Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikovaná informatika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikovaná informatika"— Transkript prezentace:

1 Aplikovaná informatika
Informatika I, II Aplikovaná informatika Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

2 Osnova Informační systémy Základní části ERP Příklady komponent ERP
CRM (Customer Relationship Management) ECM (Enterprise Content Management) SCM (Supply Chain Management) PLM (Product Lifecycle Management) Datový sklad (Data Warehouse) Systémy pro podporu rozhodování Business Intelligence Web Analytics (Webhousing) Vlastnosti komerčního software Přístup k software Cloud computing Informační strategie podniku Důležité vlastnosti ASW Vlastnosti dobrého IS podniku Zavádění nového IS do podniku Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

3 Informační systémy Osobní informatika Podnikové informační systémy
Systém SW a HW pro jednotlivce Podnikové informační systémy ERP (Enterprise Resource Planning) cca od roku 1990 jádro podnikového IS pro evidenci zásob a transakcí (obchod) např. SAP, Oracle, Microsoft, NetSuite, … monolitická architektura někdy obtížně inovovatelná BI (Business Intelligence) analýzy podnikových dat, které původně nebyly součástí ERP ERP II cca od roku 2000 do současnosti ERP + e-Commerce + Business Intelligence architektura orientovaná na služby (SOA) ERP III v budoucnu integrace ERP se sociálními sítěmi a moderními formami ICT Součásti podnikového IS (Viz Milena Tvrdíková: Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy.) hardware, software, data, lidé (zaměstnanci) nařízení a pravidla užívání HW a SW okolní svět firmy (informační zdroje, legislativa) Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

4 Základní části ERP Front Office Back Office
interakce se zákazníky, call centra, prodej, marketing, průzkum trhu kooperační část CRM, e-Commerce Back Office interní provoz: logistika, finance, účetnictví, personalistika, zásobování analytická a operační část CRM, business intelligence Výsledky analýz z Back Office dnes ovlivňují akce Front Office Například: internetový obchod – Web Analytics – datový sklad – business intelligence – ovlivnění marketingové kampaně. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

5 Příklady komponent ERP / ERP II
CRM (Customer Relationship Management) ECM (Enterprise Content Management) SCM (Supply Chain Management) PLM (Product Lifecycle Management) Datový sklad (Data Warehouse) Systémy pro podporu rozhodování Finance Lidské zdroje Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

6 CRM (Customer Relationship Management)
Aplikace komplexně zajištující vztahy podniku se zákazníky Operační část Podpora zákazníků, obchodníků a marketingu Kooperační část Kontaktní centrum (telefon, , fax, SMS, web, ...) Integrace s elektronickým obchodem Analytická část Uchování relevantních informací o zákaznících Nutno zabezpečit proti zneužití. Výsledkem je individuální přístup k zákazníkovi. Analýza zákazníků pomocí dolování dat Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

7 ECM (Enterprise Content Management)
Technologie pro správu dat a znalostí „Content“ je v kontextu ECM pojem pro všechna data – strukturovaná i nestrukturovaná. Groupware SW pro podporu spolupráce členů týmu například „virtuální kancelář“ CMS (Content Management System) SW pro publikování různých dat na WWW bez znalostí Internetu WCM (Web Content Management), redakční systém Výsledkem může být internetový portál. DMS (Document Management System) řízení životního cyklu dokumentů jako nestrukturovaných dat Dokumenty obsahují metadata (data o datech, popis souborů). Workflow automatizace a řízení podnikových procesů předávání dokumentů, informací, nebo úkolů mezi pracovníky Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

8 SCM (Supply Chain Management)
Supply chain = dodavatelský řetězec. Koordinuje materiálové, informační a finanční toky s cílem zvýšit konkurenceschopnost zúčastněných subjektů. APS (Advanced Planning and Scheduling) systém zajištující plánování výroby s uvažováním všech možných druhů omezení výrobního systému, např. v materiálu, pracovních kapacitách apod., též MES (Manufacturing execution system). kastomizované nebo složité výrobky WMS (Warehouse Management System) systém řídící materiálové zásoby vstupní kontrola materiálu, skladování, výdej do výroby, vyskladnění a transport hotových výrobků AIDC (Automatic Identification and Data Capture) Materiál a skladová místa jsou identifikovány čárovým kódem. Skladníci používají mobilní bezdrátové terminály s integrovaným snímačem čárového kódu. Informace o materiálu je ihned aktualizována v ERP. Terminály informují skladníky o jejich úkolech. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

9 PLM (Product Lifecycle Management)
Spravuje dokumentaci výrobků. Je integrováno se systémy CAD / CAM. Má podobnou funkci jako DMS. Sleduje celý životní cyklus výrobku. Řídí vývoj nových výrobků. PDM (Product Data Management) Je podmnožinou a předchůdcem PLM. Spravuje technické výkresy a výrobní normy. Je aplikováno na zavedené výrobky. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

