Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"— Transkript prezentace:

1 Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)
Pojišťovnictví Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Kapitola 7. – Zajištění Charakteristika zajištění Členění zajištění
Fronting, pojišťovací pooly Finanční zajištění Soupojištění

3 Charakteristika zajištění
Zajištění jednoduše vyjádřeno znamená pojištění pojišťovny Při zajištění dochází k vertikálnímu dělení rizika, tedy dochází k přerozdělování pojistných fondů v zájmu zmenšování dopadu pojistně technického rizika. Zajištění rozsah škod nezmenšuje, ale činí jejich finanční důsledky pro pojistitele ekonomicky únosnější a celkové výsledky stabilnější.

4 Charakteristika zajištění

5 Charakteristika zajištění
Právní hledisko Uzavírání smluv , kterými se zajišťovna zavazuje poskytnout pojišťovně ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená, a pojišťovna se zavazuje platit zajišťovně ve smlouvě určenou část pojistného z pojistných smluv uzavřených pojišťovnou

6 Charakteristika zajištění
Zajištění představuje vztah mezi pojistitelem a zajistitelem. Základní pojmy užívané při zajištění: Zajistník (prvopojistitel, cedent) = ten, kdo předává do zajištění Zajistitel (cesionář) = ten, kdo přijímá do zajištění Cese = postup části rizika do zajištění Cedování = převedení části pojišťěného rizika z prvopojistitele na zajistitele Retrocese = opakované zajištění Vlastní vrub = ta část rizika, kterou si pojistitel ponechává ke krytí

7 Charakteristika zajištění
Zajistné = úplata zajistiteli za převzetí části rizika (cena zajištění) Zajišťovna = specializovaná instituce zabývající se zajišťovací činností. Priorita = maximální část vzniklé škody, kterou hradí pojistitel Limit = maximální část pojištěného rizika, kterou zajistitel může převzít Zajistitelé hradí cedující společnosti tzv. provizi, aby jí nahradili náklady za získání obchodu, příspěvek na její správní náklady atd.

8 Charakteristika zajištění

9 Charakteristika zajištění
Nutnost zajištění vyplývá ze skutečnosti, že úhrnná škoda spojená s realizací některých rizik (např. havárie letadla, požár průmyslového komplexu, ekologická katastrofa, úmrtí osob pojištěných na velké pojistné částky) může převýšit celkové finanční možnosti pojistitele. Pojistitel sice pojistnou ochranu přebírá, ale zároveň se snaží přenést část rizik na jiné pojistitele (využívá zajištění). Často zajistitel část převzatého rizika dále ceduje, postupuje dalším zajistitelům (retrocesse). pojištění zajištění (cese)

10 Charakteristika zajištění
Možnosti rozložení rizika při zajištění

11 Úkoly zajištění Pomocí zajištění dochází k rozdělení rizik na části
Nástroj vyrovnání se s pojistně technickým rizikem Nástroj krytí velkých, katastrofických škod Zvýšení upisovací kapacity pojistitele Zmírnění dopadů chybné kalkulace pojistného pojistitelem Navýšení solventnosti pojistitele Poskytování odborné pomoci pojistiteli ze strany zajistitele

12 Výhody zajištění ze strany pojistitele
Prvopojistitel dosahuje pomocí zajištění homogenity pojistného kmene (např. odprodá zajistiteli ty části pojistných částek ve svém pojistném kmeni, které přesahují určitou hranici únosnosti pro prvopojistitele) Pojistitel nemusí díky zajištění odmítat rizika přesahující jeho možnosti Zajištění vytváří stabilitu v období, kdy výsledky pojišťovny nejsou příznivé(např. nahromaděním několika velkých škod v jednom období)

13 Výhody zajištění ze strany pojistitele
Pojistitel může přebírat nová rizika a zavádět na pojistný trh úplně nové produkty, u nichž chybí zkušenost se škodným průběhem (díky využití zajištění). Zajištění znamená pro pojistitele ochranu pro případ nahodilých výkyvů v předpokládaném škodném průběhu, je důležitým nástrojem vyrovnání se s pojistně technickým rizikem.

