Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Analýza a management rizika.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Analýza a management rizika."— Transkript prezentace:

1 prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Analýza a management rizika

2 © Jiří Fotr, 2009 1 TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Zrychlování změn, zvyšování počtu rizikových faktorů Častý přístup = ignorování rizika (převod rozhodování za rizika a nejistoty na rozhodování za jistoty) Velká důvěra v prognózy Neoprávněný optimismus (víra, že mohou vzniknout menší a krátkodobé problémy, ale ne nic vážného, co by mohlo ohrozit úspěch podniku) Sklon k přeceňování osobního vlivu na výsledky podniku (vynaložením dostatečného úsilí lze dosáhnout úspěchu) Manažerské iluze Ohrožuje se tím podnikatelská prosperita a mnohdy i přežití firmy

3 © Jiří Fotr, 2009 2 MANAGEMENT RIZIKA = systematický a koordinovaný způsob práce s rizikem a nejistotou uplatňovaný v rámci celé firmy a zahrnující všechny druhy rizik Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Identifikace rizik (faktorů rizika) a jejich sledování Stanovení významnosti rizik (faktorů rizika) Měření rizika Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Příprava a realizace opatření na snížení rizika (ošetření rizika) Monitorování a prověřování systému Reportování rizik a komunikace Proces managementu rizika 1 2 3 4 5 6

4 © Jiří Fotr, 2009 3 Fáze 2 až 4 – Analýza rizika Fáze 1, 5, 6 – Řízení rizika v užším slova smyslu Celý proces Má cyklický charakter s významnými zpětnými vazbami Má být procesem nepřetržitým a stále se zdokonalujícím Reportování rizik Příprava zpráv jak pro interní uživatele (představenstvo, dozorčí rada, výbor pro řízení rizik, aj.), tak i externí uživatele (např. banky, aj.) Monitorování a prověřování systému řízení rizika Udržování, resp. zdokonalování systému v závislosti na měnících se podmínkách, případných změnách strategických cílů organizace včetně cílů managementu rizika (významná úloha interního auditu)

5 © Jiří Fotr, 2009 4 VYMEZENÍ KONTEXTU A CÍLŮ MANAGEMENTU RIZIKA 1 Specifikace prostředí (externího i interního), ve kterém podnik funguje Stanovení cílů řízení rizik v závislosti na strategických cílech podniku (zajištění přežití podniku, udržení jeho prosperity, zvýšení tržní hodnoty) Určení rizikové kapacity (Risk capacity) podniku jako největší velikosti ztráty, kterou je podnik schopen přežít (v závislosti na velikosti a struktuře jeho kapitálu i schopnosti získat další zdroje financování) Stanovení přijatelného (tolerovaného) rizika (Risk appetite) jako takové výše ztráty, kterou je podnik ochoten přijmout v rámci své rizikové kapacity (v závislosti na postoji managementu k riziku a požadavcích a očekáváních stakeholderů)

6 © Jiří Fotr, 2009 5 IDENTIFIKACE RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA) = Časově nejnáročnější fáze managementu rizika. Vyžaduje zkušenosti, systematičnost, tvůrčí přístup a týmovou práci Podcenění investičních nákladů (zvláště pracovního kapitálu) vyplývající z prodloužení doby výstavby Nedosažení projektové výrobní kapacity Změny techniky a technologie (morální zastarání) Změny poptávky vedoucí k poklesu prodeje Změny prodejních cen produktů (služeb) a cen vstupů (suroviny, materiály, energie, mzdy aj.) Změny makroekonomické a hospodářské politiky (změny daňové soustavy, předpisů ochrany životního prostředí aj.) Změny mezinárodního ekonomického a politického okolí (ekonomická seskupení, politické konflikty a krize) Příklady rizik (faktorů rizika) 2

