Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ 1. PŘEDNÁŠKA Leden 2009 © Ing. Václav Rada, CSc.

2 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Jako obvykle, HISTORIE začíná již v pravěku, tj. co lidstvo lidstvem je. Od svého vzniku muselo řešit problémy spo-jené s rozhodováním, zásobováním a sklado-váním, dopravní problémy a problémy z dal-ších oblastí. Ale vědní disciplinou s příslušnými teoriemi a nezbytným matematickým aparátem se stala až od třicátých let 20. století. Leden 2009

3 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Vývoj – včetně urychlujícího vlivu plánování a řízení potřeb válečných operací první světové války – určen rozvojem průmyslové výroby. Dělba práce + továrny s vyšší organizací práce. Začátky průmyslové psychologie, nor-mování pracovního času, pohybové studie pracovních operací, formování toku navazují-cích operací, první montážní a výrobní linky, první časové analýzy činností. Leden 2009

4 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Z nejznámějších osobností – J. Watt, Ch. Babbage, G. Westinghouse, F. W. Pylor, H. Gantt, F. W. Harris, … H. Ford – zavedení přísné dělby práce, páso-vé výroby, časově i množstevně přesným pří-sunem dílů a materiálů i časovým a prostoro-vým rozborem jednotlivých pracovních činností a sledu výrobních operací = během ¾ roku zkrácena výroba modelu T z 12,5 hodiny na pouhých 93 minut. Leden 2009

5 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE V čele vědci a výzkumníci z Velké Británie a Spojených států. Rozvoj metod motivace pracovníků, statistická přejímka a prvopočátky systémů řízení jakosti, podrobná a přesná analýza pracovních činností pro prvotní systémy plánování a řízení výrobních operací. Je to období let 1920 až 1938 spojené se jmény E. Mayo, H. F. Dodge, H.G. Roaming, L. H. C. Tippett, L. V. Kantorovič. Leden 2009

6 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE V dalších letech – rozmach průmyslu před druhou světovou válkou a sama tato válka s jejími velkými vojenskými operacemi – bleskovou válkou (známý Blitzkrieg) počínaje, přes organizaci konvojů přes Atlantik a německou ponorkovou válku proti nim, přes přípravu a vylodění v Normandii až po ukončení války v Pacifiku a vývoj atomové bomby. ; Leden 2009

7 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Rozsah, složitost a komplikovanost přímých vojenských operací, zásobování vojsk na ob-rovské vzdálenosti, nároky na přepravu (včas-nou, komplexní a s minimem ztrát) velikých množství materiálu všeho druhu, stavby a provoz zásobovacích přístavů a letišť (dočas-ných), místa soustředění a přesuny vojsk, do-časných výrobních objektů pro armádní zakázky, atd. intuitivní a na základě zkušeností NESTAČILO !!! Leden 2009

8 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Multidisciplinární přístupy, matematické me-tody plánování a řízení procesů i činností. Předchůdci metod hledávání kritických stavů a bodů postupu procesu, teorie her. Další jména – W. A. Shewhart, W. Leontieff, John von Neumann (počítačový „pravěk“) + O. Morgenstern (axiom „racionálního přístu-pu“). L. Wals (již roku 1883) – prapočátky ma-tematického aparátu vztaženého v první řadě k ekonomickým problémům své doby. Leden 2009

9 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Období po 2. sv. válce – rozvoj díky naprosto jasnému vliv na úspěšnost válečných operací plánovaných a konaných podle zásad, zkuše-ností a nově formulovaných teorií této vědní disciplíny. Byly zúročeny získané poznatky a znalosti. Položeny základy nové vědní disciplíny. Leden 2009

10 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Objevují se: simplexová metoda lineárního programování, metody vázané na kritickou cestu (CPM a PERT), teorie front, lineární, nelineární a dynamické programování, rozvoj teorie her, optimalizační metody. Nástup a využívání počítačů. Metody a prostředky numerické matematiky a s tím i první počítačové simulace. Leden 2009

11 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Přichází Wienerova Kybernetika (nejdůle-žitější období formulování vědního oboru Kybernetika proběhlo v letech 1943 až 1948, kdy úvodní fáze končí vydáním základního spisu). Přichází logistika jako vědní disciplína. Roky 1945 až 1970 – jména D. G. Kendall, R. Bellman, G. Gordon, G. B. Dantzing, R. E. Gomory, R. Frisch. Leden 2009

12 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Léta 1970 až 1980 – prudký nástup a rozvoj výpočetní techniky a programů. V dalším desetiletí metody JIT, TQC, CIM, CAD, CAM, Kanban, reengineering atd., vč. rozvoje matematického aparátu. Přichází počítačové osobnosti a průmyslníci. Posledních 20 let - aplikace teorií systémo-vých věd a operačního výzkumu do projek-tování. Leden 2009

13 CW05 TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE Za zastřešující celosvětovou organizaci je považována „Mezinárodní federace spole-čenství operačního výzkumu“ (což je neo-ficiální překlad originálu „The International Federation of Operational Research Societes - IFORS“). V EU působí „Association of European Operational Research Societies - EURO”. Leden 2009