14 Členění zajištění Zajištění aktivní (převzaté) - přijímání rizika do zajištění Zajištění pasivní (odevzdané) - odevzdávání rizika do zajištění Zajištění jednostranné a reciproční (mezi dvěma pojistiteli se uplatňuje vzájemně aktivní i pasivní zajištění). V závislosti na vztazích mezi pojistiteli a zajistiteli a podle účasti pojistitele a zajistitele na krytí rizik se uplatňují různé typy zajištění.

15 Zajištění fakultativní (příležitostné)
Starší typ zajištění, kdy existuje volný vztah mezi pojistitelem a zajistitelem Pojistitel hledá jednotlivé možnosti zajištění na zajistném trhu Každý zajistný vztah se uzavírá jednotlivě Pojistitel má při využití tohoto zajištění možnost rozhodovat o tom, které riziko a jakou jeho část předá do zajištění a zajistitel se podle konkrétních podmínek rozhodne, zda riziko, resp. část rizika do zajištění přijme Pojistitel může dále rozhodovat o počtu zajistitelů a jejich jedn. podílech

16 Zajištění fakultativní (příležitostné)
Nevýhodou je administrativní náročnost a také vysoké admin. náklady, delší doba potřebná k uzavření zajištění, nejistota toho, zda se podaří nalézt odpovídající zajistnou ochranu Užití: K zajištění rizik, která jsou mimo rozsah dohodnutého obvyklého smluvního zajištění, které smlouvy nepokrývají nebo vylučují Pro zajištění částí pojistek, které svou výší přesahují limity smluvního zajištění K vyhledávání informací u speciálních rizik

17 Zajištění obligatorní (smluvní)
Pojistitel sjednává se zajistitelem dlouhodobější rámcovou smlouvu o zajišťování všech obchodů stejného rizika pro řadu opakujících se případů zajištění V rámci rámcové zajistné smlouvy je dojednán obsah – rizika, která budou automaticky zajišťována (tato rizika jsou ve smlouvě vymezena pomocí určitých parametrů, obvykle se jedná o vymezení druhu rizika, vymezení teritoriální, vymezení velikosti rizika vztahujícímu se k danému zajištění)

18 Zajištění obligatorní (smluvní)
Při obligatorním zajištění se tedy mezi prvopojistitelem na jedné straně a zajistitelem (případně zajistiteli) na straně druhé sjednává dohoda, ve které prvopojistitel souhlasí s cesí a zajistitel souhlasí s převzetím do zajištění pojistných smluv v rozsahu uvedeném ve smlouvě Zajistná smlouva přináší pojistiteli automatickou zajistnou ochranu. Zajistitel nezkoumá každé riziko samostatně a nemá právo odmítnout riziko, pokud spadá do smluvního rozsahu (rozsah je dán vymezením druhu nebo odvětví pojištění, velikostí rizika nebo škody, terit. vymezením apod.).

19 Další formy zajištění Fakultativně-obligatorní zajištění
Zajistitel je povinen přijmout dané riziko do zajištění, pojistitel má možnost volby, zda předá nebo nepředá riziko do zajištění. Pokud se uplatňuje tato podoba, je to obvykle za vyšší cenu Obligatorně-fakultatitvní zajištění Pojistitel je povinen předat každé riziko do zajištění, zajistitel není povinen toto riziko akceptovat. Využívá se spíše jako doplněk obligatorního zajištění.

