Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Části a mechanismy strojů 1KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Podklady k přednáškám – část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Části a mechanismy strojů 1KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Podklady k přednáškám – část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol."— Transkript prezentace:

1 Části a mechanismy strojů 1KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Podklady k přednáškám – část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 „Inovace výuky podpořená praxí“.

2 4 Dynamické (proměnlivé) zatěžování a namáhání strojních částí TS - dynamická (únavová) pevnost A TEORETICKÉ ZÁKLADY   2  DŮLEŽITÉ POTŘEBNÉ K INFORMACI PRO ÚPLNOST 1.3.2011

3 OBSAH 4.1 Základní poznatky 4.2 Mez únavy materiálu (Wöhlerův diagram) 4.3 Mez únavy materiálu při obecném harmonickém napětí 4.3.1 Smithův diagram 4.3.2 Haighův diagram 4.4 Faktory ovlivňující mez únavy materiálu 4.4.1 Vliv vrubu (součinitel vrubu β) 4.4.2 Vliv velikosti součásti (součinitel velikosti součásti ν) 4.4.3 Vliv jakosti povrchu (součinitel jakosti povrchu η P ) 4.4.4 Vliv zpevnění povrchu (součinitel zpevnění povrchu κ) 4.5 Pevnostní podmínky při dynamickém namáhání 4.5.1 Snížená mez únavy pro vrub v místě strojní části při obec. harmonickém napětí (úprava Haighova a Smithova diagramu) 4.5.2 Bezpečnost při jednoduchém harmonickém napětí v místě vrubu 4.5.3 Bezpečnost při kombinovaném harmonickém napětí v místě vrubu   3  4Dynamické (proměnlivé) zatěžování a namáhání strojních částí TS - dynamická (únavová) pevnost DŮLEŽITÉ 1.3.2011

4 Podkapitola 4.1 Základní poznatky   4  1.3.2011

5 Projevy dynamického (proměnlivého) zatížení na pevnost strojních částí: - porušení součástí i při napětích    D - křehké lomy součástí i z houževnatých materiálů Obr. 4.1 – 1 Příklad typického lomu strojní části (hřídele, čepu apod.) způsobeného únavovým porušením (horní část řezu znázorňuje vyhlazenou počáteční plochu porušení způsobeného únavou materiálu, dolní vyšrafovaná část znázorňuje konečný klasický zrnitý statický lom)   5  4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.1 Základní poznatky DŮLEŽITÉ 1.3.2011

6 Vznik dynamického zatížení a napětí: a) změnami vnějšího zatížení: Příklad: b) změnami polohy součásti vůči konstantnímu (neproměnnému) zatížení: Příklad: Obr. 4.1 – 2 Vznik dynamického zatížení otáčením součásti vůči vnějšímu statickém (ustálenému) zatížení (4.1-1)   6  4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.1 Základní poznatky (4.1-2) DŮLEŽITÉ 1.3.2011

7 Průběhy proměnlivého zatížení a napětí: - obecný průběh: = stochastický = periodický - harmonický průběh: = sinový/cosinový s jednou příp. i více harmonickými složkami (je obvyklé i jako ekvivalentní náhrada obecného periodického průběhu pro výpočty a experimenty) Obr. 4.1 - 3 Diagramy průběhu typických druhů harmonického napětí kde:  m - střední napětí kmitu,  a - napětí amplitudy kmitu,  h - horní napětí kmitu,  d -dolní napětí kmitu 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.1 Základní poznatky   7  POTŘEBNÉ 1.3.2011

8 Životnost (trvanlivost) strojní části při harmonickém napětí: Životnost (trvanlivost) součásti se udává počtem kmitů N, při němž dojde k jejímu únavovému porušení. Poznámka: - Všechny uvedené i další poznatky prezentované pro tahová-tlaková napětí (  ) platí (i když není uvedeno) analogicky též pro ohybová napětí (  o ), krutová napětí (  k ), i pro další základní napětí. Pro smyková (tečná) napětí (  s ) však většinou nejsou uváděny všechny analogické poznatky jako pro zbývající 3 uvedené druhy napětí, neboť jeho vliv je při dynamickém namáhání většinou zanedbatelný. Orientačně lze pro smyková napětí využít speciálních poznatků a hodnot pro krutová napětí, protože mají shodný charakter smykového napětí (  ). 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.1 Základní poznatky   8  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

9 Podkapitola 4.2 Mez únavy materiálu   9  1.3.2011

10 Časová mez únavy (časová pevnost na únavu pro obecnou strojní část): … kmitavé napětí (  M,  A ), při němž je životnost v uvažovaném místě strojní části N cyklů Mez únavy („trvalá“ pevnost na únavu pro obecnou strojní část): … pulzující harmonické napětí,,, při němž je životnost uvaž. místě strojní části N =  cyklů (obr. 4.2 – 1) Obr. 4.2 - 1 Wöhlerův diagram pro pulzující harmonické napětí (podtržené hodnoty počtů cyklů lze orientačně uvažovat pro většinu ocelí) (4.2-1) (4.2-2) 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.2 Mez únavy materiálu (1)   10  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

