Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Močový systém Morfologie. Přehled močového systému Horní vylučovací ústrojí  Ledvina (Ren) –Nefron (Nephron) –Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Močový systém Morfologie. Přehled močového systému Horní vylučovací ústrojí  Ledvina (Ren) –Nefron (Nephron) –Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní."— Transkript prezentace:

1 Močový systém Morfologie

2 Přehled močového systému Horní vylučovací ústrojí  Ledvina (Ren) –Nefron (Nephron) –Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní vylučovací ústrojí –Kalichy ledvinné (Calices renales) –Pánvička ledvinná (Pelvis renalis)  Močovod (Ureter)  Močový měchýř (Vesica urinaria)  Močová trubice (Urethra)

3 Ledvina (Ren, Nephros)  popis: margo, facies, extremitas  medulla: zona interna + externa, pyramides renales  cortex: labyrinthus, radii medullares = Ferreinovy pyramidy  columnae  lobi

4 Poloha a fixace ledvin

5

6

7 Mikroskopická stavba  Nefron  Intersticium  Cévy

8 Nefron  Renální tělísko  Proximální tubulus  Intermediální tubulus  Distální tubulus  Juxtaglomerulární aparát

9 Renální tělísko (Malpighi)  Bowmanovo pouzdro –parietální list (plochý jednovrstevný epitel) –viscerální list (podocyty - pedikly)  Glomerulum –a. afferens  a. efferens – fenestrované kapiláry bez diaphragmy Filtrační bariéra bazální membrána - kolagen IV. typu a heparan sulfát Mesangiální buňky fagocytující, kontraktilní a dělící se elementy

10 Proximální tubulus  výstelka jednovrstevná kubická –kartáčový lem na luminální straně –bazolaterální labyrint –hojně mitochondrií  resorpce NaCl a vody (80-95%) –Na + do buňky pasivně, z buňky aktivně

11 Intermediální tubulus  tenké raménko Henleovy kličky  ploché buňky, chudé na organely –sestupné raménko propustné pro vodu –vzestupné nepropustné pro vodu —   juxtamedulární nefrony mají dlouhou HK –protiproudový systém spolu s vasa recta

12 Distální tubulus  buňky jsou nižší než v proximálním tubulu –nemají kartáčový lem –bazolaterální labyrint přítomen  zpětná resorpce sodíku a sekrece draslíku  macula densa - chemoreceptory (Cl - )

13 Juxtaglomerulární aparát  granulární buňky a. afferens (i efferens) –tzv. juxtaglomerulární buňky –produkují renin  macula densa distálního tubulu –opačná polarita buněk  mesangiální buňky  funkce –regulace krevního tlaku - renin

14 Intersticium  spojeno s baz.laminou tubulů a cév  korové vs. medulární  buněčné elementy fibroblastům podobné bb. bb. s tukovými kapénkami makrofágy, pericyty  nebuněčné elementy proteoglykany, glykoproteiny, intersticiální tekutina

15 Odvodné cesty intrarenální  Sběrací kanálky (Tubulli colligentes) –jednovrstevný kubický epitel –kulatá jádra, světlá cytoplasma  Papilární vývody (Ductus papillares Bellini) –jednovrstevný cylindrický epitel –světlá cytoplasma –ústí na papillae renalis (area cribrosa)  regulovaná resorpce vody (ADH)

16 Tepenné zásobení ledvin I.  a. renalis (párová viscerální větev aorty abdominalis ve výši discus intervertebralis L1/2, levá výše)  a. renalis accessoria (30%) – větev z aorty abd. níže, a. iliaca communis, interna…  průtok 1,2-1,3 l krve/min  tepny jsou konečné = žádné arterio- arteriální anastomózy

17 Tepenné zásobení ledvin II. a. renalis  r. anterior  4 segmentální větve  r. posterior pro 1 zadní segment aa. segmentales  a. lobares (kolem 12)  2-3 aa. interlobulares  2 kolmo se rozbíhající aa. arcuatae  a. interlobulares  arteriolae glomerulares afferentes  glomerulus kapilár  arterilae glomerulares efferentes  peritubulární kapilární pleteně nebo arteriolae rectae podél intermediárních tubulů juxtaglomerulárních nefronů

18

19 Žilní zásobení ledvin vv. stellatae (z povrchu) + venulae rectae (podél intemediárních tubulů juxtaglomerulárních nefronů) + peritubulární kapilární pleteně  vv. interlobulares  vv. arcuatae  vv. interlobares  v. renalis  v. cava inferior silné veno-venózní anastomózy

20 Mízní odtok + inervace  3 pleteně (peritubulární, sublapsulární a z capsula adiposa)  nodi lymphoidei lumbales  plexus renalis ( autonomní, viscerosenzitivní ) z ganglion coeliacum + plexus coeliacus, z ganglion aorticorenale  z n. splanchnicus minor a plexus aorticus

21 Resorpční funkce ledvin  protiproudový multiplikační mechanismus –různá propustnost kanálků pro vodu a soli –drenáž intersticia vasa recta  hormonální regulace –renin – angiotensin – aldosteronový systém –ADH, ANF

22 Ledvina HE (U1)

23 Ledvina Van Gieson (U2)

24 Nemoci ledvin  Diabetická nefropatie  Akutní pyelonefritida

25 Vývojové vady  Atypické tvary  Cystické, polycistické ledviny  Ageneze ledviny  Ureter duplex, fissus

26 Vývodné cesty močové  Kalichy a pánvička ledvinná  Močovody  Močový měchýř  Močové trubice

27 Vývodné cesty močové (obecná stavba stěny)  Sliznice (tunica mucosa) –epitel vícevrstevný přechodní –lamina propria mucosae (kolagen)  Hladká svalovina (tunica muscularis)  Adventicie (tunica adventitia)

