 3 a § 3 odst. 2 ZOK) Možnost vypořádání újmy (i částečné) Vyloučení z funkcí soudem na tři roky ve všech orgánech obchodních korporací (§ 63 a násl. ZOK) Neomezené ručení v případě, že: věděli nebo mohli vědět o hrozícím úpadku a neučinili dost pro jeho odvrácení (§ 68 ZOK) v případě faktického výkonu funkce i přes vyloučení a zánik funkce (§ 66 odst. 2 ZOK)

56 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Liberující důvody I.
Statutární orgán může požádat nejvyšší orgán obchodní korporace o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (§ 51 ZOK). odpovědnost za škodu při plnění pokynu valné hromady (i ohledně obchodního vedení) nenastává tehdy, pokud tento pokyn byl v rozporu s právními předpisy a členové příslušného orgánu na tento rozpor výslovně upozornili.

57 IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Liberující důvody II.
Orgán řídící osoby může udělovat orgánům řízené osoby pokyny týkající se obchodního vedení, jsou-li v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří řídící osoba koncern (§ 81 ZOK). Člen orgánu řízené osoby nebo její prokurista nejsou při výkonu funkcí zbaveni povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře; odpovědnosti za újmu se však zprostí, prokáží-li, že mohli rozumně předpokládat, že: újma vznikla v zájmu řídící osoby nebo jiné osoby, se kterou tvoří koncern a byla nebo bude v rámci tohoto koncernu v přiměřené době vyrovnána přiměřeným protiplněním nebo jinými prokazatelnými výhodami plynoucími z členství v koncernu.

58 schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti
IV. Postavení a odpovědnost statutárních orgánů Smlouva o výkonu funkce ( § 59 ZOK) sjednává se písemně schvaluje ji nejvyšší orgán společnosti pokud není odměňování sjednáno v souladu se ZOK  výkon funkce je bezplatný (neplatnost z důvodu na straně korporace)  odměna obvyklá výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivému hospodářskému výsledku obchodní korporace  plnění se neposkytne nemožnost odstoupit od smlouvy v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. vydání prospěchu (i bez rozhodnutí soudu na základě výzvy insolvenčního správce) ze smlouvy o výkonu funkce (za dobu dvou let před právní mocí rozhodnutí o úpadku) (§ 62 ZOK)

59 Diskuze

60 V. Smluvní právo a zajištění závazků

61 Podnikatel (§ 420 - § 421 NOZ) Spotřebitel (§ 419 NOZ)
V. Smluvní právo a zajištění závazků Některá práva závislá na charakteru smluvní strany Podnikatel (§ § 421 NOZ) ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku kdo je zapsán v obchodním rejstříku, považuje se za podnikatele kdo má oprávnění k podnikání, je podnikatelem (vyvratitelná právní doměnka) Spotřebitel (§ 419 NOZ) člověk jednající mimo rámec podnikatelské činnosti nebo svobodného podnikání s podnikatelem

62 V. Smluvní právo a zajištění závazků Uzavírání smluv
smlouva platně uzavřena i nejsou-li ujednány náležitosti; nezávaznost punktací (§ 1726 NOZ) odpověď na návrh s nepodstatnou výhradou přijetím nabídky (§ 1743 odst. 3 NOZ) obchodní potvrzovací dopis, je-li smlouva uzavřena jinak než v písemné formě (§ 1757 NOZ)

63 V. Smluvní právo a zajištění závazků Obsah smluv
Změněné a nové instituty smluvního práva: obchodní podmínky (§ § 1753 NOZ) výhrada změny okolností (§ § 1766 NOZ) neúměrné zkrácení (§ § 1795 NOZ) lichva (§ 1796 NOZ) úroky (§ § 1806 NOZ) smlouvy uzavírané adhezním způsobem (§ § 1801 NOZ)

