Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Experti, expertnost, expertizy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Experti, expertnost, expertizy"— Transkript prezentace:

1 People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov

2 Experti, expertnost, expertizy
Milík Tichý Mila Valjentová

3 Milík Tichý, 1929 milik.tichy@volny.cz 608 818 016
betonové konstrukce – zatížení stavebních konstrukcí (fortologie) – spolehlivost – jakost – rizikologie – expertologie znalec v oboru stavebnictví rozhodce při RS HK/AK ČR projektový manažer profesor ČVUT Experti, expertnost, expertizy

4 Experti, expertnost, expertizy
Expertologie Sideľnikov 1999 Křovák a Zamrazilová 1989 The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (Ed. K. A. Ericsson et al.), CUP, 2006 Kárný M. a spolupracovníci – ÚTIA AV Experti, expertnost, expertizy

5 Několik pojmů

6 Experti, expertnost, expertizy
Základní pojmy Expertiza Expertnost Expertní zpráva Osoby v expertize Náhodnost Odhady Impakt (nebezpečí, šance) Experti, expertnost, expertizy

7 Experti, expertnost, expertizy
Expertiza Dvojí význam slova: Činnost vymezená: předmětem účelem cílem a popsaná: metodami postupy … Dokument (např. expertní zpráva) Experti, expertnost, expertizy

8 Experti, expertnost, expertizy
Účel expertizy odhad (objasnění) minulosti (znalecký posudek …) odhad budoucnosti (E.I.A. … volební průzkum … inflace) odhad přítomnosti (E.I.A. … výskyt klíšťat … parlamentní volby …) porovnávání variant projektu Vždy pracujeme s NEJISTOTAMI a NEURČITOSTMI Vždy jde o ODHADY stavů nebo dějů Experti, expertnost, expertizy

9 Experti, expertnost, expertizy
Osoby v expertizách zadavatel, objednatel, regulátor zpracovatel expertní analytik expert, expertní tým pomocníci konzultanti rozhodovatel Experti, expertnost, expertizy

10 Expert

11 Experti, expertnost, expertizy
Kdo je expert? Expert: jednotlivec skupina lidí (tj. expertní tým) právnická osoba instituce Experti, expertnost, expertizy

12 Experti, expertnost, expertizy
Druhy expertů Expert: uznávaný (~ 10 let) ustanovený delegovaný pojmenovaný Experti, expertnost, expertizy

13 Experti, expertnost, expertizy
Úrovně řemeslníků laik novic zasvěcený učeň tovaryš expert mistr ● metaexpert Experti, expertnost, expertizy

14 Experti, expertnost, expertizy
Objektivní složky tacitní znalost vzdělání (sdělená znalost, sdělená zkušenost) vlastní zkušenost … Subjektivní složky naturel schopnost rozhodovat postoj k projektu … Experti, expertnost, expertizy

15 Experti, expertnost, expertizy
Tacitní znalost Tacitní znalost získáváme pobytem a pohybem v sociálním, ekonomickém a jiném prostředí, aniž bychom si to uvědomovali (mluvíme česky …) Explicitní znalost je výsledek systematického vzdělávání a pozorování (naučíme se anglicky …) Tacitní znalosti mají nejen jednotlivci, ale také skupiny (rodiny) … národy Experti, expertnost, expertizy

16 Vlivy na experty Náhodné Nenáhodné
prostředí psychický a zdravotní stav motivace Nenáhodné prostředí psychický a zdravotní stav motivace Hranice mezi náhodnými a nenáhodnými vlivy jsou fuzzy Experti, expertnost, expertizy

17 Charakteristiky expertů
Vlastnosti ovlivnitelné neovlivnitelné Systém myšlení tradicionalistický … liberální podnikatelský … avanturistický Vztah k riziku averzní reverzní Experti, expertnost, expertizy

18 Klasifikace expertů Kritéria Kategorie vzdělání národnost pohlaví
a mnohá jiná … Kategorie klasifikace expertů X klasifikace hudebních nástrojů Experti, expertnost, expertizy