7 © Jiří Fotr, 2009 6 IDENTIFIKACI FAKTORŮ RIZIKA PODPORUJE: Dekompozice aktivit (např. projektu) a to dle fází (např. návrh, výstavba, testování, provoz) nebo dle aspektů (např. ekonomické, finanční, obchodní, právní, technické, aj.) Stanovení oblastí zranitelnosti, potenciálních problémů a možných poruch (např. poruchy elektrické, lidské, mechanické, aj.) Určení druhu, místa a rozsahu faktorů, ovlivňujících výsledky projektu či firmy, u kterých existuje nebezpečí nepříznivého vývoje Zpochybňování významných faktorů, považovaných na základě minulých zkušeností za jisté Využití výsledků postauditů projektů

8 © Jiří Fotr, 2009 7 Oblasti zranitelnosti (potenciální problémy) Proces realizace projektu Období fungování projektu Identifikace oblastí zranitelnosti (potenciálních problémů) ve fázi realizace Zranitelné jsou především oblasti, kde Problémy a obtíže vznikly při realizaci obdobných projektů v minulosti Existují napjaté termíny realizace Aktivity se realizují ve značné prostorové vzdálenosti Aktivity jsou pro firmu nové

9 © Jiří Fotr, 2009 8 NÁSTROJE IDENTIFIKACE Nápovědní listy (seznamy otázek, vycházejících z minulých zkušeností, které je si třeba položit) Kontrolní seznamy Týmové diskuze (brainstorming) Kauzální analýza (analýza příčin a následků) Kognitivní mapování

10 © Jiří Fotr, 2009 9 POŽADAVKY NA FÁZI IDENTIFIKACE RIZIK Měl by se na ní podílet co nejširší okruh pracovníků podniku včetně externích specialistů Jako podporu využít –Monitorovací systémy (sledování vývoje v určitých oblastech) –Systémy včasného varování, zajišťující sledování určitých rizik, obvykle vzhledem k agregovaným finančním ukazatelům a při překročení stanovených hranic (Trigger points) poskytují odpovědným subjektům signály (Trigger signals) o zvýšení úrovně rizika jako varování a upozornění na potřebnou reakci Výsledkem by měl být písemný seznam všech faktorů rizika (katalog, databáze rizik) Bariéry Neschopnost a neochota využít minulých zkušeností Nesprávně chápané vyhledávání faktorů rizika jako vnášení pesimismu do přípravy projektu Je třeba vytvořit takové prostředí, kde je možné vyjádřit své pochyby a obavy

11 © Jiří Fotr, 2009 10 STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ 3 Matice (grafy) hodnocení rizik Analýza citlivosti Matice (grafy) hodnocení rizik Významnost rizik (rizikových faktorů) se posuzuje na základě dvou aspektů: Pravděpodobnost výskytu rizika Intenzita negativního dopadu (při výskytu rizika) Stupnice hodnocení pravděpodobností a negativních dopadů Velice malá (ý) Malá (ý) Střední Vysoká (ý) Zvláště vysoká (ý)

12 © Jiří Fotr, 2009 11 PŘÍKLAD OHODNOCENÍ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ INVESTIČNÍHO PROJEKTU Stupeň Pravdě- podobnost (%) Prodloužení (měsíce) Zvýšení nákladů (%) Nesplnění cílů VM M S V ZV 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 <1 1-2 3-4 4-6 >6 <5 5-10 10-15 15-30 >30 Nevýznamného cíle Více nevýznamných cílů Významného cíle Více významných cílů Celkové selhání při plnění cílů Přiřazení hodnot závisí vždy na rozsahu projektu

13 © Jiří Fotr, 2009 12 Jednotlivého projektu Podniku jako celku Všechny faktory rizika, ovlivňující určitý dopad (dobu trvání projektu, investiční náklady, zisk, kvalitu produktu, goodwill, sociální dopady, aj.) Jediný zvolený faktor a všechny dopady tohoto faktoru Všechny faktory rizika a jejich souhrnný dopad na podnik (projekt, aktivity) Matice (grafy) hodnocení rizik se mohou týkat Matice (grafy) hodnocení rizik mohou zobrazovat

14 © Jiří Fotr, 2009 13 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO SPECIFICKÝ DOPAD A VŠECHNY FAKTORY RIZIKA ZVF 10 F7F7 VF2F2 F3F3 F8F8 SF6F6 MF 11 F 4, F 9 VMF5F5 F1F1 MSVZV Zvýšení IN Pravděpodobnost

