Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2009 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2009 1."— Transkript prezentace:

1 CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2009 1. PŘEDNÁŠKA

2 Leden 2009 Jako obvykle, HISTORIE začíná již v pravěku, tj. co lidstvo lidstvem je. Od svého vzniku muselo řešit problémy spo- jené s rozhodováním, zásobováním a sklado- váním, dopravní problémy a problémy z dal- ších oblastí. Ale vědní disciplinou s příslušnými teoriemi a nezbytným matematickým aparátem se stala až od třicátých let 20. století. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

3 Leden 2009 Vývoj – včetně urychlujícího vlivu plánování a řízení potřeb válečných operací první světové války – určen rozvojem průmyslové výroby. Dělba práce + továrny s vyšší organizací práce. Začátky průmyslové psychologie, nor- mování pracovního času, pohybové studie pracovních operací, formování toku navazují- cích operací, první montážní a výrobní linky, první časové analýzy činností. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

4 Leden 2009 Z nejznámějších osobností – J. Watt, Ch. Babbage, G. Westinghouse, F. W. Pylor, H. Gantt, F. W. Harris, … H. Ford – zavedení přísné dělby práce, páso- vé výroby, časově i množstevně přesným pří- sunem dílů a materiálů i časovým a prostoro- vým rozborem jednotlivých pracovních činností a sledu výrobních operací = během ¾ roku zkrácena výroba modelu T z 12,5 hodiny na pouhých 93 minut. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

5 Leden 2009 V čele vědci a výzkumníci z Velké Británie a Spojených států. Rozvoj metod motivace pracovníků, statistická přejímka a prvopočátky systémů řízení jakosti, podrobná a přesná analýza pracovních činností pro prvotní systémy plánování a řízení výrobních operací. Je to období let 1920 až 1938 spojené se jmény E. Mayo, H. F. Dodge, H.G. Roaming, L. H. C. Tippett, L. V. Kantorovič. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

6 Leden 2009 V dalších letech – rozmach průmyslu před druhou světovou válkou a sama tato válka s jejími velkými vojenskými operacemi – bleskovou válkou (známý Blitzkrieg) počínaje, přes organizaci konvojů přes Atlantik a německou ponorkovou válku proti nim, přes přípravu a vylodění v Normandii až po ukončení války v Pacifiku a vývoj atomové bomby. ; TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

7 Leden 2009 Rozsah, složitost a komplikovanost přímých vojenských operací, zásobování vojsk na ob- rovské vzdálenosti, nároky na přepravu (včas- nou, komplexní a s minimem ztrát) velikých množství materiálu všeho druhu, stavby a provoz zásobovacích přístavů a letišť (dočas- ných), místa soustředění a přesuny vojsk, do- časných výrobních objektů pro armádní zakázky, atd. intuitivní a na základě zkušeností NESTAČILO !!! TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

8 Leden 2009 Multidisciplinární přístupy, matematické me- tody plánování a řízení procesů i činností. Předchůdci metod hledávání kritických stavů a bodů postupu procesu, teorie her. Další jména – W. A. Shewhart, W. Leontieff, John von Neumann (počítačový „pravěk“) + O. Morgenstern (axiom „racionálního přístu- pu“). L. Wals (již roku 1883) – prapočátky ma- tematického aparátu vztaženého v první řadě k ekonomickým problémům své doby. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

9 Leden 2009 Období po 2. sv. válce – rozvoj díky naprosto jasnému vliv na úspěšnost válečných operací plánovaných a konaných podle zásad, zkuše- ností a nově formulovaných teorií této vědní disciplíny. Byly zúročeny získané poznatky a znalosti. Položeny základy nové vědní disciplíny. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

10 Leden 2009 Objevují se: simplexová metoda lineárního programování, metody vázané na kritickou cestu (CPM a PERT), teorie front, lineární, nelineární a dynamické programování, rozvoj teorie her, optimalizační metody. Nástup a využívání počítačů. Metody a prostředky numerické matematiky a s tím i první počítačové simulace. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

