Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Architektury IS a požadavky na IS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Architektury IS a požadavky na IS."— Transkript prezentace:

1 Architektury IS a požadavky na IS.
KIP - PEPR Architektury IS a požadavky na IS.

2 Od dat k informacím ČSN 369001:
Údaj (data): obraz vlastností objektu, vhodně formalizovaný pro přesnost, interpretaci nebo zpracování prostřednictvím lidí nebo automatů Informace je význam, který příjemce přisuzuje údajům (datům) Zpráva je nositelem informace, pokud přináší něco nového Čím více zpráva snižuje nejistotu, tím silnější je korelace mezi vstupem a výstupem komunikačního kanálu.

3 Teorie informace Informace je mírou redukce nejistoty, k níž dojde při přijetí zprávy. Pojem přesně definoval Claude Shannon z Bell Labs roku Její jednotkou je jeden bit, což je snížení nejistoty, k němuž dojde, pokud zjistíte, že došlo k něčemu, co má pravděpodobnost 1/2. Měří se v jednotkách záporného logaritmu se základem 2: -log2(p). Podle této definice zpráva o události s pravděpodobností 1/4 přináší dva bity informace, událost s pravděpodobností 1/8 tři bity atd. Zvláštností informačních toků je to, že pouze informace mohou přejít z A do B a současně zůstat v A - informace zpracováním neubývá. (kopírka by nebyla k ničemu, kdybyste si nemohli nechat originál)

4 ... a ještě kousek dál

5 Informace Teprve v procesu interpretace získává informace hodnotu
Kvalitní informace je: přesná - neobsahuje chyby, je jasná a reflektuje význam dat, na kterých je založena včasná: potřebná informace je k dispozici ve vhodném čase relevantní: odpovídá na otázky Co? Proč? Kde? Kdy? Kdo? Jak? přiměřená (s jistou mírou redundance) a srozumitelná

6 Znalosti Znalosti: Management znalostí (Knowledge management):
jsou využívány v procesech výběru, interpretace a rozhodování v procesu učení se mění, přetvářejí a rozvíjejí jsou základem pro práci s informacemi, vyhledávání datových zdrojů a jejich využívání. Management znalostí (Knowledge management):

7 Algoritmy Algoritmus: postup pro provedení komplexní operace s pomocí přesně definované a konečné posloupnosti jednodušších operací. Pro dosažení požadovaného cíle může existovat více algoritmů (ale také nemusí existovat žádný) Algoritmy posilují možnosti řešení komplexních problémů jejich rozkladem a uspořádáním do hierarchických kroků Algoritmy jsou obecně použitelné, nevyžadují intuici apod. Typické prostředky: vývojové diagramy, speciální jazyky

8 Informační potřeby manažera
Jaká rozhodnutí pravidelně provádíte? Jaké informace pro tato rozhodnutí potřebujete? Jaké informace dostáváte? Jaké informace byste rádi dostávali? Jaké informace potřebujete denně, týdenně, měsíčně, ročně? Jaké programy pro analýzu dat byste potřebovali? V jaké formě by měly být informace prezentovány?

9 Informační systém (IS)
Soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat, jehož cílem je tvorba a poskytování informací podle potřeb jejich příjemců, činných v systémech řízení. Technické prostředky (hardware) Programové prostředky (software) Organizační prostředky (orgware) - nařízení a pravidla definující provozování a řízení IS Lidská složka (peopleware) - adaptace a účinné fungování člověka v prostředí IS Reálný svět jako kontext IS - informační zdroje, legislativa, normy, …

10 Komponenty organizace
STRUKTURA Hranice organizace STRATEGIE MANAŽERSKÉ PROCESY TECHNOLOGIE LIDÉ & ROLE Vnější sociálně-ekonomické prostředí Vnější prostředí rozvoje vědy a technologie

11 Základní komponenty IS
Vstupy: data, texty, zvukové a obrazové záznamy vstupující do IS a metody a prostředky, jimiž jsou vkládány a uchovávány Modely: kombinace procedurálních, logických a matematických modelů, které transformují vstupy na požadované výstupy Technologie: technici, hardware, software Databáze: soubor(y), v němž jsou uložena data potřebná pro všechny uživatele Správa: ochrana dat a dalších komponent systému Výstupy: kvalitní informace pro všechny úrovně řízení a ostatní uživatele uvnitř i vně organizace. Nemůže být lepší než umožňují vstupy a modely

