Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

e-business, e-commerce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "e-business, e-commerce"— Transkript prezentace:

1 e-business, e-commerce
KIP - PEPR e-business, e-commerce

2 e Business v řízení firmy
tři hlavní etapy vývoje: 1. užití interních zdrojů, snižování nákladů, zvyšování efektivity řídících a obchodních procesů - spojené s implementacemi ERP, BI, BPR 2. interorganizační systémy založené na elektronické výměně dat mezi ekonomickými subjekty - EDI; 1:1 3. vytváření společných elektronických obchodních komunit - M:N

3 Aplikace elektronické podnikání (e-Business) v nejrůznějších formách, jako je elektronické zásobováni (e- procurement), elektronická tržiště (e Marketplace) a elektronický obchod (e-Commerce) řízení dodavatelských řetězců s vazbou na metody progresivního plánování a rozvrhování (SCM) řízení vztahů se zákazníky (CRM) a jeho další modifikace

4 Vztahy aplikací v řízení externích vztahů firmy

5 Základní vztahy v elektronickém podnikání

6 Typy obchodních vztahů - B2x
výměna strukturovaných dat Business-to-Business (B2B) - (objednávky, potvrzení, faktury,..), Business-to-Reseller (B2R) - Business-to-Government (B2G) - finanční úřady, pojištění, orgány místní správy, ...) webové aplikace Business-to-Customer (B2C) -, virtuálními obchody na Internetu apod. Business-to-Employee (B2E) - interní webové aplikací, intranet.

7 EDI - Electronic Data Interchange
Elektronická výměna dat Cíle: Výměna dat s obchodními aj. partnery, zjednodušení a zrychlení postupů Strukturování dat na základě mezinárodních standardů Nároky: Připojení IS do veřejných sítí a zajištění přístupů k jejich službám Sladění pravidel mezi partnery Kritické faktory úspěchu: Výběr obchodních partnerů Tlak na potřebu těchto úloh (např. EDI jako nezbytná podmínka pro získání zajímavé dlouhodobé zakázky)

8 EDI - standardy a přínosy
Standardy: UN/EDIFACT (mezinárodní), ANSI X12 (US, Kanada) XML/EDI (eXtensible Markup Language), XSL (eXtensible Stylesheet Language) Přínosy: Eliminace chyb při vkládání dat Zrychlení přenosu dat, snížení nákladů na archivaci dokumentů Podpora procesů „Just-In-Time“ Rozšíření okruhu zákazníků Posílení vztahů se stávajícími partnery

9 Hierarchické úrovně obchodní dokumentace
Datový prvek - základní údaje obsažené v dokumentu (identifikace, název zboží, …) Segment - logické seskupení datových prvků do vyššího celku (popis zboží, adresa zákazníka, …) Zpráva - zajištění obchodní funkce ( fakturace, zaslání objednávky, …) Funkční skupina - souhrn všech zpráv stejného typu, např. všech objednávek podniku "Výměna" (Interchange) - základní jednotka, „obálka“ komunikace, obsahuje logickou strukturu zpráv a funkčních skupin.

10 Standardy EDI podle regionů: podle odvětví
kontinentální (např. ODETTE pro Evropu), světové (např. EDIFACT - celosvětově, ANSI X.12 - USA, Kanada, Austrálie). podle odvětví odvětvové (např. ODETTE), meziodvětvové (např. EDIFACT, ANSI X.12).

11 Služby e-commerce inzerce a speciální nabídky zboží,
elektronické katalogy nabízeného zboží a s nimi spojené vyhledávací služby (např. u knih podle autorů, názvů publikací, roku vydání apod.), presentace nabízeného zboží fotografiemi nebo různými vizualizačními prostředky, další specifikací všech potřebných parametrů a jejich variant (barva, úpravy povrchu,..), případně poskytování detailní dokumentace produktů,

12 Služby e-commerce poskytování odpovědí na dotazy zákazníka a řešení jeho problémů cestou elektronické pošty, diskusních skupin nebo nabídkou odpovědí na tzv. časté dotazy (FAQ - frequently asked questions), výběr a uložení zboží podle nabídky do virtuálního nákupního košíku, případně rezervace různých služeb (ubytování, letenek apod.), platby elektronickou cestou pomocí kreditních karet, elektronických šeků, digitální hotovostí nebo tzv. mikroplatbami.

13 Přínosy e-commerce zvýšení výnosů nabídkou nových produktů a služeb - individualizované nabídky, automatická tvorba cen, elektronické služby dostupné 365 x 7 x 24, možnosti využití nových komunikačních kanálů a proniknutí na nové trhy, lepší a efektivnější kontakty se zákazníky, snížení nákladů - nákladů na prodej a marketing (distribučních a skladovacích nákladů, aplikacemi samoobslužného prodeje), režijních nákladů (snížení doby obchodních transakcí, vyhledávání dodavatelů),

14 Přínosy e-commerce lepší využití zdrojů (vyšší obrátka zásob, snížení skladovacích a prodejních prostor), vyšší kvalitu obchodu - celkově kvalitnější služby zákazníkům, kvalitnější plánování poptávky, řízení objednávek, kvalitnější řízení celého dodavatelského řetězce, kvalitní podmínky pro působení v globálním, resp. celosvětovém měřítku, průzkumy spokojenosti zákazníků, shromažďování údajů pro další analytické operace, např. v rámci aplikací CRM, pro plánování výroby, pro řízení sortimentu apod.

