Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBHAJOBA PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ROZVOJ FINANČNÍ A ÚČETNÍ TEORIE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI Z INTERDISCIPLINÁRNÍHO HLEDISKA registrační číslo:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBHAJOBA PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ROZVOJ FINANČNÍ A ÚČETNÍ TEORIE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI Z INTERDISCIPLINÁRNÍHO HLEDISKA registrační číslo:"— Transkript prezentace:

1 OBHAJOBA PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ROZVOJ FINANČNÍ A ÚČETNÍ TEORIE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI Z INTERDISCIPLINÁRNÍHO HLEDISKA registrační číslo: MSM 6138439903 doba řešení: 2005-2011 řešitel: doc. Ing. Petr Marek, CSc. příjemce: Vysoká škola ekonomická v Praze vykonavatel: Fakulta financí a účetnictví dne 13. 1. 2006 v zasedací místnosti č. 157 nové budovy Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

2 ŘEŠITELSKÝ TÝM Hlavní řešitel: doc. Marek 1. skupina: základní výzkum (doc. Marek) 2. skupina: finanční účetnictví (prof. Müllerová) – – 1. podskupina: mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy (prof. Müllerová) – – 2. podskupina: audit (doc. Králíček) – – 3. podskupina: fúze a akvizice (prof. Vomáčková) – – 4. podskupina: účetnictví neziskových organizací (doc. Nováková) – – 5. podskupina: informatizace v účetnictví (Ing. Mejzlík) 3. skupina: manažerské účetnictví (prof. Král) 4. skupina: finance a oceňování podniku (prof. Mařík) – – 1. podskupina: dlouhodobý finanční management (prof. Valach) – – 2. podskupina: krátkodobý finanční management (doc. Marek) – – 3. podskupina: finanční analýza a plánování (Ing. Holečková) – – 4. podskupina: oceňování podniku a jeho majetku (prof. Mařík) Tajemnice výzkumného záměru: Ing. Eva Dufková

3 ŘEŠITELSKÝ TÝM Katedra financí a oceňování podniku 10 10 Katedra finančního účetnictví 24 24 Katedra manažerského účetnictví 8 (9 do 30.9.2005) 8 (9 do 30.9.2005) Katedra měnové teorie a politiky 1 (od 1.10.2005) 1 (od 1.10.2005) Celkem 43 43

4 ŘEŠITELSKÝ TÝM Odchod na vlastní žádost: Doc. Ing. Milan Hrdý, CSc. z důvodu zvolení děkanem Fakulty ekonomie Západočeské univerzity v Plzni Žluté karty: 8 KFOP (2), KFÚ (6) Červené karty: 6 KFOP (2), KFÚ (3), KMÚ (1)

5 CÍL Cíl výzkumného záměru: propojení jednotlivých úrovní vědeckého výzkumu od základního výzkumu založeného na převážně modelovém řešení nákladů zastoupení přes stanovení výchozích teoretických postulátů a tvorbu finanční a účetní metodiky, k aplikovanému výzkumu spočívajícímu ve třech oblastech: – – v práci na národních i mezinárodních účetních a oceňovacích standardech, – – v empirických studiích týkajících se vývoje finančních a účetních veličin v ČR a v dalších zemích, – – ve zpracování modelů informačního řízení a finanční rozhodování v podnikové sféře.

6 PLÁN PRO ROK 2005 - práce na přípravě zavedení mezinárodních standardů účetního výkaznictví do české účetní legislativy, - práce na přípravě českých oceňovacích standardů, - rozbor chování auditorských společností v České republice, - průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů, - práce na metodice v oblasti investičního rozhodování podniků, - rozpracování manažersky orientovaných informačních systémů.

7 PUBLIKAČNÍ VÝSTUPY ZA ROK 2005 Druh publikace Jen VZ Též VZ Článek v časopise s impakt faktorem 01 Článek v časopise s oponentním řízením 131 Článek v časopise bez oponentního řízení 422 Knižní publikace 63 Kapitola v knize 10 Příspěvek do sborníku z konference v zahraničí a ve světovém jazyce 83 Příspěvek do sborníku z konference v ČR či v zahraničí avšak nikoli ve světovém jazyce 609 Příspěvek do sborníku z výzkum. záměru 43- Jiné publikace 91 CELKEM18220

8 ČLÁNKY V ČASOPISECH S IMPAKT FAKTOREM BRŮNA, Karel. Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická ekonomie, 2005, roč. LIII, č. 4, s. 459–476. ISSN 0032-3233. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví: vývoj ve světle změn podnikatelského prostředí a manažerských potřeb. Politická ekonomie, 2006, roč. LIV, č. 1. ISSN 0032-3233.