15 © Jiří Fotr, 2009 14 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO VŠECHNY DOPADY A SPECIFICKÝ FAKTOR RIZIKA ZVČas VNáklady S MKvalita VM MSVZV Pravděpodobnost

16 © Jiří Fotr, 2009 15 GRAF HODNOCENÍ RIZIK PRO SOUHRNNÝ DOPAD A VŠECHNY FAKTORY RIZIKA Pravděpodobnost Intenzita negativního dopadu xF1xF1 xF8xF8 xF2xF2 xF6xF6 xF7xF7 xF3xF3 xF4xF4 xF5xF5 12345 1 2 3 4 5 Stupnice hodnocení pravděpodobností a negativních dopadů Velice malá (ý) Malá (ý) Střední Vysoká (ý) Zvláště vysoká (ý)

17 © Jiří Fotr, 2009 16 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ Stupeň Ohodnocení Pravděpodobnosti Dopadů Velice malý11 Malý22 Střední34 Vysoký48 Zvláště vysoký516 Hodnocení pravděpodobnosti: lineární stupnice Hodnocení dopadů: mocninná stupnice …

18 © Jiří Fotr, 2009 17 Hodnocení významnosti faktorů rizika z hlediska souhrnného dopadu H i = H ip * H id … ohodnocení významnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení pravděpodobnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení dopadu i-tého faktoru rizika H i H ip H id Ohodnocení dopadů Ohodnocení pravděpodobnosti 12345 16 32486480 8816243240 448121620 2246810 112345 12 = 3 * 4 10 = 5 * 2

19 © Jiří Fotr, 2009 18 HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI FAKTORŮ RIZIKA Z HLEDISKA JEDNOTLIVÝCH DOPADŮ H j i = H ip * H j id … ohodnocení významnosti i-tého faktoru rizika z hlediska j-tého dopadu … ohodnocení pravděpodobnosti i-tého faktoru rizika … ohodnocení významnosti j-tého dopadu i-tého faktoru rizika H j i H ip H j id

20 © Jiří Fotr, 2009 19 CELKOVÉ HODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI FAKTORŮ RIZIKA Z HLEDISKA VŠECH DOPADŮ Součet ohodnocení z hlediska jednotlivých dopadů H i = ∑ H j i j Rizikové faktory lze podle kvantitativního ohodnocení jejich významnosti: Uspořádat od nejvýznamnějšího faktoru po nejméně významný Rozčlenit do skupin podle významnosti Např. Skupina nejvýznamnějších faktorů: H > 30 Skupina středně významných faktorů 10 < H < 30 Skupina málo významných faktorů H < 10 1 2 3 Nedostatek přístupu Ohodnocení významnosti faktorů rizika je závislé na volbě stupnic hodnocení pravděpodobnosti a dopadů. Volba těchto stupnic je subjektivní

21 © Jiří Fotr, 2009 20 ANALÝZA CITLIVOSTI Základní forma: jednofaktorová analýza citlivosti Zjišťování dopadů izolovaných změn jednotlivých ovlivňujících faktorů na zvolené finanční kritérium Změny hodnot jednotlivých rizikových faktorů mají podobu: – pesimistických či optimistických hodnot (scénáře), – odchylek od plánovaných (nejpravděpodobnějších) hodnot určité velikosti (např. ± 10 %)

22 © Jiří Fotr, 2009 21 SCÉNÁŘOVÝ PŘÍSTUP Závislost ročního zisku z nového produktu na ovlivňujících faktorech Scénáře hodnot faktorů rizika Faktor rizikaJednotka Scénář PesimistickýNejpravděpodobnějšíOptimistický 1. Prodejetis. ks75100120 2. Prodejní cenaEuro/ks135150160 3. Měnový kurzKč/Euro232425 4.Norma spotřeby materiálukg/ks626058 5. Nákupní cena materiáluKč/kg464036 6. Fixní nákladymil. Kč857570

23 © Jiří Fotr, 2009 22 SCÉNÁŘOVÝ PŘÍSTUP Výsledky analýzy citlivosti Faktor rizika Hodnota faktoruPokles zisku NPA (mil. Kč)R (%) 1. Prodeje100753066,7 2. Prodejní cena1501353680 3. Měnový kurz24231533,3 4. Norma spotřeby materiálu 6062817,8 5. Nákupní cena materiálu 40463680 6. Fixní náklady75851022,2 Vysv.N…nejpravděpodobnější hodnota, P…pesimistický odhad, A…absolutní pokles ročního zisku (mil. Kč), R…relativní pokles ročního zisku (%).

