Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Hyský119.11.2014 Strategie Kraje Vysočina 2020 Martin Hyský Výroční konference ROP Jihovýchod „Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost? Aneb hodně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Hyský119.11.2014 Strategie Kraje Vysočina 2020 Martin Hyský Výroční konference ROP Jihovýchod „Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost? Aneb hodně."— Transkript prezentace:

1 Martin Hyský119.11.2014 Strategie Kraje Vysočina 2020 Martin Hyský Výroční konference ROP Jihovýchod „Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost? Aneb hodně jsme se poučili a použijeme to příště!“ 20. 6. 2012 Brno

2 Martin Hyský2 Proč Strategie Kraje Vysočina 2020 Program rozvoje Kraje Vysočina do 2014, jediný multioborový strategický dokument řeší všechny rozvojové oblasti – „neřeší“ priority – stejná úroveň aktivit potřeba stanovit regionální prioritní okruhy pro 2014-2020 – připravit kvalitní regionální strategii šitou na míru danému území (místně orientovaný přístup) podklad pro vyjednávání zájmů kraje v připravovaných operačních programech vazba na dokumenty Evropské unie a ČR požadavek MMR na vznik problémových analýz regionů (analýzy potřeb) – vazba na národní priority

3 Martin Hyský Zpracování Zpracovatel Krajský úřad Kraje Vysočina – ORR Pracovní skupina zástupci všech politických stran v zastupitelstvu kraje, výboru regionálního rozvoje, krajského úřadu Připomínkovací proces zapojené subjekty: VŠPJ, RRAV, Úřad práce Jihlava, hospodářská komora, agrární komora, ORP Hodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) probíhá, závěrečné stanovisko do konce 2012 319.11.2014

4 Martin Hyský Struktura dokumentu Analytická část zhodnocení nejdůležitějších statistických dat, výběr z Profilu Kraje Vysočina SWOT analýza silné a slabé stránky, možné příležitosti či ohrožení Programová část prioritní oblasti, opatření, klíčové aktivity Karty strategických projektů nejdůležitější projekty kraje na další programovací období Indikátory statistické ukazatelé hodnotící rozvoj kraje v kontextu navržených opatření Vazby dokumentu na koncepční dokumenty ČR a EU Evropa 2020, Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní program reforem ČR, Národní rozvojové priority, Index regionální konkurenceschopnosti krajů, Strategie regionálního rozvoje ČR – bude doplněno 419.11.2014

5 Martin Hyský NázevVýstavba pavilonu chirurgických oborů a parkovacího domu v Nemocnici Třebíč Vazba na opatřeníB.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb ve zdravotnictví. Stručný popisStudie pavilonu chirurgických oborů Nemocnice v Třebíči řeší problematiku dostavby areálu nemocnice v lůžkových kapacitách chirurgických oborů, lůžkách intenzivní péče, ambulantních provozech, příjmu urgentních pacientů a v zásadních vazbách na stávající části nemocnice. Vlastní studie počítá s využitím spojeného lůžkového fondu a to 120 lůžek chirurgických oborů mimo očního oddělení a porodnice, 26 lůžek společné intenzivní péče (ARO a multioborová JIP), 14 lůžek ambulantních pro stacionáře a jednodenní chirurgii), 2 lůžka urgentního příjmu, 4 lůžka speciální vyšetřovny a související zázemí. Navíc je zde řešeno parkování formou parkovacího domu. Nositel projektu (role kraje) Kraj Vysočina ve spolupráci se zdravotnickým zařízením Zdroje financováníEvropské fondy, rozpočet kraje, při volbě PPP u parkovacího domu - privátní zdroje RozpočetCelkový rozpočet: 690 mil. Kč vč. DPH z toho: cena stavby pavilonu vč. vybavení 501 466 774 Kč bez DPH, související náklady s následnou demolicí objektů 19 545 000 Kč bez DPH, parkovací dům 54 698 520 Kč bez DPH Karty strategických projektů (příklad) 519.11.2014

6 Martin Hyský Indikátory (příklad) 619.11.2014

7 Martin Hyský Vazba na koncepční dokumenty 719.11.2014

8 Martin Hyský819.11.2014 Hlavní teze dokumentu Motto: S využitím místního rozvojového potenciálu pro vyšší konkurenceschopnost Rozvojová vize do roku 2020: Kraj Vysočina chce být konkurenceschopným a zdravým regionem s moderní a fungující infrastrukturou a službami. Regionem s atraktivním a živým venkovem, ale i funkčními regionálními středisky. Regionem, který si váží svého přírodního bohatství a dokáže vhodně využít jeho potenciálu. Regionem, který dokáže připravit lidské zdroje pro svůj další ekonomický rozvoj.