9 KNIŽNÍ PUBLIKACE PSANÉ JEN PRO VZ CARDOVÁ, Zdeňka, CARDA, Jindřich, aj. Lexikon účetních souvztažností od A do Z. Praha : Verlag Dashöfer, 2005. ISBN 80-86229-39-4. CARDOVÁ, Zdeňka, CARDA, Jindřich, aj. Vnitřní firemní předpisy [CD-ROM]. Praha : Verlag Dashöfer, 2005. JANHUBA, Miloslav. Základy teorie účetnictví. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 218 s. ISBN 80-245-0852-4. MARINIČ, Pavel. Konkurenceschopnost a její měření. 1. vyd. Praha : Oeconomica, 2005. 41 s. ISBN 80-245-0981-4. MAŘÍK, Miloš, MAŘÍKOVÁ, Pavla. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku. 2. přepr. a rozšíř. vyd. Praha : Ekopress, 2005. 164 s. ISBN 80-86119-61-0. NOVÁKOVÁ, Štěpánka. Účetnictví obcí (výklad, příklady, souvztaž- nosti). 1. vyd. Praha : INTES, 2005. 256 s. ISBN 80-239-4610-2. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepr. vyd. 470 s. Praha : Ekopress, 2005. VALACH, Josef. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. přepr. vyd. 470 s. Praha : Ekopress, 2005.

10 KNIŽNÍ PUBLIKACE PSANÉ TÉŽ PRO VZ FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha : ASPI, 2005. 264 s. ISBN 80-7357-084-X. HRDÝ, Milan. Oceňování finančních institucí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 216 s. ISBN 80-247-0938-4. KRÁL, Bohumil, aj. Manažerské účetnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2005. 475 s. Vzdělávání účetních v ČR. ISBN 80- 7261-131-3.

11 ČLÁNKY V ČASOPISECH S OPONENTNÍM ŘÍZENÍM Acta Oeconomica Pragensia, Odhadce a oceňování majetku Soudní inženýrství Účetnictví Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo (Slovensko) Znalectvo

12 ČLÁNKY V ČASOPISECH BEZ OPONENT. ŘÍZENÍ Auditor Controller News Daně a účetnictví bez chyb pokut a penále Dane a účtovníctvo v praxi (Slovensko) Daně, účetnictví, vzory a případy Daňový expert Invex News Moderní řízení Praktický poradce v daňových otázkách Účetnictví, daně a právo Účetnictví v praxi Účetní TIP

13 KONFERENCE V ZAHRANIČÍ Čína Peking: Beijing International Conference on Applied Business Research ResearchEstonsko Tartu: Accounting and Performance Management Perspectives in Business and Public Sector Organizations Business and Public Sector Organizations Nový Zéland Wellington: 17th Asian-Pacific Conference on International Accounting Issues Accounting IssuesŠvédsko Göteborg: 28th Annual Congress of the European Accounting Association AssociationTurecko Istanbul: 2nd Annual International Accounting Conference

14 KONFERENCE V POLSKU A NA SLOVENSKU Polsko Krakow: Sprawozdawczosc i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczenstwa obrotu gospodarczego bezpieczenstwa obrotu gospodarczego Miedzyzdroje: Financial management Zakopane: Budžetowanie dzialalnosci jednostek gospodarczych - teoria i praktyka - teoria i praktykaSlovensko Banská Bystrica: Determinanty sociálneho rozvoja Bratislava: AIESA 2005-Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach na vedomostiach Makov: Teória, prax a vzdelávanie v účtovníctve a audítorstve vo svetle medzinárodných noriem vo svetle medzinárodných noriem

15 KONFERENCE V TUZEMSKU Horní Cerekev Minerva – uživatelská konference Minerva – uživatelská konferenceOstrava Finanční řízení podniků a finančních institucí Finanční řízení podniků a finančních institucí Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Účetnictví a daně po vstupu České republiky, Polské republiky a Slovenské republiky do EU Slovenské republiky do EUPraha Konference studentů doktorského studia FFÚ Konference studentů doktorského studia FFÚ Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU Moderní manažerské účetnictví Moderní manažerské účetnictví Moderní přístupy řízení výkonnosti podniku a jejich inform. podpora Moderní přístupy řízení výkonnosti podniku a jejich inform. podpora Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR Pokroky ve výzkumu podnikání v ČR Posuňme hranice podnikového plánování Posuňme hranice podnikového plánování Standardy pro oceňování podniku Standardy pro oceňování podniku Theoretical and practical aspects of public finance Theoretical and practical aspects of public finance Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výukyZlín Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi

