Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon."— Transkript prezentace:

1 Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon

2 Ekonomické aspekty hospodaření Základní údaje o podniku Organizační schéma Lesní výroba, ochrana lesa Ostatní činnosti (zemědělství, ostraha a služby, ochrana přírody a krajiny) Obchodní činnost Ekonomika

3

4

5 Hospodaření v podmínkách divize Plumlov Historie a vznik organizační jednotky Organizační struktura Přírodní podmínky Lesnictví, myslivost, zemědělství, vodní hospodářství, rybářství, ochrana životního prostředí Nákupy a zakázky

6 Ekonomika Vývoj zaměstnanosti IMS a certifikáty Spolupráce s AČR Lesní pedagogika

7

8

9

10

11

12

13

14

15 1. Hospodářský výsledek 1.1. Výkaz zisku a ztráty v tis.Kč označení názevplán účetní období sledovanéminulé I. Tržby za prodej zboží080 A.Náklady vynaložené na prodané zboží000 + Obchodní marže080 II. Výkony153 168171 300163 150 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb153 168168 868158 424 II. 2. Změna stavu zásob vlastní činnosti0-545594 II. 3. Aktivace000 B.Výkonová spotřeba58 96269 60359 099 B.1.Spotřeba materiálu a energie16 72819 57817 253 B.2.Služby42 23450 02541 846 + Přidaná hodnota94 206101 705104 051 C.Osobní náklady57 45063 26060 749 C.1.Mzdové náklady40 30044 33242 104 C.2.Odměny členům orgánů společnosti a družstva000 C.3.Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.pojištění13 26515 18814 721 C.4.Sociální náklady3 8853 7403 924 D.Daně a poplatky1 0451 1241 011 E.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku14 39412 71811 684 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu4 1455 6304 706 III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku4 0955 6304 673 III.2. Tržby z prodeje materiálu50033 F.Zůstatková cena prodaného dl.majetku a materiálu580582899 F.1.Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku580582884 F.2.Prodaný materiál0015 G.Změna stavu rezerv,opravných položek,nák.pr.období0-634406 IV. Ostatní provozní výnosy1 1821 0441 587 H.Ostatní provozní náklady6 03410 7066 516 V. Převod provozních výnosů000 I.Převod provozních nákladů000 * Provozní výsledek hospodaření20 03020 62329 079

16 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů000 J.Prodané cenné papíry a podíly000 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku000 VII.1. Výnosů podílů v ovlad.osob.,účet.jed.podst.vlivem000 VII.2. Výnosy z ost.dlouhodobých cenných papírů a podílů000 VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku000 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku000 K.Náklady z finančního majetku000 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů000 L.Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů000 M.Zmena stavu rezerv a opr.pol. ve finanční oblasti000 X. Výnosové úroky555 N.Nákladové úroky000 XI. Ostatní finanční výnosy303231 O.Ostatní finanční náklady658859 XII. Převod finančních výnosů000 P.Převod finančních nákladů000 * Finanční výsledek hospodaření-30-51-23 Q.Daň z příjmů za běžnou činnost000 Q.1.- splatná000 Q.2.- odložená000 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost20 00020 57229 056 XIII. Mimořádné výnosy000 R.Mimořádné náklady000 S.Daň z příjmů z mimořádné činnosti000 S.1.- splatná000 S.2.- odložená000 * Mimořádný výsledek hospodaření000 T.Převod podílu na výsledku hosp.společníkům (+/-)000 *** Výsledek hospodaření za účetní období(+/-)20 00020 57231 185 **** Výsledek hospodaření před zdaněním20 00020 57229 056

17 1.2. Rozvaha v tis.Kč označení názevbruttokorekcenetto stav běžné účetní období minulé ÚOběžné ÚOminulé ÚO AKTIVA CELKEM1 126 901¨-234132892 769872 754 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál0000 B. Dlouhodobý majetek1 028 216-233 922794 294791 987 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek5 641-1 9763 6654 180 B.I.1.Zřizovací výdaje0000 2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje0000 3.Software490-49000 4.Ocenitelná práva0000 5.Goodwill0000 6.Jiný dlouhodobý nehmotný majetek5 151-1 4863 6654 180 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek0000 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek0000 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek1 022 575-231 946790 629787 807 B.II.1.Pozemky669 1730 670 650 2.Stavby272 340-177 76794 57396 324 3.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí76 119-54 17921 94015 540 4.Pěstitelské celky trvalých porostů0000 5.Dospělá zvířata a jejich skupiny0000 6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek0000 7.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek4 9430 5 293 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek0000 9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku0000 B.III. Dlouhodobý finanční majetek0000 B.III.1.Podíly v ovládaných a řízených osobách0000 2.Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem0000 3.Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly0000 4.Půjčky a úvěry-ovládající/řídící osoba,podst.vliv0000 5.Jiný dlouhodobý finanční majetek0000 6.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek0000 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek0000