24 © Jiří Fotr, 2009 23 SCÉNÁŘOVÝ PŘISTUP Přednost: respektování odlišné míry nejistoty ovlivňujících faktorů Nevýhoda: – nutnost sestavení scénářů – nejednoznačnost chápání pesimistického a optimistického scénáře

25 © Jiří Fotr, 2009 24 ODCHYLKY OD NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ HODNOTY Faktor rizika Hodnota faktoruPokles zisku NZA (mil. Kč)R (%) 1. Prodeje100901226,7 2. Prodejní cena1501353680 3. Měnový kurz2421,603680 4. Norma spotřeby. materiálu 60662453,3 5. Nákupní cena. materiálu 40442453,3 6. Fixní náklady7582,57,516,7 Vysv. Z…hodnota faktoru rizika snížená (zvýšená) o 10 % vzhledem k nejpravděpodobnější hodnotě, N, A, R…..již známé symboly Výsledky analýzy citlivosti

26 © Jiří Fotr, 2009 25 ODCHYLKY OD NEJPRAVDĚPODOBNĚJŠÍ HODNOTY Přednost: menší náročnost Nevýhoda: nerespektuje se odlišná míra nejistoty ovlivňujících faktorů Výstupy analýzy citlivosti: tabulkové a grafické (tornádo graf, spojnicový graf) Předpoklad: počítačová podpora (Crystal Ball, Stratex, Evalent)

27 © Jiří Fotr, 2009 26 TORNÁDO GRAF

28 © Jiří Fotr, 2009 27 SPOJNICOVÝ GRAF

29 © Jiří Fotr, 2009 28

30 © Jiří Fotr, 2009 29 ZÁKLADNÍ POJMY TEORIE PRAVDĚPODOBNOSTI A STATISTIKY Rozdělení pravděpodobnosti (spojité a diskrétní veličiny): – hustota pravděpodobnosti (pravděpodobnosti) – distribuční funkce (kumulované pravděpodobnosti) Statistické charakteristiky - Polohy: střední hodnota, medián, modus - Variability: rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient - Šikmosti: koeficient šikmosti <0Negativní vychýlení (rozdělení vychýlené doleva) >0Pozitivní vychýlení (rozdělení vychýlené doprava) <-1Výrazně negativní vychýlení >1Výrazně pozitivní vychýlení Rozdělení je přibližně symetrické - Špičatosti: koeficient špičatosti

31 © Jiří Fotr, 2009 30 Měření (stanovení velikosti) rizika A. Statistické charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient) B. Pravděpodobnost nedosažení (překročení) zvolené hodnoty kritéria C. Hodnota v riziku (Value at Risk – VaR) Předpoklad: znalost rozdělení pravděpodobnosti finančního kritéria 4

32 © Jiří Fotr, 2009 31 -10-50510152025 Hustota pravděpodobnosti Zisk (mil. Kč/rok)

33 © Jiří Fotr, 2009 32 -20020406080100120 Hustota pravděpodobnosti Zisk (mil. Kč/rok) A B

34 © Jiří Fotr, 2009 33 HODNOTA V RIZIKU (VaR) Zisk v riziku (Profit at Risk – PaR) Peněžní tok v riziku (Cash Flow at Risk – CFaR) Zisk v riziku lze vyjádřit: Absolutně obvykle jako taková hodnota ztráty, která bude překročena s pravděpodobností 5% (pětiprocentní percentil) PaR = -6,49 mil. Kč Relativně jako rozdíl střední, resp. plánované hodnoty zisku a absolutní hodnoty PaR PaR relativní = 9,2 – (-6,49) = 15,69 mil. Kč

