Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 17. ledna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 17. ledna 2012."— Transkript prezentace:

1

2 Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 17. ledna 2012

3 Předmět výzkumného záměru Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

4 Cíle výzkumného záměru Analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

5 Cíle výzkumného záměru Zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky a evaluovat jejich funkčnost

6 Realizace cílů v roce 2007-2011 Personální zabezpečení – vedení týmu ▫řešitel, administrátor, ekonom (D3) ▫koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D4 - 13 VT VZ Personální zabezpečení – pracovní kapacita ▫D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým ▫D2 – 24 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita (k 31.12.2010) ▫D4 – 19 studentů DSP

7 Kvalifikační růst výzkumných pracovníků doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. probíhající a připravovaná habilitační řízení výzkumní pracovníci D2 – Ph.D. (Ilona Fialová, Sayoud Solárová, Pavla Pitnerová, Dana Brožová, Ema Štěpařová) DSP studenti D4 – Ph.D.

8 Průběh řešení 2007-2011 Do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

9 Výzkumné týmy VZ VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Chaloupková, Pipeková, Soyoud Solárová, Vaďurová, Vítková) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová, Červenka) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Nováková, Procházková, Přinosilová, Röderová)

10 Výzkumné týmy VZ VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Šťáva, Trna, Trnová) VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Havel, Filová, Kratochvílová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

11 Výzkumné týmy VZ VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Bytešníková, Horáková, Doležalová, Hricová) VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení ▫strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) ▫vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková) VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Řehulka)

12 Výzkumné týmy VZ VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská) VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

13 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 1. Personální zabezpečeníAnoSpíše ano Spíše ne Ne 1.1x 1.2x Změny v týmů řešitelů nijak nenarušují průběh řešení a neohrožují dosažení předpokládaných výsledků. Kvalifikační struktura i růst členů týmu odpovídají plánu.

14 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 2. Průběh řešeníAnoSpíše ano Spíše ne Ne 2.0x Harmonogram prací je dodržován a je plněn v souladu s plánem schváleným poskytovatelem.

15 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 3. Dosažené výsledkyAnoSpíše ano Spíše ne Ne 3.1x 3.2x Dosažené výsledky odpovídají plánu a v některých položkách publikačních výstupů (monografie, kapitoly v monografiích) jej překračují. Získané poznatky byly aplikovány při tvorbě nových didaktických materiálů a učebních textů.

16 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 4. Čerpání uznaných nákladůAnoSpíše ano Spíše ne Ne 4.1x 4.2x Finanční prostředky jsou čerpány efektivně, v souladu s plánem i požadavky poskytovatele.

17 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010 ZávěrAnoNe Hodnotící komise doporučuje pokračovat v řešení a v poskytování institucionální, podpory ve stejné intenzitě. x Doporučení pro další období: Pokračovat v řešení VZ ve stejné kvalitě.

18 Konference v roce 2011 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole – 7.9. 2011

19 Plánované konference 2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (Friedmann, Pipeková) 2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Vaďurová)

20 Mezinárodní spolupráce konference s mezinárodní účastí prezentace VZ v zahraničí ▫mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie) ▫mobility učitelů a studentů ▫bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

21 Dosažené výsledky 2007-2011 Konference s mezinárodní účastí – 12 Sborníky – 12 Odborné recenzované knihy - 36

22

23 Sborník anotací VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání, 500 kusů, sborník anotací. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN 978-80-7315-215-4

24 Sborník příspěvků VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání, 500 kusů, sborník příspěvků. Brno: Paido, 2011, 591 s. ISBN 978-80-7315- 216-1

25 Monografie OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Student with Disabilities and Health Disadvantages. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, MU, 2011, 298 s. ISBN 978- 80-7315-219-2. (Paido)

26 Monografie 2011 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V. 1. vydání, 220 kusů. Brno: Paido, 2011, 331 s. ISBN 978-80- 7315-220-8 (Paido).

27 Monografie 2011 FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání, 400 kusů. Brno: MU, 2011, 314 s. ISBN 978-80-210-5602-2

28 Monografie 2011 CHALOUPKOVÁ S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 232 s. ISBN 978- 80-210-5646-6

29 Monografie 2011 HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 203 s. ISBN 978-80- 210-5564-3

30 Monografie 2011 BOČKOVÁ B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 165 s. ISBN 978-80-210-5609-1.

31 Monografie 2011 FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 207 s. ISBN 978-80- 210-5591-9

32 Monografie 2011 KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 386 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

33 Monografie 2011 PANČOCHA, K. et. al. Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: MU, 2011. 196 s. ISBN 978-80- 210-5340-3.

34 Monografie 2011 OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu. 1. vydání. Brno: MU, 2011. 258 s. ISBN 978-80-210-5693-0.

35


Stáhnout ppt "Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU 17. ledna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google