28 Ledvinná pánvička (pelvis, pyelon) Ledvinné kalichy (calices renales)  7-14 calices minores kolem papil  2-3 calices majores  ureter  ampulární / dendritický typ  svalovina – zesílená cirkulární  projekce: processus costalis L1  cévy: větve a. renalis  2-3 vrstevný přechodní epitel  hladké svalové buňky uspořádány spirálovitě

29 Močovod (ureter)  25-30 cm, limen 4-7 mm  3 části:pars abdominlais, pelvina, intramuralis  3 zúžení – nebezpečí zaklínění kamene  obstrukce  hydronefróza  nefukčnost ledviny  kříží řadu útvarů  ureterová pochva Waldeyeri

30 Močovod (ureter)  Tepny: a. renalis, aorta abdominalis, a. testicularis/ovarica, a. ductus deferentis / uterina, a. vesicalis inf.  rr. ureterici  Žíly odpovídají tepnám  Míza: nll. lumbales (aortici lat.), iliaci int., ext., communes  Nervy: plexus uretericus  plexus renalis, aorticus abd., hypogastricus sup., inf.

31

32 Močovod  Sliznice složena v řasy  Hladká svalovina –vnitřní vrstva longitudinální –zevní vrstva cirkulární

33 Ureter HE (U3)¨

34 Transplantace  od konce 50. let  5-leté přežití štěpu - 70%  nutno přenést včetně proximální části ureteru a jeho cév (větví z a. renalis)  umístění do fossa iliaca a napojení tepny na a. iliaca ext. (end-to-side) nebo na terminální úsek a. iliaca int. (end-to-end)  případná a. renalis accessoria se napojí na a. epigastrica inferior

35 Močový měchýř (Vesica urinaria, Kystos)  popis: fundus, corpus, apex, cervix  trigonum vesicae – ostia ureterum, plica interureterica, ostium urethrae internum, Bellovy snopce  svaly: hladké m. detrusor a u mužů m. sphincter vesicae  projekce: za symphysis pubica (u dětí nad)

36

37 Močový měchýř  Sliznice složena v řasy kromě oblasti trigonum vesicae  Hladká svalovina ze 3 vrstev –vnitřní plexiformní –střední cirkulární (  m. sphincter vesicae) –zevní longitudiální  Horní měchýře pokrývá seróza (peritoneum) = částečně intraperitoneální orgán

38 Močový měchýř - cévy  a. iliaca int.  a. umbilicalis  aa. vesicales sup  a. iliaca int.  a. vesicalis inf.  (a. obturatoria, a. gluten inf., a. uterina, a. vaginalis  rr. vesicales)  Žíly: plexus venosus vesicalis (spojky s plexus venosus prostaticus/vaginalis)  vv. vesicales  v. iliaca interna  Míza: nodi paravesicales  nodi iliaci int. et ext.  nodi iliaci comunes  Nervy: plexus vesicalis  plexus hypogastricus inf.

39 Močový měchýř – syntopie a fixace  Vazy (lig. pubovesicale, puboprostaticum, rectovesicale, vesicouterinum)  Svaly (m. pubovescalis)  Ligamentum umbilicale medianum (= chorda urachi)  Fascia vesicoumbilicalis Delbeti  Septum rectovesicale Denonvilliersi  Septum vesicovaginale  Spatium retropubicum Reztii  Peritoneum – fossa paravesicalis, excavatio rectovesicalis

40 Močový měchýř – syntopie a fixace  spatium retropubicum Reztii  peritoneum - fossae paravesicales - excavatio rectovesicalis - exc.vesicouterina (= Douglasův prostor) – nejkaudálnější místo peritoneální dutiny – punkce přes pochvu !!!

41 Močový měchýř HE (U4)

42 Močový měchýř Van Gieson (U5)

43 Močová trubice – urethra feminina  3 části: pars intramuralis, pelvina, perinealis  ostium urethrae internum (trigonum vesicae)  ostium urethrae externum (vestibulum vaginae)  crista urethralis, lacunae, glandulae urethrales, ductus paraurethrales  přechodní epitel v intramurální části, pokračuje vícevrstevný dlaždicový  svalovina hladká, kolem příčně pruhované m. sphincter urethrae, m. compressor urethrae a m. urethrovaginalis  adventitie

44 Močová trubice – urethra feminina  Tepny: párové větve a. vesicalis inf. et a. vaginalis  Žíly:  plexus venosus vesicalis  plexus venosus vaginalis  vv. pudendae int.  Míza: nll. iliaci int., ext.  Nervy: plexus hypogastricus inf.  plexus vesicalis, plexus uterovaginalis  nn. vaginales

45 Mužská močová trubice – urethra masculina  4 části: pars intramuralis, prostatica, intermedia (membranacea), spongioza –První 2 části epitel vícevrstevný přechodní –Dále vícevrstevný cylindrický  více viz pohlavní systém muže (příští týden)


Stáhnout ppt "Močový systém Morfologie. Přehled močového systému Horní vylučovací ústrojí  Ledvina (Ren) –Nefron (Nephron) –Sběrací kanálky (Tubuli colligentes) Dolní."

Podobné prezentace


Reklamy Google