Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov."— Transkript prezentace:

1 People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov

2 Experti, expertnost, expertizy Milík Tichý Mila Valjentová

3 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy3 Milík Tichý, 1929 milik.tichy@volny.cz 608 818 016 betonové konstrukce – zatížení stavebních konstrukcí (fortologie) – spolehlivost – jakost – rizikologie – expertologie znalec v oboru stavebnictví rozhodce při RS HK/AK ČR projektový manažer profesor ČVUT www.sweb.cz/tirisk www.volny.cz/milik.tichy

4 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy4 Expertologie Sideľnikov 1999 Křovák a Zamrazilová 1989 The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance (Ed. K. A. Ericsson et al.), CUP, 2006 Kárný M. a spolupracovníci – ÚTIA AV

5 Několik pojmů

6 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy6 Základní pojmy Expertiza Expertnost Expertní zpráva Osoby v expertize Náhodnost Odhady Impakt (nebezpečí, šance)

7 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy7 Expertiza Dvojí význam slova: Činnost vymezená: –předmětem –účelem –cílem a popsaná : –metodami –postupy … Dokument (např. expertní zpráva)

8 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy8 Účel expertizy odhad (objasnění) minulosti (znalecký posudek …) odhad budoucnosti (E.I.A. … volební průzkum … inflace) odhad přítomnosti (E.I.A. … výskyt klíšťat … parlamentní volby …) porovnávání variant projektu Vždy pracujeme s NEJISTOTAMI a NEURČITOSTMI Vždy jde o ODHADY stavů nebo dějů

9 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy9 Osoby v expertizách zadavatel, objednatel, regulátor zpracovatel expertní analytik expert, expertní tým pomocníci konzultanti rozhodovatel

10 Expert

11 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy11 Kdo je expert? Expert : jednotlivec skupina lidí (tj. expertní tým) právnická osoba instituce

12 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy12 Druhy expertů Expert : uznávaný (~ 10 let) ustanovený delegovaný pojmenovaný

13 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy13 Úrovně řemeslníků laik novic zasvěcený učeň tovaryš expert mistr ● metaexpert

14 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy14 Expertnost Objektivní složky –tacitní znalost –vzdělání (sdělená znalost, sdělená zkušenost) –vlastní zkušenost … Subjektivní složky –naturel –schopnost rozhodovat –postoj k projektu …

15 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy15 Tacitní znalost Tacitní znalost získáváme pobytem a pohybem v sociálním, ekonomickém a jiném prostředí, aniž bychom si to uvědomovali (mluvíme česky …) Explicitní znalost je výsledek systematického vzdělávání a pozorování (naučíme se anglicky …) Tacitní znalosti mají nejen jednotlivci, ale také skupiny (rodiny) … národy

16 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy16 Vlivy na experty Náhodné –prostředí –psychický a zdravotní stav –motivace –… Nenáhodné –prostředí –psychický a zdravotní stav –motivace –… Hranice mezi náhodnými a nenáhodnými vlivy jsou fuzzy

17 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy17 Charakteristiky expertů Vlastnosti –ovlivnitelné –neovlivnitelné Systém myšlení –tradicionalistický … liberální –podnikatelský … avanturistický Vztah k riziku –averzní –reverzní

18 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy18 Klasifikace expertů Kritéria –vzdělání –národnost –pohlaví –a mnohá jiná … Kategorie klasifikace expertů X klasifikace hudebních nástrojů

19 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy19 Kategorie expertů BC – Bottom Category LMC – Lower Middle UMC – Upper Middle TC – Top (EC) – Excellent

20 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy20 "Experti" pseudoexperti A pseudo-expert is a person that thinks he/she knows everything about everything but knows little about anything podvodní a pokoutní experti –lžiexperti –plagiátoři

21 Expertní tým

22 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy22 Expertní tým Skupina expertů obecně různého standardu a kvality, která ze zúčastní expertízy. Sestavení týmu: –náhodné –záměrné Experti v obecném pojetí! V týmu se mohou vyskytnout i "experti".

23 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy23 Příklady expertních týmů vláda hlasující voliči NERV profesorský sbor gymnázia soutěžní porota vědecká rada … lékařské konzilium tým pro vyšetření nukleární havárie členové Státní opery zaměstnanci Státní opery účastníci zájezdu rodina …

24 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy24 Expertní týmy – členění trvání –stálé –dočasné –ad hoc flexibilita –volné –vázané otevřenost –anonymní –interakční regulované –rozhodčí senáty –poroty

25 Expertní analýzy

26 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy26 Expertní analýza EA – ustálený, odladěný, osvědčený formalizovaný postup k získání uspořádaného názoru expertů na vyšetřovaný problém/projekt EA – součást některých expertiz

27 FMEA

28 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy28 Účel, cíl  analýzou FMEA se zjišťuje posloupnost způsobů a následků poškození co do závažnosti pro projekt (ranking)  FMEA se použije k určení "Risk Priority Number" [RPN] (rating)  SAFMEA – varianta FMEA při větším počtu expertů  v závěrech se navíc vždy odděleně přihlíží k závažnosti nebezpečí Sv

29 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy29 Základní vzorec RPN = Rt 1 E  Rt 2 E  …  Rt m E Varianty FMEA: –DFMEA –SFMEA –… –SAFMEA-A, SAFMEA-B

30 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy30 Prvky FMEA SEGMENTY S MODY M EFEKTY E ATRIBUTY A DVOJICE [M, E]

31 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy31 Nástroje FMEA Tabulka FMEA –jednotný formát daná regulátorem, analytikem nebo sestavená expertním týmem Formulář FMEA –jednotný formát tvoří a vyplňují experti

