Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I."— Transkript prezentace:

1 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Přednáška (osnova): Obecné přístupy v oblasti vnitřní bezpečnosti Složky „vnitřní bezpečnosti“ v gesci MV Policie ČR 1. Základní směry v oblasti vnitřní bezpečnosti V gesci MV (Ministerstva vnitra), které: analyzuje vnitřní bezpečnostní situaci v České republice a následně identifikuje rizikové faktory a formuluje priority politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. MV je gestorem přípravy vzájemně provázaných strategických programových dokumentů (vládních a resortních), které se dotýkají činnosti policie a dalších bezpečnostních složek. Záměrem je vytvářet účinnou ochranu společnosti před kriminalitou a přispívat ke koncipování činnosti policie jako služby občanům. MV stanovuje určité priority bezpečnostní politiky, na které je třeba zaměřit obzvláštní pozornost. Finance: vnitřní bezpečnost, MV 2011 cca 53 mld. Kč , policie cca 29 mld. Kč.

2 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Redukce 2011 reálně 52,9 mld. Kč, z toho policie 29,1 mld a HZS 6,9 mld. Kč 2012 plánováno 51,2 mld Kč

3 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
V systémovém pojetí můžeme vlastnost bezpečnosti systému rozdělit na dvě složky a popisovat jednotnou bezpečnost jako vlastnost vnímaného prostoru jak uvnitř systému samotného (námi definovaného), tak v jeho okolí (tj. např. v okolních systémech). Pak hovoříme o vnitřní a vnější bezpečnosti. Nicméně systém (např. systém státu), který je legislativně, územně, jazykově, kulturně i jinak vymezen na definovaném teritoriu nemůže bez komunikace a transferu energií, hmotných statků a informací se svým okolím dlouhodobě existovat. Jde o dynamické systémy s výměnou hmot, energií a informací. Vnímáme-li vnitřní bezpečnost jako vlastní záležitost systému, pak jsou původci narušení vnitřního bezpečí, resp. vnitřní bezpečnosti – obecné zdroje rizika v sociogenní oblasti jako je např. prudká změna postojů společnosti, vznik a působení extrémistických skupin, antagonismy zájmových skupin v ekonomické a polické oblasti, nerespektování autority jako fenoménu procesu řízení, prudký nárůst kriminality, šíření destruktivních (drogy, alkoholismus, obchod se zakázanými komoditami) a negativních (devastující účinky filmové produkce na vědomí mládeže, zneužití virtuální reality k vytváření nereálných představ a mystifikací veřejnosti prováděných pomocí reklamy, manipulací s informacemi aj.) směrů vývoje společnosti. Nicméně i ostatní vnitřní zdroje rizika přírodní či technické povahy mají vliv na stav vnitřního bezpečí, resp. vnitřní bezpečnost systému. Proto oproti dřívějším přístupům vnímáme vnitřní bezpečnost nejen z hlediska sociogenních událostí, ale všech druhů mimořádných událostí s destruktivním účinkem na lidské společenství jako cíle působení mimořádných událostí, které mají svůj původ (zdroj) uvnitř systému, např. státu.

4 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Na tomto místě je nutné je nutno připomenout, že pojem vnitřní a vnější bezpečnosti se bude vyvíjet z hlediska prostorové platnosti státního systému a posunovat podle integračních tendencí, které se především v Evropě odehrávají, na větší územní celek. Ty druhy vnějších zdrojů rizika, které se při původním uspořádání národních států jevily okolním státům jako ohrožení zvnějšku, budou po faktickém odstranění územních hranic zdroji rizika vnitřními, ale vůči širšímu okolí systému zůstanou a budou vnějšími zdroji rizika (tj. vůči takto posunutému okolí nového systému). Víceméně zdroje rizika dislokované většinou s delší dobou existence setrvávají na svém místě, ale jejich systémové členění a vnímání se může v průběhu historického vývoje měnit. Ve svém důsledku pak jde o rozšířené vnímání vnější bezpečnosti přenesení příslušných kompetencí i na jiné resorty než jen Ministerstvo obrany ČR a to především na Ministerstvo zahraničních věcí, popř. „zahraniční odbory“ jiných ministerstev. Může jít o MŽP při řešení přeshraniční ekologické havárie, Ministerstvo financí a Ministerstvo průmyslu a obchodu v případě uplatnění sankcí ekonomického charakteru na náš stát, Ministerstvo spravedlnosti při mezinárodních soudních sporech ohrožujících ČR, Ministerstvo dopravy při ohrožení dopravní infrastruktury značným zatížením naší dopravní sítě zahraničními dopravními prostředky, Ministerstvo zdravotnictví při přesahu pandemických onemocnění z území cizího státu na území našeho státu atd.