12 Informace potřebná na různých stupních řízení 1

13 Informace potřebná na různých stupních řízení 2

14 Strategický význam IS pro firmu
Strategický vliv investic do IS/IT Strategický význam stávajících systémů Podpůrný IS/IT má ve firmě pouze podpůrnou roli (výroba stavebních materiálů) Zvratový Dochází k významnému zvratu ve významu IS/IT pro firmu (supermarkety) Provozní Provozování IS/IT je běžnou provozní aktivitou, zásadní zvrat se neočekává (automatizovaná výroba) Strategický Podnikatelská funkce firma je bez IS/IT nemyslitelná (Eurocard)

15 Integrace podnikových procesů a funkcí IS/IT
Stupně integrace: Částečná podpora jednotlivých procesů Podpora procesů v jednotlivých útvarech Horizontální integrace - podpora procesů přesahujících hranice útvarů stejné úrovně řízení vertikální integrace - podpora procesů přesahujících hranice útvarů různé úrovně řízení Komplexní podpora podnikových procesů – CIB (Computer Integrated Business) Podpora procesů mezi podnikem a jeho externími partnery (externí integrace)

16 Integrace podnikových procesů a funkcí IS/IT
IS je součástí strategie, produktu, služby (přímé propojení s partnery) Pružná změna procesů a kritérií, více alternativ Nabídka nových produktů, získání nových trhů Plná MIS – IS dává strategické informace, ale není součástí strategie Lepší pochopení podstaty procesů Podpora opakujících se rozhodovacích procesů Částečná Oddělené aplikace: fakturace, hlavní kniha, sklad, PAM,… Informace pro řízení rutinních prací Efektivnost rutinních prací Nízká, nezávislé procesy Příklady Sekundární cíl IS, důsledky zavedení Primární cíl IS Úroveň integrace

17 Architektura IS Schéma, které bere v úvahu všechny podstatné dimenze návrhu IS Východisko pro dosažení potřebné úrovně konzistence, integrace a interoperability IS Vychází z celopodnikové strategie, z podnikových cílů, které se promítají do tří úrovní podnikových aktivit: produkčních řídících řízení IS Principy tvorby architektury: Perspektivní Vyjadřuje celkovou vizi IS, je oproštěna od detailů Je přiměřeně jednoduchá a srozumitelná, představuje kostru, do níž budou postupně zasazovány jednotlivé aplikace

18 Obecné schéma architektury IS
EIS DWH MIS EDI OIS TPS CIS RIS GIS CIM CAD CAM

19 Základní bloky IS EIS Executive IS
Podpora vrcholového řízení, strategické řízení DWH Data Warehouse Datový sklad MIS Management IS Podpora taktické úrovně řízení TPS Transaction Processing System Podpora operativní úrovně řízení OIS Office IS Podpora rutinních kancelářských prací (zpracování a správa dokumentů, ,..) EDI Electronic Data Interchange Podpora elektronické výměny dat mezi obchodními partnery, bankami apod.

20 Význam architektury IS
Vytváří relativně stabilní rámec, do něhož se v průběhu vývoje začleňují jednotlivé aplikace a prostředky Je významným komunikačním prostředkem mezi vedením organizace a projektanty IS. Zajišťuje souhlas a vzájemné porozumění různých složek organizace v tom, které aplikace, data a rozhraní budou v daném čase implementovány. Takto řízený růst minimalizuje duplicity, zaručuje kompatibilitu, vzájemnou propojitelnost a integraci systému Dostatečně otevřená architektura zajišťuje stabilitu vývoje IS i při rychlém rozvoji IT

21 Význam architektury IS
Umožňuje od počátku řešení uvážit hlavní požadavky na IS/IT a z nich odvíjet specifikace týkající se např. obsahu a rozsahu řešení, charakteru řízení, flexibility a spolehlivosti IS Umožňuje minimalizovat náklady vyplývající z chybného zadání Reaguje na trendy směřující k vytváření IS z hotových produktů a na jejich stále vyšší heterogenitu

22 Vrstvy architektury IS/IT
Vrstva prostředí: ekonomické, legislativa, organizační struktury, lidské zdroje, jejich kvalifikace, zkušenosti s IT, motivace Vrstva aplikační: provozované i řešené projekty, jejich dokumentace, funkční a datová specifikace, organizační pravidla jejich řešení a provozu, aplikační software Vrstva technologická: návrh a provoz sítí, specifikace komponent IS/IT - základního SW, HW, vazby a vnitřní struktura

