Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416"— Transkript prezentace:

1 Ing. Dana Měšťanová, CSc dana.mestanova@fsv.cvut.cz B 416
Inženýring Ing. Dana Měšťanová, CSc B 416

2 Předmět INŽENÝRING navazuje na předměty z bakalářského studia a prolíná se s dalšími předměty, jež jsou obsahem magisterského studia Z bakalářského studia: Kalkulace a nabídky KAN Příprava a řízení staveb PPRS Stavební a smluvní právo SSPR Management výstavbových projektů MVPR a další V rámci magisterského studia se prolíná s předměty: Řízení veřejných projektů Development a facility management Projektové řízení Inženýring se aplikuje v řadě odvětví, nejenom v oblasti stavebnictví!

3 Anotace předmětu koncepční a operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů, nákladů - analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura studie investičních možností, studie proveditelnosti optimalizace zájmů - podklady technické, právní, finanční tvorba cen - obchodní závazkové právo, vzory smluv pro inženýring podmínky dodávek VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen), používané německými investory smluvní podmínky FIDIC - užívané v mezinárodní stavební praxi smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce časové plány územní, stavební řízení, plnění zákona č. 183/2006 Sb. zadávání stavební zakázky investorský inženýring, dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů finanční řízení, kapacitní plánování kontrola jakosti, technologické předpisy - plán přejímacího řízení zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů plánování stavební údržby

4 Okruhy přednášek Vymezení pojmu inženýring, investorský, dodavatelský inženýring, cíle,BIM. Spisový řád. Archivace. Podpisy dokumentů. Rozhodovací proces při přípravě investice, EIA, nebezpečí při přípravě investice, finanční řízení projektu, plánování projektu, identifikace faktorů při přípravě investice, kriteria hodnocení při plánování investice, tým realizující inženýring 3. Stručné opakování z předmětu Stavební a smluvní právo: Smluvní vztahy Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. a novely + Vyhlášky Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení č. 139/2006 Sb.(PPP) Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. a novely, postup výstavby podle stavebního zákona, časový sled činností pro pořízení stavebního díla s ohledem na smluvní vztahy. 4. Tendrová řízení, Claimová agenda vedená investorem, claimová agenda vedená dodavatelem, cíle a výstupy z claimové agendy

5 Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB, zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen VOB), Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních výkonů, Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních výkonů,Bürgerliches Gesetzbuch – BGB, Handelsgesetzbuch – HGB NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, vady ve stavebnictví – řešení dle VOB, vady právní, vady zjevné, vady skryté, vady faktické, vady fyzické povahy, zakrývání prací Normy ISO, Mezinárodní organizace pro normalizaci Systém organizace výstavbového projektu, systém jediného dodavatele, systém více dodavatelů, kombinace předchozích možností, způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,….organizační struktura výstavbového projektu, dodavatelské systémy - příklad klasického dodavatelského systému, dodavatelské systémy velkých staveb, plán organizace výstavby Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu, cena dokumentace projektu (stavby), formy organizace řízení výstavbového projektu

6 Výstavbový projekt, management - prostředky a nástroje, rizika, inženýring v  roli manažera realizace stavby,, v roli kontraktora, projektový manažer, smluvní management, řízený proces -navrhování/projektování,pořízení dokumentace projektu,realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu,užívání, tj. provozování stavby. Technický dozor investora, základní povinnosti, zkušenosti z výkonu TDI, úloha TDI při zabezpečování jakosti staveb. Chyby na stavbách (z důvodu nepoctivosti dodavatele, z důvodu technické neodbornosti, chybného čtení výkresů, nepochopením záměru,…) Kontrola – technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací),kontrola v řízení – controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,…), kontrola chování osoby … audit, revize, kontrola dodržování předpisů a pravidel , Kontrola u veřejných zakázek, externí a interní kontrola x audit, struktura programu auditu výkonnosti, přínos auditu, externí kontrola a audit, interní kontrola a audit Bezpečnost požární, bezpečnost práce a technických zařízení,bezpečnost práce při provozu (užívání), bezpečnost při výstavbě

7 Stavebnictví v ČR Stavební práce S celkem (pokles meziročně 3,5,% u prací S, u prací ZSV o 8,,4%.) mil.Kč Výstavba nová, rek. a mod Z toho Byt. výst. Inž. stavby mil.Kč 80 mil.Kč 160 Stavebnictví se podílí na HDP ČR více než 11 %. Počet zakázek tis.

8 Další statistické údaje
Průměrná mzda Kč (Praha , Ol. kraj ) Počet zaměstnaných ve stavebnictví poklesl pod 500 tisíc osob (9,3 % všech zaměstnaných osob Zahájené byty / dokončené byty tis. 27 28 Výroba dveří ks Cihel m³ Cementu t Nástroje pro zedníky 528 t

9 BIM První oficiální akci sdružení Odborná rada pro BIM …18.května 2011
Informace na stránkách *BIM: TEORIE A PRAXE**úvod do problematiky informačního modelu budovy* Odborná rada pro BIM se chce zaměřit na uplatňování technologie informačního modelu budovy do odborné praxe na úrovni všech účastníků návrhového, projekčního a stavebního procesu v rámci celého životního cyklu budovy. Využití integrovaného modelu budovy ve stavební výrobě* /Příklady využití BIM modelu ve stavební výrobě, se zaměřením na koordinace výkresové dokumentace, využití informací obsažených v modelu, pro řízení dodávek a nákupu a logistiky materiálu a výrobku. Následné využití modelu pro Facility management. Požadavky na modely z pohledu stavební výroby. Využití modelu pro tvorbu výkazu výměr a cenotvorbu. 

10 Spisový řád, skartační řád, archivace
Spisový řád stanoví jednotné zásady pro formu zpracování, oběh, úschovu, skartaci a archivaci informací ve formě dokumentů a jiné dokumentace Struktura spisové a archivní služby zajišťuje způsob uložení a operativní přístup k informacím v souladu s obchodními zájmy. Systém řízení vyžaduje, aby byly udržovány dostatečné záznamy o skutečnostech. Vysvětlení na D47 Dokumenty – písemné, obrazové, zvukové, elektronické nebo jiné záznamy. Podatelna –zabezpečuje příjem a odesílání dokumentů. Spisovna – slouží k ukládání vyřízených dokumentů, které již nejsou potřebné pro běžnou práci do doby, než projde jejich skartační lhůta a dojde k jejich skartaci nebo předání do archivu.

11 Skartační pojmy a znaky. Archiv.
Skartace – vyřazování dokumentů, písemných a jiných materiálů, u nichž proběhla skartační lhůta a které již nebudou nadále potřebné a jejichž další archivace není požadována ani právními předpisy ČR. Skartační znaky a lhůty – vyjadřují hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označují způsob, jakým se s dokumentem naloží ve skartačním řízení. A – archiv: označuje dokumenty trvalé hodnoty předané k trvalému uložení do archivu společnosti. S – skartace: označuje dokumenty bez trvalé hodnoty,archivně nepotřebné, které jsou dočasně uloženy. V – výběr: označuje písemnosti, jejichž dokumentární hodnotu nelze v současné době určit. Skartační lhůta – uschovací doba: je udávána u skartačních znaků „S“ a „V“ počtem let, po které jsou dokumenty. Skartační lhůta začíná 1. ledna následujícího roku po jejím vyznačení na dokumentu a označuje se číslicí za skartačním znakem. Archiv: slouží k trvalé úschově dokumentů významné hodnoty, které byly v souladu s „Typovým skartačním rejstříkem“ označeny skartačním znakem „A“.

12 Skartační seznam Předávací protokol pro archivaci
Skartační seznam obsahuje povinně tyto údaje: číslo položky, stručnou anotaci obsahu, rok vzniku dokumentu, skartační znak, lhůtu, počet balíků. Předávací protokol pro archivaci obsahuje: název předávající spisovny, příp. útvaru organizační jednotky, jméno zaměstnance, předávajícího dokumenty, datum, seznam balíků s uvedením jejich stručného obsahu, lhůtu.

13 Příjem, oběh a vyřizování písemností
Příjem a oběh dokumentů Evidence písemností Knihy došlé pošty - pokud je evidence došlé nebo odeslané pošty prováděna na s využitím výpočetní techniky, tisknou se z ní výpisy pro účely přejímání nebo předávání písemností proti podpisu. Vyřizování písemností vzetím na vědomí, telefonickým nebo osobním jednáním, písemnou formou, a to: obchodním dopisem, osobním dopisem vedoucích zaměstnanců, faxovou zprávou, vnitřním sdělením, elektronickou poštou ( ). Při písemném vyřizování je nutno dodržovat zásady písemného styku, dbát na formální úpravu a věcnou a jazykovou správnost. Z formálního hlediska při zpracování písemnosti se vychází z ČSN – Úprava písemností.

14 Odesílání písemností Číslo jednací/zkratka útvaru/rok
Písemnosti jsou vyřizovány ve stanovených termínech. Při nemožnosti dodržet termín je nutné informovat budoucího příjemce o potřebě změny termínu. Písemnosti se zapisují do evidence odeslané pošty Odesílané formou elektronické pošty jsou evidovány v softwarové aplikaci. Podepisování písemností (Organizační řád) Podpisové právo Evidence razítek Razítka za společnost, příp. i útvarová razítka, pokud je jich vyhotoveno více, musí být odlišena číslem.

15 Informace zpracované pomocí výpočetní a jiné techniky
Informace zpracované pomocí výpočetní nebo jiné techniky a vč. použitých programů výpočetní techniky (i účetní evidence) se uchovají na magnetických nosičích (např. CD, DVD). Uchovají se ve spisovnách nebo v archivu. Vybrané musí být uloženy ve zvláštních schránkách, aby je nebylo možné učinit nečitelnými náhodnými magnetickými zdroji. Informace musí umožnit výstup v písemné formě. Legislativa: Zákon o archivnictví a spisové službě Zákon o účetnictví Zákon o ochraně osobních údajů Vyhláška o archivnictví a spisové službě Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby Typový skartační rejstřík Ministerstva vnitra ČR ČSN

16 NOVELA ZÁKONA O ARCHIVACI OD 1. 7
NOVELA ZÁKONA O ARCHIVACI OD a NOVÁ VYHLÁŠKA O PODROBNOSTECH SPISOVÉ SLUŽBY JAK SPRÁVNĚ UKLÁDAT A ARCHIVOVAT DOKUMENTY, DOKLADY - OD / archivace a skartace dokladů,dokumentů,účetních a daňových dokladů a dalších písemností Změny po novele od v ukládání a archivaci dokladů a dokumentů,účetních a daňových dokladů, jak správně postupovat s ukládáním, skartací a vyřazováním dokumentů a dokladů NOVÝ ZÁKON č.167/2012 Sb.,kterým se mění zákon o archivaci - z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Uvádí - jak pracovat s dokumenty, doklady, výklad problematiky; co, jak dlouho a kde nutno uchovávat, abychom vyhověli zákonným požadavkům. Postup u podnikatelských subjektů, u příspěvkových organizací, v organizačních složkách státu, u nevýdělečných subjektů a u fyzických osob. Dále zákon uvádí základní okruhy pracovních úkonů na úseku archivace a skartace dokladů.

17 NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č
NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č. 213/2012 kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě. NOVÁ PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA č.259/2012 z o podrobnostech výkonu spisové služby,která od nahrazuje č 191/2009 Sb. Zásady pro vedení spisové služby (písemná, elektronická, forma). Dokumenty ve firmách a organizacích,jednací protokol, evidence, rozdělování, odesílání, ukládání dokumentů. Co vše je vlastně dokument ve firmě a organizaci. Předávání archiválií do archivu. Kdy je povinnost analogové archivace a kdy možno digitálně. Evidence dokumentů ve spisovnách organizací. Evidence archiválií. Zřizování a vedení archivů. Jak u zrušených subjektů. Ukládání,archivace účetních a daňových dokladů. Doby archivace,kdy možno provést skartaci.

18 Konkrétní řešení v územních samosprávných celcích, v podnikatelských subjektech
Archivace pošty, kdy a jak možno y skartovat,specifika faxů Informace na magnetických mediích Postup správců daně při doručování prostřednictvím datových schránek 2012 Změny v zákoně č. 300/2008 Sb., o elektronických komunikacích. Často řešené problémy a nedostatky v podnikatelských subjektech Problémy v územních samosprávných celcích (archivace a spisová služba). Návaznost na datové schránky, možnost archivace zpráv doručených do datové schránky. Konkrétní řešení ve firmách – dáno pokynem vedení firmy.

19 Úřední věstník EU - dostupnost v ČR
Od 1. května 2004 vychází Úřední věstník Evropské unie (ÚV EU) denně (zpravidla úterý až sobota) ve 20 jazycích (národní jazyky členských států EU), včetně češtiny. Úřední věstník EU má tři části, tzv. série: Série L - Legislation (Právní předpisy); obsahuje v plném znění schválené předpisy komunitárního práva, tj. směrnice, nařízení, rozhodnutí a doporučení. Série C - Information and Notices (Informace a oznámení); obsahuje informace o připravovaných předpisech, o řešení sporů před Evropským soudním dvorem, otázkách členů Evropského parlamentu na Komisi a Radu EU a další. Série S - Supplement to the Official Journal - Public procurement notices; přináší informace o tendrech, smlouvách na veřejné práce, obstarávání a služby ze všech členských států Unie. V části C Úředního věstníku EU je také zařazována rubrika "Informační procedura - technické předpisy" (Information procedure - Technical rules), kde jsou uveřejňovány (v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a pravidel pro služby informační společnosti) "Oznámení o návrzích národních technických předpisů , které obdržela Komise" (Notifications of draft national technical rules received by the Commission). Najdeme tu mj. návrhy zákonů, nařízení a vyhlášek (tj. právních předpisů) jednotlivých států EU, dále návrhy směrnic, předpisů, technických podmínek, návrhy technických pokynů, technických pravidel obsahově se týkajících technických požadavků na výrobky. Úřední věstník EU v českém jazyce je běžně zdarma dostupný na internetu

20 Zkouškové podmínky Získání zápočtu ze cvičení – podmínky zápočtu budou sděleny cvičícím Znalosti v rozsahu přednášek a též vč.vstupních znalostí z již probíraných a bezprostředně souvisejících předmětů v bakalářském studiu V průběhu přednášek budou psány 2 až 3 termínově neohlášené testy v rozsahu 1 až 2 otázek. Napsání testů není povinné. V případě nerozhodné známky při vlastní zkoušce bude (budou) přínosem. Zkouška bude sestávat ze strukturovaného testu, otázky s alternativami odpovědí, otázky na vlastní formulaci odpovědi, příklad s výpočtem. Test bude hodnocen body. Výsledek pod bodovou hranici – neuspěl. - V případě jednoznačné známky z testu bude ústní zkouška v rozsahu upřesnění ke zkouškovému testu. - U nerozhodné známky : a/ se zohlední testy z přednášek a doplní se o ústní část (zejména zaměřenou na zpřesnění problematiky ze zkouškového testu). b/ nerozhodná známka : ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky Přednášky externistů, exkurze – je slušné se zúčastnit

21 Cvičení INŽENÝRING Ověření četnosti účastníků řízení při projednávání územního a stavebního řízení HMG stavby a to z důvodu správného vymezeného času pro územní řízení a stavební řízení, neopomenout příp. kolaudační souhlas Inzerát na EIA Claim investorský či dodavatelský (co zahrnuto v SoD, vyčíslení změnyna konkrétní položce (-kách), nová cena, navýšení). Vše bez DPH, DPH, s DPH. Prezentace výkonu činnosti TDS na předem zadanou činnost + zaslání vyučujícímu Zápočtový test

22 Propočet na prodejnu LIDL (realizace 2008, ceny bez DPH)
Projektové a průzkumné práce  235 309 Kč Provozní soubory  155 504 Kč Stavební objekty,stroje,zařízení a inventář investiční povahy 45 056 484 Kč Umělecká díla Kč Náklady na umístění stavby  252 825 Kč Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách neřešilo se Rezerva  505 650 Kč Jiné investice  935 450 Kč Náklady hrazené z provozních prostředků  361 114 Kč CNS Kč

23 Podklady ke studiu SZ Zákon č. 183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu ZVZ Zákon č. 137/2006Sb o zadávání veřejných zakázek KZ Zákon č. 139/2006 Sb. o koncesních smlouvách a koncesním řízení ( koncesní zákon) SŘ Zákon č. 500/2004 Sb. - Správní řád + právní úprava pro vedení správního řízení, platná od , jež zrušila stávající zákon č. 71/1967 Sb. AZ Zákon č.360/1992Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání aut. inženýrů a techniků činných ve výstavbě OčZ Zákon č.40/1964Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů č.47/1992Sb., č.264/1992Sb., č.267/1994Sb., č.104/1995Sb. OBZ Zákon č. 513/1991Sb. Obchodní zákoník, ve znění pozď. předpisů č.264/1992Sb., č.591/1992Sb., č.600/1992Sb., č.268/1993Sb., č.156/1994Sb., č.84/1995Sb., č.142/1996Sb. VHŘ, Výkonový a honorářový řád ČKAIT, ČKA 1996 Předpisy DIN Smluvní vztahy, druhy smluv, VOB Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING), ČKAIT Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01, ČKAIT TPV Zákon o technických požadavcích na výrobky ŽZ Zákon č. 455/1991Sb. O živnostenském podnikání Zákon o životním prostředí Zákon o katastru nemovitostí

24 Pokračování – podklady ke studiu
DOS … doporučené standardy vydávané ČKAIT a SDIC (Sdružení dodavatelů investičních celků) … např. témata: Síťová analýza Zařízení staveniště Vedení, dohled a dozory ve výstavbě Zkoušky technologických zařízení staveb Dokumentace stavby, projektu Finanční analýza projektu Bezpečnost práce při výstavbě Management projektů spojených s výstavbou Ekonomické úvahy a rozbory ve výstavbě Certifikace systémů jakosti v malých a středních firmách Certifikace systémů jakosti v projektových a inženýrských firmách Pracovní úrazy ve výstavbě Hygiena práce ve výstavbě Rizika a škody ve výstavbě

25 Pokračování … podklady ke studiu Všeobecné obchodní podmínky pro inženýring ve výstavbě (VOP/VZS ING) Všeobecné obchodní podmínky a vzory smluv pro inženýring ve výstavbě (VO/VZS ING) plní funkci doporučených smluvních (kontraktačních) pomůcek ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku, týkajících se všeobecných a jiných obchodních podmínek. V přílohách je připojen přehled o dokumentaci projektu, o autorském dozoru, o technickém dozoru, přehled nejdůležitějších právních předpisů. Druhá část VOP/VZS ING obsahuje vzory smluv pro obstarání inženýringu v předinvestiční fázi projektu. VOP lze využít při koncipování a projednávání mandátních smluv v oblasti inženýringu ve výstavbě, při navrhování podnikových standardů u firem zabývajících se trvale inženýringem ve výstavbě. Autor kolektiv Nakladatel : Informační centrum ČKAIT s.r.o.

26 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby podle § 273 Obchodního zákoníku – pokračování podklady ke studiu Brožura je zpracována pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vhodné pro veřejné zakázky i SoD dvou soukromých subjektů, též mezi VD a subdodavatelem. Vydalo SIA – Rada výstavby a Hospodářská komora ČR v roce 2007 Výtah z obsahu: Povinnosti objednatele, zhotovitele, podzhotovitele Předmět díla a rozsah Cena díla, platební podmínky Vlastnictví díla a nebezpečí škody, pojištění zhotovitele díla Bankovní záruky Staveniště, provádění díla, technologické zařízení, bezpečnost práce Kontroly, zkoušky, revize, předání a převzetí díla Odpovědnost za vady díla, vyšší moc Změny smlouvy, převod práv a povinností ze smlouvy, smluvní pokuty Důvěrné informace a duševní vlastnictví Odstoupení od smlouvy Řešení sporů - smír - rozhodce – fyz.či práv. osoba na které se obě strany dohodnou (znalec,…) - nebo Rozhodčí soud při instituci na které se obě strany dohodnou - či Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

27 Pouze pro zajímavost: spotřební daň z PHM cca 11 mld.Kč ročně
Financování stavebnictví má obecně řadu zdrojů privátní a veřejné Podívejme se např. na rámcové objemy financování dopravní infrastruktury: z celkového objemu stavebních prací v roce 2008 (463 mld.Kč, inženýrských staveb 190 mld.Kč) např. jen Ředitelství silnic a dálnic realizovalo ročně 95 mld.Kč. V roce 2011 obdrželo pouze 37 mld.Kč. zdroje : jedním ze zdrojů je i čerpání z Fondu národního majetku cca 25 mld.Kč ročně další zdroje např. pro financování dopravních staveb spotřební daň z PHM cca 11 mld.Kč ročně silniční daň cca mld.Kč ročně dálniční známky cca mld.Kč ročně mýto a další V této souvislosti praktický příklad: doklad o zaplacení načerpaných pohonných hmot v roce 2008 cena za jeden litr OMW 31,20 Kč z toho: základ 26,22 Kč DPH 20% 4,98 Kč spotřební daň na jednotku 11,84 Kč čili: z jednoho načerpaného litru odcházelo do státní pokladny 16,82Kč což je 54%

28 Financování z prostředků EU
Česká republika patří k chudším zemím EU a proto může čerpat z fondů EU za účelem zlepšení životní úrovně svých obyvatel 26,7 miliard euro (cca 750 mld.Kč) v letech 2007 až 2013. Pro srovnání: rozpočet ČR se pohybuje kolem miliard korun Celková částka, kterou může v 6-ti letech ČR čerpat představuje 74% státního rozpočtu ČR Peníze lze čerpat v souladu s : - Národním rozvojovým plánem - Národním strategickým referenčním rámcem na léta až 2013 Z fondů EU jsou financovány projekty: Rozvoj dopravy a dopravní infrastruktury Ochrana životního prostředí Rozvoj měst a obcí a další

29 Příjmy obcí a měst Obce své potřeby financují zejména z vlastních příjmů, které se na celkových příjmech podílejí 76,9 %. Významný zdroj financování obcí představují dotace, které se obcím poskytují z různých úrovní veřejných rozpočtů (62,6 mld. Kč) a tvoří 23,1 % z jejich celkových příjmů. Dotace obce získávají zejména ze státního rozpočtu (47,5 mld. Kč) a státních fondů (1,1 mld. Kč). Další možné zdroje financování potřeb obcí jsou z rozpočtů krajů a regionálních rad. Z hlediska struktury výdajů obcí jsou ze 71,5 % výdaje běžné, zbývajících 28,5 % výdaje kapitálové. Daň z přidané hodnoty ,5 Daň z příjmů právnických osob celkem 63,0 Daň z příjmů fyzických osob celkem 55,7 Daň z nemovitostí 6,4 Správní a místní poplatky 8,0 Poplatky za znečišťování životního prostředí 6,2 Daňové příjmy celkem ,8 Příjmy celkem (daňové, kapitálové, dotace,..) 427,7

30 Rating malých a středních podniků
Rating malých a středních podniků je certifikovaný ekonomický hodnotící systém, harmonizovaný s pohledem bankovních domů v celé Evropě.

31 Národní ekonomická rada vlády (NERV) Úřad vlády ČR,m nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1
Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější podobu reforem a ekonomických opatření. NERV radil české vládě od doby, kdy Česká republika začala pociťovat první dopady ekonomické recese. Od září 2009 byla jeho činnost pozastavena. Po roce se politická vláda v čele s Petrem Nečasem rozhodla její činnost obnovit. Koaliční kabinet se zavázal v první řadě ozdravit veřejné finance. Vláda navrhuje škrty ve státním rozpočtu, které zastaví zadlužování státu a jejich občanů.