5 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Máme-li hovořit o vnitřní bezpečnosti, je třeba předeslat, že v českém právním řádu je pojem vnitřní bezpečnost chápán značně nejednotně a v dokumentech, které o něm hovoří bývá spojován s vnitřním pořádkem. Základním dokumentem zabývajícím se zkoumanou problematikou je materiál s názvem Bezpečnostní strategie České republiky přijatá usnesením vlády ČR ze dne 10.. prosince Podle tohoto dokumentu je „hlavním cílem politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti formulovat a realizovat zásady směřující k ochraně demokratických základů státu, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku v ČR. Prostřednictvím zákonem pověřených institucí vláda nepřetržitě analyzuje situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR, identifikuje hrozby, posuzuje rizika a iniciuje návrhy na jejich účinnou eliminaci a usiluje o prosazování strategií a efektivních opatření nelegislativní i legislativní povahy. Ministerstvo vnitra je podle kompetenčního zákona mj. ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, včetně záležitostí veřejného pořádku a věci související s vnitřním pořádkem a bezpečností. Pokud se jedná o Policii ČR, té patří do oblasti hlavních činností zejména ochrana veřejného pořádku. Veřejný pořádek je zpravidla vykládán jako součást vnitřního pořádku, který je obecnějším pojmem a spolu s bezpečností tvoří jednu ze součástí tzv. vnitřních věcí. Tím se dostáváme k problematice širší, zahrnující i evropský rozměr, neboť pojem vnitřní věci je používaný i v unijním významu.

6 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Mezi priority dlouhodobě patří boj proti kriminalitě zločineckých organizací (včetně obchodu s lidmi, protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálního obchodu se zbraněmi a padělání), korupci, závažné hospodářské kriminalitě (podvodům, daňovým únikům, tzv. praní špinavých peněz, kriminalitě na úseku duševního vlastnictví, počítačové kriminalitě), nelegální migraci, terorismu, kriminalitě mládeže, kriminalitě s extremistickým podtextem, loupežím, krádežím vloupáním, krádežím aut a věcí z nich, porušování pravidel provozu na pozemních komunikacích – vše Celková koncepce – není, respektive je to činnost policie a dalších bezpečnostních složek – kompetence MV Rozpracování dílčích oblastí: bezpečnost civilního letectví, silničního provozu, terorismus, organizovaný zločin, obchod s lidmi, krádeže vozidel, kriminalita, drogy extremismus, domácí násilí, divácké násilí, kriminalita, prostituce apod.

7 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Hlavní směry v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku: Boj proti terorismu – oprávnění zpravodajských služeb a policie ČR, předávání informací na mezinárodní úrovni, trvalá připravenost záchranných složek Boj proti organizovaném zločin – (odčerpávání výnosů z trestné činnosti, legislativní a organizační podmínky, zvláštní ochrana svědka), patří sem: prostituce, nelegální migrace (nelegální zaměstnávání cizinců), distribuce a prodej drog, nelegální obchod se zbraněmi a radioaktivním materiálem Boj proti korupci - vytvoření legislativních norem nezbytných pro předcházení korupci, kontrole nabytého majetku, apod. Boj proti extremismu, rasismu a xenofobií (nenávist ke všem cizím, strach z cizinců) Veřejný pořádek – kriminalita – bezpečí občanů – zvyšovat pocit bezpečí občanů a posilovat jejich důvěru v policii ČR Bezpečnost silničního provozu – pozemní komunikace – vysoký počet dopravních nehod a závažnost jejich následků