32 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy32 Tabulka FMEA ATRIBUTY RtS A1A1 …AmAm des 1/1 … des m/1 1 des 1/2des m/2 2 …… … des 1/Ndes m/N RtS max

33 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy33 Formulář FMEA Segment projektu DVOJICEATRIBUTY RPN MODUSEFEKT A1A1 …AmAm S1S1 M1M1 E1E1 Rt… ∏ (Rt) M2M2 E1E1 Rt… ∏ (Rt) E2E2 Rt… ∏ (Rt) S2S2 M2M2 E3E3 Rt… ∏ (Rt)

34 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy34 FMEA verbální fáze Vyhledání DVOJIC[M, E] (scénáře impaktů) Postup vyhledání: – brainstorming – writestorming – metoda postupného odlaďování formuláře Výsledek: Formulář FMEA

35 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy35 Tři stupnice FMEA (zjednodušená ilustrace – vyšetřování rizika) Závažnost poruchy, Sv Pravděpo- dobná možnost vzniku poruchy, Lk Zjistitelnost poruchy, Dt Hodnota RtS malá "nemožnost" snadná1 střednínejistánesnadná2 velkájistá velmi obtížná 3 katastro- fální "jistota"žádná4

36 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy36 FMEA ratingová fáze – Vyplnění formuláře hodnotami Rt 1 … Rt m – Výpočet: RPN = Rt 1 x … x Rt m mRPN [ Rt imp … ]

37 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy37 Prvek projektu Možný způsob poruchy Možné následky vzniku poruchy mRPN Prostředí geologické nepředvídané krasové jevy snížení rychlosti postupu ražby 23.1 Financovánínavýšení investic odklad, zrušení realizace 21.7 Prostředí geologické tektonická porucha, anomálie zvýšené náklady realizace 20.8 Čelba vypadnutí porušených bloků horniny (zával) zavalení razicích mechanizmů na čelbě 20.6 Prostředí geologické tektonická porucha, anomálie zaplavení díla 20.6 Výsek výsledků FMEA (aspekt REALIZACE) (max RPN = 64)

38 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy38 Vyšetřování náhodnosti (FMEA)

39 UMRA

40 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy40 Účel, cíl  Metodou UMRA se vyšetřují a sumarizují názory nehomogenních expertních týmů.  UMRA slouží k vyhledání uspořádaných posloupností (ranking): – segmentů vystavených nebezpečím – zdrojů impaktů působících na segmenty – souběhů zdrojů se segmenty  Metodou se dá přihlédnout k rozdílnosti odhadů expertů s různou kvalifikací

41 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy41 Tabulka UMRA (zjednodušená ilustrace) Logická část Expert považuje nebezpečí… …za logicky nemožné …za logicky možnéhodnota Sv Numerická část Nebezpečí jeRealizace nebezpečí Sv nepatrné bez vlivu na cenu a lhůty 0:0: velké vyžaduje změnu projektu :3:3

42 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy42 UMRA verbální fáze (1)Vyhledání segmentů (2)Vyhledání zdrojů impaktů (1) + (2) … scénáře impaktů Postup vyhledání: – brainstorming – writestorming – metoda postupného odlaďování formuláře Výsledek: formulář UMRA

43 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy43 Schéma Formuláře UMRA

44 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy44 UMRA ratingová fáze Vyplnění "matice" experty → expertní matice Vyhodnocení matice Redakce: seřazení segmentů, zdrojů a souběhů podle Rt

45 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy45

46 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy46 Ohrožené segmenty projektu Zdroje nebezpečí Barrandien Dodavatelé prací,materiálů, zařízení Geotechnickýprůzkum Podzemní voda Místní úřady aaktivity Projektanti Investor Technické dozory Předpisy Právní vztahy Ražba TBM3.01.92.32.40.61.91.11.71.01.2 Harmonogram realizace2.01.9 1.5 1.21.51.11.51.6 Přípravná dokumentace2.20.52.52.02.82.01.71.11.30.9 Vedení trasy2.50.62.82.22.41.71.51.31.11.2 Rozpočet realizace2.11.71.51.41.21.71.80.71.21.6 Realizační dokumentace1.61.21.9 2.12.01.31.41.00.9 Únikové cesty2.01.51.6 1.41.31.2 1.3 Čelba TBM3.02.12.32.60.51.30.61.60.80.9 Portály2.11.61.91.12.11.91.11.50.9 Průzkum IG a HG2.21.21.72.01.41.21.71.60.91.3

47 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy47 Vyšetřování náhodnosti CRt (UMRA)

48 Zajištění expertizy

49 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy49 Úspěšnost/Neúspěšnost Podmínky úspěšnosti: –expert nesleduje své zájmy –expert má pocit odpovědnosti za závěry expertizy –zadavatel sleduje průběh Neúspěšnost: –objektivní –subjektivní

50 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy50 Kolik to stojí…? Zadavatel: –… –oponentní posudky –pojistné –riziko –… Zpracovatel: –… –autorská práva –pojistné –riziko –… Nabídková cena zpracovatele: paušální pevná, položková, "náklady plus" Honorář experta: hodinová sazba, paušální honorář; know-how experta

51 2011-03-18Experti, expertnost, expertizy51 Smlouva o expertize … předmět: čím se expertiza bude/nebude zabývat součinnost zadavatele odpovědnost zpracovatele zajištění jakosti riziko a pojištění...

52 Děkuji za pozornost a přeju zajímavou práci!


Stáhnout ppt "People who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov."

Podobné prezentace


Reklamy Google