20 Formy zajištění (způsoby podílení se zajistitele na krytí rizik)
Zajištění se uskutečňuje v několika formách (formy zajištění udávají způsoby podílu zajistitele na krytí rizik) Rozlišují se dvě skupiny forem zajištění: Zajištění proporcionální - pojistná částka, pojistné a pojistné plnění dělí mezi cedenta a zajistitele v předem stanoveném stejném poměru

21 Zajištění kvótové (quota share)
Zajistitel se zavazuje krýt předem stanovené procento (kvótu) každého pojištění uzavřeného prvopojistitelem a prvopojistitel se na druhé straně zavazuje poskytnout zajistiteli stejné procento pojistného Při vzniku pojistné události pak zajistitel uhradí stanovené procento každé škody Nevýhodou je, že se zajištění týká i malých škod, které je prvopojistitel schopen sám nést Této formy zajištění se využívá v případě, že pojištěné hodnoty oscilují okolo střední hodnoty, nebo v případě vzniku pojišťovací společnosti

22 Zajištění kvótové (quota share) - příklad
Pojistitel má se zajistitelem sjednánu kvótovou zajistnou smlouvu na poměr 40:60. Provize je sjednána ve výši 30% Pojistitel uzavře pojištění kryté v rámci této zajistné smlouvy na pojistnou částku 500 mil.Kč s pojistným 2 mil. Kč. Potom bude: Pojistná částka krytá pojistitelem 40% z 500 mil. Kč, tj. 200 mil. Kč Pojistná částka krytá pojistitelem 60% z 500 mil. Kč, tj. 300 mil. Kč Pojistné pro pojistitele 40% ze 2 mil. Kč, tj. 800 tis. Kč Pojistné pro zajistitele 60% ze 2 mil. Kč, tj tis. Kč Provize pro pojistitele 30% ze 1,2 mil. Kč, tj. 360 tis. Kč

23 Zajištění kvótové (quota share) - příklad
V případě, že nastane pojistná událost např. ve výši 200 mil. Kč, na úhradě škody se bude podílet Pojistitel 40% z 200 mil. Kč, tj. 80 mil. Kč Zajistitel 60% z 200 mil. Kč, tj. 120 mil. Kč

24 Zajištění excedentní (surplus)
Prvopojistitel stanoví tzv. vlastní vrub Částky nad tuto hranici vytvářejí tzv. excedent, což je velikost rizika vyjádřená pojistnou částkou, kterou kryje zajistitel Zajistitel ve smlouvě stanoví rovněž horní maximální rozsah krytí rizika zajištěním, obvykle je vyjádřena tato maximální hranice násobkem vlastního vrubu Poměr mezi zajistitelem a propojistitelem u jednotlivých rizik mění Nejrozšířenější, umožňuje prvopojistiteli provádění vlastní zajišťovací politiky

25 Zajištění excedentní (surplus) - příklad
Pojistitel má sjednánu excedentní zajistnou smlouvu, s vlastním vrubem ve výši 1 mil. Kč. Pojistitel přijal ke krytí rizika a sjednal smlouvy na pojistné částky 1,2 mil. Kč, 3 mil. Kč, 0,6 mil. Kč Podíl mezi pojistitelem a zajistitelem bude: U 1. smlouvy: pojistitel kryje pojistnou částku 1 mil. Kč (vlastní vrub) zajistitel 0,2 mil. Kč, tzn. poměr 1 : 0,2 U 2. smlouvy: pojistitel kryje pojistnou částku 1 mil. Kč zajistitel 2 mil. Kč, tzn. poměr 1 : 2 U 3. smlouvy: pojistitel kryje celou pojistnou částku 0,6 mil. Kč (toto riziko se nezajišťuje), neboť vlastní vrub (1 mil. Kč) je vyšší než pojistná částka

26 Zajištění neproporcionální (škodové zajištění)
Účast zajistitele začíná až od určité úrovně skutečně vzniklých škod. Podíl zajistitele na pojistném plnění je závislý na výši škody (příp. celkového plnění), zajistné se zde určuje nezávisle na pojistném Základní podíl prvopojistitele na krytí škod (priorita) je zde vyjádřen ve škodném objemu Pojistitel nese škody do určité výše, škody, které tuto výši přesáhnou, hradí zajistitel