32 Firma nabízející Inženýring (např. na internetu) nabízí:
Inženýring ….. zajišťuje koncepční i operativní řízení projektů výstavby z hlediska času, zdrojů a nákladů. Zákazníkům nabízí: Zpracovávání záměrů analýza podkladů, návrhy řešení, oponentura, studie investičních možností, studie proveditelnosti, optimalizace zájmů Výběrová řízení podklady technické, právní, finanční - tvorba cen Smluvní vztahy obchodní závazkové právo, smluvní stanovení parametrů výkonu a jakosti, smluvní sankce, termínované plnění, časové plány Plnění zákona č. 183/2006 Sb. Územní a stavební řízení, kolaudační souhlas Realizace staveb investorský nebo dodavatelský inženýring, koordinace více dodavatelů, finanční řízení projektu, síťové plánování, termínované plánování, kapacitní plánování, nákladové plánování, kontrola jakosti, dozor nad prováděním, technologické předpisy, kontrolní protokoly Předání a převzetí díla plán přejímacího řízení, komplexní zkoušky, zkušební provoz, vyhodnocení splnění parametrů, plánování stavební údržby konstrukcí

33 Jiná firma nabízející „Inženýring“
Příprava zakázek včetně analýzy staveniště Návrhy staveb, předběžných odhadů a nákladů stavby Vypracování dokumentace k územnímu řízení Vypracování dokumentace pro stavební povolení včetně realizační dokumentace Vypracování podkladů pro vyhledávání dodavatele stavby, vyhodnocování nabídek Podklady pro uzavírání smluv Autorský dozor projektanta Technický dozor stavebníka Spolupráce po dokončení stavby při vydávání kolaudačního souhlasu či oznámení o užívání stavby Dohled nad odstraňováním závad z předávacího řízení. Dále samostatně firma nabízí pouze STAVEBNÍ DOZOR

34 Inženýring (engineering)
Pojem není nikterak právně ani autoritativně definován. Obvykle se pod pojmem zahrnuje: - kompletace pro přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou - a dále řízení výstavby na staveništi, v souladu s dokumentací projektu Dokumentaci nositel inženýringu buď sám zpracuje nebo nakoupí, popř. převezme od odběratele. Do inženýringu se také někdy zahrnuje: - obstarání věci v rozsahu plnění funkce investora - popř. také poradenství inženýring investorský - dodavatelský (stavební firma … subdodávky)

35 Investorský inženýring
Je inženýring vykonávaný investorem, popřípadě „obstaravatelem“. Pro srovnatelné stavby je v případě použití investorského způsobu výstavby – celý rozsah engineeringu zabezpečován investorem jako engineering, v případě způsobu výstavby „na klíč“ převažuje engineering dodavatelský Při investorském způsobu výstavby není přítomna funkce VDOD a proto je engineering vykonáván výhradně na investorské straně Formulace zadání, umístění stavby, pozemek, rozhodnutí o typu a rozsahu stavby, posouzení efektivnosti, návratnosti, zajištění financování Dále: zajištění dokumentace projektu podle potřebných stupňů a souvisejících výkonů v rozsahu působnosti příslušného hlavního účastníka výstavby či některých z hlavních účastníků výstavby zabezpečení územního řízení či územního souhlasu zajištění stavebního povolení či ohlášení kolaudačního souhlasu a dále (životní cyklus stavby)

36 Dodavatelský inženýring
Je vykonáván vyšším dodavatelem stavby Pro srovnatelné stavby představuje : - největší rozsah engineeringu funkce vyššího dodavatele „na klíč“ - nejmenší pak funkce vyššího dodavatele kompletované dodávky na úrovni poddodávky pro jiného VDOD Opakování – jaké známe dodávky ? - finální tzv. vyšší, dodávka jednoho nebo několika objektů - dodávka generální - investičního celku - kompletovaná (souboru výrobků), kusová (jednotlivé výrobky), dodávky materiálu, surovin, montáže, montážních prací - dodávka stavby, stavebního objektu, stavebních prací, stavební části stavby, rekonstrukce,… - dodávka technologie

37 Opakování: cílem každého projektu je:
provozováním stavby dosáhnout ve stanoveném termínu splnění účelu a finálního cíle - v soukromém sektoru dosáhnout u projektů ziskovosti (rentability, výnosnosti) vložené investice - ve veřejném sektoru docílit u projektů veřejný prospěch vložené investice (investičních nákladů). U velkých investic je na místě i hodnocení stavby z pohledu životního cyklu Předinvestiční fáze - myšlenka vzniku projektu, definování projektu, analýzy, studie Investiční fáze fáze plánování - příprava projektu, průzkumy,.. - předprojektová – dokumentace k územnímu řízení - projektová – stavební řízení fáze realizace - příprava realizace, zadávací dokumentace - vlastní realizace - závěr realizace, převzetí stavby Provozní fáze - vlastní provoz stavby - opravy a údržba - modernizace, rekonstrukce Likvidační fáze

38 Výstavbový projekt Příprava investice …. výstavbový projekt v konkrétní lokalitě ovlivňuje: vlastník nemovitosti vlastníci sousedních nemovitostí dostupná technická infrastruktura zvolená technologie životní prostředí a jeho ochrana (hodnocení vlivu na životní prostředí EIA … Environmental Impact Assessment) financování stavby, forma financování dostatek materiálových vstupů a pracovních sil tržní prostředí v místě stavby hospodářská situace politické klima a další

39 EIA , SEA EIA … Environmental Impact Assessment
SEA … Strategic Environmental Assessment … předchází EIA a je povinná pro plány, programy, politiky na celostátní, regionální a obecní úrovni informace : MŽP ČR Český ekologický ústav Evropská komise Twinningový projekt mezi ČR a Německem

40 EIA … Environmental Impact Assessment
Za pomoci EIA lze předem odhadnout jak realizace a provoz ovlivní životní prostředí a veřejné zdraví Vlivy lze ZJISTIT, POPSAT a KOMPLETNĚ VYHODNOTIT EIA je povinná pro: stavby, komunikace, výrobní haly, těžby nerostných surovin,… vč. změn technologií, zvyšování kapacity, rozšiřování Proces EIA probíhá vždy před započetím realizace záměru Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (stavební úřad) rozhodnout o povolení projektu (může se pouze odchýlit a toto zdůvodnit) EIA umožňuje každému (koho se to týká, i občanovi) vyslovit svůj názor. Tím se může spolupodílet na spolurozhodování o budoucím využití území !!!!! Do 20 dnů od uveřejnění může sdělit svůj názor. Účastníci v procesu EIA: oznamovatel, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku, příslušný úřad pro posuzování, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, veřejnost

41 EIA … Environmental Impact Assessment
Postup: 1. oznámení 2. zjišťovací řízení – příslušný úřad rozešle oznámení všem dotčeným úřadům, územním celkům a vyvěsí na úřední desku a na server EIA (http://www.ceu.cz/EIA/is/defalt.asp) 3. závěr zjišťovacího řízení – příslušný úřad zveřejní stejným způsobem 4. zpracování dokumentace – zajišťuje investor 5. vyjádření k dokumentaci 6. posudek – úřad musí zveřejnit stejným způsobem jako oznámení KDE a KDY 7. veřejné projednání – 5 dnů před konáním musí úřad stejným způsobem oznámit 8. závěrečné stanovisko EIA – úřad musí rozeslat dotčeným úřadům a územním celkům a zveřejnit stejným způsobem jako oznámení 9. zohlednění výstupů EIA v dalších povolovacích řízeních

42 Rozhodovací proces při přípravě investice
cíle rozhodování, volba alternativ možné volby, možnosti, důsledky časové parametry prostorové parametry, prostředí výchozí informace a jejich soustředění rozhodovací modely, kritéria rozhodování, meze přijatelnosti, konečné (výsledné) rozhodnutí (zadání) nebezpečí – politické, sociální,.. člověk – odborník se širokým vzděláním a velkou zkušeností, nastíní zadání, řešení,…dokáže formulovat program pro celý životní cyklus stavby, dokáže navrhnout zlepšení – spolehlivosti, udržovatelnosti, bezpečnosti,. Negativní faktory: neznalost, nezkušenost, nedbalost, omyl, mimořádné okolnosti, bezradnost, stereotypy (zděné RD) Zadání Průzkumy Projektování Realizace Užívání (facility management, řízení správy a provozu nemovitostí vč. oprav a údržby) Likvidace

43 Nebezpečí při přípravě investice
technologická – průmyslová, dopravní, energetická ekonomická – změny hodnot ve společnosti, znárodnění, privatizace, nadvýroba politická – demokratický vývoj, totalitní režim, násilné změny polit. systému sociální – nezaměstnanost, podvody, vandalství právní – zákony, normy, soudy klimatické – změny klimatu geologické – svahové sesuvy, seismicita ekologická – meteority, kyselý déšť Např.: - ekologický audit – vyplývá ze Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a Zákona o životním prostředí (provádí osoba s odbornou způsobilostí) - dále i např. audit energetický ergonomická – tělesně postižení lidé jako zdroj poškození fyziologická – epidemie, výměšky živých organismů psychologická – panika, povědomý strach finanční - nezajištění financování, je součástí managementu projektu - zahrnuje získávání zdrojů – vnitřních a vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) - řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům výstavby, nákladové plánování, finanční řízení vyšší dodávky

44 Finanční řízení projektu, plánování projektu
je součástí managementu projektu zahrnuje získávání zdrojů - vnitřních - vnějších (bankovní úvěry, veřejné zdroje, granty,…) Řízení procesu toků během přípravy a realizace projektu, finanční toky k účastníkům výstavby Nákladové plánování Finanční řízení vyšší dodávky Plánování projektu: - stanovení rozsahu prací … Statement of Work – SOF - struktury rozsahu projektu … Work Breakdown Structure – WBS - organizační struktury … Organizational Breakdown Structure – OBS - zpracování časových plánů výstavby, plánů zdrojů,… pro operativní řízení projektu .. Baseline, Target Schedule - zpracování plánu finančních prostředků - sestavení matice zodpovědnosti .. Responsibility Assigment Matrix – RAM - specifikace pro řízení, identifikace omezení, rizik, plánování kontroly

45 Identifikace faktorů při přípravě investice
OSOBY …… ČLÁNKY ŘETĚZCE: Investor developer stavebník projektant hlavní dodavatel subdodavatelé zkušebny výrobci materiálů dozor (TDI, AD) státní správa konkurence stavebního dodavatele vlastníci nemovitostí tržní spekulanti ekologické iniciativy veřejnost pojišťovny, banky DALŠÍ: přilehlé stavby, sítě (dostupnost napojení, profily,…) PŘÍRODA ČLOVĚK x PŘÍRODA (tvar střechy, sklon střechy,…)

46 Kriteria hodnocení při plánování investice
Podmínky: Technické x územní x klimatické x časové x hledisko kvality x faktor vyčleněných finančních prostředků x lidský faktor ve složitém stavebním procesu Rámcový pohled: A: náklady - pořizovací - předinvestiční a investiční příprava - výběrové řízení - vlastní realizační náklady - provozní (údržba) - obnova B: čas C: životní prostředí D: širší vazby např. u dopravních staveb – sjezdy - křížení

47 Tým realizující inženýring
inženýring vykonává tým lidí, vybraných a uspořádaných k dosažení cíle tým využívá skupinové dynamiky, čímž je efekt větší, než součet efektů jednotlivě pracujících členů důležité jsou schopnosti a dovednosti jednotlivých členů sestaveného týmu, odbornost a povinná odbornost (autorizace,…) dále správný výběr skladby členů podle odbornosti i osobních vlastností musí být vytvořeny podmínky pro seberealizaci a rozvoj osobností formulování společné stimulace členů velmi důležité je přesné definování cílů neméně důležité VEDENÍ (v případě týmu), koordinace, systém řízení volba vedoucích pracovníků vyřešení komunikace, rychlosti předávání informací dostupnost veškerých podkladů všem členům vzdělávání Pozn.: řízení lidských zdrojů ve firmách

48 Dozor při realizaci Účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb Druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika - technický dozor stavebníka Zásady jeho činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby - veřejný zájem - pravomoci stavebního úřadu - úloha dotčených orgánů - požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb Související právní a jiné požadavky Požadované záznamy a doklady Specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, specifické předpisy v resortu MD ČR.

49 průmyslová výstavba 280 - 560 Euro/m2 administrativní budovy 560 - 860
Informace k vložené přednášce ing. Vaška (EC HARRIS) ve šk.r.2010/2011 Výčet vybraných ukazatelů uvedených v materiálu za 45 zemí světa, tyto uvedené údaje jsou za ČR: průmyslová výstavba Euro/m2 administrativní budovy multifunkční administrativní budovy supermarkety nákupní centra vč. okolí domy pro staré lidi, nemocnice multikina sportovní centra plavecké areály využití: např. pro rozhodování zahraničního investora ve které zemi investovat, dále pro rámcové oceňování investice Zdroj: International Building Costs EC HARRIS

50 Rozhodovací otázka pro investora zněla:
Pro zajímavost: Centrála Nestlé Praha Modřany Investor: SG Property,s.r.o., Gen.dodavatel: Metrostav,a.s. nájemce: Nesté Česko,s.r.o. Původní areál byl nevyhovující a objekty byly mimo jiné poškozeny povodní z roku 2002 Rozhodovací otázka pro investora zněla: opravovat, rekonstruovat,…, bude dosažen požadovaný užitek, bude investice rentabilní či je lepší demolice a zcela nová výstavba? Když bylo rozhodnuto (po provedení řady statických a zejména ekonomických rozborů), že se provede demolice a nová výstavba, byly stanoveny parametry – počet objektů, účel, zastavěná plocha, výška a další Variantní návrhy byly finančně oceněny jak českými dostupnými údaji (zatřídění JKSO, propočet,…), tak i databází zahraniční – International Building Costs

51 Finanční ohodnocení výsledné varianty pro rozhodování se zahrnutím metodiky LCC (Life Cycle Cost) , studie proveditelnosti - Centrála Nestlé Praha Modřany Obestavěný prostor m3, zastavěná plocha m2 Předpoklad životnosti objektu 55 let (pro rozhodování byly vypracovány i varianty s delšími časovými horizonty v návaznosti na životnost a kvalitu komponentů) Administrativní náklady (vč.daň.n., pojištění) mil. Kč Náklady na energie za období 55 let mil. Kč Náklady na údržbu a revize po dobu 55 let mil. Kč Provozní náklady celkem mil.Kč Úroky z úvěrů, odvody daní (předpoklad) mil. Kč Investice (pozemek, inženýring, bourací práce, realizace) mil. Kč Reinvestice v průběhu 55 let mil. Kč Mezisoučet nákladů na vlastní investice a reinvestice mil.Kč Náklady na likvidaci mil.Kč _________________________________________________________________ Celkové náklady životního cyklu za období 55 let mil.Kč

52 Rozhodování investora – např. u dopravních staveb v ČR
Rozhodovací hlediska např. pro volbu mostní konstrukce: tvar a velikost překračované překážky, technická náročnost, rozpětí, určení počtu polí materiál hlavní nosné konstrukce ekonomie konstrukce (za celou životnost stavby) estetické působení nových objektů základové poměry (např. i na pilotách, základových stěnách,…) – velmi ovlivňují cenu mostu časové hledisko, délka výstavby možnost etapové výstavby provozní náklady bezpečnost provozu kvalita provozu dopravní hluk vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území vliv na okolí po dobu výstavby ovlivnění obytné a rekreační funkce území

53 Pro který typ mostu se investor a projektant rozhodnou?
V prvopočátku budou vycházet ze základního dělení mostů: podle materiálu hlavní nosné konstrukce - betonové, ocelové, spřažené,… podle tvaru hlavní nosné konstrukce - deskové, trámové, obloukové, zavěšené, visuté ocelové a spřažené: trámové, rámové, obloukové, zavěšené, visuté betonové mosty: deskové, trámové obloukové, zavěšené, visuté podle polohy mostovky – horní, dolní, mezilehlá podle statické soustavy - staticky určité - uložené na ložiskách - spojité nosné konstrukce s vloženými klouby - trojkloubové oblouky - staticky neurčité - spojité a vetknuté nosníky - rámové konstrukce - vetknuté oblouky - visuté a zavěšené konstrukce

54 Obecně platné ceny při zpracování projektového návrhu mostu , podklad ÚRS
Jeden z podkladů pro rozhodování … cena: Vzor: mosty pozemních komunikací – betonové předpjaté Kč/m² mostní estakáda  120 silniční nadjezd  605 most nad silnicí  868 Orientační cena v Kč za 1 m² mostovky … mosty pozemních komunikací průměrná cena  631 Kč/m² monolitická předpjatá konstrukce 59 542 montovaná nepředpjatá  067 až montovaná předpjatá  264 ocelová

55 Pro získání přehledů stavebních nákladů na výstavbu dálnic v ostatních evropských státech je možné využit internetové stránky Chorvatsko Hrvatske Autoceste Česko Ředitelství silnic a dálnic ČR Dánsko Vejdirektoratet Maďarsko NIF Zrt. Německo DEGES – Deutsche Einheit FernstraSenplanungs- und -bau GmbH Rakousko ASFiNAG Slovensko Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovinsko ARS

56 Rozvoj dopravní infrastruktury alespoň částečně pokrývají např
Rozvoj dopravní infrastruktury alespoň částečně pokrývají např. následující zdroje: – Operační program doprava (OPD), – Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) – Regionální operační program NUTS II Jihovýchod (ROP JV) Zkratka NUTS (Nomenklatury územních statistických jednotek, z anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics) znamená územní celky vytvořené pro statistické účely statistického úřadu Evropské unie (Eurostat) pro porovnání a analýzu ekonomických ukazatelů, statistické monitorování, a přípravu, realizaci a hodnocení regionální politiky členských zemí EU. Číslo I určí úroveň státu, číslo III úroveň krajů a pro nutnost byly vytvořeny tzv. regiony soudržnosti, jako úroveň II.

57 Schéma průběhu čerpání finančních prostředků

58 Maximální podpora priritní osa, €, Kč, podíl podpory z OPD
1 Modernizace železniční sítě TEN-T 2,20 mld 56,92 mld 37,7% 2 Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T 1,61 mld 41,82 mld 27,7% 3 Modernizace železniční sítě mimo TEN-T 0,39 mld 10,20 mld 6,8% 4 Modernizace silniční I.třídy mimo TEN-T 1,10 mld 28,46 mld 18,9% 5 Modernizace a rozvoj pražského metra a systému řízení silniční dopravy v Praze 0,33 mld 8,55 mld 5,7% 6 Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy 0,12 mld 3,09 mld 2,0% 7,8 Technická pomoc 0,07 mld 1,79 mld 1,2% Celkem 5,82 mld 150,83 mld 100,0% Rozdělení alokace podle prioritních os OPD k (zdroj: Koncem roku 2011 celkový počet schválených projektů byl 137, a z fondů EU bylo proplaceno 90 mld. Kč (cca. 60%) z celkové výšky alokací.

59 Jiný příklad dopravní stavby - stavby financované formou PPP
úsek jihočeské dálnice D3 bude pravděpodobně financován jakožto projekt PPP – Public Privat Partnership bude se jednat o spolupráci veřejného a soukromého sektoru, dálnice v 30-ti kilometrovém úseku od Tábora přes Veselí nad Lužnicí do Bošilce bude financovat soukromá firma úsek bude stát cca 15 mld.Kč příprava projektu Metroprojekt …x Mott MacDonald (projektový manažer). V prvním vyhlášení dal lepší cenu Mott…, zrušeno, podruhé …. (info studentům) na přípravu projektu dohlíží Ministerstvo dopravy, Státní fond dopravní infrastruktury, Jihočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic výběr soukromého investora není znám při využití formy PPP investor dodá stavbu a od uživatelů dálnic bude mít právo vybírat poplatky před lety se uvažovalo řešit takto moravskou dálnici D47 PPP METRO TRASA D – info studentům TATO FORMA FINANCOVÁNÍ POZMĚNÍ I KLASICKOU FORMU INŽENÝRINGU PPP se aplikuje např. při výstavbě bytů, kdy obec či město dá pozemek a od investora dostane určitý počet bytů

60 Aktualita k D47 + význam jakosti

61

62

63

64

65 Konkrétní příklad aplikace formy „PPP projekt“ www.asociaceppp.cz
Veřejné osvětlení v Praze, Česká Republika Zadavatel: Magistrát hl.m. Praha Typ zadavatele: Kraje a municipality Charakter projektu: PPP projekt Odvětví: Ekologie a služby Stav: Realizace již probíhá Země: Česká Republika

66 Výhody x nevýhody + dlouhodobý kontrakt - nutnost zajištění financování projektu + možnost nalezení privátního partnera - delší doba přípravy spojená s vyššími náklady + konkurenční prostředí - zájem investorů o menší projekty + možnost realizace dodatečných výnosů - vyšší přenos rizik, politická rizika

67 Rozhodnutí investora v otázce investice do nákupní centra
rozlohou nákupní plochy se Česká republika přibližuje průměru Evropské unie nákupní centra stále přibývají – např. Šestka v Praze, Novodvorská Plaza v Praze a řada dalších Nová centra Palladium na Náměstí republiky v Praze - obchodní centrum v Plzni, - obchodní centrum Českých Budějovicích - Most City Centrum - Bondy centrum Palmovka v Praze a jiné současně přibývá i hypermarketů ceny pronájmů však patří k nejnižším v Evropě. např. v Praze se účtuje 400 až 600 eur za metr čtvereční za měsíc, v Londýně je to ale až eur

68 Formulace rozhodovacích kriterií investora
do nákupního centra: - počty potenciálních kupujících, blízká konkurence, výhledové rozbory - velikost – zastavěnou plochu, užitnou plochu, prodejní plochu, počet event. samostatných obchodů,… - materiál hlavní nosné konstrukce, opláštění,…, - velikost parkovacích ploch - posoudit ekonomii stavby (za celou životnost stavby), efektivnost - estetické působení nových objektů, soulad s územně plánovací dokumentací - časové hledisko, délka výstavby, možnost etapové výstavby - provozní náklady, bezpečnost provozu, kvalita provozu - dopravní hluk jak od zásobování, tak i od aut nakupujících - vliv na okolní flóru a faunu, zásah do chráněných území, nutnost likvidace zeleně - vliv na okolí po dobu vlastní výstavby - ovlivnění obytné a rekreační funkce území - a další

69 Nová nákupní centra Stop Shop připravuje rakouská společnost IMMOEAST
- pronájem obchodních ploch bude zajišťovat firma Cushman&Wakefield - investor se zaměřil na menší města kolem 10 až obyvatel a na lázeňská města - plánuje vybudovat 70 nákupních center Jaká kriteria si investor zadá? Jak velký administrativní aparát má investor v ČR? Bude rozhodně realizovat prostřednictvím inženýringu? Převezme typové projekty z Rakouska? Jak zajistí úpravu na české normy, osazení do terénu,…přípojky,…? Jakou formou bude realizovat výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace, na dodávku stavebních prací, zvolí cestu jednoho vyššího dodavatele,…. ?