64 V. Smluvní právo a zajištění závazků Obchodní podmínky
musí být stranám známy nebo připojeny k nabídce výjimka: u smluv s podnikateli lze odkázat na obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi komplikované podmínky pro jednostrannou změnu obchodních podmínek běžný obchodní styk; větší počet osob; rozumná potřeba ujednání předem včetně způsobu oznámení nutno ujednat právo odmítnout a smlouvu vypovědět nepřihlíží se k ujednání zatěžujícím vypovídající stranu neúčinnost ustanovení OP, které druhá strana nemohla očekávat

65 dnes jen u smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o uložení věci
V. Smluvní právo a zajištění závazků Výhrada změny okolností (rebus sic stantibus) dnes jen u smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o uložení věci inspirační zdroj: UNIDROIT podstatná změna okolností vyvolávající hrubý nepoměr → právo domáhat se obnovení smluvní rovnováhy jednáním rozhodnutím soudu   prekluzivní lhůta 2 měsíce

66 vzájemná plnění v hrubém nepoměru –
V. Smluvní právo a zajištění závazků Neúměrné zkrácení (laesio enormis) vzájemná plnění v hrubém nepoměru – → právo žádat zrušení smlouvy a vrácení do původního stavu lhůta jednoho roku od uzavření smlouvy právo neplatí/nelze uplatnit: pokud smlouvu uzavřel podnikatel při svém podnikání nepoměr založen na skutečnostech pro druhou stranu neznámých u vztahů, u kterých je naděje na zisk/riziko ztráty jejich postatou (burzovní obchody, hry a sázky) nepoměr vzniká ze zvláštního vztahu mezi stranami výši zkrácení již nelze zjistit, zkrácená stran se předem vzdala práva, zkrácená strana se zkrácením souhlasila nebo jí skutečná cena musela být známa

67 Zákaz lichevních smluv (§ 1796 NOZ)
V. Smluvní právo a zajištění závazků Úprava lichvy a pravidla pro úroky Zákaz lichevních smluv (§ 1796 NOZ) zneužití, tísně, nezkušenosti nebo lehkomyslnosti hrubý nepoměr vzájemných plnění lze se dovolat neplatnosti neplatí pro podnikatele při podnikatelské činnosti Pravidla pro úroky (§ § 1806 NOZ) možnost sjednat, jinak obvyklé bankovní úroky v místě a čase limit pro úroky, pokud věřitel otálí: nad úroveň jistiny nepřirůstají úroky z úroků lze dohodnout

68 V. Smluvní právo a zajištění závazků Adhezní smlouvy
smlouvy uzavírané formulářovým způsobem zákaz doložek odkazujících mimo text smlouvy, pokud slabší strana význam doložky neznala nečitelných nebo nesrozumitelných, pokud slabší straně nebyl význam doložky vysvětlen bezdůvodně neobvykle zvláště nevýhodných podnikatelé se mohou od ustanovení o doložkách odchýlit, není-li to v rozporu s obchodními zvyklostmi a poctivým obchodním zvykem

69 V. Smluvní právo a zajištění závazků Smlouvy se spotřebiteli (I.)
Díl NOZ o spotřebitelských smlouvách rozčleněn do tří oddílů: První oddíl: Obecná ustanovení (§ § 1819 NOZ) Směrnice 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Druhý oddíl: Distanční smlouvy a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory (§ § 1851 NOZ) Směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku Směrnice 2002/65/ES o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku Směrnice 85/577/EHS o ochraně spotřebitele při sjednávání smluv mimo obchodní prostory Třetí oddíl: Timesharing (§ § 1867 NOZ) Směrnice 2008/122/ES o ochraně spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném užívání ubytovacího zařízení (timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně

