Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část"— Transkript prezentace:

1 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část
Analytický profil URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY jako limitující faktor rozvoje MČ Praha 21 Co je cílem: Seznámit se s „rámcem tzv. širších vztahů“ pro zpracovávaný Analytický profil MČ Praha 21, poukázat na slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby… Hledat možné směry a alternativy pro formulování rozvojové vize Proč vůbec tento dokument? Co není cílem dnešního setkání: prezentovat výklad konceptu ÚPn Zpracoval: Ing. Václav Mûller

2 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Co to je urbánní rozvoj? Veškeré akce a úkony v urbanizovaném území Základním cílem je udržitelný rozvoj osídlení Co je to metropolizace? Metropolitní oblast je velké seskupení tvořené zpravidla velkoměstem a několika sousedními městy a přilehlými oblastmi. Co je to aglomerace? Metropolitní oblast je obyčejně kombinovaná s aglomerací Souvislá zastavěná oblast s periferními zónami, které mají obvykle „volnou“ urbánní koncepci Zpracoval: Ing. Václav Mûller

3 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) Základní koordinační územně plánovací dokument Stanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Prahy jako kraje Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy Hlavní dokument pro koordinaci územního rozvoje hl. m. Prahy, který stanoví: podrobné podmínky využití území v zastavitelných částech územní podmínky rozvoje dopravní a technické infrastruktury ochranu městské zeleně a krajiny Územní plán vždy plní dvě základní úlohy Jednak vytváří nabídku, jednak reguluje možnosti využití městského území Není nástrojem, který by mohl splnění konkrétních cílů zajistit Připravuje pouze podmínky pro to, aby jejich dosažení bylo v řešeném území možné Rozhodujícím faktorem v této otázce vždy byla ekonomická situace, zejména růst kupní síly obyvatelstva a možnosti jak českého, tak zahraničního kapitálu. Zpracoval: Ing. Václav Mûller

4 URBÁNNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY Je založena na třech historicky utvářených pásmech: Celoměstské centrum severní část historického jádra … Kompaktní město původní předměstí a zahradní města, zástavba sídlišť … Vnější pásmo příměstská krajina s původně venkovským osídlením, připojeným… Pražský region vedle HMP i území býv. okr. P-V, P-Z, Be, Kl, Měl, část Kol, Nym … mezi HMP a ostatními částmi regionu existují silné kooperační vazby Kontaktní pásmo nejsilnější vazby, přibl. vymezení Be, Kl, Kral, Ner, Bra, Čel, Úv, Ben Územní systém ekolog. stability (ÚSES) – systém zeleně a vodních toků Širší vztahy Doprava (Komunikač. síť a PID), Želez. uzel, Letec. a vod. dopr., Technic. vybavení Zpracoval: Ing. Václav Mûller

5 URBÁNIZACE A TVORBA VNĚJŠÍHO PÁSMA
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNIZACE A TVORBA VNĚJŠÍHO PÁSMA Stávající ÚPn Původně samostatné obce Zanedb. stav. stavem center, ale potenciál. jádra nové urban. kultury, kdyby….nenaplněné předpokl. Nejvýraznější centra na vých. směru Běchovice - Újezd n. L., Uhřiněves – Kolovraty Hlavní rozvojové prostory převážně vázané na dopravní radiály Letňansko – Kbelský Vysočansko – Hornopočernický Dolnopočernicko – Běchovický Uhřiněvsko – Kolovratský Průhononický Libušsko – Písnický Modřansko - Komořanský Hrozba V kontaktních plochách dojde k propojení s aglomeračním pásmem….předpoklad vzniku suburbie. Nenaplnila se… Zpracoval: Ing. Václav Mûller

6 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Koncept ÚPn Hlavní principy konceptu nového územního plánu Prahy: Přestavba a oživení zanedbaných území Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města Přísná regulace rozrůstání města do volné krajiny Zelený pás ve vnějším pásmu města a ochrana stávající zeleně uvnitř města Rozvoj rekreačních území Nová pravidla pro umísťování a výstavbu výškových budov Nová metodika funkční i prostorové regulace Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové, včetně železnice Ve všech ohledech je nový územní plán přísnější než stávající všechny jeho regulativy budou závazné, tzn. že nebude možné měnit je úpravou ÚPn na druhou stranu je vůči investorům liberálnější koncept nového územního plánu je zpracováván v horinzontu roku 2020 Zpracoval: Ing. Václav Mûller

