Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Kontrolní den 10. října 2007 Projekt SP/2e1/153/07 Ministerstva životního prostředí Zákonitosti interakce systému „voda-hornina-krajina“ a její využití.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Kontrolní den 10. října 2007 Projekt SP/2e1/153/07 Ministerstva životního prostředí Zákonitosti interakce systému „voda-hornina-krajina“ a její využití."— Transkript prezentace:

1 1 Kontrolní den 10. října 2007 Projekt SP/2e1/153/07 Ministerstva životního prostředí Zákonitosti interakce systému „voda-hornina-krajina“ a její využití při ochraně vod v České republice Odpovědný řešitel: RNDr. Renáta Kadlecová Zástupce odpovědného řešitele: RNDr. Zuzana Krejčí, CSc. Odborný garant za MŽP: RNDr. Martin Hrubeš Podprogram SP2 – Udržitelné využívání zdrojů Oblast výzkumu SP2e – Ochrana vod, půdy a horninového prostředí

2 2 Kontrolní den 10. října 2007 Spoluřešitelé Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i. Podbabská 30/2582, Praha 6, 160 62 RNDr. Hana Prchalová Doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc. Česká geologická služba – Geofond Kostelní 26, Praha 7, 170 06 RNDr. Dana Čápová RNDr. Vít Štrupl

3 3 Kontrolní den 10. října 2007 Spoluřešitelé Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Boční II č.p.1401, Praha 4, 141 31 David Uličný, RNDr., CSc. RNDr. Lenka Špičáková, PhD. Český hydrometeorologický ústav Na Šabatce 17, Praha 4 – Komořany, 143 06 RNDr. Eva Novotná Mgr. Vít Kodeš Pg. Dagmar Pavlíková

4 4 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkoly DÚ 01 – Analýza a aktualizace informací : Analýza a aktualizace informací o ovlivnění podzemní vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického včetně studia geologického vývoje vybraných oblastí s významnými zdroji podzemních vod DÚ 02 – Tvorba hydrogeologické informační vrstvy DÚ 03 – Metodika a uplatnění metodiky aplikovaného využití hydrogeologické informační vrstvy DÚ 01 a 02 vedení a koordinaci zajišťuje ČGS DÚ 03 vedení a koordinaci zajišťuje VÚV TGM

5 5 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 1 (DÚ 01): plánovaný obsah prací v roce 2007 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v ČGS Výběr a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy v externích organizacích (ČGS – Geofond – Hydrofond, ČHMÚ či VÚV TGM). Vyhodnocení z hlediska obsahového i z hlediska jejich dostupnosti, získání relevantních podkladů včetně podkladů významných z pohledu vývoje a uchování kvalitních zdrojů podzemních vod Návrh metodiky aktualizace informací o ovlivnění vody z hlediska geochemického, geologického a geoekologického

6 6 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 1 (DÚ 01): plánovaný obsah prací v roce 2007 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - GEOFOND Příprava a testování nového specifického aplikačního rozhraní pro využívání systému GDO (geologicky dokumentované objekty) a souvisejících subsystémů: GEO (geologické vlastnosti GDO), HYD (hydrogeologické vlastnosti GDO), KAR (karotážní měření na objektech GDO) a HMD (hmotná dokumentace GDO). Analýza a dokumentace systému GDO a souvisejících subsystémů (GEO, HYD, KAR, HMD) ev. potenciálních dalších dat Provedení analýzy a návrh změny datového modelu, jeho posouzení z hlediska potřeby a způsobu budoucího využití jednotlivých částí pro tvorbu výsledných produktů.

7 7 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 1 (DÚ 01): plánovaný obsah prací v roce 2007 Český hydrometeorologický ústav 1.Metodika vyhodnocování režimů podzemních vod ve vodních útvarech. Práce zaměřené na výběr statistických metod vhodných pro vyhodnocení, volbu hodnoceného období, volbu statistických veličin, normalizaci naměřených údajů. 2.Na základě prací v bodě 1. vytvořit program, který bude sloužit k vyhodnocení hladin ve srovnávacím období, vytvoření křivek překročení. 3.Pro správnou práci tohoto programu bude proveden výběr vhodných objektů ze sítě ČHMÚ. 4.Roztřídění objektů do skupin podle hydrogeologických poměrů. 5.Sestrojení GIS vrstvy zatříděných objektů. 6.Ověřovací práce na programu.