16 ZPŮSOB HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI Druh publikace Body Článek v časopise s impakt faktorem 15 Článek v časopise s oponentním řízením 6 Článek v časopise bez oponentního řízení 1 Knižní publikace 12 Kapitola v knize 1 Příspěvek do sborníku z konference v zahraničí a ve světovém jazyce 3 Příspěvek do sborníku z konference v ČR či v zahraničí avšak nikoli ve světovém jazyce 1 Příspěvek do sborníku z výzkumného záměru 3 Jiné publikace 0,5 Body za publikace napsané současně i pro jiný projekt byly násobené koeficientem 0,5. Body za publikace napsané více autory se poměrně krátily.

17 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2005 Náklady (v tis. Kč) RozpočetSkutečnost Mzdy a platy 6.9446.944 Dohody o provedení práce 1212 Povinné zákonné odvody 2.4312.430 Nákup materiálu, drobného majetku a zásob 120121 Nákup služeb 8077 Cestovní náhrady 437437 Náklady na mezinárodní spolupráci 3336 Náklady na zveřejnění výsledků 100100 Doplňkové režijní náklady 1.7921.792 CELKEM11.94911.949

18 NÁKUP MATERIÁLU, DROBN. MAJETKU A ZÁSOB 1 počítač DELL Optiplex 170 LC s monitorem 19 LCD DELL 1 počítač DELL Optiplex 170 LC s monitorem 19 LCD DELL 3 tiskárny Tiskárna HP LJ 1320 a 1 tiskárna HP LJ 2420N 3 tiskárny Tiskárna HP LJ 1320 a 1 tiskárna HP LJ 2420N 11 flash card 1024 MB a 16 flash card 512 MB 11 flash card 1024 MB a 16 flash card 512 MB základní deska počítače MB Abit AN8 Ultra-nForce4 PCI-E SATA základní deska počítače MB Abit AN8 Ultra-nForce4 PCI-E SATA knižní publikace knižní publikace drobný kancelářský materiál drobný kancelářský materiál

19 NÁKLADY NA SLUŽBY roční on-line přístup do dokumentů International Accounting roční on-line přístup do dokumentů International Accounting Standards Committee Foundation Standards Committee Foundation roční on-line přístup do Business Valuation Database roční on-line přístup do Business Valuation Database znalecký posudek od s.r.o. AUDITIA znalecký posudek od s.r.o. AUDITIA vložné na konferenci Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi vložné na konferenci Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi ve Zlíně (ČR) – Janhuba, Bokšová, Dvořáková, Fibírová, Holínská, ve Zlíně (ČR) – Janhuba, Bokšová, Dvořáková, Fibírová, Holínská, Knapová, Marhounová, Šoljaková, Wagner, Žárová Knapová, Marhounová, Šoljaková, Wagner, Žárová vložné na konferenci Minerva – uživatelská konference v Horní vložné na konferenci Minerva – uživatelská konference v Horní Cerekvi (ČR) – Pospíšilová Cerekvi (ČR) – Pospíšilová inzerce v MF DNES – konkurzní řízení na nová místa na KFÚ a KFOP inzerce v MF DNES – konkurzní řízení na nová místa na KFÚ a KFOP