11 Leden 2009 Přichází Wienerova Kybernetika (nejdůle- žitější období formulování vědního oboru Kybernetika proběhlo v letech 1943 až 1948, kdy úvodní fáze končí vydáním základního spisu). Přichází logistika jako vědní disciplína. Roky 1945 až 1970 – jména D. G. Kendall, R. Bellman, G. Gordon, G. B. Dantzing, R. E. Gomory, R. Frisch. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

12 Leden 2009 Léta 1970 až 1980 – prudký nástup a rozvoj výpočetní techniky a programů. V dalším desetiletí metody JIT, TQC, CIM, CAD, CAM, Kanban, reengineering atd., vč. rozvoje matematického aparátu. Přichází počítačové osobnosti a průmyslníci. Posledních 20 let - aplikace teorií systémo- vých věd a operačního výzkumu do projek- tování. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

13 Leden 2009 Za zastřešující celosvětovou organizaci je považována „Mezinárodní federace spole- čenství operačního výzkumu“ (což je neo- ficiální překlad originálu „The International Federation of Operational Research Societes - IFORS“). V EU působí „Association of European Operational Research Societies - EURO”. TROCHA HISTORIE – POMŮŽE A NIKOHO NEZABIJE

14 Leden 2009 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ zahrnuje oblasti potřebné pro řešení úloh roz- hodovacích procesů: - operační výzkum a analýza - systémová analýza - řízení jako součást kybernetické vědy (poz- nání principů regulace a řízení) - logistika (věda „o včasnosti a současnosti“ procesů a o hmotných a informačních tocích) - a další … A CO DÁL …

15 Leden 2009 Teorie rozhodovacích procesů - studium zá- kladů systémového vědního oboru. Rozhodovací procesy nejsou izolovanou zále- žitostí analýzy – mají široké souvislosti a zá- visí na celé řadě stavů, okolností, znalostí i jiných vědních oborech. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

16 Leden 2009 Z mnohostranného přístupu vyplývá i jistá ne- urovnanost v pojmech – nejsou jednoznačně sjednoceny a podléhají obsahové podobnosti i shodě dílčích oborů a oblastí. Základním cílem předmětu – studium základů systémového vědního oboru a teorií pro řešení úloh rozhodovacích procesů. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

17 Leden 2009 Operační výzkum – proces zkoumání reál- ných operací (míněny hlavně pracovní) za účelem jejich lepšího poznání a následného zlepšení (snížení nutné práce, materiálové, časové, energetické nebo finanční úspory, atd.). TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

18 Leden 2009 Rozhodování a jeho procesy nejsou fenomé- nem současnosti – jsou staré jak lidstvo samo. Rozhodováním se obvykle rozumí určitý (co nejobecnější) postup výběru jednoho z mož- ných řešení. Postup, který zajistit nejlepší možný výsledek je řešením rozhodovacích situací. TROCHA INFORMOVANOSTI – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

19 Leden 2009 Mnoho typů problémů a rozhodovacích situací – nezbytná klasifikace – podle např. charakter přijatelných řešení, cíl řešení, podmínek ovliv- ňujících výsledek rozhodnutí, způsob posuzo- vání tohoto výsledku, atd. Přijatelná řešení lze vymezit různými způsoby – od prostého vyjmenování či verbálního po- pisu až po (např.) množinou exaktně defino- vaných podmínek (řešení musí vyhovovat). TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

20 Leden 2009 Řešení mohou sledovat nejrůznější cíle – od subjektivního pocitu uspokojení až po optima- lizaci definovanou jednou či více matematic- kými funkcemi., Do této oblasti je nutno přiřadit i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje ve stupni jeho schopností správně zařadit "svůj" rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