23 Vrstvy informačních systémů 1
TPS – Transaction Processing Systems – transakční systémy, užívají se pro operativní řízení mzdy, fakturace, inventarizace, objednávky MIS - Management Information Systems – manažerské IS taktická úroveň řízení – sumarizace, agregace, generátory zpráv, grafická podpora DSS - Decision Support Systems – systémy pro podporu rozhodování podpora metod rozhodovací a operační analýzy, předpokládají, že uživatel rozumí podstatě metody; analýzy „co kdyby …“

24 Vrstvy informačních systémů 2
EIS - Executive Information Systems - systémy pro podporu vrcholového řízení AI – Artificial Intelligence užití metod umělé inteligence, schopnost učit se z realizovaných akcí ESS - Expert Suport Systems – expertní systémy používají bázi znalostí vytvořenou experty a inferenční rámec formalizace implicitních znalostí

25 Informace a řízení S vyšší úrovní řízení roste neurčitost v požadavcích na informace, důraz se přesouvá z kvantity na kvalitu informací (agregace, selekce). Roste potřeba externích informací Externí informace Strategické řízení EIS DWH Taktické řízení MIS Operativní řízení Selekce a agregace informací TPS Růst neurčitosti

26 TPS - Transaction Processing System
Systém zpracování transakcí - je bezprostředně spojený s určitým typem procesu v rámci organizace Subsystémy podporující: dílenské, skladovací a transportní operace výrobních podniků, konstrukční a technologické procesy, rezervační systémy dopravy, turistiky, hotelů, provoz na přepážkách bank, pošty apod., poskytování zákaznických služeb distribučních společností

27 Typické bloky TPS CIS Customer IS
Bezprostřední styk se zákazníkem (odečty spotřeby, fakturace, …) RIS Reservation IS Rezervační systémy v dopravě, cestovním ruchu, … GIS Geographic IS Kreslení, digitalizace map, vytváření územních modelů CIM Computer Integrated Manufacure Integrace výrobních procesů CAD Computer Aided Design Konstrukční a návrhářské práce CAM Manufacture Automatizovaná podpora řízení výrobních provozů

28 Výrobní úlohy CIM, CAD, CAM Cíle:
Optimalizace řízení výrobních provozů Podpora řízení jakosti Automatizace výrobních linek Provozní a organizační nároky: Vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu (zabezpečení proti výpadkům, haváriím apod.) Kritické faktory úspěchu: Efektivní integrace výrobních, konstruktérských a ekonomických modulů

29 Zákaznické úlohy Cíle:
Základní administrativní operace (evidence spotřebitelů a spotřeby, …) Evidence a monitorování měřičů spotřeby, plánování údržby a obnovy Fakturace, vazby a vstupy do úloh typu MIS (účetnictví, prodej, …) Provozní a organizační nároky: Vysoké nároky na bezpečnost a spolehlivost provozu (zabezpečení proti výpadkům, ztrátě dat apod.) U distribučních společností jsou klíčovým prvkem systému Kritické faktory úspěchu: Zvládnutí velkých objemů dat Organizační zajištění projektu a kvalifikační příprava uživatelů (velký počet různorodých uživatelů, styk s veřejností)

30 Geografické úlohy GIS Cíle:
Digitalizace a správa map - katastry, nemovitosti, sítě Evidence, plánování Vazby a vstupy do úloh typu MIS a EIS (daně, cenové mapy, územní plánování) Provozní a organizační nároky: Vysoké nároky na integritu dat (zabezpečení proti ztrátě dat, ochrana osobních údajů apod.) Kritické faktory úspěchu: Zvládnutí velkých objemů dat Organizační zajištění projektu a kvalifikační příprava uživatelů (velký počet různorodých uživatelů, styk s veřejností, politické rozhodování)

31 Rezervační úlohy Cíle:
Základní administrativní operace (evidence obsazenosti a objednávek) Fakturace, vazby a vstupy do úloh typu MIS (účetnictví, prodej, …) Vazby na externí systémy poskytovatelů služeb Provozní a organizační nároky: Vysoké nároky na spolehlivost (zajištění odezvy v reálném čase, ochrana před duplicitní rezervací, …) Kritické faktory úspěchu: Zvládnutí velkých objemů dat, včasná odezva systému Organizační zajištění projektu a kvalifikační příprava uživatelů (velký počet různorodých uživatelů, styk s veřejností)

