Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soustava jednotek SI Od začátku vývoje lidské společnosti bylo potřeba měřit (dobu, vzdálenosti atd.). S postupným rozvojem obchodování bylo nutné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soustava jednotek SI Od začátku vývoje lidské společnosti bylo potřeba měřit (dobu, vzdálenosti atd.). S postupným rozvojem obchodování bylo nutné."— Transkript prezentace:

1

2

3 Soustava jednotek SI

4

5 Od začátku vývoje lidské společnosti bylo potřeba měřit (dobu, vzdálenosti atd.). S postupným rozvojem obchodování bylo nutné ujednotit i měrné systémy. Na území Evropy došlo k rozvoji měrných soustav především na základě měr řeckých a římských.

6 8. stol.- Karel Veliký - upravený římský systém, především jednotky délky a hmotnosti 126- Přemysl Otakara II. obnovení měr a vah, tzv. královské míry 1358 - Karel IV.- úprava měr, praktické rozšíření měr pražských 1840 - ve Francii zavedení metru a zakázání nemetrických soustav 1875 - mezinárodní dohoda o užívání metrických jednotek „la Convention du Mètre“ (metrická konvence) 1875 - zřízení „Mezinárodního úřadu pro míry a váhy se sídlem v Sèvres u Paříže - nejvyšší orgán Generální konference pro míry a váhy

7 1960- přijetí nové „Mezinárodní soustavy jednotek“ („Système International ďUnités“) - soustava SI, v ČR v roce 1963 1989 - po tomto roce vyšlo hned několik zákonů upravujících a doplňujících již dříve přijaté zákony: 505/1990 Sb, 119/2000 Sb., 137/2002 Sb., 226/2003 Sb. a vyhláška 264/2000 Sb.505/1990 Sb119/2000 Sb.137/2002 Sb.226/2003 Sb. vyhláška 264/2000 Sb.

8

9 Elekrický proud Svítivost

10 jednotka značka jednotky veličina značka veličiny definice základní jednotky dle z. č. 505/1990 Sb., O metrologii a pozdějších novelizací z. č. 119/2000 Sb. (§ 2 odst. 2) metrmdélkal, s, d metr je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy kilogram kghmotnostmkilogram (kg); kilogram se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu sekunda sčast sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 ampér Aelektrický proudI ampér je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi sílu 2 x 10 -7 newtonu na 1 metr délky vodičů kelvin K termodynamická teplota Tkelvin je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu kandela cdsvítivostI kandela je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 540 x 10 12 hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián mol látkové množstvín mol je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je atomů v 0,012 kilogramu izotopu uhlíku 12 C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince (entity) specifikovat; mohou to být atomy, molekuly, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení částic 1.Základní jednotky

11 Jak v soustavě jednotek SI vyjadřujeme úhly ? Plošný úhel –( radián) Prostorový úhel – (steradián)

12 jednotka značka jednotky veličina značka veličiny definice základní jednotky radiánrad úhel (rovinný) , ,... rovinný úhel sevřený dvěma polopřímkami, které na kružnici opsané z jejich počátečního bodu vytínají oblouk o délce rovné jejímu poloměru steradiánsr prostorový úhel ,  prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část s obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy 2.Doplňkové jednotky Jsou to jednotky, které nebyly zařazeny mezi jednotky základní ani odvozené.

13 jednotka značka jednotky veličina značka veličiny rozměr čtverečný metr m2m2 obsahSm2m2 krychlový metr m3m3 objemVm3m3 newtonNsílaFm·kg·s -2 wattWvýkonPm 2 ·kg ·s -3 jouleJ práce, energie, teplo W, E, Qm 2 ·kg ·s -2 voltVel. napětíUm 2 ·kg ·s -3 ·A -1 ohm  el. odporRm 2 ·kg ·s -3 ·A -2 3. Odvozené jednotky Tyto jednotky vznikají pomocí definičních vztahů z jednotek základních a doplňkových. Mohou také vzniknout z jednotek odvozených, které mají samostatné názvy.