70 Rozhodnutí investora …. formulace faktorů bytové domy x rodinné domy
vládní politika vztahy s veřejností harmonie s potřebami regionu technická infrastruktura právní záležitosti náklady zisk, návratnost velikost bytů zeleň životní úroveň životnost doba výstavby údržba a běžné náklady estetická úroveň zájmová činnost demolice migrace dopravní napojení a občanská vybavenost a další faktory: financování, úvěry, vztahy s bankami

71 Aktualita k ceně pozemku
Ceny pozemků , jež byly v Praze na prodej v roce 2007 Stavebních parcel je v centru málo. Realitní magnát Sebastian Pawlowski je švýcarský podnikatel. Vlastní v Praze řadu objektů, další řadu má v pronájmu. Celkem investoval přes 6 mld. Kč. Nyní je byl prodán pozemek ve Spálené ulici (vlastník pražský magistrát) – za obchodním domem TESCO. Plocha pozemku: něco přes 6 000 m², cena : mil. Kč Cena za metr: 70 000,- Kč/m². V roce 2006 se pražská radnice nastěhovala do Škodova paláce v Jungmanově ulici. Tento vlastní pan Pawlowski. Smlouva je podepsána na 20 let a roční nájemné činí 230 mil.Kč. Jiný prodej: Pozemek na rohu ulic Národní x Mikulandská  000,- Kč/m² Pozemek mezi ulicemi U Obecního dvora a Haštalským náměstím 117 000,-Kč/m²

72 Logistická centra v ČR celkem 3 000 000 m² Oblasti Praha 46 %
3 oblasti Brno, Ostrava, Plzeň % zbývající území ČR % v ČR celkem 3 000 000 m² Developeři Mayfield VGP ProLogis CTP Invest Nové logistické areály: Lovosice, Turnov-Příšovice, Plzeň Štěnovice Nové areály např. v Rumunsku

73 Cyklický vývoj realitního trhu
1997 – růst cen nemovitostí příznivá ekonomická situace vysoká aktivita trhu snadný přístup k úvěrovému financování tlak na růst cen cenová bublina

74 Česká republika Od 2. poloviny roku 2008 pokles tržní aktivity
ztížený přístup k úvěrovému financování nemovitostí významný odliv investic ze sektoru komerčních nemovitostí

75 Rezidenční trh pokles aktivity stagnace případně pokles cen
předzásobení v roce 2007 – zvýšení DPH v roce 2008 a dále zpřísnění podmínek poskytování úvěrů stagnace případně pokles cen starší nemovitosti v méně atraktivních lokalitách panelové byty útlum výstavby pozastavení developerských projektů

76 Bytová výstavba Zahájené a dokončené byty v období od 1.Q/2004 až 2.Q/2010, zdroj: ČSÚ

77 Sektor komerčních nemovitostí
průmyslové nemovitosti nejvýrazněji zasažený sektor pokles již od počátku roku 2008 poptávka tažená zahraničními investicemi omezení spekulativní výstavby výrazný nárůst míry neobsazenosti

78 Nabídka průmyslových prostor
Nabídka a neobsazenost průmyslových prostor, zdroj: Cushman & Wakefield

79 Sektor komerčních nemovitostí
kancelářské prostory nejméně zasažený sektor růst až do konce roku 2008 stagnace nájmů mírný růst neobsazenosti zpomalení výstavby

80 Nabídka kancelářských prostor
Vývoj nabídky kancelářských prostor v Praze (tis. m2) , zdroj: CB Richard Ellis

81 Sektor komerčních nemovitostí
maloobchodní prostory expanze až do konce roku 2008 výstavba regionálních nákupních center v roce 2009 pozastavení developerských projektů velkých nákupních center na periferiích nárůst neobsazenosti

82 Nabídka maloobchodních prostor
Vývoj nabídky nákupních center v České republice, zdroj: CB Richard Ellis, DTZ

83 Krize jako regulátor trhu
nástroj pro vyčištění trhu tlak na kvalitu projektů vytváření cenové diversifikace nové formáty

84 Opakovací blok z legislativy sledovat novely!

85 tzv. „VELKÁ NOVELA“ ZÁKONA č. 183/2006 SB
tzv. „VELKÁ NOVELA“ ZÁKONA č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON) ÚČINNÁ OD nová právní úprava problematiky stavebního zákona v oblasti umisťování staveb (územní souhlas - § 96 a územní řízení - § ); povolování provádění staveb (zejména ohlášení stavebnímu úřadu - § , stavební řízení - § a povolování staveb na základě certifikátu autorizovaného inspektora - § 117; užívání a odstraňování staveb - § a § 129 (zejména podstatné rozšíření důvodů pro nařízení odstranění stavby oproti platné právní úpravě);

86 VELKÁ NOVELA představení řady dalších důležitých změn novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); příslušná "povolovací ustanovení" stavebního zákona; jedná se zejména o "klíčová" ustanovení - § 79, 80, 81, 96, 103 a 104, kde zvláště v § 79 a 103 a 104 dochází ke zcela zásadním změnám oproti platné právní úpravě

87 Dopad novely zákona – novely prováděcích vyhlášek k stavebnímu zákonu - č.499/2006 Sb., č. 501/2006 Sb. a 503/2006 Sb.

88 Cíl novel Zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících vyhlášek
Novela stavebního zákona nemění koncepci platného zákona. Účelem je zpřesnit znění jednotlivých ustanovení tak, aby v praxi nevyvolávaly interpretační a aplikační problémy. Hlavním cílem je, aby měl proces projektování jasnou, standardní strukturu od počáteční do konečné fáze. Novely vyhlášek - ve stejném termínu, jako novela stavebního zákona – tedy v roce 2013.

89 Časová posloupnost Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil Čtení proběhlo na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 984). Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/1 (pozměňovací návrhy). Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/2 (pozměňovací návrhy). Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 573/3 (pozměňovací návrhy). Návrh zákona prošel rozpravou na 40. schůzi. Podané pozměňovací návrhy zpracovány, čtení proběhlo na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1209)

90 Novela zákona o veřejných zakázkách
Dne 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 55/2012 Sb. („novela“) ze dne 31. ledna 2012, kterým se mění zákon, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, pokud jde o § 156 odst. 3 větu druhou a třetí, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2014.

91 Soulad novel s Vyhláškou 230/2012 Sb.
Vyhláška 230/2012 Sb. - kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr § 4 Položky soupisu prací (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s příslušnou dokumentací podle § 1 odst. 3. Touto vyhláškou je zaveden požadavek na zpracování výkazu výměr a tím je posunuta identifikace činností vpřed. Návrh novel vyhlášek souvisejících se Zákonem o územním plánování a stavebním řádu snižuje požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby pod hranici požadovanou pro stavební povolení Z návrhu vypadly požadavky na výpočty Např. řešení osvětlení se přesunulo do části architektonické a tudíž budou architekti vypočítávat potřebné specifické výpočty? O přípojkách se v novele hovoří v části technologických zařízení, uzemnění, blesk není řešeno aj.

92 Změny Zákona 137/2006 Sb. Novinky v zadávání veřejných zakázek po 1. 1
Od účinnost novely zákona 137/2006Sb. ZVZ Účinnost změn vyplývající ze změn z novelizací v roce 2009 Platnost nově stanovených limitů pro nadlimitní VZ Tzv. „malá novela“ 417/2009Sb a/ posouzení kvalifikace b/ zrušení prohlášení o vázanosti nabídkou c/ možnost čtení nabídkových cen d/ nemožnost přezkumu VZ malého rozsahu ÚHOS e/ rejstřík osob se zákazem plnění VZ (blacklist) – pokuta až 10 mil.Kč, zákaz plnění VZ na dobu až 3 let Zákaz plnění smlouvy – nový institut na základě evropské směrnice Nová lhůta pro podání námitek proti zadávacím podmínkám – 5 dní od skončení lhůty pro podání nabídek.

93 Novela zákona o veřejných zakázkách - účinnost k 1. dubnu 2012
Novela přinesla zvýšení transparentnosti a odstranění některých v praxi zneužívaných institutů, ale zároveň i zvýšení požadavků na zadavatele i dodavatele a prodloužení procesu zadávání. Mezi nejvýznamnější změny patří snížení finančních limitů na polovinu, zásadní rozšíření definice dotovaného zadavatele, zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, zavedení tzv. významných veřejných zakázek, nutnost odůvodnění zakázek, zavedení tzv. hodnotitelů veřejných zakázek jmenovaných ministerstvem uveřejňování textu uzavřených smluv včetně výše skutečně uhrazené ceny za zakázku Uveřejňování seznamů subdodavatelů s jejich majetkovou strukturou. Zadavatelé jsou povinni zrušit zadávací řízení, pokud by měla být hodnocena pouze jedna nabídka.

94 Novela Novela je vyústěním snahy o naplnění protikorupční části vládního programu. Účelem je omezení prostoru pro korupční, diskriminační a netransparentní jednání. Novela přináší řadu změn, u nichž teprve praxe ukáže jejich reálné dopady. Přinese skutečný ekonomický efekt a významnější úspory veřejných prostředků? Výdaje na proces? Snížení limitů a rozšíření definice dotovaného zadavatele vede k podstatnému nárůstu zakázek, jež spadají pod režim zadávání dle zákona. Zvýšení transparentnosti,. Pro menší zadavatele však změna znamená vyšší administrativní zátěž a náklady na organizaci veřejných zakázek. Hrozí zahlcení Úřadu na ochranu hospodářské soutěže přezkumem zakázek z ekonomického pohledu méně významných.

95 Výrazné změny zrušení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, které jsou nahrazeny čestným prohlášením uchazeče o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Čestné prohlášení dodavatele o jeho schopnosti plnit veřejnou zakázku nemá relevantní význam. Pokud plnění zakázky vyžaduje stabilního a finančně silného dodavatele, je o to důležitější správně nastavit technické kvalifikační předpoklady a vymezit ostatní zadávací podmínky tak, aby byla zajištěna porovnatelnost nabídek a výběr té ekonomicky skutečně nejvýhodnější z nich, nejen s ohledem na nejnižší cenu. Zrušení možnosti pro zadavatele požadovat po uchazečích certifikáty řízení jakosti. Otevření pro účast menších firem, které dosud mohly být diskriminovány jako „ti slabší či méně zkušení“. Diskutabilní je povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že zadavateli zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka bez ohledu na to, zda by vybraná nabídka mohla být objektivně ekonomicky výhodná či nikoli.

96 Změny Navrhovaná povinnost uveřejňování smluv, výše skutečně uhrazené ceny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele. Veřejní zadavatelé uveřejní na profilu smlouvu do 15 dnů od jejího uzavření. Tato povinnost se nevztahuje pouze na veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou do Kč a na smlouvy obsahující utajované informace. Součástí zveřejňovaných informací je i seznam subdodavatelů, který jsou dodavatelé povinni zadavateli předložit do 60 dnů ode dne splnění smlouvy. V tomto seznamu budou uvedeni všichni subdodavatelé, jimž dodavatel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % z celkové (resp. roční) hodnoty zakázky. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu subdodavatelů rovněž seznam vlastníků akcií s podílem vyšším než 10 %.

97 Institut tzv. významné veřejné zakázky
Zcela novým pojmem doplněným do zákona je institut tzv. významné veřejné zakázky, kterou je zakázka zadávaná veřejným zadavatelem, přičemž kritériem její významnosti je předpokládaná hodnota (zakázky nad 300 mil., v případě ústředních orgánů státní správy a jím podřízených složek, 50 mil. Kč v případě krajů, Hl. města Prahy a obcí). Hodnotící komise u státní významné veřejné zakázky musí mít minimálně 9 členů, z toho 1 člen je z tzv. seznamu hodnotitelů vedeného ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnotitel může podat ÚOHS podnět k zahájení řízení ve věci veřejné zakázky, v níž byl navržen za člena či náhradníka komise, pokud shledá nepravosti v zadávacím řízení. Podmínkou pro zahájení zadávacího řízení na významnou zakázku je schválení odůvodnění zakázky (tj. odůvodnění účelnosti veřejné zakázky, přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady, vymezení obchodních a technických podmínek ve vztahu k potřebám zadavatele a stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám zadavatele).

98 Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty VZ
Odůvodnění společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty u státních zakázek schvaluje vláda po oponentním vyjádření zpracovaném MMR, u krajských a obecních zakázek příslušné zastupitelstvo. Povinnost ekonomického odůvodnění lze vnímat každopádně pozitivně, ačkoli v praxi může představovat pro zadavatele nelehký úkol. Odpovídá však zcela principům řádného hospodaření, ze kterých standardně plyne potřeba předchozí analýzy potřeb zadavatele a možností trhu. Na schvalujících orgánech je, aby tento institut plnil svůj skutečný účel, a nepředstavoval jen procesní zdržení. U ostatních „nevýznamných“ veřejných zakázek jsou zadavatelé povinni uveřejnit odůvodnění ve výše vymezeném rozsahu na svém profilu.

99 Hlavní změny v zákoně o veřejných zakázkách
Dříve Finanční limity pro veřejné zakázky malého rozsahu: dodávky – 2 mil. Kč služby – 2 mil. Kč stavební práce – 6 mil. Kč Změny od dodávky – 1 mil. Kč služby – 1 mil. Kč stavební práce – 3 mil. Kč (od mil. Kč)

100 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Nahrazení čestným prohlášením o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku Možnost požadovat po dodavatelích předložení certifikátů ISO a EMAS Zrušeno Čestná prohlášení o významných službách Namísto osvědčení o poskytovaných službách možnost prokázat poskytnutí služby předložením smlouvy a dokladem o realizaci. Prokazování majetkové struktury dodavatele – seznam akcionářů Prokazování majetkové struktury i u subdodavatelů – seznam akcionářů Možnost omezovat počet zájemců v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním a soutěžním dialogu Možnost omezování počtu zachována jen pro případy zakázek v oblasti obrany nebo bezpečnosti, v užším řízení i pro sektorového zadavatele. V ostatních případech možnost omezování počtu zájemců zrušena. Zavedení institutu významné veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky.

101 Zavedení seznamu hodnotitelů a osob se zvláštní způsobilostí
Zavedení povinnosti zrušit veřejnou zakázku, pokud zadavateli zůstane k hodnocení pouze jedna nabídka. Uveřejnění oznámení o zadání zakázky Zveřejnění smlouvy, výše uhrazené odměny a seznamu subdodavatelů na profilu zadavatele Možnost předběžného oznámení veřejného zadavatele Povinné předběžné oznámení nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek veřejného zadavatele minimálně 1 měsíc před zahájením zadávacího řízení Možnosti zkracování lhůt v zadávacím řízení při splnění zákonných podmínek Možnost zkrátit lhůty ponechána jen sektorovému zadavateli

102 Vyhlášky platné od Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

103 Absence vyhlášek působila v praxi problémy
Zadavatelé nevěděli, jakým způsobem plnit povinnosti stanovené v zákoně. Důležitá je zejména vyhláška stanovující pravidla pro odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Zákon totiž nově stanovil zadavatelům povinnost odůvodnit účelnost veřejné zakázky, pravidla pro odůvodnění však teprve nyní přináší výše zmíněná vyhláška. Všechny tři vyhlášky vstoupily v účinnost 1. září 2012.

104 Opakování Zákon č. 455/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Zákon č
Opakování Zákon č. 455/1991 Sb. O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech Od jsou všechny níže uvedené živnosti, které dříve byly označovány za volné živnosti, převedeny pod novou živnost, která nově zní : "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" Obsahová náplň živností volných - podle nařízení vlády č. 140/2000 Sb. ve znění novel Inženýrská činnost v investiční výstavbě Činnost spočívající v obstarávání záležitostí, případně provádění některých prací a výkonů (zejména poskytování odborné pomoci, posudků, rad, doporučení a stanovisek) k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Technická investorsko-inženýrská činnost, jejímž obsahem je výkon technického dozoru, včetně provádění příslušných záznamů ve stavebních denících, spolupráce s autorským dozorem projektanta a zástupci budoucích uživatelů a provozovatelů staveb a další související činnosti. Obsahem živnosti není projektování staveb ani jejich provádění.

105 žádosti o územně plánovací informaci;
Opakování Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Vyhláška nahrazuje vyhlášku č. 132/1998 Sb. a je užitečná díky přílohám. Ty obsahují závazné formuláře o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvě, vč. žádosti o územně plánovací informaci a o informaci o podmínkách změn využití území. Zejména obsahuje: žádosti o územně plánovací informaci; žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, případně o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území, obsahu a rozsahu dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území; žádosti o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků; žádosti o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu; oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu.

106 Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu.
Opakování Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu Jedná se o základní prováděcí předpis ve věcech stavebního řádu. Obsahuje v sedmi přílohách závazné formuláře žádostí, které jsou ve věcech stavebního řádu podávány na stavebních úřadech relativně nejčastěji. Konkrétně v nich lze nalézt formuláře: ohlášení stavby; žádosti o stavební povolení, oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem, oznámení o užívání stavby; žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; oznámení změny v účelu užívání stavby; ohlášení odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení.

107 Opakování Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
Vydána MMR k provedení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Neupravuje dokumentaci pro územní rozhodování, která je řešena současně s podrobnější úpravou územního řízení ve vyhlášce č. 503/2006 Sb. Nevztahuje se na stavby dopravní infrastruktury, mimo jiné na stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Obsah a rozsah jednotlivých typů dokumentace v přílohách vyhlášky: Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby. Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

108 Opakování Vyhláška č. 137/1998 Sb
Opakování Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Stanoví základní požadavky na územně technické řešení staveb a na účelové a stavebně technické řešení staveb, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů a orgánů obcí. Podle této vyhlášky se postupuje při zpracování a pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, při navrhování, umísťování, povolování nebo ohlašování, provádění, kolaudaci, užívání a odstraňování staveb a při výkonu státního stavebního dohledu. Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích pracích, při změnách v užívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště a u nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují.

109 Příklady obsahu: a) budova je nadzemní stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, b) bytový dům je stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení, c) rodinný dům je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, d) stavba pro individuální rekreaci (například rekreační domek, chata, rekreační chalupa, zahrádkářská chata) je jednoduchá stavba, která svými objemovými parametry, vzhledem a stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinnou rekreaci, e) stavba pro shromažďování většího počtu osob je stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny apod.), f) stavba pro obchod je stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2 (například velkoprodejny, nákupní střediska, obchodní domy), g) stavba ubytovacího zařízení je stavba nebo její část, kde je veřejnosti poskytováno přechodné ubytování a služby s tím spojené; ubytovacím zařízením není bytový a rodinný dům a stavba pro individuální rekreaci; bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt 1 obytná místnost, musí mít podl.plochu min.16 m2,… Atd.

110 Sledovat stránky MMR Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění). 185/2006 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatém Parlamentem dne 14. března 2006 a vráceném prezidentem republiky dne 12. dubna 2006. Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Novely stavebního zákona: Zákon č. 68/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zákon č. 191/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. Novely zákona 137/2006 Sb. tzv. malá a velká novela – důvody - Zákon č. 179/2010 Sb., a další novely

111 Opakování Vyhlášky Vyhláška MMR č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech. Vyhláška MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. RUŠÍ SE VYHLÁŠKOU Č. 268/2009. Vyhláška MMR č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Vyhláška MMR č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Dále: Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláška MMR č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Sdělení MMR č. 270/2009 Sb., o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008.

112 112

113 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ÚOHS tř. Kpt. Jaroše 7, Brno
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a v monitoringu a koordinaci veřejné podpory. Úřad je řízen předsedou, který je jmenován prezidentem republiky. Jmenování je na šestileté funkční období.

114 Lomy – těžba kameniva Cena dopravních staveb závisí i na množství zemních prací a zejména objemů násypů s ohledem na konfiguraci terénu a dalších vlivech Řada stavebních firem orientovaných na dopravní stavitelství má i vlastní lomy. Cena za jednotku je rozdílná – v případě „vlastního“ kameniva či nakupovaného. Toto úzce souvisí s úhradami za využívání přírodních zdrojů. Obecně se poplatky za využívání přírodních zdrojů definují jako snaha státu o zamezení nadměrného čerpání zdrojů a jejich případné devastaci. Stanovují se u hornin, půdy a vody. Podmínky jsou zakotveny v zákonech ČR. Poplatky za využívání přírodních zdrojů patří mezi ekonomické nástroje Státní politiky životního prostředí České republiky. Svojí povahou se řadí mezi nástroje s negativní stimulací. Problémem těchto poplatků je stanovení výše sazeb. Výše sazby by měla být stanovena na základě ocenění těchto zdrojů, případně by měla vyjadřovat jejich vzácnost.

115 Těžba kameniva Ocenění přírodních zdrojů je problematické. Používají se sazby, které pouze simulují hodnotu nebo vzácnost daného přírodního zdroje. Vybrané poplatky bývají příjmem Státního fondu životního prostředí, obecní ch a krajských rozpočtů. Úhrada z dobývacího prostoru je placena jednou ročně na účet příslušného báňského úřadu, platí se za každý i započatý hektar dobývacího prostoru a její výše se pohybuje v rozmezí Kč/hektar. Výše je odstupňována podle stupně ochrany životního prostředí v dotčeném území a charakteru činnosti. Úhrada z vydobytých nerostů může být nejvýše 10% z tržní ceny vydobytých nerostů. Rozhodná je průměrná tržní cena v roce, ve kterém byly nerosty vydobyty. V případě nerostů, u nichž není tržní cena známá, stanoví MPO ve spolupráci s MŽP a MF, základ pro vyměření úhrady z nerostů. Stavební firmy mají tyto výše uvedené náklady, dále náklady těžebního provozu. Obecně jsou však náklady nižší a negativem je pouze dopravní vzdálenost. Tuto nelze optimalizovat v případě vlastního těžebního prostoru, který je dán konkrétní lokalitou.

116 Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis)
vznikl k 1. lednu dle ustanovení § 3a zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory cílem registru je vytvořit centrální systém pro evidenci podpor malého rozsahu (de minimis) poskytnutých na základě přímo použitelných předpisů EU po naplnění registru daty (od 1. ledna 2012) by měla tato databáze přinést zkvalitnění monitoringu poskytovaných podpor malého rozsahu pro koordinační orgány veřejné podpory Přínosem pro poskytovatele podpory de minimis v souvislosti s funkčním centrální registrem pak bude zrychlení administrace poskytování podpory malého rozsahu. Přístup k Registru podpor malého rozsahu – de minimis (RDM) prostřednictvím webových služeb (web services)

117 Ochrana přírody Zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí
Zákon 123/1998 Sb. O právu na informace o ŽP, ve znění zákona č. 6/2005 Sb. Zákon 282/1991 Sb. O české inspekci ŽP a její působnosti v ochraně lesa ( váže se na dopady tras dálnic,…) Zákon č. 388/1991 Sb. ČNR o Státním fondu ŽP  Nařízení, vyhlášky o ŽP  Vodní hospodářství Odpadové hospodářství  Ochrana ovzduší Ochrana přírody  Ochrana půdního fondu a lesního hospodářství  Geologie a hornictví  Nakládání s chemickými látkami  Prevence závažných havárií  Energetika  Hluk

118 mezi nimi … OPAKOVÁNÍ : přímí účastníci: nepřímí účastníci:
Účastníci výstavbového projektu a vztahy mezi nimi … OPAKOVÁNÍ : přímí účastníci: investor stavebník provozovatel uživatel zhotovitel dodavatel projektant developer nepřímí účastníci: stavební úřady dotčené orgány státní správy autorizovaný inspektor banky pojišťovny justice

119 Investor: rozhoduje o využití finančního kapitálu
Přímí účastníci výstavbového projektu opakování povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a provozování staveb Investor: rozhoduje o využití finančního kapitálu investoři soukromí - občané, podnikatelské subjekty, banky, investiční společnosti, pojišťovací společnosti, fondy,… investoři veřejní – stát, státní orgány, města, obce, nevýdělečné instituce,… Investor - rozhoduje o využití finančního kapitálu, který má k dispozici. Investoři soukromí (občané, podnikatelské subjekty, banky, investiční a pojišťovací společnosti nebo fondy) používají finanční kapitál ze soukromých zdrojů k financování soukromých zakázek. Investoři veřejní (stát a státní orgány, obce a města, nevýdělečné instituce) čerpají finanční kapitál ze státního rozpočtu a jiných veřejných zdrojů k financování veřejných zakázek.