27 Zajištění škodného nadměrku (Excess of Loss)
Chrání pojistitele před dopadem jednotlivých velkých až katastrofálních škod nebo několika náhrad z jedné pojistné události Pojistitel si kryje výsledky jednoho převzatého rizika nebo výsledky určitého druhu pojiš. Zajištění škodného nadměrku si pojistitel kryje výsledky jednoho převzatého rizika nebo výsledky určitého druhu pojištění Pojistitel si určí hranici výše škodní náhrady, kterou ponese sám

28 Zajištění škodného nadměrku (Excess of Loss)
Zajištění škodného nadměrku se vyskytuje ve dvou podobách: Krytí jednotlivých škod (working covers)-zajištěním jsou kryty jednotlivé škody katastrofické krytí (catastrophe covers), kdy je pojistitel chráněn proti kumulování rizik v případě rozsáhlých škod (záplavy…)

29 Zajištění nadměrku škodovosti (Stop Loss)
Chrání prvopojistitele před důsledky nahromadění velkého počtu škod během určitého časového období (bez ohledu na jejich jednotlivou výši). Zajistitel se zavazuje nést určitý díl na ztrátách, které pojistiteli při špatném škodním průběhu vzniknou.

30 Další formy zajištění Zajištění ECOMOR, při kterém je hrazena zajistitelem ta část škod, která přesahuje n-tou největší škodu Zajištění LCR, tzv. zajištění největších škod, kdy zajistitel hradí v plné výši největší škodu nebo n největších škod daného roku

31 Fronting Fronting znamená využívání administrativního aparátu jedné, obvykle lokální pojišťovny, jinou pojišťovnou nebo zajišťovnou, která nemá v daném regionu potřebný provozní aparát. Fronting znamená podíl na správě pojištění, ne na krytí rizika. Frontingová společnost pouze sestaví pojistnou smlouvu na základě pokynů první pojišťovny. Riziko nese společnost, která vlastně stojí v pozadí (fronting vlastně znamená 100 procentní zajištění). O fronting je o to větší zájem, o co přísnější jsou v dané zemi zákonné předpisy omezující přímý přesun prostředků z pojišťovacích a zajišťovacích operací do zahraničí.

32 Pojišťovací pooly Jsou sdružení pojistitelů pro společné krytí rizik velkého rozsahu nebo nebezpečné povahy, v případě vzniku nových pojistných produktů, kdy neexistují podklady nebo existuje nedostatečná statistika nezbytná pro kalkulaci pojistného Všichni zúčastnění pojistitelé vnášejí do poolu všechny své pojistné smlouvy daného druhu, čímž se vytváří rozsáhlejší pojistný kmen. Z něho potom jsou hrazena pojistná plnění Jednotliví zúčastnění pojistitelé se podílí na krytí pojistných plnění podílem, který odpovídá jeho přínosu do pojišťovacího poolu (podílem na v rámci pojišťovacího poolu vytvořeném pojistném kmenu)

33 Pojišťovací pooly Správou poolu se obvykle zabývá jeden z pověřených členů, někdy to bývá společně vytvořený orgán, tzv. poolová kancelář, která má na starosti veškerou administrativu Pojišťovací pooly se zakládají například pro rizika atomová, válečná, rizika v letecké dopravě

34 Pojišťovací pooly Pojišťovna 1 Pojišťovna 2 POJIŠŤOVACÍ POOL

35 Formy poolu Soupojistný pool Zajistný pool
Více pojistitelů se sdružuje ke krytí velkých rizik přesahující kapacity jednotlivých pojistitelů a každý ručí za tu část, kterou převzal Zajistný pool Každý pojistitel předává k zajištění ostatním členům poolu ty části pojistných smluv uzavíraných vlastním jménem, které přesahují jím určený vlastní vrub

36 Finanční zajištění Určeno pro řízení finančních rizik pojišťovacích společností, zaměřuje se na finanční výsledek pojištění Nevztahuje se primárně na pojistně technické riziko, ale chrání bilanční výsledek pojišťovny před všemi nebezpečími vyplývajícími z pojišťovacího obchodu S jeho pomocí lze krýt investiční riziko, úvěrové riziko, měnové riziko.

