Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU"— Transkript prezentace:

1 Výzkumný záměr MSM0021622442 Pedagogická fakulta MU 2007-2013
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

2 5. rok realizace VZ Prezentace na Vědecké radě Pedagogické fakulty MU
17. ledna 2012

3 Předmět výzkumného záměru
Je systematická tvůrčí činnost v oblasti inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole s důrazem na implementaci Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a na výuku podle školních vzdělávacích programů

4 Cíle výzkumného záměru
Analyzovat sociální determinanty vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás v komparaci s výsledky zahraničních výzkumů v oblastech: legislativní školní rámec, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole, kurikulum - diferencované kurikulum, pre- a postgraduální vzdělávání učitelů

5 Cíle výzkumného záměru
Zmapovat a analyzovat současnou inkluzivní praxi základních škol s využitím empirického výzkumu na základních školách v Brně a v Jihomoravském kraji syntetizovat funkční didaktické principy, přístupy, strategie a koncepce do modelu inkluzivní didaktiky a evaluovat jejich funkčnost

6 Realizace cílů v roce 2007-2011 Personální zabezpečení – vedení týmu
řešitel, administrátor, ekonom (D3) koordinace výzkumných týmů vytvořených z D1, D2, D VT VZ Personální zabezpečení – pracovní kapacita D1 – 29 výzkumných pracovníků (14,5 úvazků) – stálý tým D2 – 24 výzkumných pracovníků (6 úvazků) – krátkodobé řešení úkolů – flexibilita (k ) D4 – 19 studentů DSP

7 Kvalifikační růst výzkumných pracovníků
doc. PhDr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. probíhající a připravovaná habilitační řízení výzkumní pracovníci D2 – Ph.D. (Ilona Fialová, Sayoud Solárová, Pavla Pitnerová, Dana Brožová, Ema Štěpařová) DSP studenti D4 – Ph.D.

8 Průběh řešení Do řešení VZ je zapojena značná část kateder PdF MU (15 kateder) ve výzkumných týmech řízených výzkumnými pracovníky (D1) jsou zapojováni na dílčí úkoly další akademičtí pracovníci (D2) a studenti DSP (D4) – vizitky (www.ped.muni.cz/wsedu) řešené výzkumné úkoly se stávají tématy i pro zadávání bakalářských, diplomových a disertačních prací

9 Výzkumné týmy VZ VT VZ 1. Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (Pančocha, Bartoňová, Chaloupková, Pipeková, Soyoud Solárová, Vaďurová, Vítková) VT VZ 2. Inkluzivní vzdělávání ve školách hlavního proudu se zaměřením na žáky s poruchami chování a sociálním znevýhodněním (Vojtová, Červenka) VT VZ 3. Kvalitativní a kvantitativní výzkumné šetření zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny (Němec, Gulová) VT VZ 4. Intervence u žáků se zdravotním postižením a zdravotním oslabením v základních školách (Opatřilová, Fialová, Nováková, Procházková, Přinosilová, Röderová)

10 Výzkumné týmy VZ VT VZ 5. Vzdělávání a výchova nadaných žáků (Šimoník, Šťáva, Trna, Trnová) VT VZ 6. Školní kurikulum při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na 1. stupni ZŠ (Havel, Filová, Kratochvílová) VT VZ 7. Empirický výzkum u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na český jazyk a jazykovou komunikaci (Sieglová) VT VZ 8. Učení a vyučování cizímu jazyku u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu integrace a inkluze (Janíková, Hanušová, Grenarová, Kyloušková)

11 Výzkumné týmy VZ VT VZ 9. Intervence u žáků s narušenou komunikační schopností v průběhu vytváření komunikační kompetence v rámci základního vzdělávání (Klenková, Bočková, Bytešníková, Horáková, Doležalová, Hricová) VT VZ 10. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení strategie ve vzdělávání žáků v ZŠ (Bartoňová) vzdělávání žáků s dyskalkulií a dalšími poruchami učení v matematice (Blažková) VT VZ 11. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací potřebami ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví (Řehulka)

12 Výzkumné týmy VZ VT VZ 12. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (Friedmann) VT VZ 13. Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami prostřednictvím dramatické výchovy (Pavlovská) VT VZ 14. Edukace žáků s poruchami autistického spektra (PAS) a profesní uplatnění na trhu práce (Bazalová)

13 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010
1. Personální zabezpečení Ano Spíše ano ne Ne 1.1 x 1.2 Změny v týmů řešitelů nijak nenarušují průběh řešení a neohrožují dosažení předpokládaných výsledků. Kvalifikační struktura i růst členů týmu odpovídají plánu.