8 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
V této rubrice Bezpečnost najdeme: Úvodem Bezpečná lokalita Bezpečnost civilního letectví Bezpečnost silničního provozu Bezpečnostní materiál Bezpečnostní situace Community policing Dětští a mladiství delikventi Dobrá praxe Divácké násilí Dobrovolnictví Domácí násilí Drogy Extremismus Informační kriminalita Komerční sexuální zneužívání dětí Korupce Krádeže vozidel Krádeže vozidel Lidská práva Minority a policie Obecní policie Obchod s lidmi Organizovaný zločin Prevence kriminality Prostituce Terorismus Výnosy z trestné činnosti Zbraně a střelivo

9 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
1, Obecná a legislativní definice pojmu terorismus Jednou z nejčastějších definic pojmu terorismus zní: Terorismus je plánované, promyšlené a politicky motivované násilí, zaměřené proti nezúčastněným osobám, sloužící k dosažení vytčených cílů. Teroristický skutek“ je zde chápán jako množina vyjmenovaných činů, které mohou, svou podstatou nebo kontextem, vážně ohrozit chod konkrétního státu nebo mezinárodní organizace. V rámci vnitrostátních právních řádů se jedná o skutky, které byly spáchány s úmyslem: vážně zastrašit obyvatelstvo nenáležitě přimět vládu nebo mezinárodní organizaci ke konání či nekonání konkrétních kroků; vážně destabilizovat či zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní organizace

10 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Terorismus lze členit na: Ultralevicový terorismus Ultrapravicový terorismus Etnický terorismus Náboženský terorismus Environmentální terorismus Vigilantistický terorismus (kterému jde o ”právo a pořádek”, který údajně není stát s to zajistit, sem lze řadit například latinskoamerické ”černé brigády”, útočící proti bezdomovcům atd.) ”Single-issue” terorismus (”jednopoložkový” - proti potratům atd.) Co do rozsahu působení terorismu existuje kategorie domácího terorismu a mezinárodního terorismu, související s počtem zemí, v nichž terorismus působí anebo získává prostředky a logistiku pro svoji činnost. Nepřehlédnutelná je vazba terorismu na jiné negativní jevy, jakými je například obchod z drogami (ze kterého jsou teroristické akce nezřídka financovány) nebo obchod se zbraněmi.

11 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Metody: ”klasické” teroristické metody - střelba, použití sečných a bodných zbraní, ubití různé formy násilí na turistech dopisní bomby únosy, braní rukojmí specifické cíle postmaterialistického a environmentálního (ekologického) teroru (útoky na restaurace KFC, kožichy, hřebíky do stromů atd). ”moderní” teroristické metody (užití zbraní hromadného ničení, kybernetický terorismus atd.) - Jaderné technologie - Jaderný materiál lze zakoupit na černém trhu zemí bývalého SSSR, lze ho uloupit z úložišť vyhořelého odpadu, z likvidačních provozů raket. - Biologické technologie V roce 1992 chtěli stoupenci japonské sekty Óm Šinrikjó koupit v africkém Zairu bakterie eboly - tvářili se přitom, že touží "starat se" o umírající. K jejich smůle - a ke štěstí obyvatel Japonska - zde zrovna žádná epidemie zde právě nezuřila a tak nakonec užili zbraně chemické – viz níže. Pokud by třeba místo metra a sarinu rozprášila z letadla nad Tokiem 100 kilogramů anthraxu (zárodky smrtelné sněti slezinné), zahynuly by desetitisíce a možná statisíce lidí. - Chemické technologie - Pro ilustraci možných nebezpečí lze uvést jako příklad sabotáž (nemusí se jednat o výbuch) na zimním stadionu, kde je používán jako chladící médium amoniak, který v případě uvolnění do ovzduší je schopen zlikvidovat v krátké době obyvatelstvo města střední velikosti. Takových stadionů je v ČR mnoho a jejich ostraha je minimální.