15 e-commerce - příklady Prodej knih, CD, … www.amazon.com
rezervace nejrůznějších služeb: ubytování v hotelích, rezervace a nákup jízdenek, vstupenek apod. kritická místa: provázání vlastního elektronického prodeje a navazujících logistických služeb

16 e-commerce - motivace Gartner Group, 2000
73% - pohodlnější způsob nákupu, 55% - lepší přehled a snadná orientace v nabízeném sortimentu, 40% - komunikace přes Internet s prodejcem je výhodnější, než jakýkoli jiný komunikační kanál (telefon, fax,..), 38% - výhodnější cena.

17 e-commerce - úspěšnost
1. letenky, 2. cestovní služby, 3. PC software, 4. knihy, CD, videa, 5. vstupenky na různé kulturní, sportovní a společenské akce 6. konfekce, 7. potraviny a nápoje 8. investice, 9. automobily.

18 B2B vs. B2C 2000: podíl obchodů B2B z celkového objemu elektronického obchodování 210 mld. USD 80% 2004: odhad již 88% z celkového objemu mld. USD

19 e-Procurement nalezení, zakoupení a dodání produktu od dodavatele do místa jeho využití u kupujícího. identifikaci a vyhodnocení dodavatelů, výběr specifických produktů podávání objednávek dodání produktu včetně platby řešení řady problémů, které mohou nastat po dodání produktu/služby, jako např. pozdní dodání, dodání nesprávného množství, nesprávného produktu monitorování průběhu zásobovací transakce, vytvoření a řízení vztahu s dodavateli.

20 e-katalog Přínosy e-katalogu: Multi-dodavatelský katalog:
interaktivnost, zjednodušené vyhledávání, aktuálnost, dosažitelná s řádově nižšími náklady. Multi-dodavatelský katalog: obsahuje pouze kupujícím schválené položky personalizace e-katalogu (pro objednání se zobrazují pouze ty produkty, pro jejichž nákup je konkrétní uživatel autorizován).

21 Význam zásobování nepřímými produkty
celkové náklady na nepřímé produkty/služby často jsou největší nákladovou položkou, celkové náklady na zásobování a zejména náklady na nepřímé prostředky jsou závislé na odvětví, v němž daný podnik působí, průměrný výrobní podnik vynaloží 57% příjmů na zásobování, z toho 39% na přímé produkty a 61 % na nepřímé produkty/služby, orgány samosprávy (státní a místní) vynaloží na zásobování pouze 14% rozpočtu, avšak 95% z této částky jde na nepřímé produkty,

22 Význam zásobování nepřímými produkty
v závislosti na odvětví jde z celkových nákladů na zásobování 61 až 95% na nepřímé produkty / služby. u typického podniku Fortune 500 je 54% nákladů na nepřímé prostředky vynaloženo na služby - zejména on-line zajištění služebních cest. On-line zajištění cest prostřednictvím Internetu výrazně snižuje transakční náklady proti tradičnímu zajišťování prostřednictvím psaných objednávek, telefonu apod., v Global 2000 podnicích jde v průměru 37% celkových nákladů na zásobování nepřímými produkty / službami

23 Význam snížení nákladů na zásobování
Implementace e-zásobování vede typicky k úspoře minimálně 5% nákladů na nepřímé produkty / služby. ROA = (Příjmy/výnosy - náklady)/zdroje. Zvýšíme-li příjem o X Kč, musíme za účelem určení čistého přínosu k zisku od této částky odečíst náklady na výrobu produktů (vyrobených "navíc"), dále pak náklady na jeho prodej a marketing. Uspoříme-li na nákladech, jde celá tato částka do čistého zisku. 1 Kč ušetřená na nákladech odpovídá Kč ve zvýšení příjmu. 1 Kč sníženi nákladu má tedy násobný efekt než 1 Kč zvýšení obratu. 5% snížení nákladů odpovídá tedy 25 až 30% zvýšení obratu.

24 Cíle a přínosy e-zásobování
Přiznat e-zásobování v rámci podniku strategický význam, Zajistit přístup všech zaměstnanců k celopodnikově řízeným a koordinovaným postupům TR zásobování, Dosáhnout toho, aby zaměstnanci mohli provádět TR zásobování "samoobsluhou" z vlastního pracoviště, typicky s využitím Web prohlížeče, Zajistit dalších ekonomické přínosy, např. snížení nákladů na zpracování objednávky, zkrácení doby cyklu, Zajistit integraci a funkční návaznosti IS jak u kupujícího, tak i u dodavatelů.