20 CESTOVNÍ NÁHRADY studijní pobyt na Copenhagen Business School (Dánsko) – Pelák studijní pobyt na Copenhagen Business School (Dánsko) – Pelák 28. kongres European Accounting Association v Göteborgu 28. kongres European Accounting Association v Göteborgu (Švédsko) – Müllerová (Švédsko) – Müllerová 17. ročník Asian Pacific Conference on International Accounting 17. ročník Asian Pacific Conference on International Accounting ve Wellingtonu (Nový Zéland) – Šoljaková, Zelenka, Zelenková ve Wellingtonu (Nový Zéland) – Šoljaková, Zelenka, Zelenková 50. ročník World Conference of International Council for Small 50. ročník World Conference of International Council for Small Business ve Washingtonu, D.C. (U.S.A.) – Staňková Business ve Washingtonu, D.C. (U.S.A.) – Staňková 6. ročník International Conference Financial Management 6. ročník International Conference Financial Management v Miedzyzdroje (Polsko) - Hrdý, Marinič, Maříková v Miedzyzdroje (Polsko) - Hrdý, Marinič, Maříková workshop Accounting in Europe Beyond 2005 v Regensburg workshop Accounting in Europe Beyond 2005 v Regensburg (Německo) – Dvořáková (Německo) – Dvořáková 6. ročník konference Budżetowanie działalności jednostek 6. ročník konference Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka v Zakopane (Polsko) – Knapová gospodarczych - teoria i praktyka v Zakopane (Polsko) – Knapová 10. ročník konference AIESA 2005 v Bratislavě (Slovensko) – 10. ročník konference AIESA 2005 v Bratislavě (Slovensko) – Bokšová, Marhounová Bokšová, Marhounová konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi ve Zlíně (ČR) konference Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi ve Zlíně (ČR) – Janhuba, Bokšová, Dvořáková, Fibírová, Knapová, Marhounová, – Janhuba, Bokšová, Dvořáková, Fibírová, Knapová, Marhounová, Wagner, Žárová Wagner, Žárová Minerva – uživatelská konference v Horní Cerekvi (ČR) – Pospíšilová Minerva – uživatelská konference v Horní Cerekvi (ČR) – Pospíšilová

21 NÁKLADY NA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI členské příspěvky v European Accounting Association (EAA) – členské příspěvky v European Accounting Association (EAA) – Dvořáková, Fibírová, Knapová, Král, Krupová, Ištvánfyová, Mejzlík, Dvořáková, Fibírová, Knapová, Král, Krupová, Ištvánfyová, Mejzlík, Müllerová, Pelák, Šoljaková, Wagner, Zelenka, Zelenková, Žárová Müllerová, Pelák, Šoljaková, Wagner, Zelenka, Zelenková, Žárová členské příspěvky v American Accounting Association (AAA) – členské příspěvky v American Accounting Association (AAA) – Mejzlík, Zelenka Mejzlík, Zelenka členské příspěvky v Association of International Accountants (AIA) – členské příspěvky v Association of International Accountants (AIA) – Žárová Žárová

22 NÁKLADY NA ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ sborník Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi sborník Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska (577 s.) z interdisciplinárního hlediska (577 s.) sborník Pedagogické konference Účetní výkaznictví v ČR sborník Pedagogické konference Účetní výkaznictví v ČR a implementace IFRS do výuky (207 s.) a implementace IFRS do výuky (207 s.) sborník Moderní přístupy – řízení výkonnosti podniku a jejich sborník Moderní přístupy – řízení výkonnosti podniku a jejich informační podpora (204 s.) informační podpora (204 s.)

23 PLÁN PRO ROK 2006 - práce na koncepci mezinárodních účetních standardů pro malé a střední podniky, - práce na přípravě zavedení mezinárodních auditorských standardů do české účetní legislativy, - analýza dopadů zavedení mezinárodních účetních standardů na české podniky, - příprava modelů oceňovaní koncernu, oceňování práv duševního vlastnictví, modelování vlivu různě velkých majetkových podílů na jejich hodnotu atd. a na navazující práci na přípravě českých oceňovacích standardů, - průběžná finanční analýza českých podniků podle vybraných ukazatelů, - práce na metodice v oblasti finanční analýzy podniků, - práce na informační podpoře strategického řízení podnikatelských subjektů.

24 PLÁN PRO ROK 2006 -práce na informační podpoře strategického řízení podnikatelských subjektů. - zvýšit počet článků v impaktovaných časopisech, - zahájit vydávaní dvou časopisů v kombinované elektronické a tištěné podobě, v angličtině European Financial and Accounting Journal, v angličtině European Financial and Accounting Journal, v češtině Český finanční a účetní časopis, v češtině Český finanční a účetní časopis, - organizovat nebo podílet se na organizaci vědeckých konferencí z finančního účetnictví, z finančního účetnictví, z manažerského účetnictví z manažerského účetnictví z oceňování podniků. z oceňování podniků.

