Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond v ČR Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond v ČR Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond v ČR Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Období 2000-2006, v ČR 2004-2006 Agenda 2000 (navržena 1997, schválena 1999– reforma politiky) – 3 cíle a 4 Iniciativy Společenství 1)1. Pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává 2)2. Hospodářská a společenská konverze oblastí, které čelí strukturálním obtížím (průmyslové, venkovské, městské, rybářské) 3)3. Adaptace a modernizace politiky a systémů vzdělávání, školení a zaměstnanosti Iniciativy Společenství – Urban, Equal, Leader+, Interreg III Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Období 2000-2006, resp. 2004-2006 Národní rozvojový plán ČR 2004-2006: globální cíl: udržitelný rozvoj založený na konkurenceschopnosti specifické cíle: 1.Vytvoření podmínek pro růst ekonomiky posilováním vnitřních faktorů 2.Zvýšení kvalifikační úrovně, konkurenceschopnosti a mobility pracovní síly při současném vyrovnávání dopadů růstu ekonomiky na znevýhodněné skupiny obyvatel 3.Přiblížení se standardům EU v oblasti životního prostředí 4.Vyvážený rozvoj regionů Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Cíle NRP měly být původně naplňovány prostřednictvím sektorových a regionálních operačních programů Velký počet programů + zkrácené období (vstup ČR do EU k 1.5.2004) → jednání s EK o RPS a omezení počtu OP Období 2004-2006 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 Období 2004-2006 Rámec podpory Společenství Forma smlouvy mezi ČR a EK o tom, kam bude směřovat podpora z SF EU Operační programy cíle 1 OP Infrastruktura (doprava + ŽP) OP Průmysl a podnikání OP Rozvoj lidských zdrojů (soc. + vzděl.) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství Společný regionální operační program (regiony + cestovní ruch) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 Období 2004-2006 Programy cíle 2 a 3 (Praha) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 Iniciativy Společenství INTERREG EQUAL Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Období 2004-2006 V období 2004-2006 se realizovalo 16 programů podpory fondů EU s celkovou alokací zhruba 80 mld. Kč. 2004—2006200420052006 Fond soudržnosti945,3316,9266,1362,3 Strukturální fondy1 584,40381,5528,9674 Cíl 1 (13 krajů)1 454,30339485,5629,8 Cíl 2 (Praha)71,323,323,824,2 Cíl 3 (Praha)58,819,219,620 Iniciativy Společenství100,828,632,140,1 Interreg68,72121,426,3 Equal32,17,610,713,8 Strukturální operace celkem2 630,50727827,11 076,30 Tabulka: mil. EUR (běžné ceny), Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 2004-2006 celkem 3 (+1) operační programy Evropského sociálního fondu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) z Cíle 1 byl realizován ve všech regionech ČR kromě Prahy (+ částečně SROP) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) byl realizován v regionech nespadajících pod Cíl 1, v České republice se proto týkal jen Prahy. Iniciativy Společenství byly řízeny přímo Evropskou komisí a byly zaměřeny na spolupráci subjektů napříč Evropskou unií. V rámci ESF se jednalo o Iniciativu Společenství EQUAL (CIP EQUAL).

9 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Globálním cílem bylo dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje. Horizontální témata - čtyři průřezové politiky celospolečenského významu, jejichž prostřednictvím mělo docházet k propojení všech specifických i globálních cílů napříč celým programem. rovné příležitosti, udržitelný rozvoj, informační společnost, podpora místním iniciativám.

10 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ

11 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Financování OP RLZ V období 2004-2006 byla žadatelům poskytnuta podpora až ve výši 422,43 mil EUR (ESF poskytlo 318,82 mil EUR a 103,61 mil EUR bylo spolufinancováno ze státního rozpočtu). Prioritní osy programu 1 - Aktivní politika zaměstnanosti1 - Aktivní politika zaměstnanosti – 32,4 % 2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí2 - Sociální integrace a rovnost příležitostí – 12,9 % 3 - Rozvoj celoživotního učení3 - Rozvoj celoživotního učení – 34 % 4 - Adaptabilita a podnikání4 - Adaptabilita a podnikání - 15,9 % 5 - Technická pomoc5 - Technická pomoc – 4,8 %

12 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ První specifický cíl: „Rozvoj pružného trhu práce, který přispívá ke snížení a prevenci nezaměstnanosti a zvýšení zaměstnatelnosti osob, jimž hrozí vyloučení z trhu práce ↓ Priorita 1: Aktivní politika zaměstnanosti Opatření 1.1: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání uchazečů a zájemců o zaměstnání Opatření 1.2: Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti

13 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Druhý specifický cíl: „Snížení počtu a podílu osob ohrožených sociální exkluzí prostřednictvím integrovaného přístupu a odstraňování bariér znesnadňujících účast na trhu práce, včetně diskriminace podle pohlaví“. ↓ Priorita 2: Sociální integrace a rovnost příležitostí Opatření 2.1: Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2: Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb

14 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Třetí specifický cíl: „Rozvoj celoživotního učení prostřednictvím zvyšování kvality nabídky vzdělávání z hlediska potřeb znalostní společnosti a prostřednictvím rozšiřování účasti všech subjektů v procesu vzdělávání“. ↓ Priorita 3: Rozvoj celoživotního učení Opatření 3.1: Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání Opatření 3.2: Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Opatření 3.3: Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

15 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Čtvrtý specifický cíl: „Rozvoj kvalifikované pracovní síly, konkurenceschopnosti podniků, rozšiřování nabídky pracovních příležitostí rozvojových odvětvích a posílení environmentálního přístupu“. ↓ Priorita 4: Adaptabilita a podnikání Opatření 4.1: Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2: Specifické vzdělávání

16 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Orgány řízení OP RLZ MPSV - Řídící orgán pro OP RLZ (V souladu s článkem 18 odst.2d Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bylo určeno Usnesením vlády ČR č.102/2002) MF - Platební orgán (V souladu s článkem 9 odst. o Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 bylo určeno Usnesením vlády ČR č.102/2002) Monitorovací výbor OP RLZ, sestavený na principu partnerství. (V souladu s článkem 35 odst.1 Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 byl vytvořen do 3 měsíců od rozhodnutí EK o poskytnutí prostředků na OP RLZ) Zprostředkující subjekty

17 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 OP RLZ Celková odpovědnost - MPSV jako Řídící orgán programu. Odpovědnost za implementaci opatření byla na základě písemné dohody s Řídícím orgánem delegována na jednotlivá partnerská ministerstva – navrhovatele příslušných opatření, nebo smluvně dohodnuta na základě projektů předkládaných Konečnými příjemci určenými Řídícím orgánem. Opatření OP RLZ – delegace odpovědnosti 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 3.3; 4.1 - MPSV 3.1; 3.2; - MŠMT 4.2 - MPO, MŽP, MMR 2.3 - NROS

18 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 SROP Společný regionální operační program (SROP)- souhrnný dokument zahrnující rozvojové priority sedmi regionů soudržnosti (celé území České republiky s výjimkou hl. města Prahy), v období 2004—2006 podporovány ze strukturálních fondů EU v rámci Cíle 1. SROP - především aktivity, jejichž realizace z hlediska platné české legislativy spadá do působnosti obcí nebo krajů. Určitou výjimku představuje priorita 4 - Rozvoj cestovního ruchu, kde vedle podpory aktivit majících místní či regionální charakter budou podporovány i aktivity, které mají horizontální či nadregionální charakter. Cílem SROP je především dosažení trvalého hospodářského růstu i růstu kvality života obyvatel regionů prostřednictvím nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst v regionálním i místním měřítku, na zlepšení kvality infrastruktury a životního prostředí, na všeobecný rozvoj lidských zdrojů a na prohlubování sociální integrace.

19

20 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 SROP - ESF Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionech Operační cíle opatření Snížení sociální izolace skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vylučováním. Reintegrace znevýhodněných skupin obyvatelstva do komunity a k pracovnímu uplatnění. Prevence kriminality a sociálně patologických jevů. Zmírnění sociálního znevýhodnění obyvatel v méně rozvinutých oblastech. Neinvestiční podpora orientovaná na: poskytovatele služeb, realizující podpůrné projekty pro různé sociálně ohrožené skupiny obyvatelstva. rozvoj občanské společnosti, vytváření komunitních plánů, spolupráci nestátních neziskových organizací a organizací zřizovaných státem, kraji či obcemi. vytváření rovných příležitostí pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva. 7,9 % celkové alokace SROP

21 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 SROP - ESF Opatření 3.3 Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů Operační cíle opatření: Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů. Posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. Podpora zaměřena na neinvestiční výdaje zahrnující zejména: podporu pořádání různých forem kurzů, seminářů, školení, workshopů, vydávání brožur a publikací, na poradenskou činnost, zavedení internetových stránek apod. 2,5 % celkové alokace SROP

22 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 JPD pro Cíl 3 RS (NUTS 2) hl. m. Praha pro období 2004-2006 Globální cíl JPD 3: efektivní trh práce založený na kvalifikované pracovní síle, konkurenceschopnosti zaměstnavatelů, využití výzkumně-vývojového potenciálu regionu, sociální integraci ohrožených skupin a rovnosti příležitostí při respektování zásad udržitelného rozvoje. specifické cíle: Rozvoj pružného trhu práce s důrazem na skupiny ohrožené na trhu práce, prevenci nezaměstnanosti, zvýšení zaměstnatelnosti a zamezení růstu dlouhodobé nezaměstnanosti. Sociální začleňování znevýhodněných skupin a rozvoj institucí a kvality služeb zaměřených na sociální integraci a na rovnost příležitostí pro ženy a muže na trhu práce. Rozvoj systému celoživotního učení, který bude připravovat kvalifikovanou a flexibilní pracovní sílu schopnou aplikovat princip udržitelného rozvoje. Zlepšení adaptability pražských organizací prostřednictvím zvyšování kvalifikace pracovníků, rozvoje a využití pražského inovačního potenciálu.