8 8 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 1 (DÚ 01): plánovaný obsah prací v roce 2007 Geofyzikální ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. poskytne služby spojené s rekonstrukcí pánevní výplně (synsedimentární vývoj) a s její postsedimentární deformací. Doplnit stávající databázi karotážních a litologických profilů vrtů existujících v GFÚ o karotáže nových či revidovaných vrtů prováděných na území české křídové pánve Zpracovat a vykreslit nové přírůstky v grafickém PC formátu umožňujícím práce na stratigrafických korelacích - řezech Zapracovat nově získaná data do stávajících stratigrafických řezů Revidovat vrtná jádra za účelem detailního určení sedimentačního prostředí

9 9 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 1 (DÚ 01): stav prací k 10.10. 2007 Byla zahájena rekognoskace a analýza relevantních datových zdrojů, vhodných pro konstrukci digitální bezešvé hydrogeologické mapy, a to jak v ČGS (GEOČR50, dat analogové hydrogeologické databáze, která vznikla v rámci edice tištěných hydrogeologických map, karotážních měření atd.), tak externích organizací (ČGS – Geofond, ČHMÚ či VÚV TGM). V ČGS byla vybrána dvě studijní území s rozdílnými geologickými i hydrogeologickými poměry, na nichž bude probíhat vývoj metodiky a její testování. Prvním územím je Ústecko-děčínsko - část české křídové pánve a druhou oblastí je flyš Vsetínských vrchů. Zahájeny byly i práce na tvorbě webových stránek projektu

10 10 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 2 (DÚ 02): plánovaný obsah prací v roce 2007 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA testování možností využití databáze Hydrofondu pro konstrukci hranic v prostředí s rozdílnou průtočností zahájení tvorby metodiky agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR pro pokryvné útvary na území ČR s rozdělením na propustné a nepropustné pokryvné útvary zahájení tvorby metodiky tvorby liniových hydrogeologických hranic

11 11 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 2 (DÚ 02): plánovaný obsah prací v roce 2007 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA - GEOFOND Doplnění struktury hydrogeologického subsystému HYD Bude navržen soubor účelových atributů, které budou přičleněny k již existujícímu modelu a způsob integrace. Inventarizace a test využitelných technologií V rámci tohoto bodu bude definováno rozhraní pro externí přístup k datům a budou postupně popsány dílčí komponenty navrženého řešení. Tato funkčnost bude přiřazena jednotlivým uživatelským externím a interním rolím.

12 12 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 2 (DÚ 02): stav prací k 10.10. 2007 Zahájení prací na metodice agregace dat z GEOČR50 v rámci hydrogeologických struktur na území ČR a pokryvných útvarů s členěním na propustné a nepropustné pokryvné útvary

13 13 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 3 (DÚ 03): plánovaný obsah prací v roce 2007 ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA výběr ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty návrh metodiky stanovení přirozeného pozadí na základě postupů z mezinárodního projektu BRIDGE návrh typologie hydrogeologických struktur/kolektorů pro potřeby stanovení přirozeného pozadí zahájení prací na návrhu metodiky stanovení režimu podzemních vod v hydrogeologických rajonech/útvarech podzemních vod sběr dat, potřebných pro etapu 2008

14 14 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 3 (DÚ 03): plánovaný obsah prací v roce 2007 VÝZKUMNÝ ÚSTAV VODOHOSPODÁŘSKÝ Řešení je zaměřeno jednak na metodické postupy pro stanovení limitů ukazatelů dobrého chemického a kvantitativního stavu podzemních vod a jejich aplikace na všechny hydrogeologické rajony/útvary podzemních vod v ČR a na vytvoření internetové aplikace s údaji týkajícími se podzemních vod pro tvorbu plánů oblastí povodí v ČR, kde budou začleněny také relevantní výsledky z hydrogeologické informační vrstvy, vytvořené v DÚ 02. V roce 2007 budou zpracovány tyto postupné kroky: výběr ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty; první návrh metodiky stanovení přirozeného pozadí podzemních vod v ČR na základě postupů z mezinárodního projektu BRIDGE (ve spolupráci s projektem SP/2e7/229/07 „Antropogenní tlaky na stav půd, vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe“; návrh typologie hydrogeologických struktur/kolektorů pro potřeby stanovení přirozeného pozadí; sběr dat, potřebných pro etapu 2008.

15 15 Kontrolní den 10. října 2007 Dílčí úkol 3 (DÚ 03): stav prací k 10.10. 2007 Začaly práce na výběru ukazatelů, pro které se budou stanovovat prahové hodnoty


Stáhnout ppt "1 Kontrolní den 10. října 2007 Projekt SP/2e1/153/07 Ministerstva životního prostředí Zákonitosti interakce systému „voda-hornina-krajina“ a její využití."

Podobné prezentace


Reklamy Google