Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507"— Transkript prezentace:

1 Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507

2 didaktika ekon. Předmětů a Didaktika účetnictví
Didaktika ekonomických předmětů – oborová didaktika Didaktika účetnictví – speciální didaktika

3 Struktura didaktiky účetnictví
Obecná část Společné otázky výuky účetnictví, tj.: cíle obsah metody a organizace vyučování Zvláštní část Didaktická analýza jednotlivých tematických celků, témat

4 Cíle ekonomického vzdělávání
Z čeho vycházejí a kde jsou stanoveny? Dokumenty EU – zejména: White Paper on Education and Training, Teaching and Learning – Towards the Learning Society (tj. Bílá kniha – Vyučování a učení – cesta k učící se společnosti, 1996) Dokumenty ČR – kurikulární dokumenty: státní: Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, Bílá kniha (2001) a rámcové vzdělávací programy (RVP) školní: školní vzdělávací programy (ŠVP)

5 Rámcové vzdělávací programy
Rámcové vzdělávací programy  školní vzdělávací programy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/02 Obchodní akademie Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání M/02 Ekonomické lyceum programy

6 Kompetence Kompetence = Klíčové kompetence Odborné kompetence
souhrn schopností, znalostí, dovedností, postojů i hodnotové orientace, které jsou předpokladem nejen pro výkon určitých vymezených činností (pro výkon povolání), ale pro život člověka ve společnosti obecně. Klíčové kompetence soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho život ve společnosti i pracovní uplatnění, jsou tedy univerzálně použitelné Odborné kompetence soubor odborných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot potřebných pro výkon daného povolání

7 Klíčové kompetence kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
komunikativní kompetence, personální a sociální kompetence, občanské kompetence a kulturní povědomí, kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, matematické kompetence, kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi.

8 Odborné kompetence aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, provádět typické podnikové činnosti, efektivně hospodařit s finančními prostředky, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

9 Schopnosti, které bychom měli u žáků pěstovat (shrnutí)
schopnost učit se s porozuměním schopnost analyzovat příčiny a souvislosti schopnost vysvětlit a použít informace schopnost inovace a změny schopnost pracovat v týmu

10 Jsou opravdu tyto cíle tak převratně nové?
„Mnoho pedagogů věří, že i naše moderní osnovy jsou příliš zaměřené na fakta a věnují velmi malou pozornost dovednostem, jež se tolik nezapomínají – například logickému uvažování.“ PETTY, G. Moderní vyučování, Praha : Portál 2004, str. 211 „Vyučovati mládež není přednášeti jim z rozličných autorů hromady slov, frází, sentencí, nesmyslů všelijakých, a tím je vycpávati, ale otevírati jim rozum.“ KOMENSKÝ, J. A. ( ), Didaktické spisy, Praha : SPN 1951

11 Profil absolventa  cíle předmětu účetnictví
Viz RVP OA (list 16) Viz RVP EL (list 16) Hlavní cíl předmětu Schopnost promýšlet souvislosti, příčiny, vliv na finanční situaci  rozvíjení ekonomického, účetního myšlení Příprava pro praktickou činnost (mnohdy i řídící) Schopnost pracovat s informacemi Schopnost využívat výpočetní techniku

12 Obsah předmětu účetnictví
Jaké učivo vybrat? Zásadní důraz na poznatky s obecnou, trvalou platností (tj. základní principy účetnictví) Zaměření na současnou právní úpravu v ČR Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP OA (ukázka: list 58, listy 50 – 55) Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání v RVP EL (ukázka: list 56, listy 53 – 55)

13 Uspořádání učiva Uspořádání v koncentrických okruzích Důvody:
Oddělení obecných základů od účtování podle platné právní úpravy Návaznost na další ekonomické předměty (zejména na ekonomiku) Přiměřenost učiva Upevnění poznatků

14 1. Koncentrický okruh Obecné základy účetnictví Charakteristické rysy:
Názvy účtů bez čísel a částečně i bez vazby na platnou právní úpravu Výběr základních účetních případů Uspořádání učiva podle hlavních oblastí činnosti (nákup majetku, mzdy, prodej apod.)

15 Zachycení koloběhu majetku v 1. koncentrickém okruhu

16 2. Koncentrický okruh Vytvoření hypotetického účtového rozvrhu na základě platné směrné účtové osnovy Používání čísel i názvů účtů (větší důraz klást i zde na název) Uspořádání podle účtových tříd

17 Možnosti uspořádání učiva ve 2. koncentrickém okruhu
V pořadí podle čísel účtových tříd V pořadí podle učebnice Štohl (1, 0, 2, 3, 4, 5, 6) Munzar a kol. (2,1,0,3,4,5,6) V pořadí podle příčiny vzniku účetního případu (0,1,5,6,3,2,4) Kombinace účtových tříd a oblastí činnosti

18 Učivo účetnictví ve Školních pedagogických dokumentech
Školní vzdělávací programy Viz ukázka Učební plány Tematické plány

19 Význam účetnictví pro přípravu absolventů OA
Poznávací význam Studenti získávají systematický pohled na stav a pohyb majetku podniku a jeho zdrojů, na zachycení hospodářských procesů Studenti jsou vedeni k novému způsobu myšlení – systematičnost, schopnost spojovat ekonomická fakta Výchovný význam Formování morálních vlastností – poctivost, čestnost Formování pracovních vlastností – přesnost, důslednost, svědomitost, soustavnost, pečlivost

20 Vyučovací metody v účetnictví
Metody expoziční Mluvená komunikace - popis, vysvětlování, výukový rozhovor, jednoduchá diskuse Psaná komunikace - práce s učebnicí, s právními předpisy, poznámkové zápisy, pracovní listy, zápis na tabuli Pozorování Schémata účtování, schéma skladby majetku a zdrojů atd., grafy Praxe, popř. exkurze

21 Vyučovací metody v účetnictví
Fixační metody Cvičení Opakování Kombinované metody (tj. kombinace s expozičními metodami)

22 Vyučovací metody v účetnictví
Metody kontroly výsledků výuky ekonomických předmětů Ústní zkoušky Písemné zkoušky Praktické zkoušky Didaktické testy Testy na počítači

23 Výukové metody koncepce problémového vyučování – možnosti využití v účetnictví
Problémové otázky Problémový výklad (vysvětlování, přednáška) Problémový rozhovor Aktivizující metody diskusní metody metody situační či případové inscenační metody didaktické hry

24 Organizační formy výuky – možnosti využití v účetnictví
frontální vyučování skupinové vyučování a kooperativní vyučování projektové vyučování domácí učební práce žáků praxe, exkurze


Stáhnout ppt "Obsah výchovně vzdělávací práce v účetnictví na OA a EL Kurs DEP 507"

Podobné prezentace


Reklamy Google