70 V. Smluvní právo a zajištění závazků Smlouvy se spotřebiteli (II.)
smlouvy mezi podnikatelem a spotřebitelem přebírá se stávající právní úprava; částečné zpřesnění a doplnění k ujednáním odchylujícím se od norem na ochranu spotřebitele se nepřihlíží spotřebitel se svých práv nemůže vzdát zvláštní ustanovení o finančních službách uzavíraných prostředky dálkové komunikace (§ § 1851 NOZ) informační povinnosti právo spotřebitele na odstoupení neobjednaná finanční služba

71 postoupení souboru pohledávek (§ 1887 NOZ)
V. Smluvní právo a zajištění závazků Novinky v oblasti změn osoby věřitele či dlužníka postoupení souboru pohledávek (§ 1887 NOZ) současné i budoucí podmínka dostatečného určení (pohledávky určitého druhu v určitém čase; pohledávky z téhož právního důvodu) převzetí majetku (§ 1893 NOZ) ručení nabyvatele za závazky zcizitele spojené s majetkem omezení ručení hodnotou majetku; blízká osoba bez omezení postoupení smlouvy (§ § 1900 NOZ)

72 V. Smluvní právo a zajištění závazků Postoupení smlouvy
možné, nevylučuje-li to povaha smlouvy a nebylo-li dosud splněno nelze zkrátit práva postoupené strany z vedlejších doložek ve smlouvě postoupení je vůči postoupené straně účinné od jejího souhlasu souhlas předem – účinné od oznámení postupitelem nebo prokázání postupníkem smlouva na řad postoupena rubopisem listiny postupitel se osvobozuje od svých povinností v rozsahu postoupení možnost postoupené strany osvobození odmítnout (subjektivní lhůta patnácti dnů od neplnění)

73 V. Smluvní právo a zajištění závazků Novinky v zajištění závazku (I.)
nově se rozlišuje mezi zajištěním a utvrzením utvrzení: uznání závazku, smluvní pokuta ručení (§ 2018 – § 2028 NOZ) zdůraznění smluvní podstaty finanční záruka (§ 2029 – § 2039 NOZ) obdoba dnešní bankovní záruky podle ObchZ smluvní pokuta (§ 2048 – § 2052 NOZ) vyloučen zánik práva na smluvní pokutu při nezaviněném porušení povinnosti (současný § 545 odst. 3 OZ)

74 V. Smluvní právo a zajištění závazků Novinky v zajištění závazku (II.)
Sjednocení úpravy zástavního práva (§ § 1389 NOZ) zachování rejstříku zástav vznik zástavního práva k movité věci i označením zápis do veřejného seznamu (rovněž zastavení pohledávky) propadnutí zástavy nelze do dospělosti dluhu dojednat (po splatnosti nelze dojednat se spotřebitelem a malým a středním podnikatelem) při uspokojení má přednost registrované zástavní právo před neregistrovaným Zajišťovací převod práva (§ 2040 – § 2044 NOZ) možno sjednat jako fiduciární převod (podle soudní judikatury dnes nelze) Není-li ujednán jako fiduciární, je převodem s rozvazovací podmínkou zápis do veřejného seznamu

75 Práva ze zajištění vzniklá před účinností NOZ (§ 3073 NOZ)
V. Smluvní právo a zajištění závazků Novinky v zajištění závazku (III.) Práva ze zajištění vzniklá před účinností NOZ (§ 3073 NOZ) posuzují se podle dosavadních právních předpisů strany si mohou již dnes ujednat působnost NOZ od data jeho účinnosti týká se i zajištění ve formě věcného práva

76 Diskuze

77 VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb

78 Absolutní majetková práva ( § 976 a násl. NOZ) Věcná práva
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Absolutní majetková práva Absolutní majetková práva ( § 976 a násl. NOZ) Věcná práva Dědické právo Věcná práva stojí na zásadě taxativního výčtu Posílení ochrany dobré víry při nabytí od neoprávněného movité věci nabytí věci zapsané ve veřejném seznamu