14 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010
2. Průběh řešení Ano Spíše ano ne Ne 2.0 x Harmonogram prací je dodržován a je plněn v souladu s plánem schváleným poskytovatelem.

15 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010
3. Dosažené výsledky Ano Spíše ano ne Ne 3.1 x 3.2 Dosažené výsledky odpovídají plánu a v některých položkách publikačních výstupů (monografie, kapitoly v monografiích) jej překračují. Získané poznatky byly aplikovány při tvorbě nových didaktických materiálů a učebních textů.

16 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010
4. Čerpání uznaných nákladů Ano Spíše ano ne Ne 4.1 x 4.2 Finanční prostředky jsou čerpány efektivně, v souladu s plánem i požadavky poskytovatele.

17 Vyhodnocení periodické zprávy za období 1.1. 2009 – 31.12. 2010
Závěr Ano Ne Hodnotící komise doporučuje pokračovat v řešení a v poskytování institucionální, podpory ve stejné intenzitě. x Doporučení pro další období: Pokračovat v řešení VZ ve stejné kvalitě.

18 Konference v roce 2011 Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV – Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole –

19 Plánované konference 2012 – Přechod škola – povolání u žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním (Friedmann, Pipeková) 2013 – Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ (Pančocha, Vaďurová)

20 Mezinárodní spolupráce
konference s mezinárodní účastí prezentace VZ v zahraničí mezinárodní konference – vyžádané přednášky (Rakousko, Německo, Polsko, Kypr, Itálie, Finsko, Dánsko, Belgie, Anglie) mobility učitelů a studentů bilaterální smlouvy se zahraničními univerzitami a institucemi

21 Dosažené výsledky 2007-2011 Konference s mezinárodní účastí – 12
Sborníky – 12 Odborné recenzované knihy - 36

22 Galerie publikací

23 Sborník anotací VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vydání, 500 kusů, sborník anotací. Brno: Paido, 2011, 80 s. ISBN

24 Sborník příspěvků VÍTKOVÁ, M., OPATŘILOVÁ, D. (eds.). Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vydání, 500 kusů, sborník příspěvků. Brno: Paido, , 591 s. ISBN

25 Monografie OPATŘILOVÁ, D. et al. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Education of Student with Disabilities and Health Disadvantages vydání, 220 kusů. Brno: Paido, MU, 2011, 298 s. ISBN (Paido)

26 Monografie 2011 BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M, et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of Pupils with Special Educational Needs V vydání, 220 kusů. Brno: Paido, , 331 s. ISBN (Paido).

27 Monografie 2011 FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. 1. vydání, kusů. Brno: MU, 2011, 314 s. ISBN

28 Monografie 2011 CHALOUPKOVÁ S. Analýza školních vzdělávacích programů a vyučovacího procesu na základních školách praktických v České republice vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 232 s. ISBN

29 Monografie 2011 HRICOVÁ, L. Analýza komunikačních kompetencí žáků a učitelů na základních školách pro žáky se sluchovým postižením v České republice a v Německu vydání, 200 kusů. Brno: MU, , 203 s. ISBN

30 Monografie 2011 BOČKOVÁ B. Podpora žáků se specificky narušeným vývojem řeči. 1. vydání, 200 kusů. Brno: MU, 2011, 165 s. ISBN

31 Monografie 2011 FIALOVÁ, I. Analýza faktorů determinujících edukaci a profesní orientaci jedinců se zdravotním postižením vydání, 200 kusů. Brno: MU, , 207 s. ISBN

32 Monografie 2011 KLENKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vydání, kusů. Brno: MU, 2011, 386 s. ISBN

33 Monografie 2011 PANČOCHA, K. et. al. Životní dráha jedince v inkluzivním prostředí. 1. vydání. Brno: MU, s. ISBN

34 Monografie 2011 OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. Speciálně pedagogická podpora dětí a mládeže se speciálními vzdělávacími potřebami mimo školu vydání. Brno: MU, s. ISBN

35


Stáhnout ppt "Výzkumný záměr MSM Pedagogická fakulta MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google