11 Základní mez únavy („trvalá“ pevnost na únavu pro hladkou leštěnou tyč): („  C “ =)  CZ =   A … střídavé souměrné harmonické napětí ), při němž je životnost tyče N =  cyklů (obr. 4.2 – 2). Poznámky: - Velká písmena indexů A, M, H vyjadřují kmity na mezi únavové pevnosti. - Pro základní mez únavy lze pro ocel orientačně uvažovat: - Pozor, v literatuře i v praxi (což bylo převzato i do těchto textů) je základní mez únavy  CZ (která se vztahuje pouze na hladkou leštěnou tyč při pulzujícím zatížení) prakticky výhradně nazývána a označována jako mez únavy  C (která se teoreticky správně vztahuje na jakoukoli strojní část při obecném zatížení!) Obr. 4.2 - 2 Wöhlerův diagram pro střídavé souměrné harmonické napětí (podtržené hodnoty počtů cyklů jsou shodné jako pro pulzující zatížení/napětí) (4.2-3) 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.2 Mez únavy materiálu (2) (4.2-4)   11  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

12 Podkapitola 4.3 Mez únavy materiálu při obec. harmonickém napětí   12  1.3.2011

13 Obecný Smithův diagram: Smithův diagram vymezuje svými čarami mezní velikosti parametrů harmonického napětí, tj. dvojic mezního středního napětí kmitu a mezního napětí amplitudy kmitu, při nichž dochází k únavovým lomům hladké leštěné tyče (obecně určitého místa na obecné strojní části). Diagram je nutné experimentálně zjišťovat pro každý druh materiálu (i místo na strojní části) samostatně. Obr. 4.3 - 1 Obecný Smithův diagram 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.3 Mez únavy materiálu při obecném harmonickém napětí 4.3.1 Smithův diagram (1)   13  POTŘEBNÉ 1.3.2011

14 Zjednodušený Smithův diagram: Křivky z experimentálně zjištěného obecného Smithova diagramu (obr. 4.3 – 1) jsou nahrazeny přímkami. Diagram lze jednoduše sestrojit ze známých základních hodnot  Pt,  kt,  C =  CZ,, přičemž lze při orientačních inženýrských výpočtech s výhodou využít, že pro ocel přibližně platí: Obr. 4.3 - 2 Zjednodušený přímkový Smithův diagram (4.3-1) 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.3 Mez únavy při obecném harmonickém napětí 4.3.1 Smithův diagram (2)   14  POTŘEBNÉ 1.3.2011

15 Obecný Haighův diagram: Haighův diagram je zjednodušeným zobrazením obecného Smithova diagramu, po „odstranění “ dolní „zbytečné“ symetrické části pod jeho osou se sklonem 45 0 (obr. 4.3 – 1). Obr. 4.3 - 3 Obecný Haighův diagram 4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.3 Mez únavy při obecném harmonickém napětí 4.3.2 Haighův diagram (1)   15  POTŘEBNÉ 1.3.2011

16 Zjednodušený Haighův diagram: Křivky z experimentálně zjištěného Haighova diagramu jsou nahrazeny přímkami (příp. vznikne odstraněním “ dolní „zbytečné“ symetrické části pod osou se sklonem 45 0 ve zjednodušeném Smithově přímkovém diagramu (obr. 4.3 – 2).. Diagram lze jednoduše sestrojit ze známých hodnot  Pt,  kt,  C =  CZ,, přičemž lze při orientačních inženýrských výpočtech s výhodou využít, že pro ocel přibližně platí: Přímky v tomto diagramu lze jednoduše vyjádřit analyticky pomocí rovnic uvedených v obr. 4.3 – 4. Poznámka: - (Zjednodušený přímkový) Haighův diagram se pro svoji jednoduchost používá téměř výhradně místo Smithova diagramu pro stanovení meze únavy při obecném harmonickém zatížení. Obr. 4.3 – 4 Zjednodušený přímkový Haighův diagram (4.3-2)   16  4 Dynamické zatěžování a namáhání strojních částí TS 4.3 Mez únavy při obecném harmonickém napětí 4.3.2 Haighův diagram (2) DŮLEŽITÉ 1.3.2011

