Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DÝCHACÍ SYSTÉM Morfologie Štěpka a Davy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DÝCHACÍ SYSTÉM Morfologie Štěpka a Davy"— Transkript prezentace:

1 DÝCHACÍ SYSTÉM Morfologie Štěpka a Davy

2 Anatomické členění Horní cesty dýchací Dolní cesty dýchací
Nosní dutina Paranasální dutiny Nasopharynx Dolní cesty dýchací Larynx Trachea Bronchiální strom Respirační oddíl

3 Stavba stěny dýchacích cest
Epitel dýchacích cest Lamina propria Chrupavka Hladký sval Elastická vlákna Kolagenní vlákna Submukóza

4 Epitel dýchacích cest víceřadý cylindrický s řasinkami
cylindrické bb. s řasinkami mucinózní pohárkové bb. kartáčové bb. bazální bb. malé granulované bb. Vícevrstevný dlaždicový epitel

5 Nos (Nasus) Popis (radix, dorsum, apex, alae)
Chrupavky: c. alaris major, cc. alares minores, c. septi nasi, cc. nasi accessoriae, c. vomeronasalis Cévy: a. lateralis nasi (a. facialis) Nervy: n. trigeminus  n. ophtalmicus  n. nasociliaris  n. ethmoidalis ant. n. trigeminus  n. maxillaris  n. infraorbitalis Kůže:

6 Nosní dutina Cavitas nasi
Vestibulum nasi (hranici tvoří lumen nasi - přechod víceřadého dlaždicového rohovějícího epitelu) Cavitas nasi propria – pars respiratoria (epitel dýchacích cest) et olfactoria (čichový) Glandulae nasales Plexus cavernosi concharum Zvlhčení, ohřívání a očista vzduchu

7 Nosní dutina kostní ohraničení 1.
kraniálně: ossa nasalia, pars nasalis o. frontalis, lamina cribrosa o. ethmoidalis, corpus o. sphenoidalis laterálně: processus frontalis + facies nasalis maxillae, os lacrimale, labyrintus ethmoidalis, lamina perpendicularis o. palatini (foramen sphenopalatinum), lamina medialis processus pterygoidei o. sphenoidalis

8 Nosní dutina kostní ohraničení 2.
kaudálně: processus palatini maxillae /+os incisivum/ (canalis incisivus), lamina horizontalis o. palatini septum - pars ossea: lamina perpendicularis o. ethmoidalis, vomer vstup: Apertura piriformis výstup: Choanae

9 Nosní dutina - průchody
conchae nasales (sup., media, inf.) dělí prostor na: meatus nasi superior – recessus sphenoethmoidalis (malá concha nasalis suprema), apertura sisus sphenoidalis meatus nasi medius – hiatus maxillaris / semilunaris (antrum Highmori), infundibulum ethmoidale, ductus frontonasalis meatus nasi inferior – apertura ductus nasolacrimalis meatus nasi communis - (společná část bez skořep při septum nasi) meatus nasopharyngeus - (spol. část za skořepami)

10 Nosní dutina tepenné zásobení
a. ophthalmica  a. ethmoidalis ant. et post., a. maxillaris  a. palatina descendens  a. palatina major a. maxillaris  a. sphenopalatina a. facialis  a. labialis superior /vestibulum/

11 Nosní dutina žilní odtok
plexus cavernosi concharum: a)  v. sphenopalaltina  plexus pterygoideus  v. maxillaris  v. retromandibularis b)  vv. ethmoidales  vv. ophtalmicae c)  lamina cribrosa  vv. cerebri d)  v. emissaria foraminis caeci

12 Nosní dutina mízní drenáž
n.l. submandibulares (přední část) n.l. retropharyngei + cerviles profundi (zadní část) n.l. parotidei (zadní část dna) spojky s mízními cévami subarachonideálního prostoru

13 Nosní dutina inervace Senzorická Senzitivní Autonomní
n. olfactorius (axony čichových buněk v regio olfactoria se spojují ve fila olfactoria  skrz. lamina cribrosa do bulbus olfactorius čichového mozku) Senzitivní n. trigeminus  n. ophtalmicus  n. nasociliaris  n. ethmoidalis ant. n. trigeminus  n. maxillaris  rr. nasales psoteriores + n. infraorbitalis Autonomní větve z ganglion pterygopalatinum

