Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

QuestionPoint Virtuální referenční služba Úvod a přehled Vivien Cook Regional Library Services Consultant, OCLC PICA & Zuzana Helinska ZH.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "QuestionPoint Virtuální referenční služba Úvod a přehled Vivien Cook Regional Library Services Consultant, OCLC PICA & Zuzana Helinska ZH."— Transkript prezentace:

1 QuestionPoint Virtuální referenční služba Úvod a přehled Vivien Cook Regional Library Services Consultant, OCLC PICA cookv@oclc.org & Zuzana Helinska ZH Consulting

2 Přehled Co je QuestionPoint? Definice, historie and představy pro budoucnost Co může nabídnout knihovnickému personálu a uživatelům? Funkce a komponenty Jak objednat Question Point? Ceny Jaká je budoucnost a plány na vývoj? Kde najdeme další informace?

3 Referenční možnosti Zvyšujte přehlednost vaší knihovny a webovou prezentaci Udělejte z vaší knihovny místo první volby pro referenční služby Získávejte nové uživatele Poskytujte svým uživatelům služby, které nejvíce potřebují Rozšiřujte referenční možnosti

4 Co je QuestionPoint? QuestionPoint je digitální referenční služba, která vám umo ž ní nabídnout odbornou pomoc uživatelům pomocí lok á lních, skupinov ý ch a glob á lních s í tí knihoven Je to víc e ne ž “Zeptej se knihovn í ka” Nabídka r ů zn ýc h ř e š ení Pom ě rn ě levné instalovaní a údr ž ba

5 Základy QuestionPoint Library of Congress CDRS (Collaborative Digital Reference Service) Globální knihovnický projekt: od června 2000 – do června 2002 Členství: se zvýšilo ze16 na 260 knihoven všech typů ve 20 zemích Koncept: profily jednotlivých členů, ustálený/automatizovaný postup pro běžné otázky Vyvinuto podle potřeb zákazníků OCLC Lokální/regionální služba knihovnám s INCOLSA and METRO U.S. knihovnickými sítěmi

6 Představy pro budoucnost QuestionPoint Pomoci knihovnám nabízet odborné referenční služby pro své uživatele kdekoliv, kdykoliv prostřednictvím webové spolupráce knihoven

7 QuestionPoint nabízí: Webové pomůcky pro referenční služby ve vaší knihovně Přístup k většímu počtu referenčních informací, Pomoc pro vaši místní nebo globální referenční sít

8 S QuestionPoint mohou knihovny… Zajistit referenční podporu uživatelům pomocí webu Nabízet službu podle místních požadavků a potřeb uživatelů, která je založena na využití formulářu, e-mailové a chatové interakci Používat zvýšenou komunikaci: dělit se o browsing, dokumenty, video atd. Vést lokální referenční záznamy Vyhledávat, shromažďovat a lépe odpovídat na otázky uživatelů Hledat lokální řešení vzniklých otázek

9 S QuestionPoint mohou knihovny… Spolupracovat lokálně Vyr á b ě t profily a v é st lok á ln í, region á ln í nebo t é matick é referen č n í skupiny, aby ř e š il y rutin ně ot á zk y a jejich zodpov í d á n í Spolupracovat globálně Z úč ast ň ovat se glob á ln í spolupr á ce v s í ti referen č n í ch knihovn í k ů a odpov í dat l é pe na ot á zky u ž ivatel ů, kter é vy ž aduj í v ě t ší expertizu, ne ž jak á zat í m byla dostupn á ve va ší knihovn ě

10 S QuestionPoint mohou knihovny… Získat přístup k lokalní/nebo globální knowledge base (znalostní databázi) V é st administrativu u ž ivatel ů a z í skat mo ž nosti r ů zn ý ch statistick ý ch ú daj ů

11 S QuestionPoint mohou uživatelé knihoven … Kl á st ot á zky a dostat odpov ě di z e své lok á ln í knihovny pomoc í w ww rozhraní Dostat kvalitn í a spolehlivou informaci z důvěryhodných zdrojů Chatovat s knihovníkem a dostat okamžitou odpověď Lépe využívat svoji expertízu ve prospěch dalších uživatelů a knihovníků Vyhledávat a prohlížet dřívější otázky Prohl íž et historii a sou č asn ý stav zodpov ě zen ý ch ot á zek pomoc í bezpe č n é ho interface/Password

12 Výhody domácí služby via e-mail “Zeptej se knihovníka” QuestionPoint nab í z í : Slu ž bu, kter á vy ž aduje pouze webov ý browser Sledování Q&A Souhrn vědomostí v Knowledge bases Glob á ln í s í t ě expert ů Statistiku využí v á n í

