Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon

2 Ekonomické aspekty hospodaření Základní údaje o podniku Organizační schéma Lesní výroba, ochrana lesa Ostatní činnosti (zemědělství, ostraha a služby, ochrana přírody a krajiny) Obchodní činnost Ekonomika

3

4

5 Hospodaření v podmínkách divize Plumlov Historie a vznik organizační jednotky Organizační struktura Přírodní podmínky Lesnictví, myslivost, zemědělství, vodní hospodářství, rybářství, ochrana životního prostředí Nákupy a zakázky

6 Ekonomika Vývoj zaměstnanosti IMS a certifikáty Spolupráce s AČR Lesní pedagogika

7

8

9

10

11

12

13

14

15 1. Hospodářský výsledek 1.1. Výkaz zisku a ztráty v tis.Kč označení názevplán účetní období sledovanéminulé I. Tržby za prodej zboží080 A.Náklady vynaložené na prodané zboží000 + Obchodní marže080 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti II. 3. Aktivace000 B.Výkonová spotřeba B.1.Spotřeba materiálu a energie B.2.Služby Přidaná hodnota C.Osobní náklady C.1.Mzdové náklady C.2.Odměny členům orgánů společnosti a družstva000 C.3.Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění C.4.Sociální náklady D.Daně a poplatky E.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku III.2. Tržby z prodeje materiálu50033 F.Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiálu F.1.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F.2.Prodaný materiál0015 G.Změna stavu rezerv,opravných položek,nák.pr.období IV. Ostatní provozní výnosy H.Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů000 I.Převod provozních nákladů000 * Provozní výsledek hospodaření

16 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů000 J.Prodané cenné papíry a podíly000 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku000 VII.1. Výnosů podílů v ovlad.osob.,účet.jed.podst.vlivem000 VII.2. Výnosy z ost.dlouhodobých cenných papírů a podílů000 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku000 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku000 K.Náklady z finančního majetku000 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů000 L.Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů000 M.Zmena stavu rezerv a opr.pol. ve finanční oblasti000 X. Výnosové úroky555 N.Nákladové úroky000 XI. Ostatní finanční výnosy O.Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů000 P.Převod finančních nákladů000 * Finanční výsledek hospodaření Q.Daň z příjmů za běžnou činnost000 Q.1.- splatná000 Q.2.- odložená000 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy000 R.Mimořádné náklady000 S.Daň z příjmů z mimořádné činnosti000 S.1.- splatná000 S.2.- odložená000 * Mimořádný výsledek hospodaření000 T.Převod podílu na výsledku hosp.společníkům (+/-)000 *** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-) **** Výsledek hospodaření před zdaněním

17 1.2. Rozvaha v tis.Kč označení názevbruttokorekcenetto stav běžné účetní období minulé ÚOběžné ÚOminulé ÚO AKTIVA CELKEM ¨ A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál0000 B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.1.Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek0000 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1.Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku0000 B.III. Dlouhodobý finanční majetek0000 B.III.1.Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry-ovládající/řídící osoba,podst.vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek0000

18 C. Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.I.1.Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby0000 C.II. Dlouhodobé pohledávky0000 C.II.1.Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky,členy družstva a sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka0000 C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1.Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky,členy družstva a sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Vnitropodnikové zúčtování C.IV. Krátkodobý finanční majetek C.IV.1.Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek0000 D.I. Časové rozlišení D.I.1.Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období200 0

19 PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.I.1.Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)00 3.Změny základního kapitálu00 A.II. Kapitálové fondy A.II.1.Emisní ažio00 2.Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků00 4.Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách00 A.III. Rezervní fondy,nedělitelný fond,ost.fondy ze zisku A.III.1.Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.IV.1.Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let00 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-) B. Cizí zdroje B.I. Rezervy00 B.I.1.Rezervy podle zvláštních právních předpisů00 2.Rezerva na důchody a podobné závazky00 3.Rezerva na daň z příjmů00 4.Ostatní rezervy00 B.II. Dlouhodobé závazky00 B.II.1.Závazky z obchodních vztahů00 2.Závazky - ovládající a řídící osoba00 3.Závazky - podstaný vliv00 4.Závazky za společníky,členy družstva a sdružení00 5.Dlouhodobé přijaté zálohy00 6.Vydané dluhopisy00 7.Dlouhodobé směnky k úhradě00 8.Dohadné účty pasívní00 9.Jiné závazky00 10.Odložený daňový závazek00

20 B.III. Krátkodobé závazky B.III.1.Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba00 3.Závazky - podstatný vliv00 4.Závazky za společníky,členy družstva a sdružení00 5.Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot.pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy00 10.Dohadné účty pasivní Jiné závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci00 B.IV.1.Bankovní úvěry dlouhodobé00 2.Krátkodobé bankovní úvěry00 3.Krátkodobé finanční výpomoci00 C.I. Časové rozlišení00 C.I.1.Výdaje příštích období00 2.Výnosy příštích období 00

21

22


Stáhnout ppt "Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon."

Podobné prezentace


Reklamy Google