79 Dnes: rozlišuje se držba práva a držba věci
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Absolutní majetková práva – držba ( § 987 a násl. NOZ) Dnes: rozlišuje se držba práva a držba věci Nově: existuje pouze držba práva, tedy práva, které lze převést na jiného a připouští trvalý nebo opakovaný výkon v případě držby věci jde o držbu vlastnického práva k věci OZ: Oprávněná držba Poctivá = in bona fide Řádná = na základě právního důvodu Pravá = nabytá poctivě a řádně

80 vlastnictví věcí hmotných i nehmotných
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Absolutní majetková práva – vlastnické právo ( § 1011 a násl. NOZ) Dnes: nejasný koncept vlastnictví práv k nehmotným statkům bytové spoluvlastnictví upraveno zvláštním zákonem Nově: vlastnictví věcí hmotných i nehmotných přirozený, umělý a smíšený přírůstek úprava bytového spoluvlastnictví přídatné spoluvlastnictví (u samostatných věcí určených k použití jako celek) řádné a mimořádné vydržení nabytí vlastnického práva od neoprávněného (§ 1109 NOZ) návrat k zásadě superficies solo cedit (§ 499 NOZ) svěřenský fond (§ 1448 a násl. NOZ)

81 nabytí vlastnického práva od neoprávněného (§ 1109 a násl. NOZ )
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Nabytí vlastnického práva od neoprávněného nabytí vlastnického práva od neoprávněného (§ 1109 a násl. NOZ ) 1) Věc , která není zapsána ve veřejném seznamu a k nabytí došlo - ve veřejné dražbě, od podnikatele v rámci jeho podnikatelské činnosti, za úplatu od držitele, od neoprávněného dědice, jemuž bylo dědictví potvrzeno, při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou na doručitele, při obchodu na komoditní burze  vlastníkem se stane ten, kdo byl v dobré víře 2) Použití movitá věc od podnikatele - při své činnosti v rámci běžného obchodního styku  povinnost vydat vlastníku, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo mu věc byla odňata svémocně 3) Movitá věc za jiných okolností  vlastníkem se stane ten, kdo byl v dobré víře. To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného tr. činu. skutečnost, že k nabytí došlo od toho, kdo nebyl oprávněn s ní nakládat nezakládá sama o sobě neplatnost smlouvy (§ 1760 NOZ )

82 VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Návrat k zásadě superficies solo cedit Dnes: zásada „superficies solo credit“ poprvé popřena občanským zákoníkem z roku1950 § 120/2 OZ: „Stavba není součástí pozemku“ Nově: 506/1 NOZ: „Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen „stavba“) s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.“ součástí pozemku nejsou: podzemní stavby, které jsou nemovitou věcí (§ 506/2 NOZ) stroj nebo jiné zařízení („stroj“) upevněný k pozemku (obecně k nemovité věci), je-li se souhlasem vlastníka zapsána do katastru nemovitostí výhrada, že stroj má jiného vlastníka (§ 508 NOZ) ložiska nerostů, povrchové a podzemní vody,.. podle zvláštních právních předpisů

83 Přechodná ustanovení (§§ 3054 – 3061 NOZ):
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Superficies solo cedit – přechodná ustanovení Přechodná ustanovení (§§ 3054 – 3061 NOZ): Stav k : Stavba a pozemek, na němž je zřízena, mají stejného vlastníka. Stavba a pozemek mají různé vlastníky. Důsledek NOZ (od ): Stavba přestává být samostatnou věcí a stává se součástí pozemku. Stavba nadále nemovitou věcí. Vlastníkům vznikají vzájemná předkupní práva na stavbu/pozemek ochrana dobré víry oprávněné osoby z věcného břemene k pozemku stavba se stává součástí pozemku okamžikem, kdy stavba a pozemek mají shodného vlastníka ochrana dobré víry nabyvatele pozemku stavba se nestane součástí pozemku, brání-li tomu povaha existujícího věcného břemene ke stavbě nebo pozemku

