Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Drobné materiály.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Drobné materiály."— Transkript prezentace:

1 Drobné materiály

2 Rámcové vzdělávací programy
jsou základním prvkem právě začínající kurikulární reformy představují státem stanovené minimum, podle něhož si školy mají do dvou let připravit svůj školní vzdělávací program, který bude jedinečný a bude nejlépe vyhovovat škole i požadavkům regionu připravuje Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci se školami a sociálními partnery první skupina rámcových vzdělávacích programů (pro 61 oborů vzdělání) byla schválena v červnu Tvorba dalších RVP by měla být ukončena do roku 2009.

3 Člověk a svět práce Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 1.stupeň
Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti práce se stavebnicí jednoduché montáže a demontáže Pěstitelské práce provádí pozorování přírody hodnotí výsledky provádí jednoduché pěstitelské činnosti Příprava pokrmů připraví tabuli pro jednoduché stolování chová se vhodně při stolování

4 Práce s drobným materiálem
Očekávané výstupy- 1.období Žák vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle slovního návodu a předlohy Očekávané výstupy -2.období vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu vytváří při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,poskytne první pomoc při úrazu

5 Učivo Vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie aj.) Pracovní pomůcky a nástroje – funkce a využití Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce Lidové zvyky, tradice a řemesla

6 Drobný materiál 1.Přírodní 2.Technický

7 1.Přírodní materiál Mezi drobný přírodní materiál patří vše, co nám dává příroda Jedná se o rostlinné materiály, živočišné materiály a nerostné materiály Získáváme je sběrem, některé si můžeme vypěstovat Jiné získáváme jako zbytky po zpracování užitkových rostlin, např. semena, šustí, skořápky.

8 Typy přírodních materiálů
Přírodních materiálů je velmi mnoho, uvádím proto jen některé: Kaštany – plody listnatého stromu jírovce maďalu Žaludy – semena dubu, vyrůstající z miskovité číšky Šípky – plody růže šípkové Jeřabiny – plody listnatého stromu či keře jeřábu obecného či muka Ořechy – plody či pouze skořápky ořešáku královského, menší lísky obecné Hloh – plody keře či malého stromku hlohu obecného Šišky – šištice jehličnatých stromů borovice lesní, borovice černé, borovice kleče, větší pak šištice jedle bělokoré či smrku ztepilého, malé modřínu opadavého Pecky – z meruněk, broskví, švestek Nažky – z listnatého stromu javoru mléče či klenu Makovice – z jednoleté byliny máku vlčího Sláma – suché nadzemní části obilí – pšenice, žita apod. Semena – slunečnice, kukuřice Kůra – vnější část kmene, a větších větví Sušené květiny – je možné sušit téměř všechny květiny z luk a zahrad Lýko – je měkké rostlinné pletivo, získává se z kůry stromů Korek – je rostlinné pletivo tvořené odumřelými buňkami dubu korkového Z dalších materiálů můžeme jmenovat kukuřičné šustí, ulity hlemýždě zahradního či lastury perlorodek či jiných např. mořských živočichů, listy různých stromů, větvičky a kůra stromů, mech, kamínky apod.

9 Příklad práce s přírodninami
Úkol :Vyzkoušet z čeho všeho se dají udělat korále Pomůcky: různé přírodniny, nůž, nůžky, dřevěné prkénko, režná nit, jehla s tupou špičkou Provedení: 1.Vyzkoušejte, které přírodniny např. plody jdou nakrájet, které je lepší použít celé. 2.Při rozříznutí plodů si všímejte jejich složení 3.Vytvořte různé typy korálů Závěr: Korále nechejte uschnout na suchém, dobře větraném místě.Po usušení zhodnoťte vzhled korálů a jejich barvu.Pokud možno porovnejte s čerstvými přírodninami.