12 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
- „Kybernetický terorismus“ - Pro technickou západní společnost jsou velmi devastující případné útoky na počítačovou síť. Již byly zdokumentovány případy, kdy byli tzv. ”hackeři” schopni pomocí počítače vyřadit rozvod elektrické energie a uvrhnout některé regiony západních zemí do tmy. Už v polovině osmdesátých let skupina hannoverských hackerů financovaných KGB pronikla do počítačů americké armády. Útoky prostřednictvím počítačových sítí představují hrozbu srovnatelnou s účinky zbraní hromadného ničení. Západ spoléhá víc a víc na počítačové sítě. To posiluje závislost - a ze závislosti se rodí zranitelnost. Zpoza počítačového terminálu lze totiž teoreticky zablokovat automatizované rozvody vody, elektřiny, plynu i ropy. Nebo naopak otevřít přehrady a zatopit přilehlé oblasti. Chaos se dá snadno vyvolat i v letecké dopravě a v plně elektronizovaných finančních operacích. Kolaps hrozí i vládním komunikačním systémům včetně vojenských. Při jednom cvičení se dokonce povedlo vybranému specialistovi ovládnout přes počítač několik moderních válečných lodí. Miliony obyvatel vyspělého světa pak mohou náhle zjistit, že jim doma nesvítí světlo, neteče voda, nefunguje telefon, rádio mlčí a nakupovat lze jen za hotové. Útok na počítačové sítě zvenčí je stále lákavější, nedávno vyvolal značnou pozornost útok ze strany počítačových pirátů a zločinců, kteří dokázali tyto komplikace využít k elektronickým krádežím v bankách, firmách nebo na úřadech (rozsahy jejich úspěšnosti nebyly a patrně ani nikdy nebudou publikovány). Klasický terorismus (výše uvedené výbuchy, střela, atd.) je ve srovnání s užití chemikálií, bakterií nebo počítačových virů více vidět. To s sebou nese (pro teroristu) řadu plus i mínus. ”Moderní” akcí se sice tolik ”efektně nezviditelní”, i když při ní třeba zabije více lidí a zničí víc hodnot. Zatím se zdá pravděpodobnější, že drtivá většina teroristických skupin zůstane u klasických metod, které jsou hmatatelné, mohou zasáhnout přesně určený cíl a navíc okamžitě vyvolají pozornost sdělovacích prostředků.

13 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Aktuální stav: Aktivity proti ČR (BIS) minimální, nelze vyloučit Muslimská komunita v ČR – málo početná , názorově umírněná ČR zapojena do mezinárodních struktur boje proti terorismu Prioritně je to ochrana civilního letectví Odpovědný gestor: Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (oddělení terorismu a financování terorismu, bezpečnostní složky koordinuje zpravodajská skupina

14 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
2, Organizovaný zločin představuje závažné bezpečnostní riziko, ohrožující stabilitu světového hospodářského systému a v případě některých států i politický systém. Cílem organizovaného zločinu je dosažení maximálního zisku při vynaložení minimálních nákladů, a to zisku nejen materiálního, ale například i ve formě společenského a politického vlivu. Současný trend: pozvolný ústup od násilné trestné činnosti ke kriminalitě hospodářského charakteru K nejrozšířenějším formám organizovaného zločinu na území ČR patří: výroba, pašování a distribuce drog; organizování prostituce a obchod s lidmi; organizování nelegální migrace; praní špinavých peněz; vydírání a vybírání poplatků za ochranu; korupce; padělání; mezinárodní obchod se zbraněmi a výbušninami. Zločinecké organizace působící v České republice jsou obvykle v přímých vazbách na zahraniční a jejich činnost se tak odvíjí od aktuálních trendů mezinárodního organizovaného zločinu. V rámci České republiky představují hlavního partnera odboru v problematice boje proti organizovanému zločinu zejména vybrané útvary Policie ČR s celorepublikovou působností (Útvar odhalování organizovaného zločinu, Národní protidrogová centrála, Finanční policie, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování) a zpravodajské služby ČR.