35 © Jiří Fotr, 2009 34 STANOVENÍ ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI Simulace Monte Carlo Scénáře Kvalitativní scénáře: obvykle dlouhodobější vize vývoje vyjádřené v podobě slovních popisů. Cílem je rozšířit okruh myšlení. Kvantitativní scénáře: vzájemně konsistentní kombinace hodnot klíčových rizikových faktorů Postup tvorby: – výběr faktorů pro tvorbu scénářů (obvykle 2 až 3 nejvýznamnější faktory) – stanovení hodnot (úrovní) faktorů (spojité faktory nutno aproximovat diskrétními faktory) – vlastní tvorba scénářů a stanovení jejich pravděpodobností (tabulky, pravděpodobnostní stromy)

36 © Jiří Fotr, 2009 35 TABULKOVÉ ZOBRAZENÍ ScénářPravděpodobnost ( %) 1. Snížení prodejní ceny20 2. Zvýšení nákladů na reklamu a propagaci20 3. Současné snížení prodejní ceny a zvýšení nákladů na reklamu a propagaci 50 4. Žádná reakce10 Reakce konkurence na uvedení výrobku na trh

37 © Jiří Fotr, 2009 36 PRAVDĚPODOBNOSTNÍ STROM PROJEKTU NÁKUPNÍHO CENTRA 1 2 3 4 Pokles o 5% Stejné Pokles o 10% Stejné Marže 20% S5 S4 S3 S2 S1 Scénář Vstup konkurence Ne Ano Pokles marže 18% 15% Prodeje

38 © Jiří Fotr, 2009 37 0,36 SCÉNÁŘE PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ Z OBLASTI ENERGETIKY S6 S5 S4 S3 0,08 0,02 0,21 0,09 Změna ceny ropy 20% 0,8 Inflace 0% -5% 0,6 0,3 0,1 S2 S1 0,24 0,2 0,7 0,3 0,6 0,4 Scénář Pravděpodobnost 7% 5% 2,5% 1%

39 © Jiří Fotr, 2009 38 VÝBĚR RIZIKOVÝCH VARIANT

40 © Jiří Fotr, 2009 39 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (1/4) X2X2 X1X1 Hustota pravděpo- dobnosti Zisk Hustota pravděpo- dobnosti Zisk X1X1 X2X2

41 © Jiří Fotr, 2009 40 Hustota pravděpo- dobnosti Zisk X1X1 X2X2 Hustota pravděpo- dobnosti Zisk X1X1 X2X2 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (2/4)

42 © Jiří Fotr, 2009 41 E (X 2 ) ≥ E (X 1 )a současně D (X 2 ) < D (X 1 ) nebo D (X 2 ) E (X 1 ) pak X 2 › X 1 1 2 Rozhodovatel preferuje Varianty s vyšší očekávanou hodnotou před variantami s nižší očekávanou hodnotou Varianty s menším rizikem před variantami s vyšším rizikem PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (3/4) Jestliže

43 © Jiří Fotr, 2009 42 Varianta X1X2X3X4X5X1X2X3X4X5 Očekávaná hodnota Rozptyl Preferenční vztah 10 12 15 22 5543955439 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A ROZPTYLU (výnosové kritérium) (4/4)

44 © Jiří Fotr, 2009 43 Pravidlo (E, D) Efektivní projekty: X 1, X 2, X 3 Pravidlo (E, k) Efektivní projekty: X 2, X 3 ProjektEDσk X1X1 1025 5 0,5 X2X2 2228 5,29 0,24 X3X3 2560 7,75 0,31 X4X4 1685 9,22 1,74 PRAVIDLO OČEKÁVANÉ HODNOTY A VARIAČNÍHO KOEFICIENTU (výnosové kritérium) (4/5)

45 © Jiří Fotr, 2009 44 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (1/3) Předpoklad: Rozhodovatel preferuje rizikové varianty s vyšší očekávanou hodnotou výnosového kritéria před variantami s nižší očekávanou hodnotou Hustota pravdě- podobnosti Zisk X1X1 X2X2 Pravdě- podobnost Zisk X1X1 X2X2 1 0,5