10 Datový sklad (Data Warehouse)
Obsahuje všechna zachytitelná data ve formě umožňující získání podkladů pro rozhodování. Data musí být konsistentní, aby byla srovnatelná různá časová období. Datové tržiště (Data Mart) „malý“ datový sklad určený pro omezený okruh uživatelů – oddělení, oblasti řízení. Obsahuje data stejného typu jako DWH. Když není čas nebo prostředky na celopodnikový datový sklad. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

11 Systémy pro podporu rozhodování
Orientace na jednu problémovou doménu Expertní systém Univerzální podpora pro management DSS (Decision Support System) EIS, Expertní systémy MIS (Management Information System) controlling, účetnictví EIS (Executive Information System) vrcholový a střední management Business Intelligence současný pojem pro EIS Někdy je součástí ERP a někdy se z něj vyčleňuje. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

12 Business Intelligence
Datový sklad Nástroje pro plnění datového skladu (ETL) Analytické nástroje OLAP (OnLine Analytical Processing) například prodej výrobku A zákazníkovi B v březnu 2005 Data Mining například jaké atributy zákazníků ovlivňují jejich nákupy regrese časové řady, klasifikace, shlukování, bayesovské sítě, rozhodovací stromy, genetické algoritmy, neuronové sítě… Reporting Co se děje? Proč se to děje? Jak to lze ovlivnit? databázové dotazy, sestavy, analytické pohledy, vizualizace hodnot, proměna dat ve znalosti Vytváří se automaticky v nadefinovaném čase pro relevantního uživatele. Integrace do ostatních částí ERP Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

13 Web Analytics (Webhousing)
aplikace business intelligence na analýzu chování návštěvníků internetových stránek data webhouse datový sklad orientovaný na clickstream Sleduje se počet přístupů, posloupnost otvírání stránek a dalších akcí (např. nákupů), webová identita návštěvníka. ETL (Extract, Transform, and Load) nebo jiné nástroje uloží tyto informace do datového skladu. clickstream analysis Výsledek je dodán do systému CRM. Následně jsou ovlivněny internetové stránky a marketingové působení na zákazníky. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

14 Vlastnosti komerčního software
Lokalizace Přizpůsobení ASW (aplikačního software) po stránce jazykové (osobní SW) legislativní (ERP) Dělá to výrobce ASW. Kastomizace (customization) přizpůsobení menu, panelů nástrojů, defaultních hodnot, účetní osnovy, … šablony, aktivní pracovní plocha (active desktop), skins, … Aplikační SW musí umožňovat uživateli, aby si to mohl dělat sám. Dokumentace a nápověda dnes většinou elektronická (součást ASW a on-line) Integrovatelnost možnosti sdílení dat a funkcí podpora standardů a norem (například kódování znaků) Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

15 Přístup k software Nákup licence na instalaci SW nebo OEM SW
Nevýhodou je, že se platí za každou instalaci. ASP (Application Service Provider) Například elektronická tržiště, Sherlog (lokalizace aut) outsourcing v informatice SaaS (Software as a Service) Nástupce ASP více přizpůsobený Internetu Placené služby na Internetu Například elektronické úschovny, Online Office, … Internetový portál (brána) Nabízí přístup k široké škále služeb. vyhledávání, , chat, diskusní fóra, zpravodajství, vzdělávání, blogy, slovník, mapy, jízdní řády, hudba, video, nákup, reklamy, … Může umožňovat kastomizaci (např. Seznam.cz) Např. Yahoo!, Seznam.cz, Atlas.cz, Centrum.cz, portal.gov.cz, … Má obdoby i v podnikových sítích. Výhodou internetové aplikace je, že náklady nerostou s počtem uživatelů, jako je tomu u nákupu licencí. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

16 Cloud computing Infrastructure as a service (IaaS)
Hardware jako servery, datová centra, sítě pro přenos dat jsou kupovány jako virtualizované výpočetní zdroje a jsou placeny dle objemu využití. Platform as a service (Paas) Nástroje pro vývoj webových aplikací jsou používány prostřednictvím webu. Tyto aplikace mohou používat data poskytovatelů PaaS, např. Google Maps. Software as a Service (SaaS) Software a data jsou používány prostřednictvím webového prohlížeče. Nejčastěji aplikováno na CRM. vytěžování sociálních sítí, styk se zákazníky prostřednictvím webu Může komunikovat s podnikovými IS prostřednictvím svých API. Může být stavebními bloky pro nezávislé SaaS typu mashups (kombinace informací z více zdrojů) díky standardizaci API. Uživatelé neplatí počáteční investice ale škálovatelné poplatky za rozsah služeb, často mohou spolu komunikovat jako v sociálních sítích. Provozovatelé mají minimální náklady na nové uživatele, takže často poskytují nejnižší úroveň služeb zdarma nebo mají příjem pouze z reklam, vydávají nové verze SW tak, že je nainstalují na internetové servery, uživatelé nic neinstalují, mohou analyzovat chování uživatelů, aby zlepšovali SW. Nevhodné pro zpracování citlivých dat o uživatelích, aplikace vyžadující rychlou a spolehlivou odezvu. zpravidla velké organizace vyžadující větší komplexitu a přizpůsobitelnost IS Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