120 Projektant odpovídá za:
správnost, celistvost a úplnost zpracované územně plánovací dokumentace, územní studie a dokumentace pro vydání územního rozhodnutí za správnost, úplnost, za bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované dokumentace a za proveditelnost stavby, za technickou a ekonomickou úroveň vč. vlivů na životní prostředí zákon stanovuje povinnost projektanta přizvat ke zpracování části dokumentace, k jejímuž zpracování není způsobilý sám, osobu s oprávněním pro příslušný obor. To však nezbavuje projektanta zodpovědnosti za dokumentaci jako celek. dokumentaci ohlašovaných staveb – může mimo projektanta vypracovat i osoba a vysokoškolským či středoškolským vzděláním stavebního směru s 3-letou praxí v projektování (§ 159, § 104) hlavní projektant (§113) – pověřený stavebníkem ke koordinaci více projektantů nebo koordinací autorského dozoru. Hlavního projektanta může stavební úřad přizvat na svůj náklad ke stavebnímu řízení.

121 Stavební dozor– odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí
Stavební podnikatel – osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací (ŽL) jako předmětu své činnosti, při realizaci stavby musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, je-li předepsán výkon osobami s oprávněním – je tyto povinen zajistit. Stavbu je povinen provádět podle příslušného rozhodnutí úřadu, podle ověřené projektové dokumentace, musí dodržet obecné požadavky na výstavbu, normy, předpisy, BOZ. Stavbyvedoucí – je osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění („Autorizační zákon“). Řídí provádění stavby, zajišťuje dodržování BOZP, zajišťuje uspořádání staveniště a provozu, dbá na dodržení obecných požadavků na výstavbu, má za povinnost oznámit stavebnímu úřadu nedostatky, jež se nepodařilo odstranit. Dále má za úkol vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby a spolupracovat s technickým dozorem. Stavební dozor– odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí povinnosti: zodpovědnost (i stavebník) za soulad se schválenou dokumentací, za respektování obecných požadavků na výstavbu, norem, vedení stavebního deníku, spolupráce při odstranění závad vč. informování stavebního úřadu.

122 Stavebník osoba, která pro sebe žádá vydání stavebního povolení nebo ohlašuje provedení stavby, terénní úpravy nebo zařízení - též její právní zástupce - stavebníkem se rozumí i investor či objednatel stavby stavebníkem je i osoba, která stavbu, terénní úpravu nebo zařízení provádí – pokud nejde o stavebního podnikatele, realizujícího stavbu v rámci své podnikatelské činnosti povinnosti stavebníka: dbát na řádnou přípravu a provádění stavby, terénních úprav a zařízení, opatřit předepsanou dokumentaci (osobou k tomu oprávněnou dle zákona) splnit povinnosti při provádění stavby pokud vyžadovala stavba stavební povolení či ohlášení, umístit před zahájením stavby štítek, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, u staveb financovaných z veřejného rozpočtu (prováděných stavebním podnikatelem) zajistit technický dozor a autorský dozor u stavby svépomocí – zajistit stavební dozor, není-li sám k tomu způsobilý

123 TDS, TDI – samostatná přednáška Uživatel / provozovatel
osoba, která bude stavbu - dílo výstavby - užívat či provozovat uživatel může zastupovat i více osob Developer - osoba, která v sobě zahrnuje více účastnických rolí zabezpečuje rozvoj území včetně prvotní myšlenky na výstavbový projekt organizuje a řídí výstavbový projekt zajišťuje financování projektu hotový produkt tj.stavbu prodává konečným investorům nebo ji pronajímá

124 Dodavatel stavby osoba, která dodává stavbu pro stavebníka
mezi dodavatele patří: dodavatelé materiálu, výrobků atd. stavební podniky (kontraktoři - zhotovitelé) se svými poddodavateli / podzhotoviteli i dodavatelé strojně technologických zařízení stavby Stakeholders osoby nebo skupiny osob, které se významně podílí na projektu jsou přímo zainteresované na jeho provedení, mají na projekt zpětnou vazbu, nebo mají, či naopak nemají právně zaručený zájem na úspěšnosti organizace a na prostředí, v němž tato organizace funguje. Jde např. o majitele (obstaravatele), kontraktory (dodavatele), vedoucí a členy týmu, o konečného uživatele a o financující banky. Ale také o představitele veřejné správy apod.

125 Autorizovaný inspektor (AI)– zatím pouze pro pozemní stavby
agenda stavebního řádu je převzata ze zemí EU (různí se názvy: stálý znalec, zkoušený znalec, inspektor,…) cíl: přenesení státní správy určitým podílem do soukromého sektoru – tzv. „privatizace stavebního řízení“ je na stavebníkovi, zda využije stávající postup (stav.úřad) či služby AI AI vede zkrácené stavební řízení, vydává tzv. certifikát, stavebník jej předá na stavební úřad vč. dokumentace, certifikát nahrazuje stavební povolení AI jmenuje ministr MMR na základě návrhu komory, podmínka: vykonaná zkouška , výpis z TR, 15 let praxe, členství v komoře (ČKAIT), poplatek ,-Kč, jmenování na 10 let (bez zkoušky lze prodloužit na dalších 10 let) AI fyzická i právnická osoba (např. sdružení 3 autorizovaných inspektorů) působnost AI je celorepubliková, cena za činnost AI je za úplatu – smluvní AI musí být pojištěn, musí vést evidenci (obdoba deníku autorizovaných osob) 3 druhy odpovědnosti: a/veřejnoprávní – odpovídá za odbornou úroveň b/ soukromoprávní – dohoda o provedení práce c/ trestněprávní -škody jeho pochybením Po ukončení realizace stavby: AI je oprávněn vypracovat stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu, zpracuje-li AI podklady pro kolaudační souhlas - odpadá kontrolní prohlídka stavby.

126 Autorizovaná osoba - opakování
Je fyzická osoba, které byla udělena autorizace ve výstavbě Autorizovaný inženýr Autorizovaný technik Vykonávají činnost, pro kterou jim byla udělena autorizace ve výstavbě podle AZ Pracují: - jako svobodné povolání – např. svobodní architekti (jejich činnost není živnost ve smyslu ŽZ) - jako podnikatelé - jako zaměstnanci v pracovním, služebním nebo členském poměru Pozn.: mimo autorizace ve výstavbě existuje i autorizovaná osoba pro posuzování shody výrobků – té bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uděleno pověření k posuzování shody výrobků

127 (tzv. „stavební zákon“)
Opakování Zákon o územním plánování a stavebním řádu č. 183/2006 Sb. (tzv. „stavební zákon“) z 11. května 2006 nahrazuje zákon č. 50/1976 Sb. platnost zákona od „nový stavební zákon“ přesouvá značný podíl veřejnoprávního projednání do fáze územního řízení a tím zjednodušuje vlastní stavební řízení

128 cíl: vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území
Územní plánování (část III) x Stavební řád (část IV) Opakování Územní plánování cíl: vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro rozvoj v území řešit účelné využití a prostorové uspořádání území (stavební uzávěry) koordinace veřejných a soukromých záměrů, veřejné projednávání! úkoly – zjišťovat a posuzovat stav území, prověřovat potřebu změn, vyhodnocovat politiku území (např. v Praze tuto činnost vykonává organizace řízená Magistrátem hl.m.Prahy - Ústav rozvoje města - ÚRM) Územně plánovací informace (§21) je to předběžná informace ve smyslu správního řádu poskytuje jí krajský úřad, úřad územního plánování, obecní úřad na základě žádosti platí 1 rok slouží jako pomůcka žadatelům ke zjištění možností změn v území, k získání informací o podmínkách v území

129 Opakování Nástroje územního plánování
a. Územně plánovací podklady: územně analytické podklady (aktualizace po 2 letech) - vyhodnocují stav a vývoj v území územní studie -navrhuje a posuzuje možnosti a podmínky změn v území b. Politika územního rozvoje - je to koncepční nástroj, stanovuje priority a požadavky i v republikových a mezinárodních souvislostech, pořizuje ji ministerstvo, schvaluje vláda c. Územně plánovací dokumentace c1. zásady územního rozvoje (pro celé území kraje- uspořádání, koridory, plochy pro veřejně prospěšné stavby,…) c2. - např. pro celou obec, pro Prahu (pořízení, úhrada nákladů - obec, která rozhodla o pořízení, zadání, koncept, návrh, řízení o územním plánu, vydání územního plánu, změny) pozn.: na základě rozhodnutí obce lze pořízení územního plánu a regulačního plánu c3. regulační plán - využití pozemků, uspořádání staveb, platnost 3r. nahrazuje v řešené ploše územní rozhodnutí, 15 dnů vyvěšení, vydání pozn.: žadatel může uzavřít smlouvu s vlastníky pozemků a staveb

130 Opakování Rozhodování v území
Umisťovat stavby, měnit využití území,… lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu Pozn.: Územní rozhodnutí se nevydává pro území s vydaným regulačním plánem Územní rozhodnutí (platnost 2 roky) : a/ o umístění stavby –vymezuje pozemek, umisťuje stavbu, stanovuje její druh, účel, podmínky,… rozhodnutí o umístění stavby nevyžadují : m.j. reklamní zařízení do 0,6 m2, stožáry do výšky 8m, propustky, cirkusové stany do 200 osob, opěrné zdi do 1m výšky b/ o změně využití území – stanovuje nový způsob užívání pozemku a podmínky jeho využití, vyžaduje se u ploch přes 300 m2 (např. rušení parků) c/ o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území – stanoví podmínky pro změnu stavby a její nové využití, vyžaduje se u nástaveb, přístaveb, podstatných změn ve způsobu užívání d/ o dělení nebo scelování pozemků – stanovuje podmínky pro nové rozdělení nebo scelování pozemků, lze jen na základě žádosti podané všemi vlastníky pozemků e/ o ochranném pásmu – rozhodnutí chrání stavbu, zařízení nebo pozemek před negativními vlivy okolí či negativními účinky (např. 22kV)

131 Opakování Územní řízení
Územní rozhodnutí – stavební úřad jím schvaluje navržený záměr - po nabytí právní moci územního rozhodnutí předá stavební úřad žadateli jedno vyhotovení ÚR s ověřenou grafickou přílohou - ÚR pozbývá platnosti, nebylo-li v době platnosti požádáno o stavební povolení - stavební úřad může rozhodnout i o zjednodušeném územním řízení Územní souhlas – postačí u staveb, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení -např. stavby pro reklamu,stavby umisťované v uzavřených prostorech a jiné nově je řešena otázka předkupního práva k pozemkům vymezených v územním či regulačním plánu pro veřejně prospěšnou stavbu (obec má předkupní právo za cenu obvyklou zjištěnou posudkem znalce) novela stavebního zákona řeší i náhradu za změnu v území – tj. vlastníkovi, jehož práva jsou dotčena (např. stavební uzávěrou) náleží náhrada v penězích

132 event.“veřejnoprávní smlouva“
Opakování Postup výstavby podle stavebního zákona Zásady územního rozvoje Územní plán obce Regulační plán stavba na stavební povolení stavba na ohlášení dokumentace záměru event.“veřejnoprávní smlouva“ územní rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby případně spojené řízení tj. dokumentace záměru a dokumentace pro stavební povolení dokumentace pro stavební povolení certifikát autorizovaného inspektora (1.cesta) nebo stavební řízení (2.cesta) a výsledek: „stavební povolení“ dokumentace pro provedení stavby, AO realizace územní souhlas pro stavby dle § 103, případně územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby stavba na ohlášení dokumentace stavby na ohlášení, AO (situační nákres, jednoduché výkresy) ohlášení realizace

133 a/ oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 30 dnů před započetím užívání
pokračování Postup výstavby podle stavebního zákona realizace stavby stavbyvedoucí a/ oznámení stavebnímu úřadu (§ 120) 30 dnů před započetím užívání vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení Stavbu lze užívat, pokud to stavební úřad v uvedené lhůtě nezakáže užívání stavby b/ kolaudační souhlas (§122) vydává se u veřejně-prospěšných staveb – nemocnice, školy,…a u staveb s předepsaným zkušebním provozem, u kulturních památek Vyhotovení geometrického plánu závěrečná kontrolní prohlídka stavby dokumentace skutečného provedení, doložení stanovisek dotčených orgánů, doloží-li stavebník žádost certifikátem AI - může stav.úřad upustit od kontrolní prohlídky stavby užívání stavby

134 Opakování Stavební řízení § 109
účastníkem stavebního řízení je: - stavebník - vlastník stavby (na níž má být provedena změna …) - vlastník pozemku (na které se má stavba provádět, není-li stavebníkem) - vlastník sousedního pozemku - bude-li stavbou dotčeno jeho vlastnické právo - společenství vlastníků (např. panelové domy), účastníkem NENÍ nájemce Žádost o stavební povolení obsahuje základní údaje (stavebník, název stavby, místo, pozemek, projektant apod.) k žádosti se přiloží: - doklad o vlastnickém právu - 2 x projektová dokumentace (výjimečně 3x) - závazná stanoviska - plán kontrolních prohlídek stavby - stavební úřad přezkoumá: úplnost dokumentace, zda je zpracována oprávněnou osobou, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, zda podklady vyhovují stanoviskům uplatněných dotčenými orgány apod. - stavební úřad buď svolá (min. 10 dnů předem) ústní jednání spojené s ohledáním na místě, taktéž může od ústního jednání upustit

135 Opakování Stavební povolení § 115
stavební úřad stanoví podmínky a to i pro užívání a rozhodne o námitkách účastníků řízení dále stanoví, které fáze výstavby mu stavebník oznámí za účelem kontrolních prohlídek stavby dále stanoví zda stavbu bude možno užívat JEN na základě kolaudačního souhlasu po nabytí právní moci zašle stavební úřad jedno ověřené paré dokumentace a štítek STAVBA POVOLENA stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let stavební úřad může uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby - tato nahradí stavební povolení

136 Opakování Zkrácené stavební řízení
při uzavření smlouvy mezi stavebníkem a autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu v takovém případě stavebník na stavební úřad doloží 2 x dokumentaci a certifikát vydaný autorizovaným inspektorem autorizovaný inspektor vydáním certifikátu garantuje, že navržená stavba vč. zapracování příslušných stanovisek může být provedena dokumentaci opatří svým razítkem , vč. data a podpisu, připojí plán kontrolních prohlídek stavby, závazná stanoviska účastníků řízení,…

137 Opakování Užívání staveb § 119
Stavba jež vyžadovala stavební povolení, ohlášení, či jí předcházela veřejnoprávní smlouva, nebo na ní byl vydán certifikát AI a je dokončena, případně pokud je dokončena její samostatná a provozuschopná část – se může užívat. Stavbu lze užívat na základě: a/ oznámení b/ kolaudačního souhlasu Dále musí být stavebníkem provedeny (vyhodnoceny) předepsané zkoušky. Oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby musí být 30 dnů předem. Užívání může být započato do 30 dnů od oznámení pokud ho stavební úřad nezakáže. Stavební úřad toto může učinit, když při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zjistí, že stavba je v rozporu se stavebním povolením či ohlášením, že ohrožuje bezpečnost, životní prostředí a jiné. Účastníkem řízení o užívání stavby je pouze stavebník.

138 Užívání staveb – pokračování Žádost
1/ žádost o oznámení užívání či kolaudační souhlas 2/ dokumentace skutečného provedení stavby (v případě změn, u dopravních staveb a staveb technické infrastruktury – vždy dokumentace skutečného provedení! stavby). Dokumentaci stavební úřad ověří (1x pro úřad, 1 x pro stavebníka). Při změně vlastníka se dokumentace předává ! – např. prodej RD,… 3/ je-li stavba evidována v KN, dokládá se také geometrický snímek

139 Poznámka: Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím !!!
Opakování Kolaudační souhlas u staveb u kterých budoucí uživatelé nemohou ovlivnit vlastnosti – nemocnice,školy stavby dopravní infrastruktury,…) Na základě žádosti stavebníka stavební úřad do 15 dnů svolá závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a uvede seznam dokladů, jež stavebník předloží. Na základě prohlídky, přezkoumání - zda stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením či ohlášením,… stavební úřad vydá doklad o povoleném účelu užívání stavby. Poznámka: Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím !!!

140 Opakování Předčasné užívání stavby Zkušební provoz Změna užívání stavby
Předčasné užívání stavby - může být vydáno časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby ještě před jejím dokončením a to pokud rozsah nedokončení nemá podstatný vliv na užívání stavby. Zkušební provoz - zkušební provoz se provádí za účelem ověření funkčnosti a vlastností stavby. Může být stanoveno např. i již ve stavebním povolení. Změna užívání stavby - stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému ve stavebním povolení, v ohlášení stavby, v certifikátu AI, kolaudačním souhlasu, v oznámení o užívání stavby. Změna je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

141 Stavebník, investor projektant zhotovitel
Opakování Časový sled činností pro pořízení stavebního díla (stavby) s ohledem na smluvní vztahy Stavebník, investor projektant zhotovitel ___________________________________________________________________________________ pořízení pozemku + kupní smlouva formulování zadání výběr projektanta zajištění studie stavby uzavření smlouvy odhad ceny stavby o dílo s projektantem (např. pomocí ukazatelů) na studii též i smluvní vztah na případnou inženýrskou činnost __________________________________________________________________________________ zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo stavby pro územní řízení s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění rozhodnutí o umístění stavby (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou organizaci např. mandátní smlouva nebo smlouva o dílo)

142 _______________________________________________________________________________
zajištění dokumentace uzavření smlouvy o dílo pro stavební řízení investora s projektantem na tento stupeň dokumentace zajištění stavebního povolení (na tuto činnost si může smluvně zajistit inženýrskou organizaci, taktéž lze využít služby autorizovaného inspektora) např. mandátní smlouva nebo smlouva o dílo zajištění zadávací uzavření smlouvy o dílo dokumentace (dokumentace investora s projektantem pro výběr zhotovitele) lze využít služby inženýrské organizace - např. na smlouvu o dílo či mandátní smlouvu

143 poptávka na zhotovení zpracování podkladů
stavby podání nabídky součástí nabídky může být i návrh smlouvy o dílo ze strany potencionálního dodavatele např.: v případě veřejné soutěže: výzva zhotovitelům na účast v soutěži zpracování návrhu smlouvy o dílo na dodávku stavebního díla též lze řešit spoluprací s inženýrskou organizací _____________________________________________________________________________ výběr zhotovitele či vyhodnocení soutěže lze využít spolupráce projektanta (podklady) při zadání stavby zhotoviteli …. na smlouvu o dílo ____________________________________________________________________________

144 uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy
___________________________________________________________________________________ uzavření smlouvy o dílo uzavření smlouvy (i (smluv)mezi stavebníkem o dílo se stavebníkem a zhotovitelem stavby na realizaci díla též podle dodavatelského systému je možno stavbu realizovat za spolupráce více dodavatelů, vč. dodavatelů technologie i za účasti inženýrské organizace uzavření smluv o dílo mezi vyšším dodavatelem stavby a jeho podzhotoviteli (subdodavateli),… _____________________________________________________________________________

145 _________________________________________________________________
podle obsahu smlouva o dílo na smluvního vztahu se vyhotovení dokumentace zhotovitelem pro provedení stavby zajištění vyhotovení realizační dokumentace pro provedení stavby ________________________________________________________________ zajištění výkonu výkon autorského technického dozoru dozoru dle smlouvy (vlastními kapacitami o dílo nebo smluvně na základě realizace stavby smlouvy o dílo či mandátní smlouvy stavební management manažer realizace

146 dílčí smlouvy v průběhu realizace (např. na dodávku vody,…)
dílčí smlouvy v průběhu realizace (např. na dodávku vody,…) převzetí stavby příprava dokladů pro uvedení stavby do užívání– revize elektroinstalace,zkoušky těsnosti, vyhotovení geometrického plánu u nové stavby a zanesení do evidence katastru nemovitostí předání stavby ______________________________________________________________________________ U staveb povolených do do kolaudační řízení + kolaudační rozhodnutí dle zák.č.50/1976Sb., U staveb povolených po dle zák.č. 183/2006Sb. „oznámení“ nebo „kolaudační souhlas“ Rozdílnost přístupu v celém procesu : již ve fázi předinvestiční, zda je stavba tzv. na klíč a pod.

147 Opakování Smluvní vztahy a Zákon o veřejných zakázkách, koncesní zákon – probíráno v předmětu Stavební a smluvní právo samostatné opakování Ve zkouškovém testu z předmětu INŽ budou zařazeny i otázky základního charakteru z těchto oblastí Na přednášce ukázka : práce s tabelárním přehledem – viz. „Schéma postupu….“ Ukázka výsledku na D8 Důvodová zpráva, košilka,….

148 Tendrová řízení V ČR přibývá zahraničních investic. Investoři předkládají tendrové podklady, které jsou rozdílné od českých. Čeští dodavatelé se díky nezkušenosti v tendrových řízeních často stávají neúspěšní (nikoliv z důvodů realizačních). Vlastní vyplnění předloženého tendru požaduje vypisovatel důsledně v souladu s předepsanou metodikou a nedodržení těchto zásad tak v mnoha případech vede k vyřazení uchazeče z tendrového řízení. Proto se řada poradenských firem specializuje na: - zastupování v tendrovém řízení zahraničních investorů - na spolupráci při vypracování předloženého tendru, včetně výkladu jeho podmínek a projednání s vypisovatelem - poradenskou činnost, kdy u německy a anglicky mluvících investorů upozorňují na jednotlivá specifika tendrů - spolupráci, která končí podepsáním smlouvy s vypisovatelem

149 Tendr na Allianz Arenu v Mnichově – fotbalový superstadion TSV 1860 a Bayern
Turn- und Sportverein München von (2nd Bundesliga ) u dálnice od Norimberka do Mnichova tendr vyhrála švýcarská architektonická kancelář Herzog&de Meuron rozpočet byl 340 mil.eur (cca mil. Kč) membránová střecha 68 000 m² je největší membránovou střechou na světě výška 55 metrů 25 000 světel stadion otevřen v květnu 2005 výstavba trvala necelé 3 roky dostupnost v rámci Mnichova metrem, interval 2 minuty, hodinová kapacita metra 21 000 cestujících

150 Tendrová řízení - komplexní řízení stavebních projektů
Náplní je: vytvoření optimální organizační struktury projektu zavedení agendy projektu zpracování časového plánování a jeho pravidelného vyhodnocování sledování změn projektu, zakomponování do agendy koordinace stavebních prací uplatňování víceprací a způsobu předkládání fakturace,…. V případě zastupování investora provádějí poradenské firmy: zastupování v tendrovém řízení, včetně jeho vyhodnocení a doporučení dodavatele stavby sledování a aktualizaci časového plánování koordinaci stavebních dodavatelů a technologických dodávek (v případě více smluv a dodavatelů) kontrolu fakturace dodavatelů a předkládaných víceprací až do předložení konečné faktury dodavatele.