13 Komponenty QuestionPoint Formuláře pro uživatele (templates) Lokální knihovnický interface Globální kooperativní síť Profilové databáze Automatizované postupy (Routing manager) Knowledge base(s) Administrativní interface Statistika a výpisy

14 QuestionPoint Kooperativní modely Referenční síť s plně se podílejícími partnery 1 2 3 4

15 QuestionPoint kooperativní modely Centralizovaná referenční služba 1 2 3 4 1 2 3 4

16 QuestionPoint Kooperativní modely Regionální Referenční Centra 5 1 2 3 4

17 Automatizovaný postup při odpovídání otázek Routing Manager srovnává podstaty otázek s podstatou každého členského profilu, aby našel tu, která nejlépe odpovídá Otázková metadata Časové uzávěrky Různé obory a jejich třídy Subject broad class Zeměpisná zaměření Formáty

18 Globalní spoluúčast United States China Australia United Kingdom Germany Netherlands Slovenia Norway Canada Belgium

19 220 profilů, které slouží více jak 300 knihoven Podle typu

20 220 Profilů - Podle regionu

21 220 Profilů - Podle typu služeb

22 Výsledky prvních šesti měsíců - končí 15. prosince 2002 Aktivní užívání 42,000 interaktivních systému Více než 8500 chatových komunikací Velký počet uživatelů 37 000 konečných uživatelů zadalo otázku 2 200 knihovniků odpovědělo na tyto otázky Vzrůstající Knowledge Base Více než 4000 upřesňovacích otázek Viditelný nárůst spolupráce 14% otázek je směrováno k partnerům nebo na globální informační síť 60% zvýšení každý měsíc od října do prosince

23 Ceník QuestionPoint Roční předplatné Neomezené užívání Balíčky služeb Přístup na globální informační síť Lok á ln í /skupinov é referen č n í s í t ě & glob á ln í s íť / založené na “profilech” Profily = pokyny pro globální síť ??? Referenční “konsorcia” vytvářená společnými profily Od €2,775 (£1,725 $2,400) za rok a profil Slevy pro spolupracovníky a konsorcia

24 QuestionPoint ceník* SubscribersGlobal NetworkLocal/Group & Global Network Enhanced Communications Non-contributing Subscriber €2,400 £1,500 $2,000 €2,775 £1,725 $2,400 €5,550 £3,450 $4,800 Contributing Subscriber €2,000 £1,225 $1,700 €2,400 £1,500 $2,000 €4,800 £3,000 $4,000 DiscountsGlobal NetworkLocal/Group & Global Network Enhanced Communications 1-5 Profiles 0% 6-10 Profiles10% 11-20 Profiles15% 21-30 Profiles30% 31-40 Profiles40% 40+ ProfilesCustom Quote * OCLC Members receive a 5% discount.

25 Příspěvky na QuestionPoint Tři možnosti: Odpovídáni na otázky v globálni síti Přidávání doplňujících Q&A na globální knowledge base Redigování Q&A v globální knowledge base

26 Budoucnost… Komunikace zalo ž en á na standar d nich postupech Vzájemné p ů sobení mezi referen č ními, lokálními a globálními sít ě mi NISO Standards Committee AZ for Networked Reference Services Standar d pro kvalitu e-referen č ních slu ž eb McClure & Lankes http://quartz.syr.edu/quality/http://quartz.syr.edu/quality/ Routing Automatizované lokalní postupy Manu á lní glob á lní postupy: vybir á n í ze 3 navrhovan ý ch algoritm ů Mo ž nost získání informac í v mimo úř edn í hodiny V ý voj Knowledge Base Mo ž nost FAQ Kone č ní u ž ivatelé budou mít p ř ístup P ř ístup ve ř ejnosti na globální sí ť Interface v cizích jazycích

27 Další informace QuestionPoint: http://www.questionpoint.orghttp://www.questionpoint.org Digital Reference Services bibliography: Bernie Sloan, University of Illinois at Urbana-Champaign http://alexia.lis.uiuc.edu/~b-sloan/digiref.html Standards: NISO Standards Committee AZ for Networked Reference Services http://www.niso.org/committees/committee_az.html

28 OCLC PICA kontakt Vivien Cook, Regional Library Services Consultant Vivien_Cook@oclc.org Pomoc a rady při určování cen, vybírání titulů a objednávek Simon Day, Senior Product Specialist Simon_Day@oclc.org Podpora na interface a administrativní funkce

29 Otázky?


Stáhnout ppt "QuestionPoint Virtuální referenční služba Úvod a přehled Vivien Cook Regional Library Services Consultant, OCLC PICA & Zuzana Helinska ZH."

Podobné prezentace


Reklamy Google