25 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ V ROCE 2006 Náklady (v tis. Kč) 20052006 Mzdy a platy 6.9447.034 Dohody o provedení práce 120 Povinné zákonné odvody 2.4312.471 Nákup materiálu, drobného majetku a zásob 145145 Nákup služeb 5555 Cestovní náhrady 437437 Náklady na mezinárodní spolupráci 3333 Náklady na zveřejnění výsledků 100100 Doplňkové režijní náklady 1.7921.792 CELKEM11.94912.067

26 1 ZÁKLADNÍ VÝZKUM 1.1 Základní výzkum ve finanční a účetní teorii 1.2 Teorie účetnictví jako objekt základního ekonomického výzkumu 1.3 Vybrané problémy Koncepčního rámce IAS/IFRS 1.4 Perspektivy základního výzkumu v manažerském účetnictví 1.5 Přístup k problematice vztahu zastoupení

27 2 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 1.5Přístup k problematice vztahu zastoupení 2.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy 2.1.1 Nástroje regulačního systému účetnictví v Evropě a jeho vývoj od roku 2005 2.1.2 Výzkum a vývoj v kontextu mezinárodní harmonizace 2.1.3 Vliv implementace euro na český účetní systém 2.1.4 Mezinár. účetní standard č. 2 – Zásoby a čes. účetní legislativa 2.1.5 Účetnictví malých a středních podniků v roce 2005 2.1.6 Nedostatky a možná řešení srovnatelnosti účetních informací vykazovaných podniky podle českých účetních předpisů 2.1.7 Vliv českých účetních standardů a jiných právních norem na finanční výkaznictví zdravotních pojišťoven 2.1.8 Alokace goodwillu prvkům vnitropodnikových struktur 2.1.9 Mezinárodní harmonizace v oblasti účetnictví v zemědělství 2.1.10 Vykaz. a oceň. emis. povolenek – důvody pro zrušení IFRIC 3 2.1.11 Přechod na Mezinár. standardy úč. výkaznictví – mýty a realita

28 2 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ 1.5Přístup k problematice vztahu zastoupení 2.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a české účetní standardy 2.2 Legislativní úprava auditorských služeb 2.3 Obecné koncepce pro účetnictví fúzí 2.4 Postavení a význam účetních jednotek veřejného sektoru 2.4.1 Územní samosprávné celky jako součást veřejného sektoru 2.4.2 Příspěvkové organizace jako součást veřejného sektoru 2.4.3 Nevýdělečné organizace jako součást veřejného sektoru 2.5 Informatizace v účetnictví 2.5.1 Počítačové řešení českých účetních závěrek na účetní závěrky podle IFRS 2.5.2 Rizika a možná řešení integrace účetních dat zahraniční pobočky české účetní jednotky 2.5.3 Kritéria výběru účetního programu pro malé a střední firmy 2.5.4 Rozvoj výuky IS/ICT v kontextu mezinárodních výukových standardů

29 3 MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ 1.5Přístup k problematice vztahu zastoupení 3.1 Duální vztah finančního a manažerského účetnictví 3.2 Nové přístupy zdokonalení rozpočtů (Beyond Budgeting) 3.3 Počítačová podpora manažerského rozhodování 3.4 Nové možnosti využití rozdílových metod v hodnotovém řízení 3.5 Manažerské hodnocení výkonnosti firem 3.6 Účelové členění nákladů a zjišťování vrcholového kritéria výkonnosti pro manažerské řízení 3.7 Charakteristiky účetních informací pro měření výkonnosti podniku 3.8 Nekvalitní výkony – účetní a daňové řešení

30 4 FINANCE A OCEŇOVÁNÍ PODNIK Ů 1.5Přístup k problematice vztahu zastoupení 4.1 Dlouhodobý finanční management 4.1.1 Interní zdroje a některé nové přístupy k fin. podnik. investic 4.1.2 Studie proveditelnosti u projektů Evropské unie 4.2 Krátkodobý finanční management 4.2.1 Stabilizace overnight úrokových sazeb pomocí repo tendrů ČNB 4.3 Finanční analýza a plánování 4.3.1 Využití ukazatele CFROI v hodnotovém řízení podniku 4.3.2 Měření firemní výkonnosti v systémech BSC a EFQM 4.4 Oceňování podniku a jeho majetku 4.4.1 Oceňování nehmotného majetku se zaměřením na ochrannou známku (Příprava čes. standardů pro oceňování nehm. majetku) 4.4.2 Základní přístupy k chápání podstaty goodwillu 4.4.3 Amortizační hodnota jako metoda pro oceň. slabých podniků 4.4.4 Rizik. prémie kap. trhu – otevřený problém výnos. oceňování 4.4.5 Stanovení diskontní úrokové míry při oceňování finan. institucí


Stáhnout ppt "OBHAJOBA PRVNÍHO ROKU ŘEŠENÍ VÝZKUMNÉHO ZÁMĚRU ROZVOJ FINANČNÍ A ÚČETNÍ TEORIE A JEJÍ APLIKACE V PRAXI Z INTERDISCIPLINÁRNÍHO HLEDISKA registrační číslo:"

Podobné prezentace


Reklamy Google