15 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Zločinecké organizace působící na území České republiky se od roku 1997 výrazně nemění, pocházejí převážně z území bývalých států SSSR, z bývalé Jugoslávie, z Bulharska, operují zde italské zločinecké skupiny a  zločinecké skupiny z jihovýchodní Asie (zejména čínské a vietnamské). Po roce 1989 pronikaly tyto zločinecké organizace na naše území a  začaly využívat nedostatky v legislativě a především benevolentní přístup v oblasti povolování firem. V současné době pokračuje jejich snaha rozšířit sféry svého vlivu, zejména zakládáním firem se zahraniční spoluúčastí a dochází ke změnám rozdělení sféry vlivu. Čeští občané zajišťují především tzv. servis - znalost prostředí a zákonů, kontakty apod. z území států bývalého SSSR. Patří mezi nejaktivnější, za poslední čtyři roky došlo k velkému nárůstu jimi páchané trestné činnosti. Trestná činnosti, kterou páchají, je značně variabilní (zahrnuje zejména násilné trestné činy - racketeering, vydírání prostitutek z bývalého SSSR, nedovolené obchodování se zbraněmi, obchod s drogami, legalizování výnosů získaných trestnou činností, kuplířství, převaděčství, krádeže motorových vozidel a další); ukrajinské, ruské a čečenské organizované zločinecké organizace mají výrazné zastoupení v oblasti páchání násilné kriminality, která se vyznačuje brutalitou, devastací obětí, jako vražedný nástroj převažují střelné zbraně. Při rozdělování teritorií mezi jednotlivými zločineckými skupinami z bývalého SSSR dochází i k usmrcení členů znepřátelené skupiny. Pronikají na území ČR za pomoci různých krycích firem (povolení k pobytu získávají za účelem zaměstnání ve vlastní firmě, nebo ve firmě, kterou provozuje další osoba ruské národnosti), vládnou značnými finančními prostředky, prostředky v ČR investují zejména do nemovitostí. Dominantním pro ruské zločinecké organizace je finanční trestná činnost; patrný je růst organizovanosti v činnosti ukrajinských zločineckých organizací, které jsou stále agresivnější, podílejí se na loupežných přepadeních bank, zvyšuje se nelegální zaměstnávání ukrajinských dělníků, v současné době páchají sériová loupežná předaní převážně na území hl.m. Prahy apod.; vzhledem k neustále se prohlubujícímu prorůstání do státních struktur ve státech bývalého SNS je jejich vliv a moc stále závažnější. Podle poznatků BIS ruskojazyčný organizovaný zločin je v ČR reprezentován skupinami z Ruska, Ukrajiny a z oblasti Kavkazu. Pro oblast ruskojazyčného organizovaného zločinu je typické postupné přecházení od zjevné trestné činnosti, která charakterizovala tyto skupiny v počátečních stadiích existence, k legálnímu podnikání. Do ČR přicházejí s již získaným kapitálem pocházejícím z trestné činnosti spáchané mimo teritorium ČR. Tento kapitál následně využívají při zakládání legálních obchodních firem.

16 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
pocházející z území bývalé Jugoslávie, bulharské, albánské a italské - V posledních letech dochází ke změnám v rozdělení sféry vlivu, činnost bulharských zločineckých organizací, která byla dosud zaměřena na provoz erotických podniků, se zaměřila zejména na krádeže motorových vozidel a dodávání bulharských prostitutek do erotických podniků; provoz erotických podniků převzaly zločinecké organizace z bývalé Jugoslávie, které se dále zaměřují zejména na obchod s drogami, převaděčství a násilnou kriminalitu; činnost italských zločineckých skupin se vyznačuje vysokou latencí, zaměřují se především na skupování nemovitostí v hl. m. Praze; je podezření z možnosti "praní špinavých peněz" tzv. víkendovými turisty. z jihovýchodní Asie - Nejaktivnější jsou čínské a vietnamské skupiny, čínské zločinecké struktury se vyznačují etnickou soudržností, na našem území nemají charakter klasických čínských zločineckých organizací (např. TRIÁDY), sdružují se do malých skupin dle místa původu z ČLR, a dle druhu páchané trestné činnosti; etablují se zejména formou provozování kasin a nelegálních nevěstinců, další podezření se týká praní špinavých peněz, organizování nelegálních sázek, obchodu s narkotiky, zabývají se nejen převaděčstvím, ale realizují únosy nelegálních přistěhovalců s následným vydíráním příbuzných, trestnou činností je obchod s tzv. "značkovým zbožím". arabské - Zaměřují se na pašování drog, obchod se zbraněmi a finanční machinace, tuto činnost uskutečňují pomocí sítě cestovních kanceláří, zakládáním autopůjčoven a autoservisů, při organizování nelegální migrace dochází k propojování s vietnamskými zločineckými organizacemi, ke své trestné činnosti využívají zejména fiktivní firmy, ochotny jsou zapojit se do libovolné trestné činnosti, v poslední době byl v souvislosti zejména s násilnou trestnou činností zaznamenán vysoký počet osob pákistánského původu, které mají převážně zakázaný pobyt v zemích západní Evropy.

