Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití prostředků EU pro podporu rozvoje podnikání a investice Ing. Vít Šumpela.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití prostředků EU pro podporu rozvoje podnikání a investice Ing. Vít Šumpela."— Transkript prezentace:

1 Využití prostředků EU pro podporu rozvoje podnikání a investice Ing. Vít Šumpela

2 Obsah Kontext NSRR a souvislosti Stav realizace – OPPI – OP VAVPI Budoucnost

3 Podpora podnikání – koncepce Neexistuje jednotná strategie/koncepce Podpora podnikání napříč resorty (ale zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu) zlepšování podnikatelské prostředí dotační tituly (dle sektorů/území apod.) Ministerstvo průmyslu a obchodu »Malé a střední podniky, průmyslové zóny, technologická centra… Ministerstvo zemědělství »Zemědělství, rozvoj venkova… Ministerstvo pro místní rozvoj »Cestovní ruch kraje »Středočeský Fond cestovního ruchu a podpory podnikání apod. 3

4 Kohezní politika 4 Evropská unie prostřednictvím kohezní politiky usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je zmírnit rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU. Fondy EU - hlavní nástroj kohezní politiky: Strukturální fondy:Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) Evropský sociální fond (ESF) Fond soudržnosti (CF/FS) ČR – Národní strategický referenční rámec (NSRR) základní programový a strategický dokument kohezní politiky v ČR navazuje na Národní rozvojový plán cíle, priority a opatření kohezní politiky + systém implementace

5 Národní strategický referenční rámec 5 5 Cíl 1 NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika Cíl 1 NSRR Konkurenceschopná česká ekonomika Cíl 2 NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Cíl 2 NSRR Otevřená, flexibilní a soudržná společnost Cíl 3 NSRR Atraktivní prostředí Cíl 3 NSRR Atraktivní prostředí Cíl 4 NSRR Vyvážený rozvoj území Cíl 4 NSRR Vyvážený rozvoj území OP Podnikání a inovace (MPO) OP Podnikání a inovace (MPO) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Výzkum a vývoj pro inovace (MŠMT) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (MPSV) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT) OP Praha Adaptabilita (hl.m. Praha) OP Praha Adaptabilita (hl.m. Praha) OP Doprava (MD) OP Doprava (MD) OP Životní prostředí (MŽP) OP Životní prostředí (MŽP) 7 x regionální OP (Regionální rady) 7 x regionální OP (Regionální rady) OP Praha Konkurenceschopnost (hl.m. Praha) OP Praha Konkurenceschopnost (hl.m. Praha) Integrovaný OP (MMR) Integrovaný OP (MMR)

6 „Posilování konkurenceschopnosti podnikatelského sektoru zvyšováním jeho produktivity a urychlením udržitelného hospodářského růstu založeného na systematicky rozvíjeném inovačním potenciálu silné a progresivně strukturované české ekonomiky, generující robustní a udržitelný ekonomický růst.“ Cíl: posílení a zvýšení efektivnosti kapacit v oblasti V&V a pro tvorbu inovací, soustavné zvyšování podílu znalostní ekonomiky v národním hospodářství. Zaměření klíčových intervencí: bude podporován rozvoj kapacit V&V pro posílení inovací v regionech, tj. adaptace a rozvoj veřejných kapacit V&V, cílem je usnadnit spolupráci s domácí i zahraniční podnikatelskou sférou, která se zaměří na vytvoření podmínek pro rozvoj aplikovaného výzkumu a posílení inovačního procesu. Naplňován pomocí třech základních aktivit: konkurenceschopnost českých podniků rozvoj kapacit výzkumu a vývoje pro posílení inovací rozvoj cestovního ruchu, včetně rozvoje kulturního dědictví Cíl 1 - Konkurenceschopná česká ekonomika