46 © Jiří Fotr, 2009 45 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (2/3) Pravděpodobnost Zisk X1X1 X2X2 1 0,5 0,75 0,25 102030 40 50 P X (Z≤30) = 0,15 P X (Z>30) = 0,85 P X (Z≤30) = 0,60 P X (Z>30) = 0,40 2 2 1 1

47 © Jiří Fotr, 2009 46 PRVNÍ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE (3/3) Varianta X 2 je preferovaná před variantou X 1, jestliže hodnota distribuční funkce varianty X 2 pro libovolnou hodnotu daného kritéria hodnocení (výnosového typu) je menší, resp. rovna odpovídající hodnotě distribuční funkce varianty X 1 Pravděpodobnost překročení libovolné hodnoty kritéria variantou X 2 je větší než variantou X 1 P (z>K) = 1 – P (z≤K) P 2 (z≤K) ≤ P 1 (z≤K) P 2 (z>K) ≥ P 1 (z>K)

48 © Jiří Fotr, 2009 47 DRUHÉ PRAVIDLO STOCHASTICKÉ DOMINANCE Předpoklad: Rozhodovatel má averzi k riziku Výhoda pravidel stochastické dominance: lze je uplatnit bez ohledu na tvar rozdělení pravděpodobnosti kritéria hodnocení Pravděpodobnost Zisk X1X1 X2X2 + - + Z1Z1 Z2Z2

49 © Jiří Fotr, 2009 48 VÝSLEDEK UPLETNĚNÍ PRAVIDEL RZOHODOVÁNÍ ZA RIZIKA Stanovení efektivního souboru variant (projektů) vyloučením dominovaných variant (projektů)

50 © Jiří Fotr, 2009 49 HODNOCENÍ RIZIKA A ROZHODOVÁNÍ O RIZIKU 5 Náplní je: Posuzování přijatelnosti rizika vzhledem k rizikové toleranci, tj. výši rizika, kterou je podnik ochoten akceptovat V případě nepřijatelnosti rizika rozhodnutí o tom, zda se riziku vyhnout (Risk avoidance), či jak jej snížit (Risk mitigation) Některá rizika jsou nevyhnutelná Retence (zadržení) rizika Vyhnutí se riziku Volba strategie snížení rizika Přijatelné riziko Nepřijatelné riziko Hodnocení rizika Výsledky předchozích fází managementu rizika

51 © Jiří Fotr, 2009 50 STRATEGIE (ZPŮSOBY) SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (1/2) Eliminace, resp. oslabení příčin vzniku rizika (prevence rizika, ofenzivní přístupy) Snižování negativních dopadů rizika (defenzivní přístupy) Transfer rizika, tj. jeho přesun na jiné subjekty (pojišťovnu, dodavatele, odběratele, aj.) Neošetřené riziko: brutto riziko, inherentní riziko Reziduální (netto, zbytkové) riziko: snížené riziko po realizaci určitých opatření na snížení rizika

52 © Jiří Fotr, 2009 51 Při rozhodování o způsobech snížení rizika je třeba respektovat: Opatření by neměla být orientována převážně na jednotlivá rizika, ale respektovat celý soubor (portfolio) identifikovaných rizik s uvažováním jejich vzájemných vazeb Každé opatření na snížení rizika vyvolá určité náklady, takže je třeba posuzovat nejen míru snížení rizika, ale i náklady spojené s tímto opatřením Obvykle nejde proto o minimalizaci rizika, ale o jeho snížení na ekonomicky účelnou míru, tj. jde o určitou optimalizaci rizika Určitá opatření na snížení rizika oslabují některá, tzv. primární rizika, ale současně vyvolávají jiná, tzv. sekundární rizika. Vzhledem k tomu je třeba při přípravě a volbě opatření na redukci primárních rizik identifikovat a hodnotit vyvolaná sekundární rizika a zvažovat opatření na jejich zmírnění Možná opatření mohou být vzájemně závislá, tj. je třeba uplatňovat při jejich výběru a realizaci systémový přístup STRATEGIE (ZPŮSOBY) SNIŽOVÁNÍ RIZIKA (2/2)


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Jiří Fotr, CSc. Analýza a management rizika."

Podobné prezentace


Reklamy Google