19 Experti, expertnost, expertizy
Kategorie expertů BC – Bottom Category LMC – Lower Middle UMC – Upper Middle TC – Top (EC) – Excellent Experti, expertnost, expertizy

20 Experti, expertnost, expertizy
pseudoexperti A pseudo-expert is a person that thinks he/she knows everything about everything but knows little about anything podvodní a pokoutní experti lžiexperti plagiátoři Experti, expertnost, expertizy

21 Expertní tým

22 Expertní tým Skupina expertů obecně různého standardu a kvality, která ze zúčastní expertízy. Sestavení týmu: náhodné záměrné Experti v obecném pojetí! V týmu se mohou vyskytnout i "experti". Experti, expertnost, expertizy

23 Příklady expertních týmů
vláda hlasující voliči NERV profesorský sbor gymnázia soutěžní porota vědecká rada … lékařské konzilium tým pro vyšetření nukleární havárie členové Státní opery zaměstnanci Státní opery účastníci zájezdu rodina … Experti, expertnost, expertizy

24 Expertní týmy – členění
trvání stálé dočasné ad hoc flexibilita volné vázané otevřenost anonymní interakční regulované rozhodčí senáty poroty Experti, expertnost, expertizy

25 Expertní analýzy

26 Experti, expertnost, expertizy
Expertní analýza EA – ustálený, odladěný, osvědčený formalizovaný postup k získání uspořádaného názoru expertů na vyšetřovaný problém/projekt EA – součást některých expertiz Experti, expertnost, expertizy

27 FMEA

28 Experti, expertnost, expertizy
Účel, cíl analýzou FMEA se zjišťuje posloupnost způsobů a následků poškození co do závažnosti pro projekt (ranking) FMEA se použije k určení "Risk Priority Number" [RPN] (rating) SAFMEA – varianta FMEA při větším počtu expertů v závěrech se navíc vždy odděleně přihlíží k závažnosti nebezpečí Sv Experti, expertnost, expertizy

29 Experti, expertnost, expertizy
Základní vzorec RPN = Rt1E  Rt2E  …  RtmE Varianty FMEA: DFMEA SFMEA SAFMEA-A, SAFMEA-B Experti, expertnost, expertizy

30 Experti, expertnost, expertizy
Prvky FMEA SEGMENTY S MODY M EFEKTY E ATRIBUTY A DVOJICE [M, E] Experti, expertnost, expertizy

31 Experti, expertnost, expertizy
Nástroje FMEA Tabulka FMEA jednotný formát daná regulátorem, analytikem nebo sestavená expertním týmem Formulář FMEA tvoří a vyplňují experti Experti, expertnost, expertizy

32 Experti, expertnost, expertizy
Tabulka FMEA ATRIBUTY RtS A1 Am des 1/1 des m/1 1 des 1/2 des m/2 2 des 1/N des m/N RtSmax Experti, expertnost, expertizy

33 Experti, expertnost, expertizy
Formulář FMEA Segment projektu DVOJICE ATRIBUTY RPN MODUS EFEKT A1 Am S1 M1 E1 Rt ∏(Rt) M2 E2 S2 E3 Experti, expertnost, expertizy

34 Experti, expertnost, expertizy
FMEA verbální fáze Vyhledání DVOJIC[M, E] (scénáře impaktů) Postup vyhledání: – brainstorming – writestorming – metoda postupného odlaďování formuláře Výsledek: Formulář FMEA Experti, expertnost, expertizy

35 Tři stupnice FMEA (zjednodušená ilustrace – vyšetřování rizika)
Závažnost poruchy, Sv Pravděpo-dobná možnost vzniku poruchy, Lk Zjistitelnost poruchy, Dt Hodnota RtS malá "nemožnost" snadná 1 střední nejistá nesnadná 2 velká jistá velmi obtížná 3 katastro-fální "jistota" žádná 4 Experti, expertnost, expertizy

36 Experti, expertnost, expertizy
FMEA ratingová fáze – Vyplnění formuláře hodnotami Rt1 … Rtm – Výpočet: RPN = Rt1 x … x Rtm mRPN [ Rtimp … ] Experti, expertnost, expertizy

