Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY jako limitující faktor rozvoje MČ Praha 21 Co je cílem: 1. Seznámit se s „rámcem tzv. širších vztahů“ pro zpracovávaný.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY jako limitující faktor rozvoje MČ Praha 21 Co je cílem: 1. Seznámit se s „rámcem tzv. širších vztahů“ pro zpracovávaný."— Transkript prezentace:

1 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY jako limitující faktor rozvoje MČ Praha 21 Co je cílem: 1. Seznámit se s „rámcem tzv. širších vztahů“ pro zpracovávaný Analytický profil MČ Praha 21, poukázat na slabé a silné stránky, příležitosti a hrozby… 2.Hledat možné směry a alternativy pro formulování rozvojové vize 3.Proč vůbec tento dokument? 4.Co není cílem dnešního setkání: prezentovat výklad konceptu ÚPn Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 1 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytický profil

2 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Co to je urbánní rozvoj? Veškeré akce a úkony v urbanizovaném území Základním cílem je udržitelný rozvoj osídlení Co je to metropolizace? Metropolitní oblast je velké seskupení tvořené zpravidla velkoměstem a několika sousedními městy a přilehlými oblastmi.velkoměstem Co je to aglomerace? Metropolitní oblast je obyčejně kombinovaná s aglomeracíaglomerací Souvislá zastavěná oblast s periferními zónami, které mají obvykle „volnou“ urbánní koncepci Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

3 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR) Základní koordinační územně plánovací dokument S tanoví základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území Prahy jako kraje Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy Hlavní dokument pro koordinaci územního rozvoje hl. m. Prahy, který stanoví: podrobné podmínky využití území v zastavitelných částech územní podmínky rozvoje dopravní a technické infrastruktury ochranu městské zeleně a krajiny Územní plán vždy plní dvě základní úlohy Jednak vytváří nabídku, jednak reguluje možnosti využití městského území Není nástrojem, který by mohl splnění konkrétních cílů zajistit Připravuje pouze podmínky pro to, aby jejich dosažení bylo v řešeném území možné Rozhodujícím faktorem v této otázce vždy byla ekonomická situace, zejména růst kupní síly obyvatelstva a možnosti jak českého, tak zahraničního kapitálu. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 3 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

4 URBÁNNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY Je založena na třech historicky utvářených pásmech: 1.Celoměstské centrum severní část historického jádra … 2.Kompaktní město původní předměstí a zahradní města, zástavba sídlišť … 3.Vnější pásmo příměstská krajina s původně venkovským osídlením, připojeným… Pražský region vedle HMP i území býv. okr. P-V, P-Z, Be, Kl, Měl, část Kol, Nym … mezi HMP a ostatními částmi regionu existují silné kooperační vazby Kontaktní pásmo nejsilnější vazby, přibl. vymezení Be, Kl, Kral, Ner, Bra, Čel, Úv, Ben Územní systém ekolog. stability (ÚSES) – systém zeleně a vodních toků Širší vztahy Doprava (Komunikač. síť a PID), Želez. uzel, Letec. a vod. dopr., Technic. vybavení Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 4 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

5 URBÁNIZACE A TVORBA VNĚJŠÍHO PÁSMA Stávající ÚPn Původně samostatné obce Zanedb. stav. stavem center, ale potenciál. jádra nové urban. kultury, kdyby….nenaplněné předpokl. Nejvýraznější centra na vých. směru Běchovice - Újezd n. L., Uhřiněves – Kolovraty Hlavní rozvojové prostory převážně vázané na dopravní radiály Letňansko – Kbelský Vysočansko – Hornopočernický Dolnopočernicko – Běchovický Uhřiněvsko – Kolovratský Průhononický Libušsko – Písnický Modřansko - Komořanský Hrozba V kontaktních plochách dojde k propojení s aglomeračním pásmem….předpoklad vzniku suburbie. Nenaplnila se… Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 5 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

6 URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE Koncept ÚPn Hlavní principy konceptu nového územního plánu Prahy: Přestavba a oživení zanedbaných území Upřednostnění rozvoje v kompaktním pásmu města Přísná regulace rozrůstání města do volné krajiny Zelený pás ve vnějším pásmu města a ochrana stávající zeleně uvnitř města Rozvoj rekreačních území Nová pravidla pro umísťování a výstavbu výškových budov Nová metodika funkční i prostorové regulace Důraz na rozvoj hromadné dopravy, zejména kolejové, včetně železnice Ve všech ohledech je nový územní plán přísnější než stávající všechny jeho regulativy budou závazné, tzn. že nebude možné měnit je úpravou ÚPn na druhou stranu je vůči investorům liberálnější koncept nového územního plánu je zpracováván v horinzontu roku 2020 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 6 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