84 VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Svěřenský fond
Svěřenský fond je svojí podstatou oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku spravované jmenovanou osobou (jedná se tedy o zvláštní druh správy cizího majetku) (§ a násl. NOZ). Svěřenský fond může vytvořit kterákoliv osoba, která na základě své vůle vyčlenění svůj majetek nebo jeho část za určitým účelem - zakladatel Majetek na základě závazku drží a spravuje svěřenský správce (není však vlastníkem svěřenského fondu). Osoba, která má právo na plnění ze svěřenského fondu (tj. právo na plody nebo užitky anebo právo na majetek z fondu), je obmyšleným svěřenského fondu (ani ten není vlastníkem svěřenského fondu). lze nahlížet také jako na anonymní majetek bez vlastníka  užitky a při zániku fondu i samotný majetek náleží osobě, která není uvedena v žádném z veřejně dostupných rejstříků.

85 univerzální sukcese (přecházejí jak aktiva, tak pasiva) Nově:
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Absolutní majetková práva – dědické právo (§ 1475 a násl. NOZ) Dnes: ovládáno velkou řadou kogentních ustanovení (např. neopomenutelní dědicové, dědění ze zákona, úprava vydědění apod.) univerzální sukcese (přecházejí jak aktiva, tak pasiva) Nově: je možné se vyhnout přechodům dluhů pomocí odkazu nová úprava dědických titulů- dědická smlouva (je možné dohodnout si ustanovení dědicem např. za měsíční rentu), nové formy závěti více dědických tříd (nově dědí i prarodiče a sestřenice a bratranci) nové instituty náhradnictví a svěřenského nástupnictví přechází veškeré dluhy i nad výši pozůstalosti, lze se vyhnout tzv. výhradou soupisu menší podíly pro neopominutelné dědice, snazší způsob vydědění úprava tzv. vedlejších doložek- podmínky, doložení času, příkazy

86 Nemajetková újma se hradí pouze v případě (§ 2984 NOZ):
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Povinnost nahradit újmu  povinnost k náhradě újmy na jmění (škody) (§ 2984 NOZ) Nemajetková újma se hradí pouze v případě (§ 2984 NOZ): 1. výslovného ujednání 2. stanoví-li to zvlášť zákon K ujednání, které předem vylučuje nebo omezuje právo slabší strany na náhradu újmy se nepřihlíží. Slabší strana se nemůže práva na náhradu škody platně vzdát (§ 2988 NOZ) Při porušení smluvní povinnost se hradí škoda: 1. druhé straně 2. osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnost zjevně sloužit

87 Při porušení smluvní povinnost se hradí škoda: 1. druhé straně
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Při porušení smluvní povinnost se hradí škoda: 1. druhé straně 2. osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnost zjevně sloužit Povinnost k náhradě škody zprostí: mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli škůdce Povinnost k náhradě škody se nezprostí: Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů Překážka vzniklá v době kdy, byl škůdce v prodlení Překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat

88 Škoda se nahrazuje (§ 2591 NOZ): uvedením do předešlého stavu
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Náhrada majetkové a nemajetkové újmy Škoda se nahrazuje (§ 2591 NOZ): uvedením do předešlého stavu v penězích (pokud předchozí způsob není dobře možný nebo žádá-li to poškozeny) Nemajetková újma se odčiní (§ 2591 NOZ): Přiměřeným zadostiučiněním. Musí být poskytnuto: 1. způsobem, který zajistí skutečné a dostatečné odčinění újmy nebo 2. v penězích Hradí se: Skutečná škoda (záleží-li ve vzniku dluhu, poškozený má právo na zproštění nebo náhradu) Ušlý zisk

89 VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Náhrada újmy – přechodná ustanovení Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti stanovené právními předpisy, vzniklé přede dnem účinnosti NOZ  posuzuje se podle dosavadních předpisů (§ 3079 NOZ): Možnost přiznání náhradu nemajetkové újmy podle NOZ (§ 3079 NOZ) za následujících podmínek: Soud ke dni nabytí účinnosti NOZ nerozhodl o náhradě škody vzniklé před jeho účinností Návrh poškozeného člověka Existence mimořádných důvodů hodných zvláštního zřetele