9 Martin Hyský919.11.2014 Návrhová část A. Vysočina jako atraktivní venkovský prostor A.1 Funkční regionální střediska krajské město, okresní města a další střediska na D1, zvýšení konkurenceschopnosti, dopravní infrastruktury a rozšíření nabídky služeb A.2 Přitažlivý venkov většina území kraje, dopravní obslužnost, občanská vybavenost, základní služby, podpora MAS, místní tradice a specifika Veřejná doprava (strategický projekt) A.3 Rozvoj zemědělství zemědělská prvovýroba, regionální produkty, mimoprodukční funkce zemědělství, agroturistika

10 Martin Hyský1019.11.2014 Návrhová část B. Lidé na Vysočině B.1 Efektivní a cílené vzdělávání především sekundární vzdělávání, rozšíření technických oborů, ICT a jazykového vzdělávání, odborná praxe, zpětná vazba o výsledcích vzdělávání Modernizace vybavení technicky zaměřených středních škol Centrum popularizace vědy a techniky a rozvoje talentů Monitorování kvality a efektivity škol Poradenství k volbě povolání a výběru vzdělávací dráhy B.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb ve zdravotnictví krajská zdravotnická zařízení, technické zázemí, přístrojové vybavení, lidské zdroje, kvalita poskytovaných služeb Rekonstrukce interního pavilonu - Nemocnice Jihlava Výstavba pavilonu chirurgických oborů a parkovacího domu v Nemocnici Třebíč B.3 Adaptace sítě sociálních služeb na nové výzvy terénní služby, odstranění bariér v oblasti bydlení, dobudování sociálních zařízení, vzdělávání pracovníků Stabilizace a pokrytí kraje sítí pečovatelské služby

11 Martin Hyský1119.11.2014 Návrhová část C. Ochrana přírodního bohatství C.1 Voda jako důležitá složka krajiny Vysočiny pitná voda, odpadní vody, přírodě blízké způsoby zadržování vody, ochrana před povodněmi Zlepšení jakosti podzemních a povrchových vod v územích, které jsou v mimořádném zájmu ochrany vod C.2 Efektivní hospodaření s lesy Vysočiny šetrné a udržitelné lesnictví, mimoprodukční funkce, finalizace lesnických produktů

12 Martin Hyský1219.11.2014 Návrhová část D. Moderní infrastruktura D.1 Kvalitní regionální silniční síť kvalitní silniční síť se zacílením na Páteřní silniční síť Kraje Vysočina, objízdné trasy D1 Modernizace komunikací páteřní silniční sítě v majetku kraje Modernizace komunikací páteřní silniční sítě v majetku státu D.2 Modernizace železnice a zkvalitnění přepravy osob na železnici modernizace tratí, uzlů a vozového parku Modernizace železničních tratí v Kraji Vysočina Rekonstrukce a modernizace železničních uzlů a stanic D.3 Zavádění vhodných energetických zdrojů a úspory energie modernizace EDU, úspory energií, vhodné alternativní zdroje, ZEVO, kogenerace D.4 Promyšlené řešení odpadů oddělený sběr, recyklace, materiálové a energetické využívání odpadů Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) D.5 Šíření ICT infrastruktury optické sítě veřejné správy (ROWANet), otevřené FTTX sítě ROWANet – 3.etapa

13 Martin Hyský1319.11.2014 Návrhová část E. Konkurenceschopná ekonomika E.1 Malé a střední podniky jako páteř regionální ekonomiky podpora MSP, terciární vzdělávání – technické obory, realizace doporučení z RIS, Krajská knihovna Vysočiny Rozšíření prostorových kapacit VŠPJ Výstavba nové budovy Krajské knihovny Vysočiny E.2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpečnosti eGovernment, komunitní a sektorové služby, bezpečnost Prevence elektronické kriminality E.3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu kvalita služeb, vzdělávání, nové produkty a atraktivity, doprovodná infrastruktura, podpora činnosti TIC, identifikace nových atraktivit

14 Martin Hyský1419.11.2014 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Martin Hyský119.11.2014 Strategie Kraje Vysočina 2020 Martin Hyský Výroční konference ROP Jihovýchod „Co se osvědčilo a má smysl pro budoucnost? Aneb hodně."

Podobné prezentace


Reklamy Google