151 Palladium Praha 1 bývalé kasárny, nyní 200 obchodů, 20 kaváren, stovky kanceláří,…
Německá firma Hannover Leasing koupila areál prostřednictvím realitní společnosti European Property Development European Property Development koupil kasárna od ministerstva obrany v roce 1994 za 911 mil.Kč. Následně bylo investováno za přispění Evropské banky a rakouské společnosti Immofinanz 6,6 mld.Kč. Celkové náklady: 7,5 mld.Kč kupní cena tajena tržní hodnota 530 mil. Eur (cca 15 mld. Kč) VELMI VÝHODNÉ ZHODNOCENÍ !!!

152 Tendr Centrálního účetního systému a Rozpočtového informačního systému
Společnost IBM vyhrála tendr na digitální státní pokladny. Výběrová komise se rozhodovala mezi dvěma subjekty. „Komise posuzovala nabídku společnosti IBM Česká republika s.r.o. a jednomyslně rozhodla, že tato nabídka splňuje veškeré požadavky Ministerstva financí a zákona o zadávání veřejných zakázek, a doporučila ministrovi financí uzavřít se společností IBM smlouvu.“ IBM nabídla ministerstvu cenu 2,19 miliardy korun. Kromě ní komise ještě zvažovala nabídku od firmy Indra Czech Republic. Ta však nakonec byla vyřazena pro nesplnění kvalifikačních požadavků. Ex. dva systémy - Platební styk a Řízení státního dluhu - jsou již v provozu. Systém platebního styku provozuje Česká národní banka. Celý projekt má za cíl propojit všechny státní organizace, jejichž hospodaření bude možné detailně sledovat.

153 Tendr … veřejná soutěž, výzva k podání nejvýhodnějšího návrhu služby.
Veřejný tendr = veřejná soutěž na státní zakázku

154 Vítězem miliardových tendrů Lesů ČR LST Trhanov
Tendry určí, které firmy budou ve státních lesích pracovat v letech 2008 až 2010. Celkem LČR vypsaly 257 tendrů v souhrnné hodnotě přibližně 10,6 mld. Kč. Firmy do nich podaly 2549 nabídek. Nejvíce zakázek z miliardových tendrů na lesní práce státního podniku Lesy České republiky (LČR) získala společnost LST z Trhanova na Domažlicku. LST podala nabídky do 147 tendrů, tedy na více než polovinu soutěží. Roční tržby LST, která má asi 500 zaměstnanců, se pohybují kolem půl miliardy korun. Ročně se ve státních lesích těží kolem osmi milionů metrů krychlových dříví.

155 Claimová agenda claim - tvrdit požadovat pohledávka nárok právo
uplatňovat nárok žádat vymáhat domáhat …….. Claim agent likvidátor škod

156 Claimová agenda Představuje specifickou činnost, která je prováděna zejména v případě smluv se zahraničním investorem, protože ve většině případů z nich přímo vyplývá. Metodika agendy je podmíněna typem smlouvy a obvyklou praxí. Postupy jsou rozdílné v případě smluv uzavřených na základě podmínek VOB a BGB či podle smluv na základě dodacích podmínek FIDIC. Agenda může být vedena: a/ investorem, kdy je jejím cílem zdokumentování všech zavinění dodavatele během výstavby b/ dodavatelem, slouží především jako prostředek pro uplatňování požadavků dodavatele vůči investorovi.

157 Claimový management Zdroj informací: Řízení stavebních projektů - claimový management - autor: Milan Orelíny, vydal C.H.Beck, Praha 2005 Obsah: vícepráce a dodatky , předkládání požadavků dodavatele nad rámec původně uzavřené smlouvy s investorem ZBV (změny během výstavby) Vyspecifikování – vzniku víceprací, nutného času na provedení prací, vyčíslení dodatečných nákladů Popisuje: způsoby předkládání požadavků dodavatelů vůči investorovi, projektantovi, podrobných rozdíly v podmínkách smluvní praxe

158 Cíle a výstupy z claimové agendy
Požadavky mohou vyplynout: - z nejasných smluvních ujednání s investorem, z již uzavřené smlouvy - z provedených nutných víceprací ze strany dodavatele (technologie) - z předkládaných požadavků investora na provádění víceprací - případně vyplývají ze změn projektové dokumentace. Cílem a výstupem z claimové agendy je: kvalifikované předložení a posouzení dodatečných požadavků investora či dodavatele vyvolaných dalším zvýšením nákladů, včetně jejich finančního vyčíslení, termínových dopadů na průběh výstavby,… Agenda má nezastupitelnou funkci zejména v případě více dodavatelů stavby, v případě návaznosti stavebních a technologických prací nebo předpokládaného sporu s investorem.

159 Souvislost inženýringu a externalit
Externalita … důsledek chování jednoho subjektu v dopadu na jiné subjekty bez dopadu na peněžní toky Pozitivní externality … společenský výnos je vyšší než soukromý Negativní … společenské náklady jsou vyšší než soukromé Reciproční … mají prospěch oba subjekty bez finančního plnění Stát zasahuje do externalit formou regulací (státní regulace, obchod s emisemi, ekologická daň, limitní povolení, dotace, … MOTIVACE: výrobce dřevostaveb bude platit nižší sazby daně protože pracuje s energeticky nenáročným materiálem, výrobce stavební oceli naopak bude platit velmi vysokou ekologickou daň. Pro zájemce o výstavbu RD to bude mít přínos v eko dostupnější formě bydlení. Stavby … pozitivní externalita (vznik vlastní stavby), vazba na přírodu. negativní externalita (kácení stromů, prach a hluk při výstavbě,…)

160 Energetické štítky Ukazují energetickou spotřebu při užívání stavby a zákazník tak může posoudit výběr investice z více pohledů. Lze vyčíst: - energetické ztráty pláštěm budovy při vytápění a výši provozních nákladů z technického a provozního zařízení v objektu energetické ztráty přepočtené na množství Coₒ Podle měřené spotřeby energie na podlahovou plochu (podobně jako je tomu u elektrospotřebičů Hranice 7 energetických klasifikačních tříd pro budovy:Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace A Velmi úsporná ≤ 0,3 méně než doporučená úroveň (pasivní domy) B Úsporná ≤ 0,6 doporučená (nízkoenergetické domy) C Vyhovující ≤ 1,0 požadovaná D Nevyhovující ≤ 1,5 stávající (většina stavebního fondu v ČR do roku 2006) E Nehospodárná ≤ 2,0 dtto F Velmi nehospodárná ≤ 2,5 dvojnásobek stávající G Mimořádně nehospodárná > 2,5 více než dvojnásobek stávající Budovy, které dosáhnou horšího hodnocení než C, by neměly být stavebním povolením vůbec povoleny.

161 Energetické štítky ČSN /2002 (Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky). ČSN /2002 byla novelizována v roce 2005 a následně pak v roce 2007. Obdoba energetického štítku u elektrospotřebičů. Vypracování energetického štítku …metodika výpočtu. Původní ČSN /2002: hodnotící kritérium energetické náročnosti budovy takzvaný "stupeň energetické náročnosti" SEN. SEN = 100 x eV / eV,N  ( eV - vypočtená měrná potřeba tepla při vytápění, eV,N - požadovaná normová měrná potřeba tepla při vytápění ) Novela ČSN z roku 2005 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov SEN tzv."stupněm tepelné náročnosti" STN. Toto kritérium již nepracuje s měrnou spotřebou energie, ale s průměrným součinitelem prostupu tepla. STN = 100 x Uem / Uem,N ( Uem - vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla, Uem,N - požadovaný normový průměrný součinitel tepla)

162 ČSN z roku 2007 nahradila hodnotící kritérium energetické náročnosti budov STN takzvaným " klasifikačním ukazatelem "  CI, který pracuje rovněž s průměrným součinitelem prostupu tepla jako v předchozím případě. Hodnotící kritérium CI je počítáno v zavislosti na tom, zda je vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla větší nebo menší než normový součinitel prostupu tepla, případně větší nebo menší než průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu. a) je-li Uem menší nebo rovno Uem,rq  pak CI=Uem / Uem,rq b) je-li Uem větší než Uem,rq a zároveň je-li Uem menší nebo rovno Uem,s pak    CI=1 + ( Uem- Uem,rq ) / ( Uem,s - Uem,rq ) c) je-li Uem větší než Uem,s  pak  CI= 1 + Uem / Uem,s kde je Uem - průměrný vypočtený součinitel prostupu tepla            Uem,rq - průměrný požadovaný normový součinitel prostupu tepla            Uem,s - průměrný ssoučinitel prostupu tepla stavebního fondu V praxi dochází poměrně často k záměně jednotlivých kritérií a následně pak k různým nedorozuměním. V současné době je pochopitelně jediným platným hodnotícím kritériem hodnocení pomocí klasifikačního ukazatele CI dle ČSN /2007.

163 Energetické štítky budov povinnost od 1. 1. 2009
Od 1. ledna roku 2009 podle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov jsou povinnou součástí stavební dokumentace také tzv. energetické štítky budov při stavbách a  rekonstrukcích budov s podlahovou plochou větší než 1000 m2 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb. Dle zákona musí mít energetický štítek každá nová stavba přesahující zmiňovanou výměru, ale musí jej mít i každá (tedy i starší) nemovitost nabízená přes realitní kancelář.  Zpracování: specialista v oblasti tepelných izolací, energetický auditor. V současné době zpracovává tyto dokumenty za úplatu řada firem. Programy SW např. Louisa a Alois (energetické audity pro žádosti o podporu fyzických osob ze Státního fondu životního prostředí pro rok 2004).

164 Kompromisní návrh Směrnice o energetické náročnosti
Po dlouhých jednáních mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí byl v červnu 2012 schválen kompromisní návrh Směrnice o energetické náročnosti. Přestože ve strategii se členské státy EU dohodly na snížení spotřeby energie o 20 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě o 20 % a snížení emisí CO2 o 20 % do roku 2020. Při projednávání směrnice došlo ke snížení cílové hodnoty z 20 % na 17 % v oblasti energetické efektivnosti. Na základě analýzy opatření v Národních energetických plánech by mělo být do roku 2020 dosaženo pouze snížení energetické náročnosti o 9 %. V současné době se stále diskutuje o povinnosti veřejného sektoru každoročně zrekonstruovat 3 % z celkově využívané podlahové plochy budov ve svém vlastnictví tak, aby splňovala úroveň budovy s minimální energetickou náročností.

165 Metoda Energy Performance Contracting (EPC)
Protože metoda Energy Performance Contracting (EPC) umožňuje realizovat úspory nákladů na energii bez nutnosti zaplacení realizovaných opatření již v době jejich instalace a se zárukou dosažení úspor od poskytovatele energetických služeb, může tato metoda být nápomocna k dosažení cíle v oblasti energetické náročnosti v České republice. V ČR je tato metoda využívána především územně samosprávnými celky a příspěvkovými organizacemi ze státního sektoru. Rozšíření využití i pro organizační složky státu brání legislativní překážky, zejména zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a postoj Ministerstva financí ČR, které na tuto metodu pohlíží jako na skryté zadlužování státu, které je pro organizační složky státu nepřípustné.

166 Smlouva o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem
Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracovalo na vzoru smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem, který byl letos v červnu zveřejněn. Pokud chce zadavatel předejít problému s hodnocením nabídek jednotlivých uchazečů s různými smluvními podmínkami je vhodné, když návrh smlouvy o poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem je již součástí zadávací dokumentace. Tato smlouva je kombinací smlouvy o dílo, smlouvy o financování a smlouvy o službách. V ČR se z důvodu optimálního rozložení rizik využívá koncept stálých cen energií. Poskytovatel energetických služeb je zodpovědný za dosažení úspor ve fyzických měrných jednotkách a zadavatel na sebe bere riziko změny cen energií.

167 Program EFEKT Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spravuje program EFEKT, který je určen pro oblast úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, energetické poradenství, propagaci v oblasti energetiky. Tento program je doplňkem k energetickým programům podporovaných ze strukturálních fondů EU a jeho cílem je podpora osvětové činnosti, investičních akcí menšího rozsahu a pilotních projektů. V roce 2012 budou z Programu EFEKT vyplaceny dotace ve výši 30 mil. Kč V oblasti bezplatného energetického poradenství je každoročně poskytována podpora energetickým konzultačním a informačním střediskům (EKIS). Podpořené vzdělávací a propagační projekty jsou zaměřeny na úspory energie v budovách, rentabilní využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), monitoring, úspory ve veřejném osvětlení, kombinovaná výroba tepla a energie. Příjemci dotace bývají podnikatelé, občanská sdružení, obce, kraje, školská, sociální a zdravotní zařízení, neziskové organizace, energetičtí poradci a výzkumné organizace vykonávající činnost na území ČR. Maximální výše podpory se dle typu projektu pohybuje od 100 tis. do 3 mil. Kč a podíl dotace od 40 do 100 %. Pro přípravu projektu EPC je maximální dotace 100 tis. Kč s minimální spoluúčastí 20 %. Přestože v roce 2010 byly poskytnuty dotace ve výši 43,123 mil. Kč, v následujícím roce byl rozpočet programu z důvodu restriktivních opatření snížen na 30 mil. Kč.

168 Program EFEKT Podpořené vzdělávací a propagační projekty jsou zaměřeny na úspory energie v budovách, rentabilní využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE), monitoring, úspory ve veřejném osvětlení, kombinovaná výroba tepla a energie. Příjemci dotace bývají podnikatelé, občanská sdružení, obce, kraje, školská, sociální a zdravotní zařízení, neziskové organizace, energetičtí poradci a výzkumné organizace vykonávající činnost na území ČR. Maximální výše podpory se dle typu projektu pohybuje od 100 tis. do 3 mil. Kč a podíl dotace od 40 do 100 %. Pro přípravu projektu EPC je maximální dotace 100 tis. Kč s minimální spoluúčastí 20 %. Přestože v roce 2010 byly poskytnuty dotace ve výši 43,123 mil. Kč, v následujícím roce byl rozpočet programu z důvodu restriktivních opatření snížen na 30 mil. Kč.

169 Základní informace o certifikaci LEED
LEED je mezinárodně uznávaná certifikace zelených budov poskytující třetím stranám potvrzení, zda byla budova navržena a postavena dle strategií zaměřených na zlepšení výkonnosti, zvýšení energetických úspor, efektivní využití vody a snížení emisí oxidu uhličitého, na kontrolu zdrojů a citlivost jejich vlivu a zdokonalení vnitřního prostředí. Pomocí certifikačního systému LEED je možno hodnotit různé stavby, kterými jsou např. nové konstrukce, stávající budovy, interiéry obchodních budov, školy, prodejny, zdravotnická střediska a domy, kterým bude věnována tato kapitola. LEED určený k certifikaci rodinných domů je vlastně navržen za účelem podporování změny průmyslu výstavby rodinných domů směrem k více udržitelným postupům. Hodnocení je zaměřeno především na stavební postupy šetrné k životnímu prostředí.

170 Budovy jsou posuzovány z hlediska osmi kategorií:
1. Inovace & Design - speciální metody navrhování s individuálními body zohledňující daný region. 2. Poloha & Napojení - umístění domů sociálním a ekologicky odpovědným způsobem ve vztahu k širšímu okolí. 3. Udržitelnost lokality - využití veškerých vlastností okolí tak, aby se minimalizoval dopad projektu na okolí. 4. Hospodaření s vodou - způsob hospodaření s vodou venku i uvnitř objektu. 5. Energie & Ovzduší - energetická účinnost, zejména v obvodovém plášti a v provedení vytápění a chlazení. 6. Materiály & Zdroje - efektivní využívání materiálů, výběr ekologicky výhodnějších materiálů a minimalizace odpadů v průběhu výstavby. 7. Kvalita vnitřního prostředí - zlepšování kvality vnitřního prostředí prostřednictvím snižování vzniku a následného šíření znečištěných látek. 8. Informovanost & Vzdělávání - vzdělávání majitelů domu, nájemců a/nebo správce budovy týkající se provozu a údržby „zelených“ vlastností domu.

171 Úrovně hodnocení certifikátu LEED
Požadované body Certifikovaný 45 – 59 Stříbrný 60 – 74 Zlatý 75 – 89 Platinový 90 – 136 Celkově dostupné body 136

172 Základní informace o certifikaci BREEAM
BREEAM je v rámci světa jednou z nejrozšířenějších metod pro hodnocení vlivu staveb na životní prostředí. Zahrnuje více než 200 000 certifikovaných budov a asi 1 000 000 registrovaných a čekajících na hodnocení. Britskou normou je tento certifikát považován za nejvhodnější způsob v oblasti návrhů pro udržitelný rozvoj a proto se právě BREEAM stal prostředkem používaným k popisu vlivu stavby na životní prostředí. Stejně jako LEED i BREEAM lze aplikovat na různé stavby např. budovy určené pro vzdělávání, zdravotní centra, průmyslové objekty, administrativní, prodejny, soudní budovy a v neposlední řadě ekologické domy. Systém hodnocení BREEAM určený pro ekologické domy byl zaveden v Anglii v dubnu 2007 jako dobrovolný národní standard s cílem zlepšit celkovou udržitelnost nově budovaných domů. Za tímto účelem byl stanoven jednotný rámec, pomocí něhož mohou být v oblasti stavebnictví navrženy a postaveny domy vyšších ekologických standardů. Toto hodnocení dává mimo jiné případným zájemcům informaci o vlivu jejich nového domova na životní prostředí a potenciální provozní náklady.

173 Hlavní zaměření BREEAMU
snížit vliv stavby na životní prostředí, hodnotit objekty dle jejich přínosu k životnímu prostředí, poskytnout spolehlivé označení stavby, zvýšit poptávku po úsporných domech z pohledu životního prostředí. Cíle BREEAMU: poskytnout trhu možnost hodnocení stavby s nízkým dopadem na životní prostředí, zajistit nejlepší ekologický postup, který bude součástí projektů, nastavit kritéria a normy, které jsou nezbytnou součástí trhu a poskytovat inovační řešení, která minimalizují dopad na životní prostředí, rozšířit povědomí majitelů, nájemců, projektantů a provozovatelů o výhodách budov se sníženým dopadem na životní prostředí.

174 Hodnocení úsporných domů se provádí pomocí devíti kategorií:
Energie a emise CO2 Hospodaření s vodou Použité materiály Odtok povrchové vody Nakládání s odpady Zátěž životního prostředí Zdraví a kvalita vnitřního prostředí Management Ekologie Každá kategorie představuje určitý vliv na životní prostředí. Kategorie mohou být obodovány na základě splnění daných podmínek a získání jednoho nebo více kreditů.

175 Se zahraničními investory je často uzavírají i podle:
FIDIC v ČR v ČR „Červená kniha“, „Žlutá kniha“, „Stříbrná kniha“, „Zelená kniha„ a další nové knihy Čeští dodavatelé uzavírají i smlouvy na základě smluvních podmínek využívaných v zahraničí, se kterými ale často nemají dostatek zkušeností (v ČR se standardně uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku). Se zahraničními investory je často uzavírají i podle: VOB , používané německými investory FIDIC, užívané v  mezinárodní stavební praxi

176 Podmínky FIDIC v ČR - pokračování
České firmy se s  podmínkami FIDIC seznámili již v  minulosti při výstavbě v zahraničí (arabské země, …). V posledních letech jsou v ČR využívány u projektů Phare a ISPA, financovaných z prostředků Evropské unie. Podíl uplatňování podmínek FIDIC na našem trhu roste. Je proto nutné znát nejen tyto podmínky, ale především jejich výklad, praktickou aplikaci a zásadní rozdíly v  porovnání s u nás zavedenou praxí. Obecně ale platí, že podmínky FIDIC jsou považovány našimi dodavateli za nepřiměřené, jednostranné a zásadně zvýhodňující objednatele - i když dodavatelům ze zahraničí s ohledem na jinou praxi tak rozhodně nepřipadají.

177 Podmínky FIDIC v ČR - pokr.
Dodavatelé a některé právní kanceláře argumentují tvrzením, že podmínky FIDIC jsou neplatné, protože odporují našim zákonům, především Obchodnímu zákoníku. Uvedené tvrzení ale neodpovídá skutečnosti, protože podmínky FIDIC pouze rozšiřují OZ, který je pro podmínky smluv na dodávky stavebních prací v případě složitějších projektů nedostatečný. I když mají čeští dodavatelé k podmínkám FIDIC množství výhrad, částečně způsobených neznalostí jiných smluvních podkladů a jiné praxe, ve světě nejsou k dispozici jiné smluvní podklady, které by byly zpracovány s takovou důsledností, mírou podrobnosti a provázáním jednotlivých článků smlouvy.

178 Vznik podmínek FIDIC Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů:
Původní podmínky dodávek FIDIC byly zpracovány Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils - Mezinárodní federací konzultačních inženýrů, která má sekretariát v Lausanne ve Švýcarsku. Podmínky FIDIC jsou užívány i jako smluvní podmínky ve výběrových řízeních Světové banky a Evropské banky Světová banka používá podmínky FIDIC pro nabídkové řízení pro stavební práce, které jsou označovány jako SBD Works (Sample Bidding Documents for Civil Works). Banka rozlišuje stupeň závaznosti podkladů: - doporučené podklady (recommended) - doplňujícími podklady (optional) Podmínky FIDIC jsou používané též jako celé přílohy smluv na dodávky stavebních prací.

179 Důvod rozšíření podmínek FIDIC po světě
V každé zemi platí jiné specifické podmínky, zákony, normy, jazyk atd. Přesto došlo k rozšíření jedné smluvní praxe prakticky po celém světě. Důvody: flexibilita podmínek a univerzální použití prakticky pro všechny druhy stavebních prací a technologií, a to nezávisle na: - rozsahu prací - způsobu dodávek stavebních prací (generální dodavatel, smlouvy na subdodávky stavebních prací, řízení projektů formou projektového managementu) - podílu místních specifik.

180 Podmínky FIDIC - problémy
problémem podmínek FIDIC může být již jejich překlad oficiální verze anglického překladu do českého jazyka není v současnosti je k  dispozici kromě základní anglické verze – verze arabská, francouzská, španělská, japonská a ruská překlad textu pro dodavatele je nespornou výhodou, slovní spojení nebo některé technické termíny nejsou při projednávání smluv zcela srozumitelné již vlastní dělení prací např. na elektrické a strojní (electrical and mechanical works) neodpovídá naší užívané praxi nejen vlastním názvem, ale především jejich obsahem

181 Podmínky FIDIC – problémy - pokračování
Doporučuje se: používat verzi v anglickém jazyce (originální verzi) a překlad používat pouze pro kontrolu smluvního textu anglický právní řád a precedenční právo, odborná terminologie, dlouhé a ne vždy srozumitelné věty rovněž neulehčují dodavateli práci se smluvními body použití jiného právního řádu je ale prakticky vyloučeno výsledky soudních sporů, vedených na základě podmínek FIDIC, nejsou zveřejňovány a nelze proto využít tento zdroj informací pro další poučení

182 Další vývoj podmínek FIDIC
Podmínky FIDIC reagují na vývoj v oblasti stavebnictví a projektů ve světě vydáváním dalších verzí podmínek, které představují jednotlivé typy knih Původní podmínky … tzv. označované jako Červená kniha (The Red Book) vycházely z podmínek Britského svazu inženýrů (British Institution of Civil Engineers). Podmínky ze Stříbrné knihy zohledňují výstavbu nejen ve veřejném sektoru pro vládní organizace, ale jsou rovněž použitelné pro privátní sektor. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, komplexní projekty nebo dodávky investičních celků jsou užívány podmínky Žluté knihy (The Yellow Book). Ve světě se již v roce 1998 od barevného značení smluvních verzí upustilo, přesto jsou tak nadále ve stavební praxi, resp. hovorové praxi, označovány.