14 CW05 A CO DÁL … TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ zahrnuje oblasti potřebné pro řešení úloh roz-hodovacích procesů: - operační výzkum a analýza - systémová analýza - řízení jako součást kybernetické vědy (poz-nání principů regulace a řízení) - logistika (věda „o včasnosti a současnosti“ procesů a o hmotných a informačních tocích) - a další … Leden 2009

15 CW05 TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Teorie rozhodovacích procesů - studium zá-kladů systémového vědního oboru. Rozhodovací procesy nejsou izolovanou zále-žitostí analýzy – mají široké souvislosti a zá-visí na celé řadě stavů, okolností, znalostí i jiných vědních oborech. Leden 2009

16 CW05 TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Z mnohostranného přístupu vyplývá i jistá ne-urovnanost v pojmech – nejsou jednoznačně sjednoceny a podléhají obsahové podobnosti i shodě dílčích oborů a oblastí. Základním cílem předmětu – studium základů systémového vědního oboru a teorií pro řešení úloh rozhodovacích procesů. Leden 2009

17 CW05 TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Operační výzkum – proces zkoumání reál-ných operací (míněny hlavně pracovní) za účelem jejich lepšího poznání a následného zlepšení (snížení nutné práce, materiálové, časové, energetické nebo finanční úspory, atd.). Leden 2009

18 CW05 TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Rozhodování a jeho procesy nejsou fenomé-nem současnosti – jsou staré jak lidstvo samo. Rozhodováním se obvykle rozumí určitý (co nejobecnější) postup výběru jednoho z mož-ných řešení. Postup, který zajistit nejlepší možný výsledek je řešením rozhodovacích situací. Leden 2009

19 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Mnoho typů problémů a rozhodovacích situací – nezbytná klasifikace – podle např. charakter přijatelných řešení, cíl řešení, podmínek ovliv-ňujících výsledek rozhodnutí, způsob posuzo-vání tohoto výsledku, atd. Přijatelná řešení lze vymezit různými způsoby – od prostého vyjmenování či verbálního po-pisu až po (např.) množinou exaktně defino-vaných podmínek (řešení musí vyhovovat). Leden 2009

20 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Řešení mohou sledovat nejrůznější cíle – od subjektivního pocitu uspokojení až po optima-lizaci definovanou jednou či více matematic-kými funkcemi., Do této oblasti je nutno přiřadit i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje ve stupni jeho schopností správně zařadit "svůj" rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. Leden 2009

21 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Na celou oblast rozhodování a rozhodovacích procesů má vliv sama jejich podstata, pod-mínky a vlivy v globalizovaném konkurenčním prostředí, strukturované a nestrukturované rozhodování, fáze rozhodovacího procesu, systémový přístup. Exaktní podpora vyžaduje pochopení principů rozhodovacího procesu, jeho prvků a jednotli-vých kroků. Leden 2009

22 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Patří sem i vztahy mezi: znalostním manage-mentem a rozhodovacími procesy, informace-mi a znalostmi. Využití interních a externích datových zdrojů. Důležité jsou informační systémy, databáze i Internet (propojení sítí). Fungující koncepce „učící se“ organizace. Nelze opomenout „znalostní management“ - součást a faktor konkurenceschopnosti. Leden 2009

23 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Výčet doplňují např.: - náhodné jevy i nejistota versus jistota - složená, objektivní a subjektivní pravděpo-dobnost - význam informací pro řízení a zvládání situace za jistoty, rizika a nejistoty - teorie her určující chování subjektů a objektů zúčastněných při rozhodování ( i tzv. hry inteligentních hráčů). ….. atd. Leden 2009

24 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Výčet se zcela pravděpodobně jeví jako ne-souvislý – přesto je poměrně přesným obra-zem širokého spektra z lidských činností a znalostí, které zahrnují a obsahují rozhodování a rozhodovací procesy – snad by bylo lépe říci – atakují a využívají je. Leden 2009

25 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výsledky zvolených rozhodnutí, je situace a prostředí, v němž je rozhodnutí realizováno. Rozhodovací proces a proces realizace rozhodnutí má většinou dlouhodobý charakter. Je nezbytné si zajistit co nejvíce informací o budoucnosti – a to včetně nezbytných o kon-kurenčním prostředí. Leden 2009

26 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Rozhodování za nejistoty a rizika i hry proti přírodě, rozhodovací kritéria a možnosti volby rozhodnutí, rozhodovací stromy a tabulky, využití pro komplikované rozhodovací situace – to vše ovlivňuje výsledek rozhodnutí. S tím souvisí potřeba kvalitního znalostního systému a znalostního managementu, systémů pro podporu rozhodování, expertních systémů, exaktních postupů a simulačních modelů k podpoře rozhodovacích procesů. Leden 2009