7 OP Podnikání a inovace Cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikání (zejména) prostřednictvím inovací Podporované aktivity: Vznik a rozvoj firem, úspory energie a obnovitelné zdroje, inovace, platformy spolupráce, školící střediska, infrastruktura pro podnikání, poradenství (celý OP) Typ žadatele: Podnikatelé (zejména malé a střední podniky), sdružení podnikatelů, výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce a další Formy podpory: dotace, úvěry, záruky, vstup rizikového kapitálu Objem prostředků: cca 88 mld. Kč Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu; www.mpo-oppi.czwww.mpo-oppi.cz 7

8 Další operační programy ERDF/regionální úroveň Regionální OP (7x; mírné odlišnosti) Cíl OP: zvýšení konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů pro investory Podporované aktivity: Budování a modernizace infrastruktury cestovního ruchu Typ žadatele: Malé a střední podniky Formy podpory: dotaceŘídící orgán: Úřady regionálních rad NUTS II OP Praha - Konkurenceschopnost Cíl OP: zvýšení konkurenceschopnosti Prahy Podporované aktivity: Inovace, klastry, spolupráce (oblasti podpory 3.1,3.3) Typ žadatele: Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky), profesní a zájmová sdružení a další Formy podpory: dotace Řídící orgán: hl.m.Praha; www.prahafondy.euwww.prahafondy.eu 8

9 Další operační programy ESF OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl OP: zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti Podporované aktivity: Zvýšení adaptability zaměstnanců (rekvalifikace apod.), podpora sociálního podnikání (oblasti podpory 1.1 a 3.1) Typ žadatele: zaměstnavatelé, podnikatelská a profesní sdružení, vzdělávací a poradenské instituce Formy podpory: dotace Řídící orgán: MPSV; www.esfcr.czwww.esfcr.cz OP Praha - Adaptabilita Cíl OP: zvýšení zaměstnanosti v Praze Podporované aktivity: Zvýšení adaptability zaměstnanců (oblasti podpory 1.1,2.1) Typ žadatele: Podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení a další Formy podpory: dotace Řídící orgán: hl.m.Praha; www.prahafondy.euwww.prahafondy.eu 9

10 Další operační programy ERDF/ČR mimo Prahu Integrovaný OP Cíl OP: zefektivnění fungování veřejné správy a služeb s cílem podpořit socioekonomický růst a zvýšit kvalitu života Podporované aktivity: investiční podpora při prosazování a realizaci nástrojů sociální ekonomiky (oblast podpory 3.1) Typ žadatele: podnikatelé, včetně OSVČ Formy podpory: dotace Řídící orgán: MMR; http://www.strukturalni-fondy.cz/iophttp://www.strukturalni-fondy.cz/iop Pozn.: Informace o otevřených výzvách všech OP, včetně informace o výši alokace a typu oprávněných žadatelů najdete zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/Stav-cerpani/Prehled-otevrenych-vyzev 10

11

12 Stav plnění limitu čerpání v roce 2012

13 Územní aspekt čerpání

14 Podnikání a inovace KódNázev indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemce Závazek příjemce v % Dosažená hodnota 110100 Počet podpořených projektů v oblasti výzkumu a technologický vývoj (RTD), inovace Počet0,01 750,01 247,071,2502,0 120210Počet podpořených projektů inovací a patentůPočet0,01 200,0988,082,3386,0 130100Vynálezy a udělené patenty - počet přihlášekPočet0,0450,0530,0117,8166,0 382135 Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací Počet0,02 800,02 429,086,8942,0 Finanční závazek: 18 259,7 mil. Kč. (78,6 % alokace prioritní osy) KódNázev indikátoru Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hodnota Závazek příjemce Dosažená hodnota 070100 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci v MSP – celkem Počet míst0,026 500,06 734,1 110200 Počet projektů na kooperaci mezi podniky a výzkumnými institucemi Počet projektů 0,0450,088,07,0 380210Počet nově založených firemPočet firem0,0450,0177,0 382161 Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky Počet firem0,0500,06,0

15

16 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV dle typu centra VaV - 3 736 nových pracovních míst Rozvoj kapacit VaV pro posílení inovací - VaV centra Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity dle typu centra VaV - 195 557,0 m 2 Alokace: Regionální VaV centra - 46,5 % x Evropská centra excelence - 53,5 %