183 Další vývoj podmínek FIDIC – pokr.
V aktualizovaných vydáních podmínek FIDIC jsou zohledňovány komisí pro přípravu smluvních podmínek (FIDIC Drafting Committee) praktické připomínky dodavatelů a rovněž výsledky právních sporů, vedených na základě uzavřených smluv. Např. změny podmínek FIDIC byly vydány jako tzv. Červená kniha (The New Red Book) a Žlutá kniha (The New Yellow Book) v roce 1999, přičemž byla zavedena i tzv. zkrácená verze smlouvy (Short Form of Contract). Vydání této verze předcházely podmínky smluv pro dodávky na klíč (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) a v roce 1998 byly zveřejněny podmínky Conditions of Contract for Plant and Design-Build. Například: Smluvní podmínky pro elektrické a strojní práce (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works) jsou v praxi označovány jako podmínky FIDIC E&M.

184 FIDIC Nejvíce užívanou částí jsou podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací – Červená kniha. Pro dodávky zařízení velkého rozsahu, dodávky investičních celků či projekty komplexní se užívají podmínky Žluté knihy. Pokud je však třeba zohlednit výstavbu nejen v sektoru veřejném (pro vládní organizace), ale i v sektoru privátním, lze uplatnit podmínky Stříbrné knihy. V případě Zelené knihy, se jedná o používání u jednoduchých stavebních zakázek. Změny podmínek FIDIC byly vydávány v roce 1999 jako tzv. Nová červená kniha (The New Red Book) a Nová žlutá kniha (The New Yellow Book). Odpovídají více vývoji ve stavebnictví v poslední době. Neznamená to však, že by staré podmínky byly neplatné. Investor se může rozhodnout pro jejich použití, ale s rizikem, že velmi vzroste rozsah Zvláštních smluvních podmínek.

185 Podmínky FIDIC v případě projektových prací
Specifickým případem jsou podmínky dodávek, kdy dodavatel odpovídá rovněž za projektové práce. Při komplexních dodávkách, rozsáhlejších projektech stavebních a technologických částí nebo dodávkách investičních celků, tak dodavatel zabezpečuje projektové práce ve vlastní režii. Obecná odpovědnost za projektové práce, nositelem kterých je u nás ve většině případů projektant, je tak přenesena na stranu dodavatele stavby. Předpokladem pro to je ochota investora přenést riziko, vyplývající z projektových prací, na stranu dodavatele. Důvodem ze strany investora je snaha o zkrácení procesu přípravy a vlastní výstavby tak, že tyto činnosti probíhají prakticky současně. Výhodou uvedeného způsobu dodávek vč. projektových prací je úspora času na straně investora, i když na druhé straně je proces schvalování dokumentace někdy zdlouhavější a může tak celkové termíny výstavby prodloužit.

186 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Kdo odpovídá a je zpracovatelem projektové dokumentace musí být uvedeno již v podmínkách výběrového řízení s definováním požadavků na projektové práce a popsáním přiměřené míry podrobností. Často dokumentace předložená investorem nesplňuje ani parametry dokumentace pro stavební povolení a má prakticky jen charakter studie. Pozn.: velmi často také předkládaná projektová dokumentace investorem vykazuje množství chyb, nesoulad podkladů, dokumentace má někdy nízkou vypovídací schopnost. I když je cena dodavatele vyšší, než součet nákladů na projektování a vlastní realizaci, protože riziko dodavatele, obsažené v nabídkové ceně je vyšší, je tento způsob dodávek, označován v praxi jako D-B (design-build), užíván stále více.

187 Podmínky FIDIC u projektových prací – pokr.
Riziko chyb, vyplývajících z projektové dokumentace je sice na straně dodavatele, ale od investora se vyžaduje průběžná kontrola projektových prací a odsouhlasení dílčích výstupů projektování. Projektové práce si pak dodavatel zabezpečuje na vlastní náklady formou subdodávky, obvykle na základě smlouvy s projektovou organizací. Pro dodavatele stavby je v praxi ale problematické ručení - jeho výše v roli i jako projektanta, obvykle nepokryje všechny případné škody, způsobené projektovou činností (viz.zřícený most v 07/2007 v USA ). Pro investora je v případě dodávky vč. projektu důležité, že podíl dodatečných požadavků - claimů z  důvodů chyb v projektové dokumentaci je podstatně nižší, než v případě jiných způsobů dodávek. Vícenáklady pro investora tak představují pouze přímé požadavky investora na změny nebo požadavky konečného uživatele, případně nájemců (v případě komerčních objektů). Uvedenému způsobu dodávek odpovídá např. verze podmínek FIDIC D-B

188 Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC
Vlastní smlouva s využitím podmínek FIDIC představuje často rozsah pouze i jen 2-4 strany textu a na druhé straně obsahuje rozsáhlé přílohy, které představují především obchodní a technické podmínky smlouvy a technické specifikace. ČILI: na první pohled disproporce rozsahu smlouvy a jejich příloh překvapí. Podmínky smlouvy pro dodávky stavebních prací (Conditions for Contracts for Works of Civil Engineering Construction), označované jako Červená kniha (The Red Book), jsou nejvíce užívanou částí podmínek FIDIC, přičemž jsou děleny na: - Všeobecné dodací podmínky (Part I - General Conditions) - Zvláštní dodací podmínky (Part II - Conditions of Particular Applications)   

189 Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC- pokr.
Obě části podmínek (všeobecných i zvláštních) jsou odvolávkami v textu vzájemně provázány a vychází ze stejných principů, mají jasné dělení a ohraničenou platnost. Všeobecné dodací podmínky (např. verze z r. 1999) tvořila 25 kapitol a 77 článků a popisovala práva a povinnosti smluvních stran, které vycházely z obvyklých stavebních smluv. Vnitřní provázanost jednotlivých částí, stejně tak jako celých kapitol podmínek, je jednoznačná. Každá změna některé z části podmínek tak má dopad na další podmínky a smluvní závazky dodavatele. Na druhé straně mají změny tzv. zvláštních podmínek, které jsou specifické pro každý projekt a smlouvu, pouze omezený dopad na všeobecné dodací podmínky.

190 Rozsah a použití Všeobecných a Zvláštních podmínek FIDIC- pokr.
Pokud jsou obsahem první části všeobecné podmínky General Conditions), ve druhé části Zvláštní dodací podmínky (Conditions of Particular Applications) jsou tam zahrnuty i specifické podmínky a ujednání smluvních stran. Ty mají charakter alternativních řešení, které může objednatel použít v závislosti na místních podmínkách, specifikách projektu, zákonech, místní měně, platbách. Obsahem zvláštních podmínek je použití jazyka smlouvy, norem, bankovních záruk, sídla rozhodčího soudu atd. Při vlastní kontrole smluvních podmínek dodavatel prověřuje nejprve rozsah Zvláštních dodacích podmínek, které mají charakter seznamu nebo doplnění do Všeobecných podmínek. Zvláštní dodací podmínky bývají kratší, než rozsah Všeobecných smluvních podmínek.

191 Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC
Při předkládání nabídky dodavatel lehce rozezná, kterou část Všeobecných podmínek požaduje investor změnit. Větší rozsah Zvláštních podmínek by měl dodavatele ihned upozornit na možná rizika projektu, i když je někdy tento rozsah odrazem nejistoty nebo nedostatku zkušeností autora podmínek, který s podmínkami nemá dostatečnou praxi a chce se tak pojistit. Pokud Všeobecné podmínky představují přiměřenou míru rizika, z hlediska ceny - tak pro dodavatele představuje podstatně vyšší riziko text Zvláštních podmínek. V praxi je dost případů, kdy dodavatel nezohlední požadavky investora ve formě Zvláštních dodacích podmínek v nabídkové ceně. Obecně ale platí, že rozsah podmínek je specifický a závisí od jednotlivých případů a neexistuje proto kriterium o předepsaném nebo doporučeném rozsahu. Tato skutečnost byla rovněž důvodem na rozdělení podmínek na Všeobecné a Zvláštní již při jejich tvorbě.

192 Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC – pokr.
Podmínky FIDIC neuvádí kromě jiného zásadně použití norem, které si musí dodavatel samostatně dojednat s investorem - obvykle je požadavek na použití příslušných norem obsahem Zvláštních smluvních podmínek (S.C.C.). Neznalost podmínek FIDIC v praxi vede často k tomu, že dodavatel ve výběrovém řízení připomínkuje Všeobecné dodací podmínky, případně mění a doplňuje jejich text – ale jen v některých částech, bez provázanosti !!!!!! Rovněž v případě tzv. vyjednávacích smluv (negotiated contracts) připouští investor diskusi pouze v rozsahu Zvláštních dodacích podmínek, a to pouze v omezeném rozsahu. Stále více jsou ale vypisována výběrová řízení, kdy jsou předkládány jiné typy smluv, v případě kterých jsou jakékoliv připomínky dodavatele vyloučeny. Tyto jsou označovány v praxi jako tzv. tendrovací smlouvy (tendered contract), kdy pro výběrové řízení platí zásada „take it or leave it“ (vezmi to nebo to nech ležet).

193 Předložení nabídky na základě podmínek FIDIC – pokr.
Většina investorů je přesvědčena, že při použití tendered contract se jedná o nejlepší způsob výběrových řízení a že uvedeným způsobem výběrového řízení jsou všechny problémy investora vyřešeny a cena díla nebude navýšena. V praxi je v tomto případě podáváno nejvíce claimů dodavatelů. Tento stav je důsledkem toho, že: - rozsah podkladů ve výběrovém řízení není vždy jasný, jednoznačný - pro dodavatele srozumitelný - a minimálně zvláštní dodací podmínky nejsou s dodavatelem projednány Význam uzavřené smlouvy a její projednání je na straně investora podceňováno a i když vládne diktát zákazníka, v praxi tak roste rozsah dodatečných požadavků dodavatele, podaných po uzavření smlouvy. Pokud dodavatel zahrne všechny nejasnosti a rizika do smlouvy s investorem, jeho cena se tak zvyšuje nad únosnou míru.

194 Kontrola předložené smlouvy na základě podmínek FIDIC
Rozdílné smluvní závazky dodavatele v porovnání s naší obchodní a stavební prací vyžadují kontrolu předložených podmínek FIDIC. Vypracování rozboru investorem předložených podmínek výrazně snižuje riziko dodavatele z důvodu neznalosti těchto podmínek. Dbát na PROVÁZANOST !

195 Kontrolu podmínek FIDIC se doporučuje provést minimálně v tomto rozsahu:
která verze podmínek FIDIC byla investorem předložena? je definován rozsah Zvláštních smluvních podmínek? je definována nadřazenost podkladů a dokumentace? jsou připomínky dodavatele zohledněny ve schvalovacím dopisu investora (Letter of Acceptance)? jaké záruky požaduje investor? jaké jsou rozhodující pravomoci na základě předložené smlouvy? jsou definována rizika na straně investora, včetně působení vyšší moci? je nutné připojištění dodavatele?  Předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu na základě podmínek FIDIC je především znalost podmínek FIDIC v praxi a jejich podrobný rozbor.

196 Činnosti před uzavřením smlouvy FIDIC
Před uzavřením smlouvy s investorem se jedná zejména o : - posouzení předložených smluvních podmínek - stanovení odpovídající míry rizika, vyplývající z předložené smlouvy na základě podmínek FIDIC. Toto posouzení má charakter rizikového managementu (Risk Control), cílem kterého je kromě posouzení a stanovení rizika projektu zohlednění všech rizik a specifických podmínek předložené smlouvy v  nabídkové ceně dodavatele.

197 Vyjednávací smlouvy V případe tzv. vyjednávacích smluv (tendered contracts) připouští podmínky výběrového řízení rovněž projednání smluvních a dodacích podmínek s investorem. V této části se jedná zejména o kontrolu a případné doplnění a projednání Zvláštních dodacích podmínek, jež jsou součástí smlouvy s investorem. Projednání smlouvy mezi investorem a dodavatelem a vysvětlení jednotlivých článků tak v praxi výrazně snižuje riziko claimů, které jsou často důsledkem různého výkladu smluvních ustanovení.   

198 Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací)
Značný rozsah specifik, které představují různé verze podmínek FIDIC, vyústil v praxi v osvědčený postup, kdy je v rámci konzultačních a poradenských služeb specializovaných firem či ze strany dodavatele stavby vytvořen organigram projektu, včetně popisu činností jednotlivých pracovníků dodavatele. Zahraniční investoři již např. vědí, že firemní struktura a popis prací jednotlivých techniků našich dodavatelských firem často neodpovídají požadavkům dle podepsané smlouvy.     

199 Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací)
Též se stalo pravidlem, že prakticky od podpisu smlouvy předkládá dodavatel požadavky na vícepráce formou změn a požaduje tak navýšení původní smlouvy. Vytvoření a zavedení metodiky claimové agendy a kontrola jejího plnění v praxi je komplexní službou, která je častá v případě velkých a složitých projektů, ale nalezne uplatnění také v případě menších projektů. Pokud má dodavatel pochybnosti o výkladu již podepsané smlouvy s investorem, provede se v tomto období i rozbor smlouvy a smluvních podmínek.

200 Činnosti po uzavření smlouvy (během realizace prací) pokr.
Příprava a předložení většího claimu vůči investorovi pak vyžaduje nejen dobrou znalost zahraniční smluvní praxe, ale rovněž metodiky cenotvorby a zohlednění specifik celého projektu. Poradenské firmy či dodavatel sám připravuje vyčíslení nákladů claimu v souladu s metodikou požadovanou smlouvou, ale rovněž i vyčíslení časových dopadů, způsobených stranou investora nebo dalšími účastníky výstavby.      Výsledkem rozboru je pak kromě stanovení rizika projektu rovněž doporučení pro další postupy s ohledem na průběh celého projektu.

201 FIDIC – poznámky Investor může používat i starší smluvní podmínky.
Není nikde předepsáno, že musí používat nejnovější smluvní podmínky.  Volba smluvních podmínek na dodávku prací je věcí vypisovatele. Novější podmínky odpovídají více poslednímu vývoji v oblasti stavebnictví ve světě. Smlouva na základě Obchodního zákoníku není pro projekty většího rozsahu a komplexnější projekty zásadně dostačující. Má-li vyšší dodavatel stavby a investor uzavřenu smlouvu dle podmínek FIDIC je vhodné, aby i se subdodavatelem a projektantem byla uzavřena též podle podmínek FIDIC – lze na to použít standardní verzi FIDIC V praxi to znamená, že pokud dodavatel stavby neuzavře identickou smlouvu se subdodavatelem způsobem back-to back-contract, t.j. takzvaně 1:1, nemůže na subdodavatele přenést rizika, které pro něj plynou z podmínek FIDIC na základě smlouvy uzavřené s investorem.

202 FIDIC – poznámky 2 Rozsah nasmlouvaných prací při porovnání rozdílných
Za rizika plynoucí z této situace si pak odpovídá dodavatel sám V případě více subdodavatelů mu narůstá i agenda a problém s nemožností přenesení smluvních podmínek FIDIC na subdodavatele se prohlubuje. Rozsah nasmlouvaných prací při porovnání rozdílných smluvních a dodacích podmínek, kterou představuje na jedné straně FIDIC a na druhé straně u nás užívaný OZ – prostě není identický.       Uvedené platí rovněž v případě smluv na projektové práce, které zabezpečuje projektant pro generálního dodavatele stavby, který provádí práce na např. základě smluvních podmínek FIDIC, D-B (design-build). Uzavření smlouvy na základě Obchodního zákoníku nebo honorářového řádu ČKA nebo ČKAIT je dříve nebo později zdrojem nedorozumění a rozporů mezi generálním dodavatelem a projektantem.

203 FIDIC – poznámky - 3 effective contract date (účinnost smlouvy)
     V případě podmínek FIDIC je analogie s naší obchodní praxí, která rozeznává mezi platností a účinností podepsané smlouvy. Aplikované podmínky FIDIC tak rozlišují : contract date (platnost smlouvy) effective contract date (účinnost smlouvy) Pokud ve smlouvě není uveden effective contract date znamená to, že datum platnosti a účinnosti smlouvy je totožné. Uvedená spojení se vztahují pouze na smlouvu, nikoliv na vlastní zahájení stavebních prací.

204 FIDIC – poznámky - 4 Rozsah oprávnění inženýra (projektanta, projektové organizace, případně i hlavního inženýra projektu) na základě podmínek smlouvy FIDIC - podmínky FIDIC stanovují v čl rozsah oprávnění inženýra (engineer). V závislosti na specifikách projektu, charakteru projektu, rozsahu požadovaných stavebních a montážních prací, způsobu řízení projektu atd. může být rozsah oprávnění inženýra rozšířen v části Zvláštních smluvních podmínek. Jeho jmenování je již obvykle uvedeno v dopise investora o potvrzení zakázky (Letter of Acceptance). V praxi jsou rovněž běžné případy, kdy inženýr (projektant) spolupracuje s investorem ještě před podepsáním smlouvy s dodavatelem - např. již i na zpracování zadávacích podmínek, na výběrovém řízení atd.

205 FIDIC – poznámky - 5 Příklad:
Spor mezi investorem a dodavatelem ve věci uplatněného claimu dodavatelem: Investor vrátil claim, předložený v souladu s podmínkami smlouvy FIDIC jako neopodstatněný. To však neznamená, že dodavatel nemá nárok na úhradu provedených víceprací. Problémem a těžištěm sporu s investorem ale zůstává posouzení, zda dodavatelem provedené práce skutečně odpovídají vícepracím. Stanovení rozsahu víceprací, které investor uzná na základě smluvních podmínek FIDIC: V zahraniční praxi je rozsah víceprací, které může dodavatel získat po předložení požadavků formou claimů podstatně menší, než v našich podmínkách a řádově je v rozmezí 3-5 % z výše celkové smluvní částky.

206 FIDIC – poznámky - 6 V případě konkrétního projektu byla použita verze smlouvy FIDIC, D-B, 1999. Stavební práce byly v nabídce oceněny agregovanými položkami. Pozn. Veřejná soutěž Při realizaci vznikly evidentní vícepráce a bylo nutno řešit předložení požadavků dodavatelem. Projektové práce byly prakticky ukončeny a nepředpokládaly se změny v projektové části, ani během realizace prací. Ukázalo se, že řada detailů však nebyla v projektu řešena. Z agregované ceny nešlo přesně vystihnout, že skutečně k vícenákladu dodavatele došlo. Dořešilo se po mnoha jednáních se vzájemnými kompromisy.

207 FIDIC – poznámky - 7 V rámci výběrového řízení na základě podmínek FIDIC, D-B obdržela stavební firma dokumentaci pro stavební povolení, ale bez vydání stavebního povolení. Otázka zněla: jsou tyto podklady dostatečné pro vypracování a předložení nabídky??? Při předkládání nabídky si dodavatel musí stav uvědomit a provést podrobnou kontrolu předkládaných projektových podkladů a technických specifikací. Rozhodně podpis Smlouvy o dílo by měl na tuto skutečnost v některém článku reagovat (stavební úřad může dát podmínku,…) Za závěry nebo požadavky orgánů v rámci vydání stavebního povolení ale dodavatel neodpovídá v případě, že tyto nebyly součástí dokumentace výběrového řízení.

208 Smlouvy v souladu s podmínkami VOB a BGB
Podíl tendrových řízení a smluv v souladu s podmínkami VOB nebo BGB roste. Tyto představují obvyklou německou praxi. Čeští dodavatelé s tím nemají dostatek zkušeností. Lze nadále očekávat nárůst počtu zakázek od německy mluvících investorů u nás a to i v souvislosti se začleněním do evropských struktur. Uvedené podmínky předkládají českým dodavatelům NEJEN německy mluvící investoři ale i konzultantské nebo developerské společnosti. Současně jsou u nás využívány i jako subdodavatelské smlouvy mezi zahraničními společnostmi a našimi dodavatelskými firmami. V mnoha případech je tak neporozumění těmto podmínkám příčinou značné finanční ztráty dodavatele.

209 VOB – pokr. Některá ustanovení těchto smluvních podmínek jsou ve srovnání s naší stavební praxí rozdílná a překlad smlouvy do českého jazyka a laický výklad podmínek "selským rozumem" není dostačující. Dceřiné společnosti německých dodavatelů mají vypracovány vlastní upravené smluvní podmínky dle VOB. Podmínky jsou investorem tvrdě prosazovány a dosažení změny textu je v praxi spíše výjimkou. Pokud jsou dodavateli předloženy tyto dodací podmínky, je nutné projít rozdíly v porovnání s naší obvyklou praxí a provést rozbor těchto podmínek, včetně stanovení rizik.

210 Německé zákony: Bürgerliches Gesetzbuch - BGB)…. občanský zákoník
Dílo osmi překladatelů je poskytnuto bezplatně ke stažení na internetových stránkách "Gesetze im Internet" (Zákony na internetu) společně s 5000 dalšími německými zákony v originálním znění. Handelsgesetzbuch – HGB ….. obchodní zákoník

211 Německé VOB – pokr. (Vergabe und Vertragsordnung für
Nejznámější německé všeobecné smluvní podmínky, v doslovném překladu: Zadávací a smluvní řád pro stavební výkony (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen 3) - dále jen " VOB") Stanovují obecná pravidla, jak pro zadávání stavebních zakázek veřejnými zadavateli (objednateli), tak i pro obsah stavebních smluv, resp. smluv o dílo ve výstavbě. VOB jsou primárně určeny pro veřejné, resp. veřejnoprávní zadavatele, přesto je jejich aplikovatelnost v případě části B a C prakticky univerzální a VOB jsou tak využívány i privátními objednateli stavebních prací a výkonů.

212 VOB – pokr. VOB jsou vždy zhruba po čtyřech letech vydávány v novém znění - a to právní formou oznámení ve Spolkovém věstníku. Vydávání VOB : za účasti příslušného Německého zadávacího a smluvního výboru pro stavební výkony (Deutscher Vergabe und Vertragsausschuss für Bauleistungen). Tento je, podobně jako česká S.I.A. ČR - Rada výstavby, sdružením zájmových organizací, ale s tím rozdílem, že jeho řádnými členy jsou vedle soukromoprávních a nevládních subjektů v oblasti stavebnictví i dotčená spolková a zemská ministerstva.

213 VOB – pokr. VOB se dělí do tří částí, a to na: Všeobecné podmínky pro zadávání stavebních výkonů (Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen) Všeobecné smluvní podmínky pro provádění stavebních výkonů (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen - dále jen "VOB/B") Všeobecné technické smluvní podmínky pro stavební výkony (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen). Nejčastěji je užívána část B, která ve své podstatě stanoví všeobecné smluvní podmínky pro smlouvy ve výstavbě - a to v návaznosti na zákonnou úpravu smlouvy o dílo v občanském zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch) s přihlédnutím k řadě specifických problémů smluv o výstavbě.