7 URBÁNNÍ KONCEPCE V NOVÉM ÚPn Historické jádro města (totožné s PPR) Rozvojový potenciál - převážně dílčí přestavby a rekonstrukce, výjimečně dostavba proluk, významn. přestavbovým územím je pouze Masarykovo nádraží. Kompaktní město vnitřní Rozvojový potenciál tvoří především plochy přestavby včetně brownfields, zejména v původních průmyslových areálech a na železničních nádražích. Kompaktní město vnější představuje zásadní potenciál pro rozvoj města - přestavbové a volně zastavitelné plochy pro zajištění navrženého rozvoje je rozšířené oproti současnému stavu na úkor vnějšího pásma Vnější pásmo zůstávají zachovány lokality s vysokým podílem nezastavěn. území přírod. či zeměděl. charakteru rozvoj. potenciál spočívá v posílení rekreač. zázemí města a pouze v omezené možnosti rozvoje po využití potenciálu vnitřních pásem, může sloužit jako rezerva pro další vývoj města. Polycentrický systém center (celoměstské, městské, lokální) Zelený pás kolem Prahy s klíny zabíhajícími dovnitř Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 7 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

8 Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 8 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

9 KONCEPCE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA ÚPn navrhuje 4 typy území obytné - plochy veřejného vybavení, bydlení a smíšené produkční - plochy doprav. a techn. infrastrukt. (mimo komun.) a plochy produkce krajinné - plochy lesní, nelesní, zemědělské a pěstební rekreační - plochy parkové, rekreační a sportovní Největší rozvoj se předpokládá v plochách bydlení, nejčastěji pak v kompaktním městě Městská centra, stávající i nově navrhovaná, rozšiřují nabídku lokalizace celoměstsky významných funkcí v kompaktním městě Nově jsou vymezena tato městská centra: Pankrác, Nové Butovice, Libeň – Palmovka, Dejvice, Žižkov a Opatov. Na V a JV směru jsou vymezena lokální centra: Černý Most, Horní Počernice, Dolní Počernice, Běchovice, Klánovice, Újezd nad lesy, Zahradní Město, Zahradní Město východ, Uhříněves. Předpokládá se vznik nových center s charakterem budoucích městských celků v lokalitách: Malešicko-hostivařská průmyslová oblast, Hostivař, Bohdalec, Jinonice a Zličín. Ve vnějším kompaktním městě jsou navrženy důležité zdroje pracovních míst v lokalitách : Letňany, Jižní město - Chodov, Zličín, Letiště Ruzyně, Hornopočernický průmysl. a logistic. komplex Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 9 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

10 URBÁNNÍ KONCEPCE Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 10 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

11 KONCEPCE ROZVOJE A PŘESTAVBY Uvnitř i vně zastavěného území jsou v ÚPn navrženy zastavitelné plochy (jinak také nazývané rozvojové), které jsou členěny do čtyřech druhů: nadmístní přestavbové oblasti, (vymezené v ZÚR) významná rozvojová území městská celoměstsky významná rozvojová území rekreační významná rozvojová území krajinná Újezd nad Lesy nemá uvedenou žádnou zastavitelnou (rozvojovou ) plochu. Plocha Z/6 Běchovice – Koloděje leží na styku území. Je upřednostněno využití přestavbových území před výstavbou na zelené louce. Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 11 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

12 SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21 Problémový okruh č. 1: Obchvat I/12, 2009 odvolací orgán zrušil územní rozhodnutí, nové projednání je přerušeno, horizont možného zahájení nejdříve 2015……… jaké jsou jiné možné alternativy… Pražský okruh, v erdikt soudu zrušil příslušnou část ZÚR na část trasy Běchovice – dálnice D1 Pražský okruh - H. Počernice - Březiněves a iniciativa 15 starostů „posun předmětné trasy“… Problémový okruh č. 2: Krajinotvorná funkce Klánovického lesa, … zajišťovaná v komerčních podmínkách…. Problémový okruh č. 3: Směřování urbán. rozvoje hl. m. Prahy v postavení lokálních center ve vnější pásmu na východním směru Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 12 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

13 ROZVOJOVÉ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTA Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 13 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

14 SHRNUTÍ FAKTORŮ S PŘÍMÝM DOPADEM NA MČ PRAHA 21 Další faktory, které by bylo vhodné posoudit… obchvat I/12 pražský silniční okruh v části Březiněves – H. Počernice – Běchovice – D1 krajinotvorná funkce Klánovického lesa v komečních podmínkách směřování urbánního rozvoje lokálních center na východním směru vnějšího pásma relativně malá nabídka pracovních příležitostí, občanské vybavenosti a zařízení pro trávení volného času malá vzájemná informovanost MČ o aktivitách zahraničního kapitálu malá koordinace rozvojových záměrů hl. m. Prahy a Stč. kraje zejména v kontaktním pásmu na východním směru malá výtěžnost efektů z koncentrace inovačních kapacit ve vnějším pásmu a přilehlém kontaktním pásmu regionu na východním směru dosavadní absence dlouhodobého rozpočtového výhledu, provázaného s investič. programem Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 14 Zpracoval: Ing. Václav Mûller Analytická část

15 Zpracoval: Ing. Václav Mûller15


Stáhnout ppt "URBÁNNÍ A ÚZEMNÍ KONCEPCE HL. M. PRAHY jako limitující faktor rozvoje MČ Praha 21 Co je cílem: 1. Seznámit se s „rámcem tzv. širších vztahů“ pro zpracovávaný."

Podobné prezentace


Reklamy Google