90 obecně se jím řídí až práva a povinnosti vzniklé po jeho účinnosti
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Vybraná intertemporální ustanovení NOZ obecně se jím řídí až práva a povinnosti vzniklé po jeho účinnosti osobní, rodinná a věcná práva (plus další smluvní typy jako např. smlouva nájemní, o účtu) se řídí NOZ od okamžiku účinnosti, lhostejno, kdy tato práva vznikla smlouvu uzavřenou opřed účinností NOZ lze dohodou podřídit jejímu režimu superficies solo cedit – pokud pozemek a budova nemají stejného vlastníka, zůstává budova nemovitou věcí, vlastník pozemku má předkupní právo k budově zákonné předkupní právo spoluvlastníků trvá jen do konce roku 2014

91 obecně se jím řídí až práva a povinnosti vzniklé po jeho účinnosti
VI. Ostatní změny významné z pohledu poskytovatelů finančních služeb Vybraná intertemporální ustanovení ZOK obecně se jím řídí až práva a povinnosti vzniklé po jeho účinnosti obchodní korporace, které neupraví ujednání společenských smluv odporující kogentním ustanovením ZOK, se zrušují dnem účinnosti (6 měsíců lhůta + dodatečná přiměřená lhůta na napravení) součástí společenských smluv uzavřených za účinnosti ObchZ jsou i dosavadní ustanovení ObchZ pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK nebo se od nich společníci neodchýlili ve spol. smlouvě. ujednání smluv o výkonu funkce o odměně se musí přizpůsobit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnostijinak je výkon funkce bezplatný možnost stávajících obchodních korporací podřídit se ZOK jako celku (do 2 let ode dne účinnosti ZOK)

92 Diskuze

93 Martin Kofroň +420 222 123 745 mkofron@kpmg
Martin Kofroň Martin Hrdlík KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář

94 Pozvánka na seminář Listopadový diskusní seminář bude zaměřen na to, jakým způsobem se změny v soukromém právu odrazí či mohou odrazit v konkrétních postupech při nabízení, uzavírání a správě úvěrových smluv se zvláštním přihlédnutím ke specifikům spotřebitelských úvěrů.   Zejména budeme diskutovat dopady nové úpravy závazkového práva na podobu a možné formy úvěrových produktů, obsah úvěrových smluv (obchodních podmínek), možnosti zajištění a obsah zajišťovacích smluv, způsob nabízení a sjednávání úvěrových smluv, postupy při změnách úvěrových smluv (obchodních podmínek), správu úvěrových smluv a smluvního portfolia, sankce za prodlení a odstoupení od smlouvy, vymáhání pohledávek z úvěrových smluv.

95 Informace o semináři Náplní prosincového semináře bude rozbor ostatních relevantních změn soukromého práva na činnost poskytovatelů finančních a leasingových služeb. Předmětem diskuze budou jednak konsekvence změn zejména v korporátním a smluvním právu a jednak očekávané dopady (využitelnost) některých zcela nových právních institutů. Předběžný program semináře: Vliv změn v právní úpravě obchodních společností na corporate governance a credit/risk management Konsekvence nové úpravy jednání a zastoupení Smluvní rámec pro leasing a faktoring Dopady změn v nemovitostním právu (princip „superficies solo cedit“) Využitelnost institutu postoupení smlouvy Rizika nabytí od neoprávněného a jejich minimalizace Vliv změn v úpravě náhrady škody a pojistné smlouvy

96 © 2011 KPMG Česká republika, s. r. o
© 2011 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).


Stáhnout ppt "Východiska, principy a struktura norem nového soukromého práva"

Podobné prezentace


Reklamy Google