17 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Boj proti organizovanému zločinu: zásadní je posilování práva a justiční spolupráce (policie, samospráva, justice, celní správa, daňové úřady, atd). Organizovaná trestná činnost na území ČR Vývoj organizovaného zločinu na území ČR Podíl organizované zločinu na komerční činnosti

18

19 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA
Vývoj kriminality – celkově mírný pokles Objasněnost – také víceméně na stejné úrovni, těsně pod 40% - to je málo Teritoriální rozdíly: Nejvyšší počet trestných činů je charakteristický pro hl. m. Prahu s odstupem následuje kraj Středočeský kraj. Nejnižší kriminalitou je zatížena Vysočina, kraj Karlovarský, Pardubický a Zlínský. Podíl cizinců 6,6% Podíl žen je 12,5% Objasněnost trestných činů cca necelých 40%, v různých zemích EU rozdílná, Německo cca 55%,

20 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA
Trestná činnost v ČR

21 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA

22 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA

23 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA
Násilná kriminalita vykázala meziroční nárůst, pozitivní je mírný pokles loupeží Majetková kriminalita tvoří největší podíl (65%), mírný pokles krádeží motorových vozidel a nárůst vloupání do rodinných domů mírný pokles kriminality mládeže do 15 let a mladistvých • Zjištěné škody 24,1 mld. Kč

24 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA

25 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA

26 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - KRIMINALITA

27 Kriminalita - statistika

28 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny- Drogy
Drogy: V současnosti jsou v ČR dostupné téměř všechny druhy nelegálních drog. Přesné údaje o počtu osob zneužívajících drogy nejsou k dispozici. Odhady vycházejí z nejrůznějších údajů, např. z množství zadržených OPL, počtu léčených osob docházejících do léčebně kontaktních center, z evidence nových problémových uživatelů drog nebo z počtu zadržených dealerů, či počtu prodaných injekčních stříkaček v lékárenské síti. Validita prezentovaných údajů je však sporná. Trestná činnost související s drogami je vysoce latentní. Výše škod způsobených trestnou činností související s drogami činí podle ČSÚ miliard korun. Zasaženost české populace zneužíváním OPL se nevyhýbá ani profesím, jejichž výkon je podmíněn zvláštním režimem a jehož porušení s sebou nese závažná rizika (např. řidiči, piloti, vojáci v činné službě, policisté, lékaři, ale i obsluha v chemických továrnách, jaderných elektrárnách, pracujících na úpravě pitné vody pro velká města, obsluha plynových kotlů při vytápění měst, továren apod.). Pro výkon výše uvedených profesí musí být jednoznačně stanovena nulová tolerance jakékoliv drogy. Velmi potřebné je také uložení zákonné povinnosti k poskytnutí nejen krve a moče, ale například i k odebrání vzorků slin, potu, vlasů anebo chlupů pro potřeby rozboru zaměřeného na zneužívání OPL, včetně odpovídající sankce v případě bezdůvodného odmítnutí. Zneužívání OPL by mělo být bráno v úvahu i při posuzování žádostí o vydání řidičského průkazu, zbrojního průkazu atp. Bez přijetí odpovídajících zákonů bude v budoucnu jen velmi obtížné vést úspěšný boj proti drogovému fenoménu.

29 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - drogy
Drogy (Aktuálně): Problémy v oblasti prodeje volně prodejných léků – v ČR omezení, nákup v Polsku, méně na Slovensku a Německu (metamfetaminu - pervitin) Zneužívání nových syntetických látek Nárůst počtu českých občanů jako kurýrů (Maďarska, Slovenska) Nárůst počtu domácích pěstíren konopí se zapojením občanů Vietnamu do výroby a prodeje drog