23 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 JPD 3 Praha Priorita 1Aktivní politika zaměstnanosti – 14 % Opatření 1.1Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti Priorita 2Sociální integrace a rovné příležitosti – 24 % Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Opatření 2.2 Sladění rodinného a pracovního života Opatření 2.3Globální grant – posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb Priorita 3 Rozvoj celoživotního učení – 29 % Opatření 3.1 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení s ohledem na potřeby trhu práce a ekonomiky znalostí Opatření 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání

24 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 JPD 3 Praha Priorita 4 Adaptabilita a podnikání – 26 % Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu Priorita 5 Technická pomoc – 5 % Opatření 5.1 Podpora řízení programu Opatření 5.2 Technické zabezpečení programu

25 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 JPD 3 Praha Priorita 4 Adaptabilita a podnikání – 26 % Opatření 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti Opatření 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Opatření 4.3 Rozvoj cestovního ruchu Priorita 5 Technická pomoc – 5 % Opatření 5.1 Podpora řízení programu Opatření 5.2 Technické zabezpečení programu

26 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 JPD 3 Praha Řídící orgán JPD - Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Platební orgán - Ministerstvo financí ČR Monitorovací výbor - ustaven podle principu partnerství na návrh řídícího orgánu do tří měsíce po schválení pomoci. Zprostředkující orgány: Správa služeb zaměstnanosti (MPSV) - priorita 1 a 2, Magistrát hl. m. Prahy - priority 2,3 a 4, Nadace na podporu rozvoje občanské společnosti pro globální grant v rámci priority 2. Technickou pomoc poskytoval Národní vzdělávací fond.

27 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 IS EQUAL Hlavní cíl Iniciativy Společenství EQUAL - přispívat k zajišťování rovného přístupu k zaměstnání prostřednictvím hledání a ověřování postupů potlačujících diskriminaci a nerovnost při práci a při hledání zaměstnání. EQUAL - součást strategie zaměstnanosti EK a pro členské země EU financována z ESF. Iniciativa EQUAL - podporovala na celém území EU mezinárodní spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce. Cíl - vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. mezinárodní partnerství a národní tematické sítě IS EQUAL

28 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 IS EQUAL Tematické oblasti EQUAL, z nichž prvních osm navazuje na pilíře Evropské strategie zaměstnanosti: 1.pilíř: ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce 2.pilíř: ROZVOJ PODNIKÁNÍ: Zlepšování podmínek a nástrojů pro rozvoj podnikání osob ze znevýhodněných skupin Posilování sociální ekonomiky (třetí sektor), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality pracovních míst 3.pilíř: PODPORA ADAPTABILITY Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií

29 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 IS EQUAL Tematické oblasti EQUAL – pokračování 4.pilíř: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI MUŽŮ A ŽEN: Slaďování rodinného a profesního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce SAMOSTATNÉ TÉMA: Pomoc žadatelům o azyl v přístupu na trh práce

30 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 IS EQUAL v ČR Globální cíl Programu IS EQUAL v ČR je zajištění prosazování inovativních nástrojů řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce. Specifické cíle Programu IS EQUAL (v souladu s tématy vyhlášenými EU): Zvýšení míry zapojení osob ze znevýhodněných skupin do fungování trhu práce. Zlepšení soužití majoritní společnosti a minorit. Rozvoj podnikatelských aktivit osob ze znevýhodněných skupin. Zvýšení kapacity třetího sektoru. Rozvoj jednotlivých prvků systému celoživotního učení zaměřených na znevýhodněné skupiny. Zdokonalení aplikace moderních technologií při řešení strukturálních změn. Rozvoj jednotlivých prvků systému umožňujícího bezproblémovou harmonizaci rodinného a pracovního života. Posílení principu rovnosti žen a mužů na trhu práce. Usnadnit přístup žadatelů o azyl, o jejichž žádosti nebude rozhodnuto do 1 roku, na trh práce v ČR. Zajištění řádné implementace II. kola Iniciativy Společenství EQUAL.

31 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 IS EQUAL v ČR Řídící orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Platební orgány: Ministerstvo financí České republiky

32 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Děkuji za pozornost. Dotazy ?


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond v ČR Jana Kouřilová Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google