21 Leden 2009 Na celou oblast rozhodování a rozhodovacích procesů má vliv sama jejich podstata, pod- mínky a vlivy v globalizovaném konkurenčním prostředí, strukturované a nestrukturované rozhodování, fáze rozhodovacího procesu, systémový přístup. Exaktní podpora vyžaduje pochopení principů rozhodovacího procesu, jeho prvků a jednotli- vých kroků. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

22 Leden 2009 Patří sem i vztahy mezi: znalostním manage- mentem a rozhodovacími procesy, informace- mi a znalostmi. Využití interních a externích datových zdrojů. Důležité jsou informační systémy, databáze i Internet (propojení sítí). Fungující koncepce „učící se“ organizace. Nelze opomenout „znalostní management“ - součást a faktor konkurenceschopnosti. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

23 Leden 2009 Výčet doplňují např.: - náhodné jevy i nejistota versus jistota - složená, objektivní a subjektivní pravděpo- dobnost - význam informací pro řízení a zvládání situace za jistoty, rizika a nejistoty - teorie her určující chování subjektů a objektů zúčastněných při rozhodování ( i tzv. hry inteligentních hráčů). ….. atd. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

24 Leden 2009 Výčet se zcela pravděpodobně jeví jako ne- souvislý – přesto je poměrně přesným obra- zem širokého spektra z lidských činností a znalostí, které zahrnují a obsahují rozhodování a rozhodovací procesy – snad by bylo lépe říci – atakují a využívají je. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

25 Leden 2009 Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výsledky zvolených rozhodnutí, je situace a prostředí, v němž je rozhodnutí realizováno. Rozhodovací proces a proces realizace rozhodnutí má většinou dlouhodobý charakter. Je nezbytné si zajistit co nejvíce informací o budoucnosti – a to včetně nezbytných o kon- kurenčním prostředí. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

26 Leden 2009 Rozhodování za nejistoty a rizika i hry proti přírodě, rozhodovací kritéria a možnosti volby rozhodnutí, rozhodovací stromy a tabulky, využití pro komplikované rozhodovací situace – to vše ovlivňuje výsledek rozhodnutí. S tím souvisí potřeba kvalitního znalostního systému a znalostního managementu, systémů pro podporu rozhodování, expertních systémů, exaktních postupů a simulačních modelů k podpoře rozhodovacích procesů. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

27 Leden 2009 Podstatné jsou rozhodovací procesy v hospo- dářské činnosti firmy. Souhrn disciplín zabý- vajících se řešením rozhodovacích situací, je obvykle nazýván „Vědou o řízení (Manage- ment Science)“. S výše uvedeným souvisí i fakt, že kvalita řídícího pracovníka se projevuje schopností správně zařadit každý rozhodovací problém a použít adekvátní postup řešení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

28 Leden 2009 Pokud jsou při tom využity i matematické postupy pro rozhodování jde o operační výzkum a teorii řízení (Operations Research and Management Science – OR/MS). Použití předem připravených (a proto dobře zpracovaných) jednotlivých modelů pro exaktní podporu rozhodování, je nutné do- držovat určité aplikační principy. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

29 Leden 2009 Rozhodováním se rozumí obecný postup vý- běru (ten, kdo rozhoduje) jednoho z možných řešení (co rozhoduje), které při realizaci určitých podmínek zajistí nejlepší možný výsledek (jak rozhoduje). Takový postup se nazývá řešením rozhodo- vacích situací. Důležitou vlastností rozhodovací situace je její případná vícekriteriálnost. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

30 Leden 2009 Dalším z důležitých rysů rozhodování je rovněž to, zda se ten, kdo rozhoduje, se při svém rozhodování dostává či nedostává do konfliktů s jiným rozhodovatelem (a jeho rozhodnutími). Skupiny rozhodovatelů mohou též kooperovat a jejich vzájemné vztahy pak mohou být neantagonistické. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