14 Nosní dutina slizniční vrstva
Epitel dýchacích cest Přechod víceřadého dlaždicového rohovějícího epitelu Okrsky čichového epitelu epitel víceřadý cylindrický

15 Paranasální dutiny Sinus paranasales
Sinus maxillaris (15 cm3), frontalis (8 cm3), sinus sphenoidalis (6 cm3), cellulae etmoidales (ant. et post.) Základy vytvořeny při narození, cel.ethm. částečně vyvinuty, hotové po pubertě Punkce přes nosní dutinu Vyšetření – rtg, diaphanoskopie Epitel dýchacích cest Ohřev a zvlhčení vzduchu, rezonance při tvorbě hlasu

16 Nosohltan Nasopharynx
Kraniální část hltanu Ústí tubae auditivae = (salpinx, tuba Eustachii) ve výši dolního průchodu nosního Tonsilla pharyngea („nosní mandle“) - adenotomie Epitel dýchacích cest

17 Hrtan (Larynx) chrupavky nepárové
Štítná (cartilago thyroidea) lamina dx.+sin., prominetia laryngis, incisura sup.+inf., cornu sup.+inf., linea obliqua, facies art. cricoidea Prstencová (cartilago cricoidea) arcus, lamina, facies art. thyroidea+arytenoidea Příklopka hrtanová (cartilago epiglottica) petiolus

18 Hrtan (Larynx) chrupavky párové
Hlasivková (cartilago arytenoidea) facies art., basis x apex, facies medialis, posterior, anterolateralis (processus vocalis et muscularis, colliculus, crista arcuata, fovea oblonga et triangularis) Cartilago corniculata, cuneiformis et triticea

19 Hrtan klouby a vazy Articulatio cricoarytenoidea, cricothyroidea
Membrana thyrohyioidea, lig. thyrohyoideum lat. + medianum Lig. cricothyrodeum medianum, lig. cricotracheale, cricoarytenoideum, cricopharyngeum Lig. thyroepiglotticum, hyoepiglotticum Corpus adiposum preepiglotticum Lig. vocale, conus elasticus

20 Hrtan svaly Přední skupina Boční skupina Zadní skupina
m. cricothyroideus  n. laryngeus sup. Boční skupina m. cricoarytenoideus lat., m. vocalis, m. thyroarytenoideus (+ pars thyroepiglottica)  n. laryngeus reccurens Zadní skupina m. cricothyroideus post. (jediný roztahuje hlasivky!), m. arytenoideus transversus, m. arytenoidesu obliquus (+ pars aryepiglottica)  n. laryngeus reccurens

21 Cavitas laryngis Aditus: plica aryepiglottica – tuberculum corniculatum + cuneiforme Vestibulum: plica vestibularis – lig. vestibularia – nepravé vazy, rima vestibuli, ventriculus, (sacculus) Glottis (hlasivka): plica vocalis, rima glottidis (pars intermembranacea, -cartilaginea, - arytenoidea) Cavitas infraglottica Membrana quadrangularis, glandulae laryngis

22 Hrtan cévní zásobení Tepny Žíly Míza
a. carotis ext.  a. thyroidea sup.  a. laryngea sup. a. subclavia  a. thyroidea inf.  a. laryngea inf. Žíly tečou do žil štítné žlázy podél tepen Míza nodi cervicales profundi

23 Hrtan inervace n. vagus (X.)
n. laryngeus sup.  r. ext.  m. cricothyroideus  r. internus  skrz membrana thyrohyidea / cart. thyroidea  sliznice nad rima glottidis n. laryngeus recurrens  pro ostatní svaly a sliznici - spojka senzitivních větví obou nervů = Galenova anastomóza

24 Hrtan histologická stavba
Chrupavky (hyalinní a elastické) Epiglottis linguální povrch - vícevrstevný dlaždicový laryngeální povrch - epitel dýchacích cest Hlasové řasy nepravé - epitel dýchacích cest pravé - vícevrstevný dlaždicový epitel

25 Průdušnice Trachea Pars cervicalis + thoracica
Bifurcatio tracheae (Th4) Carina tracheae

26 Průdušnice zásobení Tepny Žíly Míza Nervy
a. thyroidea inf.  rr. tracheales aorta thoracica  rr. bronchiales Žíly vedou do žil jícnu, do plexus thyroideus impar a do v. brachiocephalica sin. Míza nodi tracheobronchiales, nodi tracheales  tr. bronchomediastinalis Nervy n. vagus  n. laryngeus recurrens