32 MIS - Management Information System
Podpora taktického a operativního řízení Převažují evidenční a analytické operace Cílem úloh je zajištění průběžné evidence procesů a zdrojů, zpracování dokumentů požadovaných legislativou i vnitřními předpisy, zpracování ekonomických aj. analýz Nároky: Trvalý provoz, vysoké nároky na archivaci a zálohování dat, zajištění bezpečnosti provozu, průkaznost operací (obchodní a finanční moduly) Kritické faktory úspěchu: Správná volba aplikačního softwaru (ASW) a správná strategie jeho uvedení do provozu Kvalita použitých metod a nástrojů implementace

33 MIS - funkce Typické funkce MIS: Účetnictví Prodej a nákup
Personalistika PaM

34 EIS - Executive Information System
Cíle: Komplexní analýzy, podklady pro rozhodování generace strukturovaných výstupy s vysokou vypovídací hodnotou, rychlé a jednoduché vytváření nových pohledů na data, jejich agregace a řazení do nových souvislostí, analýzy trendů a odchylek, analýzy scénářů, práce s historickými daty, a předvídání budoucího vývoje, přístup k interním i externím datům, jednoduché ovládání, přehledná prezentace. Nároky: Nižší nároky na zajištění provozu (malý počet uživatelů), provozní podpora konverzí dat z databází MIS, CIS do databází EIS Specifická podpora uživatelů a podpora průběžných modifikací aplikací

35 OIS - Office Information System
Podpora kancelářských prací Cíle: Redukce nároků na administrativní operace (zpracování textů, kalkulace, …) a zvýšení pořádku v administrativě organizace (správa dokumentů, workflow) Zrychlení komunikace uvnitř i vně organizace ( ) Využití Internetu, intranetu a extranetu Zvýšení formální úrovně kancelářských prací (formátování dopisů, zpráv, katalogů, …), jednotný styl organizace (šablony, …) Podpora skupinové práce (groupware)

36 OIS Nároky: Vytvoření a údržba jednotného uživatelského prostředí
Kritické faktory úspěchu: Kvalita vybraného integrovaného produktu Vyškolení pracovníků, dodržování stanovených standardů Kvalita komunikační infrastruktury

37 Vazby úloh MIS EIS DWH EDI OIS CAD X

38 Charakteristiky vazeb
Př.: MIS  EIS reprezentuje transport dat z MIS do EIS Obsah vazby, struktura přenášených dat a jejich další charakteristiky Periodicita vazby Objem přenášených dat za jednotku času Forma vazby (sdílení, replikace v dávkách, …) Technologické zajištění (konvertory dat apod.) Organizační zajištění vazby (zodpovědnost za realizaci, kontrola správnosti, monitorování a analýza využití, zálohování, …) Řešení mimořádných stavů (výpadky, chyby, apod.)

39 Aplikační architektura IS/IT firmy

40 CRM Technická a softwarová podpora kontaktních center
Elektronická podpora prodeje Podpora marketingu

41 e-business B2B – business to business B2C – business to customer
B2G – business to government B2E – business to employee

42 ERP SCM – řízení komplexních dodavatelských řetězců
APS – Advanced Planning and Scheduling

43 Produkt, tvůrce a distribuce
Orientace firmy, komplexnost dodávek Síla a kvalita firmy Distributor Kvalita a síla firmy Rozsah poskytovaných služeb

44 Charakteristiky ASW Orientace – sektor, velikost zákazníka
Cena – cenová tvorba, upgrade, služby Lokalizace – jazyková, legislativní Referenční instalace

45 Architektura ASW Pokrytí oblastí řízení podniku
Provázání modulů, datová rozhraní Využití dílčích programových modulů Otevřenost Správa a monitorování provozu Vývojové prostředky Dokumentace, help

46 Provozní prostředí Databázový systém Operační systém
Technická orientace

47 Služby Údržba – úpravy podle legislativních změn, upgrady Hot-line
Projekční služby Školící služby Konzultační služby Další služby (vzdálené monitorování, optimalizace konfigurace apod.)