10 2.Technický materiál Drobným technickým materiálem se rozumí vše, co vytvořila lidská ruka: Kovy – tj. kousky drátů, což je hutní výrobek, malého průměru, vyrobený válcováním nebo tažením do velké délky, bývá z různých kovů – ocel, měď, hliník, dále pak kovové fólie, kousky tenkého plechu, korunkové uzávěry. Plastické hmoty – kousky fólií, bužírky, molitan, pěnový polystyren, plastové láhve a kelímky, uzávěry. Textilie – odstřižky látek, juty, koženky, plsti Těchto materiálů je nepřeberné množství, z dalších můžeme jmenovat korkové zátky, kousky hobry, sádrokartón,kousky překližek, lepenky, různé korálky, krabičky, dýhy apod. Z pomocných materiálů jsou to různé provázky, nitě, lepící pásky, lepidlo, guma.

11 Pracovní techniky při práci s drobným technickým materiálem
Jednotlivé pracovní techniky zařazuje učitel do výuky tak, aby odpovídaly věkovým zvláštnostem dětí a zároveň jejich schopnostem. Z konkrétních pracovních činností můžeme jmenovat : Stříhání, Ohýbání, Spojování, Navlékání, Propichování, Lisování, Řezání, Vrtání, Klížení, pilování, Hoblování, Krájení, šroubování apod Náměty pro tyto práce volí učitel tak, aby z hledisky výroby bylo počítáno s možností stupňování obtížnosti. V oblasti konkrétního učiva jde o splnění následujících úkolů: Osvojování vstupního přehledu technických materiálů Osvojování jejich správných názvů Osvojování správných názvů používaného nářadí a pomůcek Osvojování pracovních oplecí, jejich technologicky správného a bezpečného provádění Vedení k pečlivosti, přesnosti, šetrnému zacházení s nářadím Osvojování základních fází výrobního procesu

12 Nástroje, nářadí a pomůcky
Nástroj je část výrobních prostředků záměrně používaná jako technická výrobní pomůcka, kterou se ručně nebo mechanicky bezprostředně působí na materiál nebo polotovary tak, aby se změnil jejich tvar, velikost na předepsané rozměry a jakost povrchu a ty tím získaly novou užitnou hodnotu. Podle funkce se ve výrobním technologickém procesu nástroje uplatňují jako činné a nečinné.

13 Činné nástroje Činné jsou ty, jimiž se přímo mění tvar výrobku a jeho povrch. Základní jejich částí je břit. Patří sem: Nástroje jednoruční – nože, pily na dřevo, kruhové výsečníky, nůžky, jehly, nebozezy Nástroje obouruční – rámová pila na kov, rašple, pilníky

14 Nečinné nástroje Nečinné nástroje jsou ty, které údery na činný nástroj, jeho uchopením, přidržením nebo upnutím usnadňují nebo zajišťují činným nástrojem prováděné změny. Těmto nástrojům se také říká nářadí. Nářadí dělíme na: pomocné – kladiva, truhlářské kolovrátky, náprstky přidržovací – kleště, pokosnice, napichovací špendlíky upínací – truhlářské ztužidlo, zámečnický svěrák montážní – klíče, šroubováky měřící – truhlářský metr, krejčovská míra, ocelové měřítko rýsovací – příložný úhelník, pravítko Některé z uvedených nástrojů využívá pouze učitel jiné i žáci 1.stupně, ale spíše až ve vyšších ročnících.Mezi pomůcky lze zařadit tužku,navlhčovač, špachtli, modelovací očko, brusný papír,jehlu, náprstek, nůžky, kleště

15 Teoretické poznatky při práci s drobným materiálem
Teoretické poznatky o materiálech získávají žáci nejen z výkladu učitele, ale také z vlastních pokusů a pozorování. Důležitost pokusu a pozorování tkví v tom, že se žák blíže seznámí s materiálem se kterým bude pracovat. Pozorování se stává vyučovací metodou, je-li cílevědomě a promyšleně řízené učitelem a uvědoměle prováděno žáky. Pozorování může být dlouhodobé nebo krátkodobé. V praktických činnostech a pracovním vyučování se využívá spíše pozorování krátkodobé v části hodiny. Lze zde též využít laboratorní práce s technickým materiálem- zkoumat zda předpokládané hypotézy jsou pravdivé a vyvodit závěr. Učitel musí dobře promyslet, jak pracovat a které poznatky v jednotlivých ročnících zkoumat, aby vyhovovaly věkovým zvláštnostem žáků a shodovaly se s učebními osnovami pracovních předmětů. I tyto práce mohou trvat jen část hodiny. Vlastností materiálů vhodných ke zkoumání je opravdu mnoho např. barva, tvar, povrch, pevnost, pružnost, tvrdost. I při pokusech a pozorování je nutné dbát na bezpečnost při práci.