37 Výsek výsledků FMEA (aspekt REALIZACE) (max RPN = 64)
Prvek projektu Možný způsob poruchy Možné následky vzniku poruchy mRPN Prostředí geologické nepředvídané krasové jevy snížení rychlosti postupu ražby 23.1 Financování navýšení investic odklad, zrušení realizace 21.7 tektonická porucha, anomálie zvýšené náklady realizace 20.8 Čelba vypadnutí porušených bloků horniny (zával) zavalení razicích mechanizmů na čelbě 20.6 zaplavení díla Experti, expertnost, expertizy

38 Vyšetřování náhodnosti (FMEA)
Experti, expertnost, expertizy

39 UMRA

40 Experti, expertnost, expertizy
Účel, cíl Metodou UMRA se vyšetřují a sumarizují názory nehomogenních expertních týmů. UMRA slouží k vyhledání uspořádaných posloupností (ranking): – segmentů vystavených nebezpečím – zdrojů impaktů působících na segmenty – souběhů zdrojů se segmenty Metodou se dá přihlédnout k rozdílnosti odhadů expertů s různou kvalifikací Experti, expertnost, expertizy

41 Tabulka UMRA (zjednodušená ilustrace)
Logická část Expert považuje nebezpečí… …za logicky nemožné <null> …za logicky možné hodnota Sv Numerická část Nebezpečí je Realizace nebezpečí Sv nepatrné bez vlivu na cenu a lhůty : velké vyžaduje změnu projektu 3 Experti, expertnost, expertizy

42 Experti, expertnost, expertizy
UMRA verbální fáze Vyhledání segmentů Vyhledání zdrojů impaktů (1) + (2) … scénáře impaktů Postup vyhledání: – brainstorming – writestorming – metoda postupného odlaďování formuláře Výsledek: formulář UMRA Experti, expertnost, expertizy

43 Experti, expertnost, expertizy
Schéma Formuláře UMRA Experti, expertnost, expertizy

44 Experti, expertnost, expertizy
UMRA ratingová fáze Vyplnění "matice" experty → expertní matice Vyhodnocení matice Redakce: seřazení segmentů, zdrojů a souběhů podle Rt Experti, expertnost, expertizy

45 Experti, expertnost, expertizy
Experti, expertnost, expertizy

46 Ohrožené segmenty projektu
Zdroje nebezpečí Barrandien Dodavatelé prací, materiálů, zařízení Geotechnický průzkum Podzemní voda Místní úřady a aktivity Projektanti Investor Technické dozory Předpisy Právní vztahy Ražba TBM 3.0 1.9 2.3 2.4 0.6 1.1 1.7 1.0 1.2 Harmonogram realizace 2.0 1.5 1.6 Přípravná dokumentace 2.2 0.5 2.5 2.8 1.3 0.9 Vedení trasy Rozpočet realizace 2.1 1.4 1.8 0.7 Realizační dokumentace Únikové cesty Čelba TBM 2.6 0.8 Portály Průzkum IG a HG Experti, expertnost, expertizy

47 Vyšetřování náhodnosti CRt (UMRA)
Experti, expertnost, expertizy

48 Zajištění expertizy

49 Úspěšnost/Neúspěšnost
Podmínky úspěšnosti: expert nesleduje své zájmy má pocit odpovědnosti za závěry expertizy zadavatel sleduje průběh Neúspěšnost: objektivní subjektivní Experti, expertnost, expertizy

50 Experti, expertnost, expertizy
Kolik to stojí…? Zadavatel: oponentní posudky pojistné riziko Zpracovatel: autorská práva pojistné riziko Nabídková cena zpracovatele: paušální pevná, položková, "náklady plus" Honorář experta: hodinová sazba, paušální honorář; know-how experta Experti, expertnost, expertizy

51 Experti, expertnost, expertizy
Smlouva o expertize předmět: čím se expertiza bude/nebude zabývat součinnost zadavatele odpovědnost zpracovatele zajištění jakosti riziko a pojištění ... Experti, expertnost, expertizy

52 Děkuji za pozornost a přeju zajímavou práci!


Stáhnout ppt "Experti, expertnost, expertizy"

Podobné prezentace


Reklamy Google