31 Leden 2009 Předmětem zájmu jsou „systémy“ – toto slovo je odvozeno z řeckého slova „syn“ = dohro- mady a slova „histemi“ = sestavovat, čili vy- jadřuje „něco“ co je dáváno dohromady. Proto systémem se rozumí (v přeneseném slova smyslu) „soubory“. V širším slova smyslu je systém chápán jako podvědomě cítěný výraz znamenající určitou (velkou) složitost, účelově uspořádaných a fungujících celků či dílů. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

32 Leden 2009 Také tak se hovoří o jeho vlastnostech – je dobrý, špatný, nefunkční, analyzovatelný atp. V užším slova smyslu se s tímto pojmem pra- cuje ve vědě a jejích disciplínách. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

33 Leden 2009 Systémové vědní disciplíny – znaky: - předmět zájmu - podobná strategie (algoritmus) postupu - použití obdobného metodologického aparátu - značný stupeň nasazení výpočetní techniky - zaručená interdisciplinarita (vyžaduje: široké znalosti, informace o hraničních disciplínách a rozměrech řešení, zachování objektivity, … ). TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

34 Leden 2009 Společně vytváří metody pro: - identifikaci problémů - identifikaci systémových objektů - definování systémů na objektech - identifikaci okolí systémů - identifikaci a zjišťování vlastností - zobrazování (modelování) - TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

35 Leden 2009 - analýzu a vyhodnocení variant (úprav struktury vstupních dat, systému omezení i vlastního algoritmu) - návrhy a vyhodnocení další variant včetně těch málo pravděpodobných nebo i neprav- děpodobných - implementaci a realizaci výsledků do reálu. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

36 Leden 2009 Charakteristickými rysy systémových vědních disciplín jsou: - systémový přístup - týmová spolupráce - technika modelů TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

37 Leden 2009 Systémový přístup – je zcela jednoznačně využitelný v libovolné oblasti přírodních, technických, ekonomických i společenských věd a proto je velmi vhodný pro jakékoliv interdisciplinární a transdisciplinární konání. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

38 Leden 2009 Systémový přístup – mimo jinde uvedené, je ponejvíce uvažován za způsob myšlení a řešení problému, při kterém jsou jevy chápány komplexně a ve všech svých vnitřních i vnějších souvislostech – význačným rysem je dialektické myšlení s obecnou filozofií učení. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

39 Leden 2009 Týmová spolupráce – specialistů různých oborů a zaměření – komplexní řešení problémů a rozhodovacích úloh. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

40 Leden 2009 Technika modelů – na základě matematic- kého popisu a následného modelu se používá simulační model na počítači – provádí se ex- perimenty s modelem – vyhodnocují se va- rianty modelu i vstupů reprezentujících reálné chování a vlivy okolí – obsahují určitá zjed- nodušení a mohou dospět k optimálním řešením. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

41 Leden 2009 Systémová věda obsahuje východiskové teoretické vědecké disciplíny: - operační výzkum (analýza) - kybernetika - teorii řízení systémů - systémové inženýrství - systémová analýza a syntéza TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

42 Leden 2009 Dále zahrnuje: - matematické programování - stochastika a kombinatorika - teorie grafů - teorie rozhodovacích procesů - reengeneering - časové hospodářství TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

43 Leden 2009 Při jakékoliv lidské činnosti nastává okamžik, kdy je nutné prozkoumat či analyzovat situaci a učinit nějaké rozhodnutí ovlivňující další naše osobní či pracovní konání nebo třeba ekonomiku dané situace. Mnohá taková roz- hodnutí jsou prováděna intuitivně a bez analý- zy situace a jejího zhodnocení. Obvykle pak výsledky tomu odpovídají – ve špatném, ale dokonce i dobrém smyslu. TROCHA SOUVISLOSTÍ – POMŮŽE A TAKTÉŽ NIKOHO NEZABIJE

44 Leden 2009 …


Stáhnout ppt "CW – 05 TEORIE ROZHODOVACÍCH PROCESŮ Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2009 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google