30 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - drogy
Závažným jevem je klesající věková hranice osob, které s OPL experimentují anebo je už pravidelně zneužívají. První kontakty s drogami jsou zjišťovány již u dětí mladších 15 let. Dalším alarmujícím jevem je masové experimentování, či užívání tzv. ”tanečních drog”. Jde především o MDMA, jejíž následky byly do nedávné doby podceňovány. Taneční drogy jsou zneužívány zejména mladými lidmi tzv. "domácích párty", na diskotékách a v souvislosti s nejrůznějšími hudebními produkcemi. Dochází k častějším případům šíření OPL do menších měst a obcí. Trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v ČR, páchaná jednotlivými etniky a národnostními menšinami, se vyznačuje značnými specifiky. V ČR byl zaznamená prodej tablet s obsahem látky piperazim – není v ČR právně postihovaná OPL zejména marihuana, extáze a pervitin jsou rozšířeny i do menších měst a obcí, • pachatelé, nejen organizované trestné činnosti věnují značné úsilí používání sofistikovanějších metod konspirace, • zločinecké organizace využívají ke svým aktivitám nejnovější techniku, • trestná činnost v oblasti obchodu s OPL v ČR, páchaná jednotlivými etniky a národnostními menšinami, se vyznačuje značnými specifiky, • zabavování výnosů z trestné činnosti se stalo důležitým opatřením v eliminaci aktivit organizovaných zločineckých skupin, zabývajících se nelegálním obchodem s OPL, • dochází ke stále větší diferenciaci kvality jednotlivých drog v závislosti na distribučních sítích, nejnižší kvalita (obsah účinné látky) vykazují OPL zajištěné u Romů a osob Vietnamské národnosti, • u distributorů dochází k držení minimálního množství OPL, k distribuci OPL jsou i nadále využívány děti do 18 let věku.

31

32 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - Korupce
Korupci je možné charakterizovat jako zneužití postavení spojené s porušením principu nestrannosti při rozhodování, motivované snahou po zisku. Pojem korupce není v trestních právních normách CR definován jako samostatný trestný čin (tr. č.), charakterizují jej především tr. č. uvedené v hlavě třetí zvláštní části trestního zákona (tr. z.), nazvané “trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných”. Zejména oddíl třetí“úplatkářství” obsahuje tr. c., které v sobe nesou znaky korupce. Jde o tr. č. podle § 160přijímání úplatku, § 161 podplácení a § 162 nepřímé úplatkářství. Následně to dokumentuje naše nelichotivé postavení na žebříčku vnímání korupce za rok 2005 sestavovaného společností Transparency International, kdy se ČR umístila na 45. místě z celkového počtu 180 hodnocených zemí (index CPI z r. 2008). Přímou zkušenost s uplácením ve zdravotnictví má přibližně 1/3 všech našich občanů. (jedna ze 4 nejvíce zasažených oblastí) Z údajů justiční statistiky vyplývá, že v roce 2004 bylo pro tr. č. úplatkářství (§ § 162 tr. z.) obžalováno celkem 150 osob (+21) a pravomocně odsouzeno celkem 97 osob (+22). V roce 2008 zjištěno 150 trestných činů úplatkářství + 18 tr. Činů maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti

33 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny- legální/nelegální migrace
Evropský kontext nelegální migrace Nelegální migrace v současné době vyvolává ohrožení vnitřní stability společnosti a ohrožuje bezpečnostní situaci zejména v cílových vyspělých zemích Evropské unie a v tranzitních zemích středovýchodní Evropy. Souvisí s přeshraniční trestnou činností, organizovanou převaděčskou kriminalitou a obchodem s lidmi. Vedle rostoucího podílu struktur organizovaného zločinu vnímá mezinárodní společenství jako vážnou bezpečnostní hrozbu především nárůst aktivit teroristických skupin na poli nelegální migrace. Hlavní proudy ilegálních migrantů do Evropy směřovaly ze severní Afriky(přes španělské enklávy Ceuta a Melilla, přes Maroko a Tunis, Gibraltarskou úžinou na území kontinentálního Španělska, ale i do jižní Francie a jižní Itálie) a dále z Turecka buď přes Egejské moře do Řecka nebo pozemní trasou přes balkánské státy a střední Evropu až do západoevropských cílových zemí. Stále více využívanou trasu ilegální migrace představovala cesta z libyjského pobřeží na území Itálie. Velké množství ilegálních migrantů proudilo přes území bývalých republik SSSR po celé délce hranic s evropskými státy, včetně tzv. Baltské cesty přes Litvu, Lotyšsko a Estonsko do skandinávských států. Hlavní trasa nelegální migrace přes Českou republiku probíhala, stejně jako v minulosti, ve směru východ - západ, zejména pak z okresů jižní Moravy do severních Čech na státní hranice České republiky se spolkovou zemí Sasko.