27 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Podstatné jsou rozhodovací procesy v hospo-dářské činnosti firmy. Souhrn disciplín zabý-vajících se řešením rozhodovacích situací, je obvykle nazýván „Vědou o řízení (Manage-ment Science)“. S výše uvedeným souvisí i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje schopností správně zařadit každý rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. Leden 2009

28 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Pokud jsou při tom využity i matematické postupy pro rozhodování jde o operační výzkum a teorii řízení (Operations Research and Management Science – OR/MS). Použití předem připravených (a proto dobře zpracovaných) jednotlivých modelů pro exaktní podporu rozhodování, je nutné do-držovat určité aplikační principy. Leden 2009

29 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Rozhodováním se rozumí obecný postup vý-běru (ten, kdo rozhoduje) jednoho z možných řešení (co rozhoduje), které při realizaci určitých podmínek zajistí nejlepší možný výsledek (jak rozhoduje). Takový postup se nazývá řešením rozhodo-vacích situací. Důležitou vlastností rozhodovací situace je její případná vícekriteriálnost. Leden 2009

30 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Dalším z důležitých rysů rozhodování je rovněž to, zda se ten, kdo rozhoduje, se při svém rozhodování dostává či nedostává do konfliktů s jiným rozhodovatelem (a jeho rozhodnutími). Skupiny rozhodovatelů mohou též kooperovat a jejich vzájemné vztahy pak mohou být neantagonistické. Leden 2009

31 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Předmětem zájmu jsou „systémy“ – toto slovo je odvozeno z řeckého slova „syn“ = dohro-mady a slova „histemi“ = sestavovat, čili vy-jadřuje „něco“ co je dáváno dohromady. Proto systémem se rozumí (v přeneseném slova smyslu) „soubory“. V širším slova smyslu je systém chápán jako podvědomě cítěný výraz znamenající určitou (velkou) složitost, účelově uspořádaných a fungujících celků či dílů. Leden 2009

32 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Také tak se hovoří o jeho vlastnostech – je dobrý, špatný, nefunkční, analyzovatelný atp. V užším slova smyslu se s tímto pojmem pra-cuje ve vědě a jejích disciplínách. Leden 2009

33 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Systémové vědní disciplíny – znaky: - předmět zájmu - podobná strategie (algoritmus) postupu - použití obdobného metodologického aparátu - značný stupeň nasazení výpočetní techniky - zaručená interdisciplinarita (vyžaduje: široké znalosti, informace o hraničních disciplínách a rozměrech řešení, zachování objektivity, … ). Leden 2009

34 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Společně vytváří metody pro: - identifikaci problémů - identifikaci systémových objektů - definování systémů na objektech - identifikaci okolí systémů - identifikaci a zjišťování vlastností - zobrazování (modelování) - Leden 2009

35 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE - analýzu a vyhodnocení variant (úprav struktury vstupních dat, systému omezení i vlastního algoritmu) - návrhy a vyhodnocení další variant včetně těch málo pravděpodobných nebo i neprav-děpodobných - implementaci a realizaci výsledků do reálu. Leden 2009

36 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Charakteristickými rysy systémových vědních disciplín jsou: - systémový přístup - týmová spolupráce - technika modelů Leden 2009

37 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Systémový přístup – je zcela jednoznačně využitelný v libovolné oblasti přírodních, technických, ekonomických i společenských věd a proto je velmi vhodný pro jakékoliv interdisciplinární a transdisciplinární konání. Leden 2009

38 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Systémový přístup – mimo jinde uvedené, je ponejvíce uvažován za způsob myšlení a řešení problému, při kterém jsou jevy chápány komplexně a ve všech svých vnitřních i vnějších souvislostech – význačným rysem je dialektické myšlení s obecnou filozofií učení. Leden 2009

39 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Týmová spolupráce – specialistů různých oborů a zaměření – komplexní řešení problémů a rozhodovacích úloh. Leden 2009

40 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Technika modelů – na základě matematic-kého popisu a následného modelu se používá simulační model na počítači – provádí se ex-perimenty s modelem – vyhodnocují se va-rianty modelu i vstupů reprezentujících reálné chování a vlivy okolí – obsahují určitá zjed-nodušení a mohou dospět k optimálním řešením. Leden 2009

41 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Systémová věda obsahuje východiskové teoretické vědecké disciplíny: - operační výzkum (analýza) - kybernetika - teorii řízení systémů - systémové inženýrství - systémová analýza a syntéza Leden 2009

42 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Dále zahrnuje: - matematické programování - stochastika a kombinatorika - teorie grafů - teorie rozhodovacích procesů - reengeneering - časové hospodářství Leden 2009

43 CW05 TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE Při jakékoliv lidské činnosti nastává okamžik, kdy je nutné prozkoumat či analyzovat situaci a učinit nějaké rozhodnutí ovlivňující další naše osobní či pracovní konání nebo třeba ekonomiku dané situace. Mnohá taková roz-hodnutí jsou prováděna intuitivně a bez analý-zy situace a jejího zhodnocení. Obvykle pak výsledky tomu odpovídají – ve špatném, ale dokonce i dobrém smyslu. Leden 2009

44 CW05 Leden 2009


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google