37 Finanční zajištění K jeho využití pojišťovnou vedou následující podněty: Ochrana před cykličností zajistných trhů (ceny na zajistných trzích mají silnou tendenci ke kolísání. Velké škody způsobí velké ztráty a vedou k růstu cen na zajistných trzích. V dalším období dosahují zajistitelé velké zisky, což vede k poklesu cen. Nedostatečné zajistné může vést opět ke ztrátám. Dlouholetá smlouva finančního zajištění umožňuje zamezení těmto výkyvům a k postupu pro stanovení zajistného) Škodní průběh pojišťoven je vystaven přirozeným výkyvům (Cílem pojišťovny je dosahování stabilních hospodářských výsledků. K tomu může rovněž dlouholeté finanční zajištění napomoci)

38 Finanční zajištění finanční zajištění zvyšuje solventnost, a tím vytváří prostor pro upsání většího rozsahu pojistek jako ochranu před cykličností zajistných trhů si pojišťovny ponechávají rizika, která jsou z jejich strany splnitelná na vlastní vrub a tento si chrání finančním zajištěním, tedy finanční zajištění umožňuje zvyšování vlastního vrubu

39 Charakteristické rysy finančního zajištění
K charakteristickým rysům finančního zajištění patří: Je úzce napojeno na bankovní produkty Dochází k uzavírání smluv na několik let, přičemž pojišťovna může počítat s dlouhodobým krytím a předem odhadnutelnými podmínkami a na druhé straně zajistitel se stabilním příjmem zajistného Dlouhodobé ohraničení odpovědnosti zajistitele Při kalkulaci ceny zajištění se ve významné míře bere zřetel na očekávané kapitálové výnosy Je spojeno s významným podílem pojišťovny na zisku zajistitele v rámci delšího časového období a na druhé straně v případě negativního vývoje zajištění je spojené s účastí pojišťovny na krytí ztráty zajistitele Smlouvy jsou zaměřeny na individuální potřeby pojistitelů (proto je potřeba zohlednit interní údaje)

40 Formy finančního zajištění
Při své realizaci má různé formy, z časového hlediska se člení na: Retrospektivní (předmětem jsou minulá období, přičemž tyto smlouvy mají smysl u pojistek s dlouhým obdobím mezi uzavřením pojistné smlouvy a výplatou pojistného plnění) Prospektivní (zabývají se současnými a budoucími pojistnými lety)

41 Time Distance contract
Neřeší pojistně technické riziko ani riziko načasování Pojistitel zaplatí jednorázově zajistné a následují pravidelné domluvené splátky Splátky nejsou vázány na škodní průběh cedenta a připomínají bankovní termínovaný vklad Roli zde hraje zejména krytí úvěrového, investičního a měnového rizika pojišťovny, neboť je zde zajištěn výnos z úroků

42 Modifikovaný Time Distance contract
Pojišťovna zaplatí jednorázově zajistné Doba výplaty plateb není pevně dána, závisí na škodném průběhu určitého portfolia Nekryje pojistně technické riziko, ale zahrnuje krytí rizika načasování Při dřívější výplatě pojistného plnění získá pojišťovna nižší výnos z úroků

43 Loss Portfolio Transfers
Pojistitel může cedovat budoucí pojistná plnění vyplývající z minulých pojistných let Finanční zajistitel přejímá cedentovy rezervy na zbývající škody Zajistné přibližně odpovídá čisté současné hodnotě cedovaných škodných rezerv Zajistitel si připočítává rizikovou, nákladovou a ziskovou přirážku, které zohledňují riziko načasování a riziko spojené s výší rezerv Tento typ finančního zajištění je zaměřen na krytí rizika načasování

