Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika  Didaktika účetnictví – speciální didaktika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika  Didaktika účetnictví – speciální didaktika."— Transkript prezentace:

1

2  Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika  Didaktika účetnictví – speciální didaktika

3  Obecná část Společné otázky výuky účetnictví, tj.:  cíle  obsah  metody a organizace vyučován í  Zvláštní část Didaktická analýza jednotlivých tematických celků, témat

4  Z čeho vycházejí a kde jsou stanoveny?  Dokumenty EU – zejména: White Paper on Education and Training, Teaching and Learning – Towards the Learning Society (tj. Bílá kniha – Vyučování a učení – cesta k učící se společnosti, 1996)  Dokumenty ČR – kurikulární dokumenty:  státní: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha (2001) a rámcové vzdělávací programy (RVP)  školní: školní vzdělávací programy (ŠVP)

5 Rámcové vzdělávací programy  školní vzdělávací programy  Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie  Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci- programy

6  Kompetence = souhrn schopností, znalostí, dovedností, postojů i hodnotové orientace, které jsou předpokladem nejen pro výkon určitých vymezených činností (pro výkon povolání), ale pro život člověka ve společnosti obecně.  Klíčové kompetence soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho život ve společnosti i pracovní uplatnění, jsou tedy univerzálně použitelné  Odborné kompetence soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání

7  kompetence k učení,  kompetence k řešení problémů,  komunikativní kompetence,  personální a sociální kompetence,  občanské kompetence a kulturní povědomí,  kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám,  matematické kompetence,  kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

8  aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti,  provádět typické podnikové činnosti,  efektivně hospodařit s finančními prostředky,  dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci,  usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb,  jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

9  schopnost učit se s porozuměním  schopnost analyzovat příčiny a souvislosti  schopnost vysvětlit a použít informace  schopnost inovace a změny  schopnost pracovat v týmu

10  „Mnoho pedagogů věří, že i naše moderní osnovy jsou příliš zaměřené na fakta a věnují velmi malou pozornost dovednostem, jež se tolik nezapomínají – například logickému uvažování.“ PETTY, G. Moderní vyučování, Praha : Portál 2004, str. 211  „Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných autorů hromady slov, frází, sentencí, nesmyslů všelijakých, a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum.“ KOMENSKÝ, J. A. (1592-1670), Didaktické spisy, Praha : SPN 1951

11  Viz RVP OA (list 16)  Viz RVP EL (list 16)  Hlavní cíl předmětu  Schopnost promýšlet souvislosti, příčiny, vliv na finanční situaci  rozvíjení ekonomického, účetního myšlení  Příprava pro praktickou činnost (mnohdy i řídící)  Schopnost pracovat s informacemi  Schopnost využívat výpočetní techniku

12  Jaké učivo vybrat?  Zásadní důraz na poznatky s obecnou, trvalou platností (tj. základní principy účetnictví)  Zaměření na současnou právní úpravu v ČR  Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP OA (ukázka: list 58, listy 50 – 55)  Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP EL (ukázka: list 56, listy 53 – 55)

13 Uspořádání v koncentrických okruzích Důvody:  Oddělení obecných základů od účtování podle platné právní úpravy  Návaznost na další ekonomické předměty (zejména na ekonomiku)  Přiměřenost učiva  Upevnění poznatků

14  Obecné základy účetnictví  Charakteristické rysy:  Názvy účtů bez čísel a částečně i bez vazby na platnou právní úpravu  Výběr základních účetních případů  Uspořádání učiva podle hlavních oblastí činnosti (nákup majetku, mzdy, prodej apod.)

15

16  Vytvoření hypotetického účtového rozvrhu na základě platné směrné účtové osnovy  Používání čísel i názvů účtů (větší důraz klást i zde na název)  Uspořádání podle účtových tříd

17  V pořadí podle čísel účtových tříd  V pořadí podle učebnice  Štohl (1, 0, 2, 3, 4, 5, 6)  Munzar a kol. (2,1,0,3,4,5,6)  V pořadí podle příčiny vzniku účetního případu (0,1,5,6,3,2,4)  Kombinace účtových tříd a oblastí činnosti

18  Školní vzdělávací programy  Viz ukázka  Učební plány  Viz ukázka  Tematické plány  Viz ukázka

19  Poznávací význam  Studenti získávají systematický pohled na stav a pohyb majetku podniku a jeho zdrojů, na zachycení hospodářských procesů  Studenti jsou vedeni k novému způsobu myšlení – systematičnost, schopnost spojovat ekonomická fakta  Výchovný význam  Formování morálních vlastností – poctivost, čestnost  Formování pracovních vlastností – přesnost, důslednost, svědomitost, soustavnost, pečlivost

20  Metody expoziční  Mluvená komunikace - popis, vysvětlování, výukový rozhovor, jednoduchá diskuse  Psaná komunikace - práce s učebnicí, s právními předpisy, poznámkové zápisy, pracovní listy, zápis na tabuli  Pozorování Schémata účtování, schéma skladby majetku a zdrojů atd., grafy Praxe, popř. exkurze

21  Fixační metody  Cvičení  Opakování  Kombinované metody (tj. kombinace s expozičními metodami)

22  Metody kontroly výsledků výuky ekonomických předmětů  Ústní zkoušky  Písemné zkoušky  Praktické zkoušky  Didaktické testy  Testy na počítači

23 1.Problémové otázky 2.Problémový výklad (vysvětlování, přednáška) 3.Problémový rozhovor 4.Aktivizující metody a)diskusní metody b)metody situační či případové c)inscenační metody d)didaktické hry

24 ffrontální vyučování sskupinové vyučování a kooperativní vyučování pprojektové vyučování ddomácí učební práce žáků ppraxe, exkurze


Stáhnout ppt " Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika  Didaktika účetnictví – speciální didaktika."

Podobné prezentace


Reklamy Google