16 Lidové zvyky, tradice a řemesla
Začátky výtvarné rukodělné činnosti je třeba hledat v dávnověku, kdy dřevorubectví a tesařství bylo prací mužů. Ženská ruka také přispívala k usnadnění života v domě. Ženy se věnovaly především textilní a keramické výrobě. Mnohé národy odedávna znaly různé způsoby zpracování přírodních materiálů jako je pletení, tkaní, síťování, drhání, drátování. Z materiálů, které jim zbyly vyráběli lidé jednoduché hračky pro své děti a drobné dárky pro radost pro své nejbližší. Díky tradici na našich vesnicích se mnohé z toho, co uměl člověk v dávnověku, dochovalo až do dnešních časů.

17 Sláma Šustí Lidové pečivo
Nauč se vyrobit ze slámy jednoduché hračky, dárky a ozdoby na vánoční stromeček. Slámu sbíráme přímo na poli, těsně po žních. Stříhá se nůžkami u země, Odstřihneme klásky, kolínka a obereme listy. Silnější stébla můžeme rozříznout a rozdělit na dva pruhy. Šustí Šustí jsou uschlé lupeny, které kryjí klas kukuřice. Sbíráme ho vždy na podzim v době sklizně. Dobře ho usušíme aby neplesnivělo. Před započetím práce si potřebné množství šustí namočíme. Lidové pečivo Pečení tradičního lidového pečiva je tak staré, jako je lidová kultura sama. Lidové pečivo se peklo buď ve formách nebo bylo vytvářeno z volné ruky. Všechny druhy lidového pečiva (vizovické, velikonoční, kynuté, perníky) sloužily jako předměty provázející různé události v životě člověka.

18 Batika Batikování je velice stará technika. K nám se dostala z daleké Jávy. Původně byla tato technika velice pracná, ale postupně se zjednodušovala. Nejlépe se batikuje bavlna a jemné Plátno. Pro barvení za tepla se používají barvy Duha. Nejznámějšími technikami jsou batika vosková, vyvazovaná a skládaná. Kraslice Již odedávna je vejce symbolem nového života, jara a slunce. Slovo kraslice pochází ze staroslovanského slova krasnyj. Vejce se barvila vyfouklá nebo plná. Ke zdobení se používaly různé techniky, např, batikování voskem a rostlinkami, reliéfní zdobení, polepování slámou, vyškrabávání a řada dalších technik. I tradice malování vajec prošla dlouholetým vývojem. Rozmanité ornamenty se mohou na vajíčku vytvářet nalepováním barevných vln nebo přízí. Pomocí upraveného papíru se mohou z vajec vytvářet různé postavičky nebo zvířátka.

19 Tkaní Je jednou z nejstarších a nejprimitivnějších technik. Ze zbytků vln, provázků a přízí, které musí barevně ladit, lze na kartičce nebo tkacím rámu utkat jednoduché záložky, dečky, aplikace na oděv nebo tašku. Drhání Materiál se používá stejný jako u tkaní. Nejčastěji se však používají provázky z přírodních materiálů. Drhání je náročné především na trpělivost. Každý výrobek je tvořen z mnoha uzlíků, které na sebe navazují. Drháním můžeme vyrobit pásky, šňůrky, lemy, náhrdelníky, náramky, kabelky, ale i různé závěsy na stěnu nebo na květiny.


Stáhnout ppt "Drobné materiály."

Podobné prezentace


Reklamy Google