214 NOVÉ ČESKÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Nové Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení stavby jsou určitou českou obdobou německých Všeobecných smluvních podmínek pro provádění stavebních výkonů (VOB/B). V úvodu je výslovně uvedeno, že standardizují základní obchodní a navazující právní, organizační a ekonomické vztahy účastníků výstavby v České republice. Dále je v úvodu uvedeno, že: "Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb ve smyslu § 264 obchodního zákoníku s přihlédnutím k vyváženému postavení objednatelů a příslušných zhotovitelů, a tedy zachycují vztahy, jež mezi nimi mají být realizovány v rámci zásad poctivého obchodního styku ve smyslu § 265 obchodního zákoníku."

215 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
Klíčový je význam podmínek pro jejich širokou aplikaci na celou oblast investiční výstavby v tom směru, že i kdyby nedošlo ve smluvních ujednáních k výslovnému odkazu na jejich užití pro zhotovení stavby (ve smyslu § 273 obchodního zákoníku), přesto by bylo možné je pro daný smluvní vztah podpůrně aplikovat, a to jako touto formou "zakotvené" obchodní zvyklosti, které jsou v daném odvětví všeobecně respektovány a zachovávány.

216 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
ŠIROKÁ APLIKOVATELNOST Pokud jde o věcný rozsah aplikovatelnosti Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby, vychází se (obdobně jako u německých VOB/B) z předpokladu, že se na ně lze odkázat ve smyslu § 273 obchodního zákoníku zejména v zadávacích řízeních podle zákona o veřejných zakázkách v rámci obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace. Jejich vydavatelé však současně doporučují jejich využívání i v případech, kdy jde o jiné než veřejné zakázky, tj. v zásadě u jakýchkoliv stavebních zakázek bez ohledu na osobu objednatele nebo konkrétní právní režim zakázky.

217 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
Právní konstrukce smluvního vztahu užití Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby je založena na tom, že vlastní smlouva o dílo upraví pouze některá, pro daný vztah specifická ujednání, ale ve zbytku odkáže na standardní obchodní podmínky. Je vždy na smluvních stranách, v jakém rozsahu a směru vyloučí užití uvedených podmínek a že pro příslušné otázky uzavřou zvláštní smluvní ujednání odpovídající jejich konkrétní smluvní vůli i konkrétním podmínkám připravované stavby. NUTNOST RESPEKTOVAT SPECIFIKA

218 NOVÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – pokr.
Základní předností je nesporně jejich úplnost a přehlednost v tom směru, že v zásadě obsahují jak všeobecnou úpravu všech základních pojmů užívaných v oblasti výstavby, tak i vymezení základních práv a povinností objednatele i zhotovitele, tj. práv a povinností souvisejících s přípravou, vlastním prováděním a dokončením díla. Podstatné přitom je, že řada pojmů či specifických právních institutů spojených s oblastí investiční výstavby je sice již řadu let ve smluvní praxi běžně užívána, ale až na výjimky není výslovně právně upravena, což v případě neúplné či nejasné úpravy ve smlouvě o dílo často vyvolává složité výkladové spory. Je možné jmenovat zejména takové pojmy, jako je "zádržné", "vícepráce" a "méněpráce", "staveniště" nebo například "nedodělky".

219 Specifické podmínky VOB
Při využívání Nových všeobecných obchodních podmínek pro zhotovení stavby jsou obecně vyzdvihovány klady. Nelze zapomínat ani na jejich možné negativní dopady související s případným generálním odkazem na tyto podmínky ve smlouvě o dílo. Je totiž vždy třeba vycházet nejen ze specifických stavebně technických podmínek připravované stavby, ale samozřejmě i z toho, v jakém postavení smluvních stran - objednatele či zhotovitele - se daný subjekt nachází. Obchodní podmínky jsou vyvážené pro obě strany. Toto posouzení je klíčové zejména pro objednatele (investora), u kterého je často investiční výstavba spíše výjimečnou a jednorázovou záležitostí a který ani nemá se stavebnictvím konkrétní zkušenosti.

220 Specifické podmínky VOB – pokr.
Prostřednictvím odkazu na obchodní podmínky pro zhotovení stavby nelze nahradit výslovnou smluvní úpravu klíčových věcných otázek, jako je především dostatečně určité a přesné vymezení předmětu a rozsahu díla (stavby), zvláštních požadavků na provedení stavby a sankčních ujednání. V určitých konkrétních případech může být úprava obchodních podmínek pro zhotovení stavby pro objednatele či zhotovitele méně výhodná nebo dokonce vyloženě nevýhodná a výrazně riziková. Ohledně takových otázek by měla být sjednána odchylná úprava přímo ve smlouvě, jež by poté měla přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami pro zhotovení stavby.

221 Vady ve stavebnictví – řešení dle VOB
Ne každá chyba, tj. odchylka od stanovených (smluvních) požadavků , vede k vadě. Ve volné interpretaci VOB/B [1] §13 je dílo bez vad tehdy, když je dle smluvních popř. dle obvyklých předpokladů vhodné k užívání a vykazuje takové vlastnosti, které jsou obvyklé u děl obdobného druhu a které zadavatel podle druhu díla může očekávat. Komentáře zároveň mluví o způsobilosti pro věcné použití. Tato, oproti BGB[2] pro kupní smlouvu, velkorysejší definice je způsobena jedinečností stavebních děl. Praxe nezná žádné dílo, které by při (prvním) předání bylo zcela bez vad. [1] VOB/B: Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen/Teil B = Zadávací a smluvní řád pro stavební práce/Část B. [2] Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland = Občanský zákoník Spolkové republiky Německo.

222 Vady ve stavebnictví Vady právní Vady zjevné x vady skryté
Vady faktické … vady fyzické povahy Záruční lhůta začíná běžet dnem předání díla Zakrývání prací – dohodnuto ve Smlouvě o dílo (tam, kde pozdější kontrola není možná)

223 normy ISO Podstata celého systému tkví v soustavě nástrojů, jejichž důsledným využíváním se nejen zabrání opakování problémů a zbytečným ztrátám, ale spustí se proces cíleného zefektivňování, snižování nákladů a zvyšování produktivity. Firma, která má ISO se stane konkurenceschopnější na národní i mezinárodní úrovni. Historie: první normy řady ISO byly vydány v roce Dále pak v roce 1994 v nové podobě, dále vyšly po rozsáhlé revizi na mezinárodní úrovni koncem roku 2000 V současné době se společnosti velmi snaží snížit rizika možného poškození nebo znevážení svých výrobků a služeb. Samozřejmě také s touto snahou se zvyšují rizika například poškození životního prostředí nebo vzniku pracovního úrazu. Proto, aby tyto rizika byly co nejnižší, je zapotřebí, aby ne jeden člověk ve společnosti, ale společnost celá měla představu o tom, proč je důležité se snažit těmto problémům zamezit.

224 normy ISO pokračování Normy ISO (9001, 14001, OHSAS) a další přinášejí firmám co nejvíce prostředků, jak činnosti společnosti zefektivnit a zabránit případným neshodám. Z hlediska efektivnosti fungování firmy je samozřejmě lepší, řešit případné problémy dopředu. Až nastanou, je většinou pozdě. Při samotném zavádění ISO norem je velmi důležitý střízlivý pohled člověka, který se zavedením systému řízení jakosti, environmentálního managementu, bezpečnosti práce,… pomáhá. Certifikace ISO normy není cílem, ale jen etapou, v rámci které lze dosáhnout většího a stabilnějšího rozvoje společnosti, větší prosperity a konkurenceschopností jak na trhu vnitrostátním, tak mezinárodním.

225 normy ISO řady 9000 kritická místa - procesní pojetí norem ISO řady 9000 Pojmem "kritická místa" lze nazývat ty činnosti a procesy, které obvykle činí firmám největší potíže při vytváření a především při udržování a zlepšování systémů řízení dle standardů Systémy managementu mezinárodních požadavků kvality jsou nástrojem řízení, který slouží k minimalizaci ztrát uvnitř organizace - a tím vede ke zvyšování zisku. Soubor novelizovaných norem ISO řady 9000:2000 zdůrazňuje naprosto stejný princip systému řízení tj. PROCESNÍ POJETÍ - a vztahy mezi jednotlivými procesy. HLEDISKA : cíl údržba dokumentů příprava pracovníků práce s dodavateli vlastní činnost interní audity nápravná opatření statistické údaje

226 Mezinárodní organizace pro normalizaci
ISO je zkratka názvu International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci), která je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů – členů ISO. Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO, případně vládní a nevládní mezinárodní organizace. ISO také úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC-International Elektrotechnical Commission) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským orgánům k hlasování. Představitelem ČR je Český normalizační institut (ČSNI). Certifikace podle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 22000, HACCP, BRC, IFS a C-o-C, verifikace GHG, GTP, GMP, integrovaná certifikace. Vše podle mezinárodních, národních a podnikových standardů od světové certifikační společnosti Bureau Veritas Certification Czech Republic, s.r.o.

227 Management výstavbového projektu
Opakování z MVPR Management výstavbového projektu Systém organizace výstavbového projektu systém jediného dodavatele systém více dodavatelů kombinace předchozích možností Lze rozlišit: způsob výstavby dodavatelský, investorský, kombinovaný s vyšším dodavatelem , s vyšším dodavatelem na klíč,…. Organizační struktura výstavbového projektu Dodavatelské systémy příklad klasického dodavatelského systému; dodavatelské systémy velkých staveb; plán organizace výstavby; Formy organizace řízení výstavbového projektu Projektový management.

228 Systém jediného dodavatele
systém jediného dodavatele - stavebník zadá dodávku projektové dokumentace stavby i její zhotovení jedinému dodavateli a jedinou smlouvou o dílo ho zavazuje, aby mu předal hotovou a provozuschopnou stavbu, a to ve smluveném termínu, stanovené kvalitě a za smluvenou cenu. Ve zkratce systém „design & build”. Systém více dodavatelů systém více dodavatelů - stavebník postupně zadává projektovou dokumentaci stavby i jednotlivé stavební práce a dodávky i jiné služby několika dodavatelům, kteří vstupují do smluvních vztahů přímo s ním (počet uzavřených smluv odpovídá počtu dodavatelů).

229 „Klasický“ způsob organizace a řízení (na 2 smlouvy)
Odpovědnost projektanta ve službách stavebníka za kvalitu řešení zpracované dokumentace stavby /smlouva o dílo/ Odpovědnost stavebního dodavatele ve službách stavebníka se zárukou za kvalitu zhotovení stavby podle úplné dokumentace stavby předanou stavebníkem /smlouva o dílo/ Obvykle je tento dodavatelský systém doplněn třetí smlouvou a to mandátní, příp. příkazní smlouvou na technický dozor stavby pro investora/stavebníka či objednatele – TDI, TDO. Tabulka ilustruje průběh pořizování stavby v tomto dodavatelském systému.

230 Přehled inženýrských činností/služeb na řízení projektu inženýrských firem (viz 9 výkonových fází dle VHŘ) 1,2 Vytvoření strukturálního rámce plánování a realizace projektu, optimalizace zadání, studie stavby 3 Zajištění dokumentace stavby pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí pro stavbu 4 Zajištění dokumentace stavby pro stavební řízení, vydání stavebního povolení pro stavbu Řízení zpracování dokumentace pro výběr dodavatele Řízení a zajištění výběru dodavatele a zadání zakázky 7,8 Řízení projektu ve fázi realizace a výkon technického dozoru při realizaci 9 Spolupráce při dokončení stavby (kolaudační souhlas, odstranění vad apod.)

231 Výkonové fáze stručně uvedené ve skriptech
Příprava zakázky Studie stavby Dokumentace pro územní řízení, vydání územního rozhodnutí Dokumentace pro stavební řízení, vydání stavebního povolení Dokumentace pro provedení stavby Dokumentace zadání stavby Spolupráce při výběru zhotovitele provádění stavby, výkon autorského dozoru, TDI Spolupráce po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání

232 Stále opakování: Cena dokumentace projektu (stavby)
Nejčastěji: Cena dohodnutá ve smlouvě Cena určená způsobem stanoveným ve smlouvě Doporučená pomůcka – Výkonový a honorářový řád Cena se obvykle vztahuje k určité ucelené části dokumentace projektu (např. studie proveditelnosti, dokumentace pro provedení stavby, realizační dokumentace) Vyšší dodavatelé zpracovávají některé části dokumentace projektu a zahrnují je do smluvní ceny vyšší dodávky

233 Formy organizace řízení výstavbového projektu
stavebník řídí všechny fáze sám inženýring construction management project management řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven

234 Stavby postavené s účastí inženýrských firem
Podle formy organizace řízení výstavbového projektu může stavebník inženýrským organizacím svěřit : řízení fáze realizace / inženýring řízení fáze realizace a zodpovědnost za celou dodávku stavby/construction management řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle/project management Pozn.: řízení všech fází výstavbového projektu si stavebník ponechá ve svých rukou - tuto možnost může stavebník zvolit, pouze pokud je na to odborně vybaven

235 Inženýring stavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli manažera realizace stavby Inženýrská organizace vstupuje mezi stavebníka a jednotlivé dodavatele. Všechny stavební a technologické dodávky zabezpečují příslušné dodavatelské firmy podle samostatných smluv se stavebníkem. Inženýrská organizace koordinuje časově dodávky dodavatelů, přejímá je a vyúčtovává je s nimi.

236 Construction management stavebník svěří řízení fáze realizace inženýrské organizaci, která vystupuje v roli kontraktora stavebník svěří inženýrské organizaci nejen řízení fáze realizace, ale i zodpovědnost za celou dodávku stavby - inženýrská organizace zadává smlouvou o dílo všechny stavební práce svým jménem příslušným realizátorům. Je tedy typickým kontraktorem.

237 Project management Stavebník zadá řízení všech fází výstavbového projektu až po dosažení dílčího cíle projektu - tj. až po předání a převzetí provozuschopné stavby manažerskému týmu stavebník svěřuje celé řízení manažerskému týmu vedeného specialistou – tzv. projektovým manažerem

238 Project management Projektový management (project management) představuje systémový nástroj řízení. Na jeho využití ve výstavbových projektech se specializují poradenské, obstaravatelské inženýrské organizace a jiné subjekty (konzultanti, projektoví manažeři). Využívá řadu metod a nástrojů, především síťovou analýzu a metodu kritické cesty, ze které se tato disciplina postupně vyvíjela. Současným trendem je využití teorie omezení (TOC- Theory of Constraint), z níž vychází metoda kritického řetězce. Nezastupitelná je zde role projektového manažera. Ověřování standardu znalostí projektového manažera se provádí certifikací (více viz

239 Manažer projektu - projektový manažer … Project Manager
Manažer výstavbového projektu je fyzická nebo právnická osoba, která pro objednatele projektu (v jeho zastoupení) řídí přípravu, realizaci a případně i užívání výsledků projektu. Znalosti manažera: teorie managementu marketingu obchodu ekonomiky finančního řízení psychologie,… Zodpovídá za výběr pracovní skupiny a její transformaci do projektového týmu, jehož členy vede. Jeho hlavním úkolem je projektové práce řídit a kontrolovat, ne vykonávat.

240 Projektový manažer – pokr.
Projektový manažer má zodpovědnost za projekt jako celek a to zejména za: podávání zpráv zadavateli o postupu vzhledem k plánu vyžádání si schválení u záležitostí překračující jeho delegovanou pravomoc,předvídání problémů a přípravu strategií jejich řešení čerpání nákladů oproti rozpočtu vytvoření projektového týmu řízení spolupráce v týmu předcházení a řízení neshod a konfliktů uzavření projektu

241 Výstavbový projekt - oblasti
Výstavbový projekt zahrnuje v přiměřeném rozsahu, úměrně k charakteru, velikosti a složitosti stavby obvyklé součásti managementu: management kvality (jakosti), času, nákladů a zdrojů finanční management obstarávání vč. smluvního managementu management lidských zdrojů management rizik a změn

242 Smluvní management Koncipování smluvních vztahů a prověření smluvních partnerů Koncipování smluv a smluvních závazků Sledování plnění - vyhodnocení požadavků na změny/Claim management/ Ukončování smluvních vztahů

243 Výstavbový projekt - procesy
Výstavbový projekt lze chápat jako komplexní proces, v němž rozlišujeme: řídicí proces, tj. management všech fází výstavbového projektu, řízený proces : navrhování/projektování, tj. pořízení dokumentace projektu/design engineering, realizace, tj. pořízení stavby v souladu s dokumentací projektu, užívání, tj. provozování stavby.

244 Výstavbový projekt - procesy
Proces řídicí – management rizik, kvality, času, nákladů a zdrojů, smluv, změn a požadavků…, který využívá např. analýzu sítovou, analýzu rizik, finanční analýzu, projektový controlling.. Procesy řízené (produktově orientované) Řízený proces navrhování (projektování), tj. zpracování dokumentace stavby aj. působení projektantů Řízený proces realizace stavby v souladu s plánem projektu, s projektovou dokumentací stavby, zadávací dokumentací.. a jinými dokumenty projektu – smlouvami... Řízený proces užívání, tj. provozování stavby v souladu s dokumentací pro užívání stavby s racionalizačními (rekonstrukčními, modernizačními) změnami provedenými během užívání (provozu), popř. příprava podkladu pro rekonstrukci na úrovni stavby.

245 Výstavbový projekt management - prostředky a nástroje
Management projektu využívá obvyklé prostředky a nástroje řízení: organizování, plánování a kontrolování - přerůstající v controlling (sledování, , hodnocení, uzpůsobování..) rozhodování, ovlivňování a vedení lidí přerůstající ve vůdcovství (leadership) s využitím metod a postupů i počítačové podpory/SW

246 Výstavbový projekt - rizika
Rizikem se rozumí možnost vzniku události s výsledkem odchylným od předpokládaného. Celková míra rizika projektu je: funkcí rizik jednotlivých fází výstavbového projektu a rizika z okolí. Stupeň rizika výstavbového projektu lze určit například podle: obtížnosti a velikosti projektu, způsobu financování, způsobu jeho organizace řízení, doby trvání projektu, rozsahu a počtu poddodavatelů.

247 Výstavbový projekt - výpočet rizika
Výpočet rizika vychází z těchto tří otázek: jaká nebezpečí a jaké scénáře nebezpečí existují - zdroje nebezpečí, jaká je pravděpodobnost realizace nebezpečí, jaké jsou následky realizace nebezpečí - škoda vzniklá realizací scénáře nebezpečí je náhodná veličina. Výše rizika je součinem výše škody a pravděpodobnosti, že škoda nastane.

248 Výstavbový projekt - typy rizik
K rizikům především patří: rizika věcného charakteru (např. provozní parametry stroje jsou horší, než se předpokládalo), rizika časového charakteru (např. rychlé zastarání stroje), rizika mikroekonomického charakteru (např. realizace projektu přináší menší zisk, což ztěžuje splácení úvěru), rizika makroekonomického charakteru (např. inflace, politická a sociální situace).

249 Výstavbový projekt - kategorie rizik
Rozlišují se v zásadě tři kategorie rizik: rizika, která je možno vyloučit (smluvně přenést na jiného účastníka výstavbového projektu) rizika, která je možno pojistit (v pojistné smlouvě s pojišťovnou) rizika, pro která je nutno vytvořit rezervy. Zřizují se na začátku výstavbového projektu, aby se z nich mohlo čerpat v průběhu projektu. Podstatnou část rezerv je dobré ponechat k čerpání až ke konci realizace projektu

250 Systém v Anglii Dokumentace a vydání v podobě našeho ÚR
V každé stavební fázi (např. výkop jámy, bednění s výztuží,…) se vyzývá stavební úřad a ten pošle svého specialistu na zmíněnou etapu (část). Samozřejmě, že to investor úřadu hradí!!!

251 Insolvenční zákon Od 1. července 2007 začala v České republice platit nová právní úprava řešící problémy spojené s úpadkem dlužníka. Zákon nahradil stávající zákon č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání. Insolvenční zákon se vztahuje na řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů.

252 Zákon 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Zákon č. 217/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Zákon 312/2006 Sb. o insolvenčních správcích Řešení úpadku dlužníka: Insolvenční zákon oproti předešlému konkursnímu zákonu rozšiřuje možnosti řešení úpadku dlužníka. I nadále je jedním z možných řešení úpadku konkurs, nově mohou dlužníci-podnikatelé v úpadku, příp. jejich věřitelé využít reorganizaci a dlužníci-nepodnikatelé oddlužení.

253 Insolvenční zákon K osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem a k co nejvyššímu uspokojení dlužníkových věřitelů a k oddlužení dlužníka zákon stanovuje insolvenční řízení a výslovně stanoví zásady, na nichž dané řízení spočívá. Je zdůrazněna spravedlnost, rychlost, hospodárnost a způsob vedení řízení tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího uspokojení věřitelů. Objevuje se též zásada ochrany práv věřitele nabytých v dobré víře. Na druhou stranu jsou však věřitelé povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení svých pohledávek mimo insolvenční řízení.

254 Způsoby řešení úpadku jsou následující:
Konkurs, reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku, které se vztahují na určité subjekty nebo pro určité druhy případů. O způsobu řešení rozhodne soud v rozhodnutí, které spojí s rozhodnutím o úpadku. Soud vychází z návrhu dlužníka. Zákon preferuje jako způsoby řešení úpadku zejména reorganizaci a oddlužení. Rozhodnutí o prohlášení konkursu soud vydá, pokud je dlužníkem osoba, u níž insolvenční zákon vylučuje řešení úpadku reorganizací nebo oddlužením.

255 Insolvenční rejstřík Insolvenční zákon zřizuje tzv. insolvenční rejstřík. Rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a jejich spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. Rejstřík je s výjimkou určitých údajů veřejně přístupný. Každý má právo do něj nahlížet a pořizovat z něj kopie a výpisy.

256 Kde zjistit solventnost obchodního partnera?
Insolvenční rejstřík (https://isir.justice.cz) Obchodní registr, Živnostenský rejstřík Do rejstříků se zapisují údaje o podnikatelích zákonem stanovené např. likvidace společnosti, insolvenční řízení, konkurz, exekuční řízení atd. a to i celou historií… Insolvenční zákon umožňuje, upravuje uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkem. Pokud dlužník splatné dluhy nehradí po dobu delší 3 měsíců. K tomu není potřeba právoplatné rozhodnutí, soudu stačí podepsaná objednávka a neuhrazená faktura. Insolvenční řízení je dosti funkční systém jak rychle dosáhnout na své pohledávky, protože který slušný podnikatel nebo společnost si nechá zapsat do obchodního rejstříku záznam o insolvenčním řízení !! ?? Ve většině případů takovéto společnosti na trhu končí.