17 Podkapitola 4.4 Faktory ovlivňující mez únavy materiálu   17  1.3.2011

18 4.4Faktory ovlivňující mez únavy  C =  CZ … (základní) mez únavy pro hladkou leštěnou tyč (odst. 4.2.) (4.4-1)  C *=  CZ * … snížená (základní) mez únavy pro místo na součásti (4.4-2) (tj. ne pro součást jako celek!!!) vlivem faktorů uvedených v (tab. 4.4 – 1). Po stanovení jednotlivých součinitelů (viz dále) se pro dané místo na součásti vypočte snížená mez únavy : Poznámka: Vztah je prakticky výhradně používán jen pro výpočty při Pozor, součinitele a tudíž i snížení meze únavy je pro jednotlivé druhy namáhání je rozdílné. Tab. 4.4 - 1 Součinitele pro faktory ovlivňující mez únavy Název a označení faktoru vrub  = f (  c ) - tvar vrubu  - vrubová citlivost materiálu  c velikost součásti kvalita povrchu PP zpevnění povrchu  (4.4-3)   18  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

19 4.4.1Vliv vrubu (součinitele vrubu  ) Vruby jsou náhlé změny tvaru na součástech, které vyvolávají lokální zvýšení (koncentraci) „řádného“ napětí v daném místě, což způsobuje: - snížení pevnosti - snížení houževnatosti materiálu Snížení pevnosti i houževnatosti vrubem, je nepříznivé zejména při dynamické namáhání, u křehkých materiálů však i při statickém namáhání! Obr. 4.4 - 1 Vliv vrubu a jeho tvaru na pevnost součásti   19  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

20 Poznámka: Pro základní druhy napětí analogicky platí: … pro tah – tlak … pro ohyb … pro krut Součinitel vrubu  je závislý: - na tvaru vrubu - na „materiálu vrubu“ (tj. na okolním materiálu) Tab. 4.4 - 2 Orientační pravidla pro zahrnutí vlivu vrubů Druh materiálustatické zatíženídynamické zatížení houževnatýběžně NEANO křehkýANO (4.4-4) (4.4-5) (4.4-6)   20  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

21 Experimentální zjišťování  je velmi nákladné, proto se používá vyjádření obou vlivů odděleně: … pro tah – tlak(4.4-7) … pro ohyb(4.4-8) … pro krut Poznámka: Pro vrubovou citlivost materiálu  C = 1 dostaneme:  =  a) Vliv tvaru vrubu (součinitel tvaru vrubu  ) Obr. 4.4 – 2 Příklad vlivu vrubu na zvýšení napětí v součásti (4.4-9)   21  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

22 Poznámka: - Ve speciální odborné literatuře lze nalézt další analogické podklady pro jednotlivé druhy namáhání a další typické tvary vrubů. Obr. 4.4 - 4 Příklad nomogramu pro stanovení hodnoty součinitele tvaru vrubu α   22  POTŘEBNÉ 1.3.2011

23 b) Vliv materiálu (součinitel vrubové citlivosti materiálu  C ) Obr. 4.4 - 5 Příklad vlivu velikosti zrna na snížení špiček napětí ve vrubu na součásti Tab. 4.4 - 3 Součinitele vrubové citlivosti materiálu h c pro vybrané druhy materiálů MateriálCitlivost Součinitel  C [1] Ocel σ Pt = 1100 MPavelká!1,0 Perlitické oceli0,9 ÷ 1,0 Chromniklová ocel0,7 ÷ 09 Austenitická ocel0,7 ÷ 0,7 Ocel 11 5000,6 ÷ 0,8 Ocel 11 370 žíhaná0,4 ÷ 0,7 Ocel 10 3400,2 ÷ 0,4 Šedá litinamalá!0,1 ÷ 0,2   23  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

24 4.4.2 Vliv velikosti součásti (součinitel velikosti součásti ) Pro základní druhy napětí analogicky platí: … pro tah – tlak (pro tah vždy = 1) (4.4-10) … pro ohyb(4.4-11) … pro krut(4.4-12) Obr. 4.4 - 6 Příklad vlivu velikosti součásti na velikost zatížení (kritické) povrchové vrstvy   24  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

25 Obr. 4.4 – 7 Příklad diagramů pro stanovení hodnoty součinitele velikosti součásti   25  POTŘEBNÉ 1.3.2011

26 4.4.3Vliv jakosti povrchu (součinitel jakosti povrchu  P ) Pro základní druhy napětí analogicky platí: … pro tah – tlak(4.4-13) … pro ohyb(4.4-14) … pro krut(4.4-15) 1 … jemně leštěno 2 … středně leštěno 3 … jemně broušeno 4 … středně soustruženo 5 … hrubě soustruženo 6 … povrch s okujemi 7 … koroze vodou 8 … koroze slanou vodou (4.4-16) Obr. 4.4 - 8 Diagram pro stanovení hodnoty součinitele kvality povrchu h P   26  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