17 Analýza obchodních dat jako služba – Analytics as a Service
Může nahradit nástroje Business Intelligence. Data, která chtějí firmy analyzovat, mohou být dnes velmi objemná nebo existují jen na Internetu (například sociální sítě). Taková data se nejefektivněji analyzují v cloudu specializovanými firmami pomocí služeb typu SaaS. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

18 Přístup k software Shareware (crippleware, adware, nagware, demoware)
Je chráněn autorskými právy. Je zdarma na omezenou dobu a může mít omezené funkce. Freeware Jeho licence může zakazovat komerční užívání. Je zdarma na neomezenou dobu. Public domain software Není chráněn autorskými právy. Free software (open-source software) Je k němu k dispozici zdrojový kód, což umožňuje jeho modifikaci. Modifikované verze musí být také free software. Patří buďto do public domain nebo má tzv. free software licence. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

19 Informační strategie podniku
Špatné nebo žádné strategické řízení ICT v mnoha organizacích zavinilo značné ztráty v důsledku ušlého zisku z nerealizovaných příležitostí v důsledku zastaralého IS nebo utopení prostředků v nesprávně navrženém IS. Informační strategie by měla být v souladu s globálními cíli (vizí, misí) firmy, být závazným dokumentem, být pravidelně vyhodnocována a přizpůsobována aktuálním požadavkům, zahrnovat také organizování lidských zdrojů, ne jen technologie. Informační strategii řídí informační manažer (Chief Information Officer). Informační manažer má být členem top managementu, což není v současných (nejen) českých firmách často splněno a potom nemá dostatečnou pravomoc. Východiska Požadavky vedení na ICT Aktuální stav ICT v organizaci ICT partnerů a konkurence Legislativní, sociální a etické aspekty Trendy ICT, dostupné informační zdroje a produkty Tempem jejich změn by se měla měnit i informační strategie. Realizace Návrh nového řešení informačního systému podniku Harmonogram realizace Ekonomická analýza Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

20 Informační strategie podniku
Vize, mise a cíle společnosti Jasně a stručně přibližně jednou větou Situační analýza SWOT, PEST, strategic assessment Určení strategických cílů, formulace strategie Metoda Balanced Scorecard Základním strategickým cílem pro ICT je tvorba nových hodnot či ochrana hodnot stávajících. Implementace strategie Změny v ICT v podniku Měření a hodnocení dosahování stanovených cílů takzvané metriky maximální doba do vyřešení problému, dostupnost služby 24/7 nebo jinak… obtížněji měřitelné hodnoty spokojenost zákazníků, motivace pracovníků a jejich znalosti… To, co se má měřit, je zpravidla určeno v SLA. Service-Level Agreement je část kontraktu mezi uživatelem a dodavatelem, kde jsou definovány množství a způsoby využívání dohodnutých služeb uživatelem, metriky, které slouží ke kvantitativnímu hodnocení služeb a případné sankce vyplývající z jejich neplnění. Nesprávně sestavené SLA jsou častým důvodem potíží IS. SLA je nezbytná především pro tzv. business critical applications. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

21 Důležité vlastnosti ASW
Otevřenost schopnost spolupráce s jiným ASW schopnost číst a exportovat různé datové formáty podpora moderních standardů pro data a IS Modularita Modul je samostatně fungující část ASW. možnost zakoupení pouze potřebných modulů Integrovanost společná datová základna pro všechny moduly Data stačí vstoupit jen jednou. Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

22 Vlastnosti dobrého IS podniku
modularita, integrovanost, otevřenost (podpora standardů a norem) kompatibilita s IS obchodních partnerů snadnost a centralizování administrace komplexnost IS by měl řešit všechny procesy v organizaci procesní řízení IS neřídí jen izolované oddělení ale celý proces (například od přijetí objednávky po fakturaci výrobku) napříč celou organizací. lokalizace a customizovatelnost snadnost a jednotnost ovládání, možnost rychlého zaškolení uživatelů usnadnění vstupu dat automatické ověřování datových typů, výběr z menu, možnost importu AIDC (čtečky čárových kódů, skenery, OCR, RFID, biometrika) nastavitelnost různých oprávnění pro různé uživatele ochrana osobních údajů a jiných dat podpora ze strany dodavatele IS školení, aktualizace, upgrady, helpdesk, dořešení dalších požadavků dokumentace, manuály, nápověda sladěnost SW s HW Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL

23 Zavádění nového IS do podniku
Návrh IS Účast zaměstnanců na prezentacích potenciálních dodavatelů IS Stanovení často a méně využívaných funkcí IS diskuzí s uživateli Motivace zaměstnanců za pomoc při zavádění IS Školení uživatelů IS Testování provozu IS Postupné zavádění podle plánu Kontrola práce uživatelů Vyhodnocení návratnosti investice do IS Dana Nejedlová, Katedra informatiky EF TUL


Stáhnout ppt "Aplikovaná informatika"

Podobné prezentace


Reklamy Google