25 Metriky zásobování doba cyklu - doba od zjištění potřeby produktu do okamžiku splnění této potřeby, tj. doby, kdy jej koncový uživatel může začít používat, transakční náklady kupujícího - zahrnují celkové náklady, které se vztahují k zajištění dodávky, frekvence chyb - četnost chyb v procesu plnění potřeby produktu, objem skladových zásob kupujícího - rozsah a finanční objem, jednotková nákupní cena produktu.

26 Transakční zásobování (TR)
TR zásobování nepřímými prostředky lze řešit: 1. manuálně - nízký stupeň automatizace, dílčí automatizace některých procesů, 2. ERP- vzhledem k relativně složité obsluze jsou požadavky do systému vkládány specializovanými pracovníky, nákupčími, 3. TR e-zásobování, 4. nákup dle e-katalogu.

27 Přínosy TR e-zásobování
zkrácení doby cyklu, snížení transakčních nákladů od vzniku potřeby do jejího splnění, tj. včetně nákladů na schválení, zpracování/vyřízení objednávky atd. - dosahuje až o 25% , snížení frekvence chyb v objednávkách, vyloučení chyb vzniklých nesprávnou specifikací sestavy produktu, snížení objemu zásob, možnost využít i dodavatelem řízené zásobování (VMI - Vendor Managed Inventory), snížení cen nakupovaných produktů / služeb: standardizací produktů a výběrem dodavatelů, vzájemnou konkurencí dodavatelů, sdružováním nákupů na straně kupujícího, možnost snížení ceny ze strany prodávajícího, a to proto, že má (díky integraci s kupujícím) nižší transakční náklady

28 Přínosy TR e-zásobování
redukce (až vyloučení) neautorizovaných nákupů, včetně nákupů od neschválených dodavatelů, zvýšená kontrola celé oblasti zásobování v podniku, provázání zásobování s navazujícími oblastmi podniku (integrací s příslušnými moduly ERP), na základě analýzy informací o dílčích nákupech se pak realizuje: stanovení výdajů pro jednotlivé útvary podniku, pracovníky, projekty, hodnocení jednotlivých dodavatelů, např. z hlediska cen, kvality, termínů,.. optimalizace dílčích dodávek.

29 Přínosy TR e-zásobování
Vzhledem k přínosům lze očekávat relativně krátkou dobu návratnosti investic do TR e-zásobování (cca 1 až 2 roky).

30 Koncepce e-zásobování

31 Koncepce e-zásobování
a) katalog v systému dodavatele - pro TR e-zásobování, b) katalog v systému odběratele - pro TR e-zásobování, c) e-tržiště - pro strategické a jednorázové e-zásobování.

32 Katalog v systému dodavatele
Využití: silný dodavatel s dostatečným počtem odběratelů Více dodavatelů: není zajištěna integrace katalogů Dodavatel zajišťuje následující funkce: web stránka specifický katalog (položky, ceny) informace o plnění jednotlivých objednávek (web nebo předání komunikačním kanálem odběrateli).

33 Katalog v systému odběratele
multi-dodavatelský (virtuální) katalog b1: katalog vytvořen v systému odběratele - nutná účast dodavatelů, kteří aktualizují jim odpovídající část katalogu. Řešení nákladné, hodné pro velké podniky b2: v systému odběratele uvedení URL na dílčí katalogy dodavatelů

34 e-tržiště V prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí ve vazbách M : N. Vytváří se tak virtuální obchodní komunita s vysoce optimalizovanými řídícími a obchodními procesy mezi širokou škálou obchodních partnerů. Pokrývají především oblasti prodeje, nákupu, skladů a marketingu Podporují realizaci obchodních transakcí aplikacemi a technologiemi Internetu.

35 e-tržiště různá orientace provozovaná různými subjekty
nabízejí různé funkce (procesy) různé způsoby určení ceny (katalog, aukce, RFQ - Request for Quotation) široké možnosti zajištění e-zásobování.

36 e-tržiště: základní typy
Vertikální: sdružují partnery z jednoho sektoru ekonomiky Horizontální: partneři z různých sektorů Podle rozhodující pozice nebo aktivity: tržiště kupujícího, prodávajícího nebo neutrální

37 e-tržiště - funkce efektivní propojení na celopodnikové systémy (ERP)
efektivní provázání na tržiště jiných operátorů sdílení plánovacích dokumentů a informací při realizaci zakázek kooperativní plánovací, analytické a zásobovací procedury pro tzv. CFPR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment).

38 e-tržiště - přínosy přístup do společných obchodních komunit založených na regionálních, odvětvových nebo jiných principech, snížení nákladů na realizaci obchodních procesů s externími partnery, možnosti využití obou typů aplikací elektronického obchodu - B2B i B2C, přístup k informacím relevantním pro dané odvětví s možností jejich filtrace, dosažení celkově vysoké úrovně obchodních vztahů.


Stáhnout ppt "e-business, e-commerce"

Podobné prezentace


Reklamy Google