Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

S t á t. Historie užívání pojmu  polis – Řecko – město a jeho zemědělské okolí  civitas – Řím  imperium - Řím  stato – patnácté století v Itálii =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "S t á t. Historie užívání pojmu  polis – Řecko – město a jeho zemědělské okolí  civitas – Řím  imperium - Řím  stato – patnácté století v Itálii ="— Transkript prezentace:

1 S t á t

2 Historie užívání pojmu  polis – Řecko – město a jeho zemědělské okolí  civitas – Řím  imperium - Řím  stato – patnácté století v Itálii = ústava, řád, status  stát – pojem v dnešním slova smyslu ve století šestnáctém Machiavelli

3 Podstata státu  stát je politická organizace společnosti (systém vztahů a vazeb)  území - suchozemský prostor, vnitřní i pobřežní vody, vzdušný prostor  obyvatelstvo - všechny osoby žijící na určitém území a spadající po státní moc  státní organizace (hierarchizovaná struktura) - orgány státní moci (legislativa, jurisdikce a exekutiva vydávají, interpretují a provádějí zákony) - administrativní a správní aparát - obranné a represivní složky

4 Teorie vzniku státu  náboženská  patriarchální (tzv. patria)  organistické spojení (Aristoteles, Herder, Hegel) - z analogie s živým organismem  mocenská - vyjádření zájmu národa, společenské třídy, rasy  smluvní – přirozený stav – společenská smlouva – stát (Hobbes, Locke, Rousseau)

5 Funkce státu vnitřní funkcí státu je: - garantování základních práv a svobod občanů - zachovávání vnitřního řádu a spravedlnosti - přebírání odpovědnosti za oblasti, které společnost není s to zajistit (školství, zdravotnictví, sociální problematika, nutnost vyvažování svobody a státu) vnější funkcí státu je angažovanost na mezinárodní bezpečnosti a spolupráci - stát je subjektem mezinárodního práva de iure i de facto funkce obranná - stát zajišťuje celistvost a suverenitu státního území

6 K naplňování svých funkcí musí být stát suverénní  vůči svému obyvatelstvu  nezávislý na jiném politickém subjektu uvnitř státu Suverenita se projevuje - neomezenou mocí vydávat zákony - nedělitelností a nezcizitelností moci - trvalostí a stálostí moci

7 K naplňování svých funkcí musí být stát suverénní  vůči ostatním státům - právo uzavírání a garantování mezistátních dohod - navazování a dodržování diplomatických vztahů

8 Formy státu  podle počtu suverénů (monarchie, oligarchie, demokracie)  podle toho, kdo vládne (monarchie, sofokracie, aristokracie, timokracie, oligarchie, demokracie, technokracie, byrokracie)  podle toho, je-li hlava státu volená (republika), děděná (monarchie absolutní, konstituční)

9  podle formy režimu (diktatura jednoduchá, caesaristická, totalitní, demokracie)  podle politického systému a ústavního pořádku  podle územního členění (unitární, federace, konfederace)

10 Demokracie  komplexní politický řád, forma vlády  názor člověka na život a svět  politický systém, forma vlády, je nutnou, nikoliv však dostačující podmínkou demokracie

11 Vymezení demokracie  negativní vymezení – odlišnost od totalitarismu  pozitivní vymezení – znaky reálné demokracie  demokracie je především perspektivou, ideálem, je to cesta k naplňování idejí svobody, spravedlnosti, rovnosti, suverenity občanů, k zabezpečení jejich základních práv

12  demokracie je omezována přímou demokracií (levicové omezení, Rousseau)  i v demokracii je nutná přítomnost politické avantgardy, nutnost politické oligarchie, musí být patrný hlas menšin  demokracie je omezována absolutní vládou (pravicové omezení, Hobbes)  i ten nejosvícenější panovník může zneužívat svou moc koncentrovanou ve svých rukou, musí být zachována možnost změnit vládu nenásilnými prostředky

13 Rysy reálné demokracie  suverenita státní moci je odvozena ze suverenity občanů (zdrojem státní moci jsou občané)  pravidelné volby založené na všeobecném, přímém, rovném volebním právu  cílem státní moci je služba lidem  dodržování všech základních práv a svobod, politická rovnost a rovnost před zákonem  právní stát – vztah státu a občanů je vymezen zákonem

14  rozdělení státní moci na exekutivu, jurisdikci, legislativu  politický systém je založen na volné konkurenci politických stran  vláda většiny  práva menšin, především právo menšiny se stát většinou  fungující občanská společnost  decentralizovaná státní správa a samospráva

15  ekonomický systém je založen na svobodném podnikání  právo na soukromé vlastnictví  sociální spravedlnost  nezávislé veřejné mínění

16 Způsoby demokratické kontroly  kontrole vlády musí být v demokracii vytvořen systém efektivních ústavních mechanismů kontroly  volby a referendum

17 Občan a právo v demokratickém  vláda zákona, všichni jsou si rovni před zákonem  presumce neviny, nikdo nesmí být trestán, neporušil-li zákon  zákaz retroaktivity práva  každý má právo na soudní ochranu, bylo-li porušeno jeho právo  každý může odmítnout výpověď proti sobě či osobě blízké

18  nikdo nesmí být zadržen bez písemného obvinění, právo seznámit se s obviněním  o vině a trestu rozhoduje pouze soud  nikdo nesmí být stíhán za stejný čin dvakrát  nedotknutelnost soukromého obydlí

19 Lidská práva  Magna charta libertatum z roku 1215, omezovala moc krále vůči šlechtě  John Locke charakterizuje přirozený stav přirozeným zákonem, právem na život, svobodu a majetek  Deklarace nezávislosti USA (1776) – lidé jsou stvořeni sobě rovni a jsou svým Stvořitelem nadáni jistými nezcizitelnými právy, mezi než patří právo na život, svobodu a budování vlastního štěstí

20  Ústava USA 1787, 1791 byla ústava doplněna deseti dodatky Bill of Rights  Deklarace práv člověka a občana (1789) – lidé se rodí svobodní a rovní, svoboda, vlastnictví, bezpečnost a odpor proti útlaku jsou nepromlčitelné, svoboda spočívá v možnosti činit vše, co neškodí druhému, presumce neviny, svoboda vyznání, projevu, tisku  čtyři svobody (Roosevelt) z roku 1941 – svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda od nedostatku a svoboda od strachu

21  10. prosince 1948 vznikla Všeobecná deklarace lidských práv (Mezinárodní den lidských práv) s pouze deklarativním charakterem  Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 - - předpokládal normativní závaznost pro členské státy OSN - součástí je i Opční protokol, který umožňuje i jednotlivcům dovolat se vlastních práv prostřednictvím mezinárodního práva - ČSFR ratifikovala až v roce 1991

22  Závěrečný akt Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce 1975  Evropský soud pro lidská práva – vytvořen na základě Římské úmluvy v roce 1950, v ČSFR byla ratifikována v roce 1992  Listina základních práv a svobod


Stáhnout ppt "S t á t. Historie užívání pojmu  polis – Řecko – město a jeho zemědělské okolí  civitas – Řím  imperium - Řím  stato – patnácté století v Itálii ="

Podobné prezentace


Reklamy Google