27 Průdušnice stavba stěny
Epitel dýchacích cest Glandulae tracheales - seromucinózní žlázky Cartilagines tracheales – prstenec tvaru C Ligg. anularia M. trachealis – hladký Paries membranaceus

28 Bronchiální strom dichotomické dělení
Primární bronchy (b. pricipalis dx. + sin.) – pravý odstupuje více  cizí těleso vniká v 75% do levého Sekundární bronchy (bb. lobares  bb. segmentales)  Terminální bronchioly Respirační bronchioly Alveolární chodbičky (ductus  sacculi) Alveoly

29 Bronchy Chrupavka nepravidelných tvarů Hladká svalovina - spirálně
Seromucinózní žlázky Uzlíky lymfoidní tkáně - větvení Epitel dýchacích cest  jednovrstevný s řasinkami

30 Bronchioly Epitel postupně kubický jednovrstevný Clarovy buňky
Není chrupavka, žlázy ani lymfatické uzlíky Velké množství elastických vláken Terminální bronchioly - plicní lalůček

31 Plíce Respirační bronchy Alveolární chodbičky Alveoly Pleura

32 Respirační bronchioly
Kubický epitel s řasinkami Odstupy alveolů (s plochým epitelem) Postupně přecházejí v alveolární chodbičky

33 Alveoly 200 μm velké, polyedrické, tenkostěnné
Alveolární výstelka = respirační epitel Alveolární septum

34 Alveolární výstelka Membranózní pneumocyty (I. typ)
97% výstelky ploché, tenké - 25 nm organely okolo jádra pinocytární váčky Granulové pneumocyty (II. typ) ovoidní tvar s mikroklky struktura sekreční (Mit, GER, GA) lamelární tělíska (1,5 μm) - surfaktant proliferují a diferencují se (obnova výstelky)

35 Alveolární septum Buňky Retikulární a elastická vlákna
Fibroblasty (kolagen I. a III. typu) Endotelové bb. kapilár Alveolární makrofágy Alveolární bb. Kontraktilní intersticiální bb. Retikulární a elastická vlákna Interalveolární póry (10μm)

36 Bariéra krev-vzduch Alveolární buňky I. typu Bazální membrána
Endotelové buňky kapilár Celkový respirační povrch plic = 140 m2

37 Surfaktant Snižuje povrchové napětí alveolů
Zabraňuje jejich kolabování během výdechu Vodní hypofáze a lipidová epifáze Resorpce a obnova alveolárními buňkami Průchod do dých. cest = bronchoalveolární tekutina

38 Obranné mechanismy Nosní průchody - hlen, vibrissae Řasinkový epitel
Alveolární makrofágy T a B lymfocyty

39 Pleura serózní membrána - mezotel parietální a viscerální list
cupula pleurae recessus pleurales (costodiaphragmaticus, costo-, phrenico- a vertebromediastinalis) pleurální dutina - liquosus pleurae

40 Vývoj dýchacího systému
výchlipka předního střeva laryngotracheální rýha laryngotracheální výchlipka laryngotracheální řasy septum laryngotracheale plicní pupen bronchopulmonální pupen

41 Vývoj laryngu epiglotický val arytenoidní valy
srůst stěn (1. měsíc) - později rekanalizace vznik ventriculus laryngis chrupavky ze 4. a 5. žab. oblouku descensus laryngis

42 Vývoj plic I. vrůstání do splanchnického mezodermu a vyklenování do pleuroperitoneáního kanálu pseudoglandulární stadium týden slepě končící epitelové tubuly kanalikulární stadium týden rozšíření bronchů, diferenciace stěny končí respiračními bronchioly s primit. alveoly

43 Vývoj plic II. stadium primitivních alveolů
24. týden až narození rozvoj primitivních alveolů vystlané kubickým epitelem (plochý) od 26. týdne možnost přežití stadium definitivních alveolů od narození v průběhu dětství silné oploštění epitelu produkce surfaktantu


Stáhnout ppt "DÝCHACÍ SYSTÉM Morfologie Štěpka a Davy"

Podobné prezentace


Reklamy Google