18 C. Oběžná aktiva98 572-21098 36280 721 C.I. Zásoby3 3940 3 927 C.I.1.Materiál1 6190 1 607 2.Nedokončená výroba a polotovary1 7750 2 320 3.Výrobky0000 4.Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny0000 5.Zboží0000 6.Poskytnuté zálohy na zásoby0000 C.II. Dlouhodobé pohledávky0000 C.II.1.Pohledávky z obchodních vztahů0000 2.Pohledávky - ovládající a řídící osoba0000 3.Pohledávky - podstatný vliv0000 4.Pohledávky za společníky,členy družstva a sdružení0000 5.Dlouhodobé poskytnuté zálohy0000 6.Dohadné účty aktivní0000 7.Jiné pohledávky0000 8.Odložená daňová pohledávka0000 C.III. Krátkodobé pohledávky91 828-21091 61873 517 C.III.1.Pohledávky z obchodních vztahů13 434-21013 22415 037 2.Pohledávky - ovládající a řídící osoba0000 3.Pohledávky - podstatný vliv0000 4.Pohledávky za společníky,členy družstva a sdružení0000 5.Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění0000 6.Stát - daňové pohledávky6070 588 7.Krátkodobé poskytnuté zálohy4210 403 8.Dohadné účty aktivní1 6210 2 252 9.Jiné pohledávky580 21 10.Vnitropodnikové zúčtování75 6870 55 216 C.IV. Krátkodobý finanční majetek3 3500 3 277 C.IV.1.Peníze2990 271 2.Účty v bankách3 0510 3 006 3.Krátkodobé cenné papíry a podíly0000 4.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek0000 D.I. Časové rozlišení1130 46 D.I.1.Náklady příštích období930 46 2.Komplexní náklady příštích období0000 3.Příjmy příštích období200 0

19 PASIVA CELKEM892 769872 754 A. Vlastní kapitál878 997860 922 A.I. Základní kapitál103 249 A.I.1.Základní kapitál103 249 2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)00 3.Změny základního kapitálu00 A.II. Kapitálové fondy638 058639 373 A.II.1.Emisní ažio00 2.Ostatní kapitálové fondy638 058639 373 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků00 4.Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách00 A.III. Rezervní fondy,nedělitelný fond,ost.fondy ze zisku13 37613 331 A.III.1.Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond10 325 2.Statutární a ostatní fondy3 0513 006 A.IV. Výsledek hospodaření minulých let103 74275 913 A.IV.1.Nerozdělený zisk minulých let103 74275 913 2.Neuhrazená ztráta minulých let00 A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období(+/-)20 57229 056 B. Cizí zdroje13 77211 832 B.I. Rezervy00 B.I.1.Rezervy podle zvláštních právních předpisů00 2.Rezerva na důchody a podobné závazky00 3.Rezerva na daň z příjmů00 4.Ostatní rezervy00 B.II. Dlouhodobé závazky00 B.II.1.Závazky z obchodních vztahů00 2.Závazky - ovládající a řídící osoba00 3.Závazky - podstaný vliv00 4.Závazky za společníky,členy družstva a sdružení00 5.Dlouhodobé přijaté zálohy00 6.Vydané dluhopisy00 7.Dlouhodobé směnky k úhradě00 8.Dohadné účty pasívní00 9.Jiné závazky00 10.Odložený daňový závazek00

20 B.III. Krátkodobé závazky13 77211 832 B.III.1.Závazky z obchodních vztahů4 9596 429 2.Závazky - ovládající a řídící osoba00 3.Závazky - podstatný vliv00 4.Závazky za společníky,členy družstva a sdružení00 5.Závazky k zaměstnancům4 5902 844 6.Závazky ze sociál. zabezpečení a zdravot.pojištění2 5451 421 7.Stát - daňové závazky a dotace805329 8.Krátkodobé přijaté zálohy2890 9.Vydané dluhopisy00 10.Dohadné účty pasivní455647 11.Jiné závazky129162 B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci00 B.IV.1.Bankovní úvěry dlouhodobé00 2.Krátkodobé bankovní úvěry00 3.Krátkodobé finanční výpomoci00 C.I. Časové rozlišení00 C.I.1.Výdaje příštích období00 2.Výnosy příštích období 00

21

22


Stáhnout ppt "Ekonomické aspekty hospodaření VLS ČR, s.p. Připravil: Ing. Jiří Korhon."

Podobné prezentace


Reklamy Google