27 4.4.4Vliv zpevnění povrchu (součinitel zpevnění povrchu k) Pro základní druhy napětí analogicky platí: … pro tah – tlak(4.4-17) … pro ohyb(4.4-18) … pro krut(4.4-19) Hodnoty součinitelů  pro jednotlivé druhy namáhání a typické druhy zpevňování je nutné vyhledat ve speciální odborné literatuře. Pro rozhodující většinu nezpevňovaných povrchů však : (4.4-20) Obr. 4.4 - 9 Vliv zpevnění povrchu součásti na zvýšení meze únavy při jejím povrchu (kritickém pro únavové poruchy)   27  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

28 4.5 Pevnostní podmínky při dynamickém namáhání 4.5.1 Snížená mez únavy v místě vrubu na strojní části při obecném harmonickém napětí (úprava Haighova a Smithova diagramu) Úprava Haighova diagramu (používá se častěji) Obr. 4.5 – 1 Úprava Haighova diagramu pro sníženou mez únavy   28  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

29 Pro základní druhy napětí analogicky platí: … pro tah – tlak(4.5-1) … pro ohyb(4.5-2) … pro krut(4.5-3) Úprava Smithova diagramu Provedla by se pro jednotlivé základní druhy napětí analogicky změnou  h,  d na ose: ze  C na  C *… pro tah – tlak ze  Co na  Co *… pro ohyb z  Ck na  Ck *… pro krut   29  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

30 4.5.2 Bezpečnost při jednoduchém harmonickém napětí v místě vrubu Pro základní druhy napětí (tah-tlak, ohyb, krut, smyk, atp.) platí analogicky. Obr. 4.5 - 2 Diagram průběhu obecného harmonického napětí se základními veličinami, viz též (obr. 4.1 – 3) Obr. 4.5 - 3 Obecný průběh zvyšování hodnot veličin obecného harmonického napětí k mezi únavy zobrazený v Haighově diagramu   30  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

31 Obr. 4.5 - 4a Příklady typického zvyšování hodnot veličin obecného harmonického napětí k mezi únavy zobrazené v Haighově diagramu Obr. 4.5 - 4b Příklady typického zvyšování hodnot veličin obecného harmonického napětí k mezi únavyzobrazené v diagramech jejich průběhu   31  DŮLEŽITÉ 1.3.2011

32 Příklad výpočtu bezpečnosti pro případ  a = b.  m (případ 3 v obr. 4.5 - 4b) (4.5-4) Zobrazení obecného harmonického namáhání: a) při  a,  m (bod P) b) při  a ´,  m ´ (bod P´) a znázornění lineárního zvyšování těchto kmitů až do mezního kmitu: a) při  A *,  M * (bod M*), příp.  A,  M (bod M) b) při  A ´,  M ´ (bod M´) Obr. 4.5 – 5 Schéma pro výpočet bezpečnosti vůči mezi únavy s pomocí Haighova diagramu   32  POTŘEBNÉ 1.3.2011

33 a) Bezpečnost pro hladkou leštěnou tyč: -pro kmit  a,  m (P): (4.5-5) -pro kmit  a ´,  m ´ (P´): (4.5-6) b) Bezpečnost v místě vrubu na strojní části: - pro kmit  a,  m (P): (4.5-7) -pro kmit  a ´,  m ´ (P´): (4.5-8)   33  1.3.2011 DŮLEŽITÉ

34 4.5.3 Bezpečnost při kombinovaném harmonickém napětí v místě vrubu Uvažujme dvě různá kmitavá zařízení o shodné frekvenci a fázi: (4.5-9) a (4.5-10) Potom musí v každém okamžiku platit: (4.5-11) kde:  = 4 … pro pevnostní hypotézu  max  = 3 … pro pevnostní hypotézu F  = 2,6 … pro pevnostní hypotézu max (4.5-12) (4.5-13) (4.5-14)   34  POTŘEBNÉ 1.3.2011

35 Poznámky: - Výsledná bezpečnost při kombinovaném dynamickém napětí lze za uvedených předpokladů (statická, nebo dynamická namáhání o shodné frekvenci a fázi) vyjádřit pomocí jednotlivých bezpečností pro příslušné základní druhy napětí. - Při kombinovaném harmonickém napětí se bezpečnost každého působícího kmitavého napětí vyřeší samostatně a tyto dílčí bezpečnosti se pak složí analogicky, jak je výše uvedeno.  35 © S. Hosnedl   POTŘEBNÉ 1.3.2011

36 Děkuji Vám za pozornost Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0206 „Inovace výuky podpořená praxí“.


Stáhnout ppt "Části a mechanismy strojů 1KKS/CMS1 Katedra konstruování strojů Fakulta strojní Podklady k přednáškám – část A4 Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc. a kol."

Podobné prezentace


Reklamy Google