7 URBÁNNÍ KONCEPCE V NOVÉM ÚPn
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část URBÁNNÍ KONCEPCE V NOVÉM ÚPn Historické jádro města (totožné s PPR) Rozvojový potenciál - převážně dílčí přestavby a rekonstrukce, výjimečně dostavba proluk, významn. přestavbovým územím je pouze Masarykovo nádraží. Kompaktní město vnitřní Rozvojový potenciál tvoří především plochy přestavby včetně brownfields, zejména v původních průmyslových areálech a na železničních nádražích. Kompaktní město vnější představuje zásadní potenciál pro rozvoj města - přestavbové a volně zastavitelné plochy pro zajištění navrženého rozvoje je rozšířené oproti současnému stavu na úkor vnějšího pásma Vnější pásmo zůstávají zachovány lokality s vysokým podílem nezastavěn. území přírod. či zeměděl. charakteru rozvoj. potenciál spočívá v posílení rekreač. zázemí města a pouze v omezené možnosti rozvoje po využití potenciálu vnitřních pásem, může sloužit jako rezerva pro další vývoj města. Polycentrický systém center (celoměstské, městské , lokální) Zelený pás kolem Prahy s klíny zabíhajícími dovnitř Zpracoval: Ing. Václav Mûller

8 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část
Zpracoval: Ing. Václav Mûller

9 KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA ÚPn navrhuje 4 typy území obytné - plochy veřejného vybavení, bydlení a smíšené produkční - plochy doprav. a techn. infrastrukt. (mimo komun.) a plochy produkce krajinné - plochy lesní, nelesní, zemědělské a pěstební rekreační - plochy parkové, rekreační a sportovní Největší rozvoj se předpokládá v plochách bydlení, nejčastěji pak v kompaktním městě Městská centra, stávající i nově navrhovaná, rozšiřují nabídku lokalizace celoměstsky významných funkcí v kompaktním městě Nově jsou vymezena tato městská centra: Pankrác, Nové Butovice, Libeň – Palmovka, Dejvice, Žižkov a Opatov. Na V a JV směru jsou vymezena lokální centra: Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad lesy, Zahradní Město, Zahradní Město východ, Uhříněves. Předpokládá se vznik nových center s charakterem budoucích městských celků v lokalitách: Malešicko-hostivařská průmyslová oblast, Hostivař, Bohdalec, Jinonice a Zličín. Ve vnějším kompaktním městě jsou navrženy důležité zdroje pracovních míst v lokalitách: Letňany, Jižní město - Chodov, Zličín, Letiště Ruzyně, Hornopočernický průmysl. a logistic. komplex Zpracoval: Ing. Václav Mûller

10 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část
URBÁNNÍ KONCEPCE Zpracoval: Ing. Václav Mûller

11 KONCEPCE ROZVOJE A PŘESTAVBY
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část KONCEPCE ROZVOJE A PŘESTAVBY Uvnitř i vně zastavěného území jsou v ÚPn navrženy zastavitelné plochy (jinak také nazývané rozvojové), které jsou členěny do čtyřech druhů: nadmístní přestavbové oblasti, (vymezené v ZÚR) významná rozvojová území městská celoměstsky významná rozvojová území rekreační významná rozvojová území krajinná Újezd nad Lesy nemá uvedenou žádnou zastavitelnou (rozvojovou ) plochu. Plocha Z/6 Běchovice – Koloděje leží na styku území. Je upřednostněno využití přestavbových území před výstavbou na zelené louce. Zpracoval: Ing. Václav Mûller

12 SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21 Problémový okruh č. 1: Obchvat I/12, odvolací orgán zrušil územní rozhodnutí, nové projednání je přerušeno, horizont možného zahájení nejdříve 2015……… jaké jsou jiné možné alternativy… Pražský okruh, verdikt soudu zrušil příslušnou část ZÚR na část  trasy Běchovice – dálnice D1 - H. Počernice - Březiněves a iniciativa 15 starostů „posun předmětné trasy“… Problémový okruh č. 2: Krajinotvorná funkce Klánovického lesa, … zajišťovaná v komerčních podmínkách…. Problémový okruh č. 3: Směřování urbán. rozvoje hl. m . Prahy v postavení lokálních center ve vnější pásmu na východním směru Zpracoval: Ing. Václav Mûller

13 ROZVOJOVÉ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTA
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část ROZVOJOVÉ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTA Zpracoval: Ing. Václav Mûller

14 SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21
Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 Analytická část SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21 Další faktory, které by bylo vhodné posoudit… obchvat I/12 pražský silniční okruh v části Březiněves – H. Počernice – Běchovice – D1 krajinotvorná funkce Klánovického lesa v komečních podmínkách směřování urbánního rozvoje lokálních center na východním směru vnějšího pásma relativně malá nabídka pracovních příležitostí, občanské vybavenosti a zařízení pro trávení volného času malá vzájemná informovanost MČ o aktivitách zahraničního kapitálu malá koordinace rozvojových záměrů hl. m. Prahy a Stč. kraje zejména v kontaktním pásmu na východním směru malá výtěžnost efektů z  koncentrace inovačních kapacit  ve vnějším pásmu a přilehlém kontaktním pásmu regionu na východním směru dosavadní absence dlouhodobého rozpočtového výhledu, provázaného s investič. programem Zpracoval: Ing. Václav Mûller

15 Zpracoval: Ing. Václav Mûller


Stáhnout ppt "Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 - Analytická část"

Podobné prezentace


Reklamy Google