17

18 Dosavadní vývoj socioekonomického prostředí ČR potvrzuje správnost obsahového nastavení strategických cílů a jejich priorit v rámci NSRR. Pozitivní změny např. v oblasti rozvoje informační společnosti, vzdělávání, dlouhodobé nezaměstnanosti. Spíše stagnace např. v oblasti konkurenceschopnosti domácího podnikatelského sektoru, výzkumu a vývoje, kvality dopravní infrastruktury, veřejné správy. Změny ve vývoji socioekonomických podmínek neměly natolik významné dopady, které by vyžadovaly zásahy do nastavení strategických cílů NSRR Strategické cíle a priority stanovené v NSRR jsou platné i pro druhou polovinu programového období. Důraz na podporu oblastí, které mají klíčový význam pro udržitelný rozvoj ČR, nicméně dosud vykazují spíše stagnující vývoj. Ověření aktuálnosti cílů NSRR vzhledem k vnějším vlivům

19 Podpora inovací po roce 2013 Evropa 2020 Národní rozvojové priority

20 Jádrem strategie Evropa 2020 by měly být podle Komise tři priority: inteligentní růst zahrnující rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích, udržitelný růst zahrnující podporu konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiky méně náročné na zdroje, růst podporující začlenění, který má spočívat v rozvoji ekonomiky s vysokou zaměstnaností, „jež se bude vyznačovat hospodářskou, sociální a územní soudržností". V rámci těchto priorit Komise navrhuje pět „měřitelných cílů", jedním z těchto cílů je také oblast výzkumu, vývoje a inovací: cílem je zvýšení investic do výzkumu a vývoje na 3 % HDP Evropské unie (kombinace veřejných a soukromých zdrojů) a zároveň vytvoření „ukazatele, který by intenzitu výzkumu, vývoje a inovací odrážel". Strategie „Evropa 2020“

21 Na základě usnesení vlády ze dne 31. srpna 2011 č. 650 má MMR mandát: rozpracovat národní rozvojové priority do úrovně vymezení budoucích operačních programů (s příslušnými resorty a MKS) – do dubna 2012, připravit a vyjednat Smlouvu o partnerství (která bude obsahovat operační programy) – průběžně, koordinovat přípravu budoucích programových dokumentů - průběžně. Národní rozvojové priority: 1.Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky 2.Rozvoj páteřní infrastruktury 3.Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy 4.Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví 5.Integrovaný rozvoj území Národní rozvojové priority po roce 2013

22 Cíl: Podpora hospodářského růstu ČR, založená na pilířích znalostní ekonomiky (inovace-vzdělávání-výzkum), rozvoji podnikatelských aktivit a kvalifikované a flexibilní pracovní síle. Tematické oblasti priority: Podpora podnikání Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky Zvyšování kvality vzdělávání Priorita „Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky“

23 ČR je charakterizována nízkou poptávkou soukromého sektoru po inovacích. Inovace ve výrobě a službách málo navazují na výsledky vědeckého výzkumu. ČR se však může chlubit poměrně vysokými investičními výdaji veřejného sektoru do výzkumu a také nemalým počtem kvalitních pracovišť vědy a výzkumu. Podporovaná opatření by měla proto směřovat k lepší komercionalizaci výsledků vědy, výzkumu, vývoje a inovací, užší spolupráci firem, vysokých škol, výzkumných institucí s veřejnými institucemi. Důraz bude kladen na efektivní využívání a rozvoj nově vybudovaných center výzkumu a vývoje. Zásadní problém byl identifikován také ve špatném řízení výzkumu a vývoje financovaného z veřejných prostředků. Je třeba posílit a zkvalitnit manažerské řízení výzkumných organizací a zkvalitnit programy výzkumných organizací. Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje

24 Děkuji za pozornost! 24


Stáhnout ppt "Využití prostředků EU pro podporu rozvoje podnikání a investice Ing. Vít Šumpela."

Podobné prezentace


Reklamy Google