14 4. Násobné a dílčí jednotky názevpředponanásobekpříklad použitípůvodpřeklad yottaY10 24 zettaZ10 21 exaE10 18 petaP10 15 teraT10 12 TW terawattteras (řeč.) nebeské znamení gigaG10 9 GJ gigajoulegigas (řeč.)obr megaM10 6 MN meganewtonmegas (řeč.)velký kilok10 3 kV kilovolt chilios (řeč.) tisíc milim10 -3 mA miliampérmille (lat.)tisíc mikro  10 -6  g mikrogram mikros (řeč.) malý nanon10 -9 nm nanometrnano (it.)trpaslík pikop10 -12 pF pikofaradpiccolo (it.)maličký femtof10 -15 fm femtometr femton (švéd.) patnáct attoa10 -18 atten (dán.)osmnáct zeptoz10 -21 yoktoy10 -24

15 předpon a násobe k příklad použitípůvodpřeklad hektoh10 2 ha hektar hekaton (řeč.) sto dekada10 1 dag dekagram dekas (řeč.) desítka decid10 -1 dl decilitr decem (lat.) deset centic10 -2 cm centimetr centum (lat.) sto Výjimečně povolované předpony :

16 5.Vedlejší jednotky Jednotky vedlejší nepatří do soustavy SI. Jejich používání však norma povoluje. Mezi tyto jednotky řadíme např: astronomická jednotka AU tuna minuta,hodina, den Celsiův stupeň, litr, hektar úhlový stupeň,úhlová minuta a úhlová vteřina K většině vedlejších jednotek se může přidávat předpona. Předpony se však nesmějí přidávat k vedlejším jednotkám času a rovinného úhlu, dále pak u astronomické jednotky, světelného roku, dioptrie a atomové hmotnostní jednotky. Je možné kombinovat jednotky vedlejší mezi sebou nebo s jednotkami základními či odvozenými.

17 Proč potřebujeme jednotnou soustavu jednotek a veličin? Jak je definována fyzikální veličina? Co vyjadřuje jednotka fyzikální veličiny? Zapiš pomocí značek zápis naměřené délky 5 milimetrů. Převeď 5 mm na metry a vyjádři jako mocninu o základu 10. Vyjádři rozměr odvozené jednotky 1N z definičního vztahu. Je správná věta ? „ Světový rekord běhu na 100m je 9,63 vteřiny.“ Svoji odpověď zdůvodni. Převeď úhlovou míru 30°, 60°, 90° na radiány.

18  BEDNAŘÍK, Milan, Miroslava ŠIROKÁ a Petr BUJOK. KOLEKTIV. Fyzika pro gymnázia: Mechanika. 1.vyd. Praha: Prometheus, 1994. Učebnice pro střední školy. ISBN 80-901619-3-6.  BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983,669 s. ISBN 16-924-67.  KROPÁČKOVÁ. PEŠKOVÁ. Fyzika-přehled středoškolského studia. Praha: Orfeus, 1992.  MIKULČÁK, Dr. Jiří. A KOLEKTIV. Matematické, fyzikální a chemické tabulky: pro střední školy. 10.vyd. Praha: Svoboda, n.p., 1980. Učebnice pro střední školy.  SVOBODA, Emanuel. KOLEKTIV. Přehled středoškolské fyziky. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladetelství, 1991. Kostka 43. ISBN 80-04-22435-0.  http://img37.imageshack.us/img37/7954/stopky.jpg http://img37.imageshack.us/img37/7954/stopky.jpg  http://www.chemierol.wz.cz/uhlik%20mol.GIF http://www.chemierol.wz.cz/uhlik%20mol.GIF  http://www.elektrika.cz/Members/otec/obrazek.2005-05-30.3567993104 http://www.elektrika.cz/Members/otec/obrazek.2005-05-30.3567993104  http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/images/buttons/Tep/9Stupnice.jpg http://artemis.osu.cz/Gemet/meteo2/images/buttons/Tep/9Stupnice.jpg  http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_3782.jpg http://www.techmania.cz/edutorium/data/fil_3782.jpg


Stáhnout ppt "Soustava jednotek SI Od začátku vývoje lidské společnosti bylo potřeba měřit (dobu, vzdálenosti atd.). S postupným rozvojem obchodování bylo nutné."

Podobné prezentace


Reklamy Google