257 Technický dozor stavebníka (investora)
Vykonává dozorčí a kontrolní činnost po stránce technické, po stránce jakosti základní povinnosti dozoru: činnost vykonává pro: stavbu budovanou (novou) rekonstruovanou modernizovanou upravovanou ale i odstraňovanou. z hlediska času: - ve fázi přípravy - zejména však realizace (mimo jiné při zkouškách) - při uvádění do provozu Stavebník zajišťuje dozor: vlastními pracovníky - nebo smluvními osobami, jež mají k činnosti oprávnění Cíl: realizovat stavbu v potřebné jakosti a ekonomičnosti akceptovat požadavky a předpisy vztahující se k výstavbě k podmínkám stanoveným ve správních řízeních zabezpečení bezpečnosti, hygieny, , ochrany zdraví osob ochrany životního prostředí, … soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace

258 TDS (I) Dozor prověřuje:
- dodržování podmínek stanovených v územním rozhodnutí a stavebním povolením - soulad realizace a postupu výstavby se všemi stupni dokumentace - kontroluje umístění, prostorové polohy - soulad s legislativou, s technickými pravidly a požadavky - soulad s technickými požadavky na výrobky dodržování BOZ Dozor se účastní: - předání a převzetí staveniště účastníkům výstavby - předávání a převzetí předmětu plnění - prověřuje části dodávek před zakrýváním prací - účastní se zkoušek před a v průběhu uvádění do provozu Dozor : sleduje a vyjadřuje se (i zaujímá stanoviska) k zápisům a záznamům ve stavebním deníku Eliminace chyb na stavbách:- z důvodu nepoctivosti dodavatele - z důvodu technické neodbornosti - chybného čtení výkresů, nepochopení záměru

259 Kontrola x controlling
Kontrola – technická (porovnání s technickými standardy , normami a dokumentací) Kontrola v řízení – controlling )porovnání souladu řízeného procesu s nástrojem řízení (plánem,…) Kontrola chování osoby … audit, revize Kontrola dodržování předpisů a pravidel

260 Controlling / operativní řízení projektu
Během projektu se kvalitativně i kvantitativně sleduje, kontroluje, vyhodnocuje, tzn. že se provádí controlling jako servis managementu projektu. Dosahování plánovaných, hierarchicky uspořádaných cílů (hlavní cíl projektu a cesty splnění dílčích cílů jako je provozuschopná stavba) Po dosažení cílů projektu bývá zpracována: - závěrečná zpráva (podklad pro vyhodnocení projektu a přenos zkušeností na další projekty) - pro management projektu je to důležitá zpětná vazba

261 Audit a kontrola Průnik finanční kontroly x kontroly x AUDITU audit
FK

262 NKÚ … Nejvyšší kontrolní úřad
Náplň: kontrola účelnosti, hospodárnosti a souladu s platnými právními předpisy při nakládání se svěřeným státním majetkem kontrola prostředků, za něž převzal stát záruky kontrola zadávání státních zakázek kontrola plnění státního rozpočtu a státního závěrečného účtu kontrola vydávání a umořování státních cenných papírů

263 NKÚ - pokračování NKÚ je koncipován jako kolektivní či kolegiální orgán. V čele Kolegia a celého NKÚ jsou: prezident a viceprezident Prezident navrhuje plán kontrolní činnosti na příslušný rozpočtový rok a koordinuje činnost Úřadu. Viceprezident je zástupcem prezidenta v celém jeho rozsahu za jeho nepřítomnosti. Oba jsou jmenováni prezidentem České republiky na návrh Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna volí celkem 15 členů Úřadu na návrh prezidenta NKÚ.

264 NKÚ - pokračování Prezident, viceprezident a 15 členů Úřadu tvoří dohromady Kolegium. Kolegium je orgán, který schvaluje plán kontrolní činnosti, vypracovává kontrolní závěry a vydává stanoviska ke státnímu závěrečnému účtu, ostatní kontrolní závěry, sestavuje jednací a kárný řád Úřadu. Senáty NKÚ tvoří tří a vícečlenné skupiny členů NKÚ, které schvalují jednotlivé kontrolní závěry z kontrolovaných činností, pro které byly zřízeny. Další jednotkou v organizační struktuře NKÚ jsou kontroloři, kteří kontrolní činnost provádějí. V jejich náplni práce je řízení a výkon kontroly a vypracování kontrolních závěrů podle plánu kontrolní činnosti.

265 NKÚ - pokračování Závěrem kontrolní činnosti je kontrolní závěr, který je projednán Podvýborem pro kontrolu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ČR. Dále je předán příslušnému ministrovi, do jehož resortu daná problematika spadá. Ten je zodpovědný za přijmutí nápravných opatření k odstranění nedostatků zjištěných kontrolním výstupem. Po jednom roce provede NKÚ kontrolu nápravy nedostatků v původním kontrolovaném subjektu a kontrolu účinnosti nápravných opatření. Zprávu o účinnosti provedených opatření předá NKÚ vládě ČR, která při zjištění nedostatků v nápravném opatření přijme vhodný postih.

266 Centrální harmonizační jednotka na MF (CHJ)
Z důvodu harmonizace a tvorby legislativy v návaznosti na legislativu ES a v souvislosti se vstupem ČR do EU, byla na Ministerstvu financí vytvořena Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu. Byla zřízena na základě doporučení orgánů EU v září 2003. Vytvořením Centrální harmonizační jednotky „byly vytvořeny podmínky pro posílení harmonizační a koordinační úlohy ministerstva vůči orgánům státní správy a územním samosprávným celkům a současně předpoklady pro postupnou harmonizaci všech prvků systému veřejné vnitřní finanční kontroly.“ Ve své původní podobě byla Centrální harmonizační jednotka zrušena a rozdělena na 2 samotatné orgány s kontinuální působností

267 na MF ČR zabezpečovala a zabezpečuje tyto úkoly:
vypracovává návrhy právních předpisů s celostátní působností (pokyny upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě apod.); zabezpečuje harmonizaci právních předpisů s nařízeními a směrnicemi EU; zpracovává příslušné metodické dokumenty; poskytuje konzultační činnost v celé oblasti implementace prostředků EU; provádí analýzu účinnosti auditních a kontrolních postupů; navrhuje systémová opatření k jejich zlepšení; metodicky řídí finanční kontrolu prostředků EU a prostředků ze zahraničí; zajišťuje audit fondů EU; zabezpečuje koordinaci kontrolních a souvisejících orgánů, shrnuje činnosti a související funkce, včetně zajišťování vztahu ministerstva k Evropskému úřadu pro potírání korupce OLAF.

268 MF „Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad pro finanční kontrolu metodicky řídí a koordinuje výkon finanční kontroly ve veřejné správě.“ Vykonává veřejnosprávní kontroly u orgánů veřejné správy, které jsou v působnosti Ministerstva financí Provádí veřejnosprávní kontroly u prostředků fondů EU a ostatních prostředků ze zahraničí. MF vykonává finanční kontrolu u organizačních složek státu, státních fondů a u ostatních státních organizací Ze současné právní úpravy vyplývá, že Ministerstvo financí v oblasti kontroly podává pokyny a metodiky  Nejvyššímu kontrolnímu úřadu !!!!

269 MF MF je ale kontrolní jednotka pozičně nižší a vydává metodiku a pokyny jednotce ústavně vyšší, tj. NKÚ. Nevhodné vazby jsou zdrojem problémů. Činnost MF vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., který v § 22 ukládá Ministerstvu financí předložit vládě: - návrh státního závěrečného účtu - předložit vládě roční zprávu o výsledcích finančních kontrol. Zároveň tuto zprávu předává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Zákon také stanoví spolupráci při zajišťování přiměřeného a účinného systému finanční kontroly s Nejvyšším kontrolním úřadem, kterému na požádání podává informace pro zpracování plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu.

270 Kontrola u veřejných zakázek
Značné objemy státních financí jsou vynakládány na veřejné zakázky Kontrola je prováděna na řadě úrovní vč. krajů a dále z pozice Nejvyššího kontrolního úřadu CÍL auditu a kontroly ve veřejném sektoru v ČR: odhalovat podvody, včetně zneužití veřejných prostředků, a poukázat na úzká místa v manažerské kontrole, která mohou ohrozit bezúhonnost organizace a efektivní provádění rozpočtových a dalších opatření předurčit spolehlivost výkazů (zpráv) o plnění rozpočtu a dalších finančních údajů identifikovat případy a charakter ztrát a neefektivností, které, jsou-li napraveny, umožní hospodárnější využívání dostupných rozpočtových prostředků zajišťovat spolehlivé informace o výsledcích programů a používat je jako základ pro úpravu zákonů, opatření a rozdělení rozpočtových prostředků.

271 Legislativní rámec kontroly (auditu) veřejného sektoru v České republice
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu ČR, nezávislém orgánu, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, kterou ve smyslu tohoto zákona vykonávají: „ostatní ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, místní orgány státní správy a obce, pokud vykonávají státní správu, ostatní orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží specializovaná kontrola, odborný dozor nebo inspekce.“ č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, umožňuje začít pracovat s novou koncepcí PIFC (Public Internal Financial Kontrol ), zákon zahrnuje systém finanční kontroly vykonávané kontrolními orgány, např. Ministerstvem financí ČR a vnitřní kontrolní systém v orgánech veřejné správy.

272 Externí a interní kontrola x audit
Externí kontrola (veřejnoprávní) (prováděná orgány ústřední státní správy a samosprávy, zákonem č. 320/2001 Sb.) Externí audit (označení činnosti SAI) Interní kontrola (řídící) (vnitřní kontrolní mechanismy v organizacích veřejného sektoru (PIFC), zákonem č. 320/2001 Sb.) Interní audit (prováděcí subjekt je součástí auditor. organizace, hodnotí efektivnost interní kontroly, zákonem č. 320/2001 Sb.) Interní kontrola s interním auditem tvoří vnitřní kontrolní systém požadavek ze strany EU vytvořit v rámci organizací veřejného sektoru vnitřní kontrolní systémy a interní audit (reforma systému finanční kontroly – MF) CÍL: předcházet nedostatkům a znemožňovat tak zneužívání fondů EU.

273 Aspekty výkonnosti Výkonnostní audit se však značně liší od kontroly souladu s právním řádem. Audit výkonnosti je nezávislé zkoumání efektivnosti a účelnosti vládních úkolů, programů a organizací, s náležitým ohledem na hospodárnost a na cíl, kterým je dosáhnout zlepšení“ Audit hospodárnosti – zda náklady na pořízení vstupů byly dostatečně nízké – při dosažení odpovídajících výstupů efektivnosti – hodnotí, zda s danými vstupy nebylo možné vyprodukovat více výstupů či naopak účelnosti – zjišťuje, zda bylo dosaženo stanovených cílů a určuje poměr zamýšlených a skutečných dopadů aktivit

274 Struktura programu auditu výkonnosti
1. Předmět kontroly 2. Cíl kontroly 3. Charakteristika kontrolovaných osob – popis jejich činnosti, programu, projektu apod. 4. Soupis výsledků analytických postupů provedených během přípravy 5. Faktory ovlivňující AV – předvídatelná omezení a problémy 6. Cíle a otázky auditu – celková koncepce 7. Plánovaný rozsah AV – kontrolované období, činnosti,…, uplatněné přístupy 8. Metodika AV – důkazy, kritéria, metody pro sběr a analýzu informací 9. Kontrola souladu s právními předpisy 10. Nedostatky a stav zjištěný při přípravě AV – výchozí podklady 11. Řízení rizik 12. Organizační a časové zabezpečení – vedoucí skupiny, konzultanti, rozpočet, harmonogram 13. Výsledek kontrolní akce – kontrolní závěr a námitkové řízení

275 Přínos auditu kontrola součástí řízení
provádět porovnání výsledků se stanoveným cílem a provádět následnou korekci. součástí řízení zpětná vazba, jakou měrou jsou implementována rozhodnutí audit druhem kontroly v tom, že sleduje realizaci vytyčených cílů, přičemž tyto cíle sleduje na základě výkonnostních ukazatelů obsahuje doporučení ke změně stávajícího stavu

276 Externí kontrola a audit
kontrolní aktivity prováděné orgány ústřední státní správy a samosprávy zákonem č. 320/2001 Sb. veřejnoprávní kontrola Externí audit označení činnosti SAI prověřuje účinnost (výsledky) interní kontroly a interního auditu z toho vyplývá, že AV je jeho nosným tématem funkce vychází z Ústavy ČR

277 Interní kontrola a audit
vnitřní kontrolní mechanismy v organizacích veřejného sektoru (public internal financial kontrol) aby informace reportované dovnitř i navenek dané organizace byly relevantní, správné a úplné zákonem č. 320/2001 Sb. řídící kontrola kontroluje legalitu pracuje např. pro ministerstvo Interní audit subjekt, který audit provádí, je součástí auditované organizace v orgánech veřejné správy hodnotí efektivnost interní kontroly také např. na ministerstvu

278 Teoretické vymezení - funkce, cíle, dopady AV
„Pro vymezení pojmu auditu výkonnosti je vhodné ho určit dvěma základními otázkami, jejichž odpovědi jsou při AV hledány: 1. Jsou dělány správné věci? – otázkou na účelnost Správnými věcmi jsou ty, které vedou k dosažení cílů a nemají nežádoucí účinky. 2. Jsou věci dělány správným způsobem? – otázkou na hospodárnost a efektivnost

279 Funkce auditu výkonnosti
je nástrojem veřejné politiky; je zpětnou vazbou pro daňové poplatníky; posiluje odpovědnost představitelů vůči veřejnosti; je zdrojem informací pro rozhodování a řízení; je zdrojem podnětů ke změně k lepšímu. Audit výkonnosti při investičním projektu Cílem AV při kontrole investičního projektu je např. zda byla stavba dokončena v termínu; zda byly dodrženy schválené rozpočtové náklady; zda postavená budova odpovídá schválené dokumentaci apod.

280 Cíle auditu výkonnosti
dosažení zlepšení ve fungování a výkonnosti veřejného sektoru (hospodárnějšího, efektivnějšího a účelnějšího vynakládání veřejných prostředků); poskytování nezávislého posouzení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při řízení dané vládní politiky, programu či činnosti organizace; identifikuje oblasti slabé výkonnosti identifikuje příklady nejlepší praxe a zveřejňuje je jako vhodný vzor pro účely odpovědných státních orgánů; stvrzuje pravdivost výkonnostních ukazatelů zveřejňovaných organizacemi či programy; ujišťuje, že uvnitř auditovaných jednotek funguje kvalitní vnitřní kontrolní systém, který zajišťuje hospodárnost, efektivnost a účelnost.

281 Přístup k auditu výkonnosti
Průzkumy – dotazníková šetření slouží pro získání informací Rozhovory slouží k proniknutí do tématiky a dále za účelem získání informací Pozorování se využívá k poznání způsobu, jak určitá činnost probíhá. Studiem dokumentů (koncepcí, výročních zpráv či programů auditovaného subjektu) se pronikne do problematiky. Pomocí jsou i statistiky týkající se dané oblasti, média. Obsahová analýza spočívá v kódování údajů a pátrání po souvislostech, jaké pojmy se vyskytují společně s jakými. Tím umožňuje určit klíčové myšlenky.

282 Přístup k auditu výkonnosti - pokračování
Metody statistické a ekonomické Studie před a po, jejíž podstatou je zjistit, jak dané opatření vedlo ke změně negativního stavu. Metoda sestupování hledá souvztažnost mezi jevy (korelaci). Metoda statistického zpracování dat - popisné statistiky se využívají ke zpracování dat poskytnutých auditovaným subjektem. Charakterizují rozsáhlý soubor dat.

283 Přístup k auditu výkonnosti - pokračování
Pomocí metody benchmarkingu se posoudí, zda se věci dělají v souladu s nejlepší praxí. Dochází k porovnávání parametrů dané organizace s ostatními organizacemi poskytujícími podobnou službu. Porovnávat se mohou jak ukazatele výkonu a nákladů, tak strategie a procesy. Metoda umožní identifikovat nejlepší praxi, procesy techniky, které vedou k nejlepším výsledkům. Metodika AV rozlišuje dle mezi metodami sloužícími k získávání / analýze důkazů

284 Teoretické vymezení - funkce, cíle, dopady AV
Věci jsou dělány správně - pokud jsou náklady na jejich vstupy při zachování jejich kvality nízké = hospodárnost a ze zdrojů je získáván maximální výstup = efektivnost.“

285 Audit legality • finanční audit • audit výkonnosti
Směry, na které se kontrolní procesy přeorientovávají jsou: přesunutí těžiště z kontrol legality (tu zajistí vnitřní kontroly) na finanční audit a audit výkonnosti změny zaměření kontrolních akcí od prověřovaných detailů a jednotlivostí k odhalování systémových nedostatků různé typy auditu přitom ověřují funkčnost různých prvků systému kontroly účelnost !!!!!!?????

286 Kandidatura České republiky na uspořádání olympijských her v roce 2016 či 2020 je tématem velmi diskutovaným a bohatým pro aplikaci AV. zda je ČR dostatečně ekonomicky silná a zda přitáhne pořádání OH zahraniční investory a příliv zahraničního kapitálu do ČR; zda neohrozí pořádání bezpečnost státu či města; jaký bude rozsah výstavby a zajištění kvalitních sportovních zařízení, ubytování všech typů a kategorií také služby všech typů, zdravotní péče, dopravní infrastruktura, informační technologie, správa a administrativa; jak bude zajištěno financování a marketing; jaká bude následná využitelnost vybudovaných sportovišť. dle studie by uspořádání OH dosahovalo 132 až 135 mld. Kč počet zúčastněných je striktně omezen na sportovců. pořadatelé musí zajistit hotelových pokojů. pro hry je potřeba 33 sportovišť - nově dobudovat by bylo potřeba 22.

287 OH Audit začne hodnocením vstupů.
Prvním bodem bude audit kalkulovaného počtu návštěvníků a sportovců v rámci připravených projektů. Hodnoceno musí být, zda byly počty stanoveny odborně – například na základě empirických metod. Stejným způsobem se zhodnotí, zda je co nejpřesněji nadimezovaná dopravní infrastruktura (i s ohledem na zásobování). Mimo empirického výzkumu jsou dalšími vhodnými metodami srovnávací studie ze zahraničí, statistické metody – ne jen matematické ale především databáze pro srovnání, vlastní úvahy podložené znaleckými posudky apod.

288 OH Výše uvedený audit vytvoří obraz k tomu, zda je projekt objektivně správný; vypracován v souladu se zadáním; podložen kvalifikovanými údaji – vstupy; ekonomicky přínosný a přínos reálně očekávatelný. Přístup je vhodné zvolit orientovaný na výsledky, hodnotit, zda je očekávaný výsledek nejen reálný ale i společensky a ekonomicky přínosný. Výsledek může být v tomto případě nejen výdělečný ale i prodělečný. Měl-li by společensky větší význam, muselo by se uvážit, zda by česká ekonomika byla takového investičního břemene schopna. Audit bude zahrnovat nejen posuzování souladu s legislativou - ale i postupy vedoucí k vyhodnocení správnosti ekonomicko – společenských úvah.

289 OH hodnocení 3E V souvislosti s ukazatelem hospodárnosti by se měl auditor zabývat například tím: zda vstup je potřebný ke splnění schváleného cíle zda nejnižší cena neovlivnila kvalitu výstupu jak jsou využívány přidělené zdroje zda při použití veřejných prostředků bylo dosaženo nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu maximálního výsledku (co nejvyššího efektu, efektivnosti), nebo zda bylo dosaženo cíle za použití relativně nejmenšího množství veřejných prostředků (minimem těchto prostředků - hospodárnost) zda byl proveden výběr variant na stavitele, dodavatele či projektanta projektu (např. pomocí veřejné obchodní soutěže) zda byla vybrána nejvhodnější varianta (nebylo by méně náročné řešení)

290 OH hodnocení 3E Při hodnocení efektivnosti by se auditor měl zabývat otázkami například zda: je v souladu schválený cíl a očekávání projektu existuje více variant řešení projektu byla na projekt vybrána hospodárná varianta za předpokladu plnění schváleného cíle, účelnosti a kvality zda se dodržují při realizaci projektu stanovené postupy, které směřují k efektivnosti plnění schváleného cíle zda je dodržena hospodárnost projektu zda při realizaci projektu nedochází k duplicitním činnostem

291 OH hodnocení 3E Při zkoumání účelnosti se interní auditor zaměřuje například na: definování schválených cílů a záměrů; definování očekávaných stavů z hlediska kvality i kvantity; zda jednotlivé schválené cíle na sebe navazují zda jsou schválené cíle měřitelné a jaká kritéria byla stanovena; zda lze provést porovnání očekávaného schváleného cíle a výsledku; zda lze zjistit, do jaké míry byl schválený cíl splněn; zda byly dané schválené cíle stanoveny reálně a přiměřeně; zda byly využity odpovídající zdroje a prostředky; zda schválený cíl uspokojí společenskou potřebu; zda jsou uživatelé spokojeni s dosaženým výsledkem.

292 Francie: Program výstavby dálnic Síť dálnic a silnic dálničního typu se ve Francii v posledních desetiletí značně rozšířila. K rozšíření došlo na základě využívání tzv. „koncesního režimu“, který umožňuje využívat příjmy z mýtného k pokrytí nákladů nové výstavby. Kontrola došla k následujícím závěrům: rozvoj dopravního systému musí zvážit všechny možné druhy komunikačních a dopravních potřeb; propočet nákladů a výnosů je nutné zlepšit, aby se nenarušila konkurence. Propočty by měly zahrnout i externí náklady a výnosy různých způsobů dopravy; koncese by se měly přidělovat na konkurenčním základě; Assemblée Nationale (Parlament) potřebuje lepší informace o programech výstavby silnic a o finanční situaci společností, které mají koncesi; měl by být vyvinut nový model projekce dopravního ruchu, který by umožnil získat solidnější odhady ziskovosti; zlepšit existující síť silnic je často nákladově efektivnější než budovat dálnice nové; více pozornosti by se mělo věnovat dopadům programů výstavby dálnic na životní prostředí.

293 Rating MSP Rating MSP je určen pro malé a střední firmy a pro živnostníky (OSVČ) Jedná se o hodnotící systém, který je harmonizovaný v celé Evropě a to z úhlu bankovních domů Předmětem je získání certifikátu vydaného renomovanou společností CCB (Czech Credit Bureau a.s.) Výsledek prezentuje firemní hospodářskou situaci a je možno jej využít např. při žádání dotací z peněz EU apod. Jedná se o projekt Hospodářské komory hl. m. Prahy Vykonaný RATING MSP podnikatelům stojí Kč + DPH

294 PROJEKTOVÁNÍ STAVEB „RUČNĚ“ – v současné době už minimum projektantů
S využitím SW podpory – 2D, 3D, 4D, 5D

295 „Počítačové“ zpracování projektů vč. finančního ocenění
V současné době standard, který předurčuje pro rozpočtáře podklady pro ocenění stavební produkce v jednotlivých fázích projektu: Dokumentace pro územní řízení DÚR Dokumentace pro stavební povolení DSP Dokumentace pro provedení stavby DPS

296 „Počítačové“ zpracování projektů
Poměrně široká škála programů, které jsou na různé úrovni, ale také v rozdílných cenových relacích Autocad (Autodesk)‏ Archicad (Graphisoft)‏ Allplan (Nemetschek)‏ Spirit (STI International)‏ Intellicad (4M)‏ Arcon(Eleco) Famada (Softconzult)‏ Architech (K3 Ultra)‏ Archline (Archsoft) Stavex

297 „Počítačové“ zpracování projektů
2D – digitální kreslící prkno :-)‏ 3D BIM – 4D, 5D

298 „Počítačové“ zpracování projektů

299 Autocad 2 D – přesné rýsování v počítači Autocad LT 3 D – projektování v prostoru BIM – informační model budovy Autocad, Autocad Revit Structure, MEP.....

300 Archicad Archicad 13 – BIM aplikace

301 Allplan BIM je zkratkou pro "Building Information Modeling".
Tímto termínem se označuje hladký průběh optimalizovaného procesu návrhu, implementace a správy budov a nemovitostí. Všichni spolupracující partneři tak mohou těžit z aktuálních a snadno dostupných informací o nejnovějším provedení zpracovávaného návrhu. Cílem je zefektivnit náklady pomocí upřesnění procesu návrhu, realizace či správy objektu.

302 Allplan