44 Adverse Development Covers
Poskytuje krytí škod plynoucích z kontraktů v minulosti Nedochází zde k transferu celého portfolia, nýbrž je zde pouze snaha pokrýt pojistitelovi potřeby nedostatečné tvorby rezerv na krytí škod neproporcionálního zajištění To zahrnuje především ochranu proti škodám, které se již přihodily, ale ještě nebyly nahlášeny, a škodám, které se přihodily, ale na které nebyly vytvořeny adekvátní rezervy Zajistné, které má prvopojistitel zaplatit, odpovídá odevzdávanému pojistně technickému riziku a bere v úvahu čistou současnou hodnotu výplat škod očekávaných během doby trvání smlouvy

45 Finite Quota Share Typické uplatnit při vysokých nákladech na získání nových pojistných smluv Výsledkem může být negativní dopad u pojistitele na jeho majetek a na pojistnou kapacitu Pojišťovna ceduje finančnímu zajistiteli část přijatého pojistného Cedent dostává provizi, která může být využita k vyrovnání přechodného poklesu vlastního kapitálu Zajistitel poskytuje jakousi zálohu na zisk očekávaný prvopojistitelem v budoucích letech Charakteristická je omezená odpovědnost zajistitele, která je vyjádřena klouzavou provizí nebo explicitně limity ručení

46 Spread Loss Treaty Prvopojistitel platí předem určené roční zajistné na společný účet po celu dobu platnosti smlouvy Úrokový výnos přičítán cedentovi Výplata škod a zajistitelova marže jsou vypláceny ze společného účtu Jestliže souhrnný účet vykazuje pozitivní výsledek, má cedent právo na podíl na zisku V opačném případě hradí prvopojistitel část této ztráty

47 Soupojištění Několik pojistitelů se podílí na krytí jednoho zpravidla velkého rizika, tedy jedno pojistné riziko je kryto dvěma nebo více pojistiteli Jde o horizontální dělení rizika, tedy soupojištění není na rozdíl od zajištění nástrojem zmenšování dopadu pojistnětechnického rizika jednotlivé pojišťovny, dochází k dělení rizika mezi více pojistitelů, kdy každý pojistitel ručí za část rizika, kterou převzal Soupojištění vzniká na základě rozhodnutí pojistníka, který sám má zájem o rozdělení svého rizika (na rozdíl od zajištění, kdy o dělení rizika rozhoduje pojistitel a pojistník se zajistné vztahy netýkají)

48 Soupojištění V současné době bývá soupojištění obvykle uzavíráno formou jedné pojistné smlouvy. Jednání s klienty vede tzv. vedoucí pojistitel (řídící pojišťovna). Pojistná smlouva se řídí pojistnými podmínkami řídícího pojistitele, řídící pojistitel likviduje drobné škody, na krytí větších škod se podílí všichni pojistitelé.

49 Soupojištění Soupojištění se může uplatňovat jako soupojištění:
přímé, kdy každý z pojistitelů (soupojistitelů) se dohodnutým dílem podílí na riziku, kdy pojistitelé jsou v přímém smluvním vztahu k pojistníkovi. Každý pojistitel odpovídá za část rizika, kterou převzal, neručí za závazky ostatních pojistitelů (například vedoucí soupojistitel nese riziko 65 %, druhý soupojistitel 15 %, třetí soupojistitel 20 %), nepřímé, kdy ve vztahu k pojistníkovi vystupuje pouze jeden pojistitel, který v plném rozsahu kryje riziko (závazky vyplývající z pojistných událostí) a na základě smlouvy přenáší část rizika na další pojistitele (soupojistitele), kteří odpovídají vedoucímu pojistiteli.

50 Soupojištění Pojistník - riziko Pojistitel 1 45% rizika Pojistitel 2

51 Děkuji za pozornost ….


Stáhnout ppt "Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)"

Podobné prezentace


Reklamy Google