48 Další vlastnosti ASW Možnosti úprav (customizace)
Struktury (funkce, menu, obrazovky) Default hodnoty (měna, jazyk, …) Org. struktura, nákladová střediska Účetní osnova, číselníky Generátory zpráv Makrojazyk

49 Další vlastnosti ASW Dokumentace Audit Podpora standardů a norem
Uživatelská Provozní Projekční a vývojová Metodická (implementace, techniky, nástroje) Audit Podpora standardů a norem

50 Alternativy vývoje IS - 1
vysoké náklady (> ad 1) časová náročnost (< ad 1) riziko úniku důvěrných informací obtíže s integrací a parametrizací první čtyři jako v 1. optimalizace využití znalostí vlastních a externích specialistů 2. Vývoj externí softwarovou firmou vysoké náklady časová náročnost obvykle nižší kvalita možnost fluktuace řešitelů nutnost udržovat vlastní vývojový tým často nedrží krok se špičkou světového vývoje systém „šitý na míru“ inkrementální růst podle potřeb firmy detailní znalost systému konkurence nezná silné a slabé stránky IS podniku snadná reakce na potřeby uživatelů 1. Vlastní vývoj Zápory Klady Alternativa

51 Alternativy vývoje IS - 2
podnikové procesy se musí přizpůsobit možnostem TASW velká závislost na dodavateli a jeho schopnostech, serióznosti a stabilitě riziko úniku informací nejrychlejší realizace profesionální řešení pro každou část použito osvědčení řešení, TASW viz 3. garantovaná integrace komponent rozložení rizik 4. Využití systémového integrátora obtížná integrace obtížná údržba, nízká stabilita IS rychlá realizace nejnižší náklady pro každou část IS lze vybrat osvědčené řešení TASW obsahuje „nejlepší praktiky“, je parametrizovatelný 3. Nákup aplikací od různých dodavatelů, integrace vlastními silami Zápory Klady Alternativa

52 Alternativy vývoje IS - 3
viz 4 plus: dlouhodobost a nevratnost ještě větší závislost na partnerovi riziko úniku informací (> než při nákupu IS) snížení nároků na vlastní provozní personál snadnější přizpůsobování kapacit, flexibilní metody financování využití nejprogresivnějších technologií – dodavatel může většinou rychleji obnovovat 5. Outsourcing provozu komplexního IS Zápory Klady Alternativa

53 Systémová integrace Moderní organizace se neobejde bez kvalitního IS
Tvorba, údržba a provoz IS jsou spojeny s řadou problémů a rizik Zvolit systematický a v praxi osvědčený přístup k vývoji a provozování IS – systémová integrace Cíl: vytvoření a údržba integrovaného IS, který optimálně využívá potenciálu IT k podpoře podnikových cílů IS je vytvářen integrací různých zdrojů (produktů a služeb), jednotlivé komponenty jsou navzájem efektivně propojeny Komplexní IS podporuje všechny významné podnikové procesy

54 Vlastnosti integrovaných systémů
Integrovaný komplex služeb – od strategických studií přes projekční, implementační, školící činnosti až po průběžné konzultační a další vývojové služby IS je realizován jako otevřený systém na bázi mezinárodních a podnikových standardů, takže organizace je nezávislá na určitém dodavateli HW nebo SW a systém zajišťuje jednotnou komunikaci s různými aplikacemi IS je rozvíjen pomocí jednotné metodiky, má jednoduchou a uživatelům srozumitelnou strukturu Provoz IS se řídí jednotnou soustavou pravidel, která musí dodržovat všichni uživatelé

55 Přínosy SI Zkrácení doby reakce na podněty z okolí
Vyšší dostupnost a komplexnost informací – podpora progresivních metod řízení Trvalé sledování a vyhodnocování situace na trhu, propojení s partnery (zákazníky, dodavateli, finančními ústavy) – efektivní působení na trhu Integrace firemního know-how Snížení chybovosti a nekonzistence informací plynoucí z duplicitního zpracování nebo uložení

56 Rizika SI Vyšší závislost na externích dodavatelích komponent IS, na kvalitě jejich práce, stabilitě a serióznosti Vyšší složitost systémů => vyšší nároky na projekci a přípravu řešitelů Vyšší nároky na uživatele, na pochopení všech podstatných vazeb Větší a rychlejší následky případných havárií a výpadků systému (viry, chyby obsluhy, násilné poškození, …)


Stáhnout ppt "Architektury IS a požadavky na IS."

Podobné prezentace


Reklamy Google