34 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.

35 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Evropský kontext nelegální migrace Od vstupu ČR do EU dochází k výraznému poklesu počtu osob, které nelegálně překročily státní hranice a poté vstoupily do azylového řízení. Nelegálními migranty jsou ve velké míře využívány služby převaděčských skupin, část s použitím neregulérních cestovních dokladů či úkrytů dopravních prostředků. Tyto převaděčské skupiny jsou velmi dobře organizovány, mají kontrolu nad celým průběhem cesty migrantů ze země původu do cílové země.

36   Nelegální migrace

37

38 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
1-2. Cizinci v ČR podle oblasti, kraje a okresu: 1996, (stav k )*) Oblast, kraj, okres Area, region, district 1996 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Hlavní město Praha (NUTS3) 61 203 70 978 69 115 77 922 89 997 Středočeský kraj (NUTS3) 22 413 27 038 29 847 31 127 35 304 42 588 50 273 60 123 Jihočeský kraj (NUTS3) 9 175 8 698 9 660 9 954 10 595 12 584 15 171 16 560 Plzeňský kraj (NUTS3) 8 670 10 815 12 687 12 530 13 206 15 432 20 986 27 636 Karlovarský kraj (NUTS3) 7 670 13 198 13 563 14 729 14 437 16 075 19 419 20 321 Ústecký kraj (NUTS3) 13 985 16 180 16 883 19 731 22 130 26 336 33 053 35 451 Liberecký kraj (NUTS3) 8 446 9 069 9 849 10 672 11 675 13 148 15 288 17 320 Královéhradecký kraj (NUTS3) 8 418 9 386 9 269 9 852 11 294 13 326 15 512 16 517 Pardubický kraj (NUTS3) 5 335 6 623 5 807 5 863 6 418 10 562 12 588 Vysočina (NUTS3) 3 739 5 246 5 961 5 883 6 160 7 016 8 729 9 771 Jihomoravský kraj (NUTS3) 14 723 20 039 22 668 23 913 24 234 27 983 32 606 35 619 Olomoucký kraj (NUTS3) 6 037 6 910 7 038 7 103 7 497 8 499 10 322 9 909 Zlínský kraj (NUTS3) 6 558 8 262 8 115 6 374 5 926 6 596 7 639 8 413 Moravskoslezský kraj (NUTS3) 22 779 19 166 19 959 18 329 19 337 20 602 22 962 25 496

39

40 Bezpečnost silničního provozu
Vývoj: Lehce příznivý trend (pokles počtu usmrcených a těžce zraněných), Nelze počítat pokles nehod – zvýšení limitu z 50 tisíc na 100 tisíc Kč v povinném hlášení nehod Nepříjemné -. V r – počet viníků, kteří z místa ujeli 5.015 nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (2010), 151 nehod zaviněných návykovými látkami

41

42 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.

43

44 Další problémové oblasti:
   Vnitřní bezpečnost Další problémové oblasti: Mravnostní kriminalita Obchod s lidmi Nelegální obchod se zbraněmi a výbušninami Padělání dokladů

45

46

47

48 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny- policie
Organizační struktura Policie CR, její postavení v rámci MV a postavení Policie CR ve vztahu k orgánům veřejné správy MV je v oblasti bezpečnosti podle kompetenčního zákona ústředním orgánem státní správy pro vnitrní věci, zejména pro: · veřejný pořádek a další věci vnitrního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, · jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu a evidenci obyvatel, · sdružovací a shromažďovací právo a povolování organizací s mezinárodním prvkem, · zbraně a střelivo, · požární ochranu, · cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíku, · státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla, · veřejné sbírky, · krizové řízení (nesouvisející se zajišťováním obrany), · civilní nouzové plánování, · ochranu obyvatelstva a · integrovaný záchranný systém (IZS).

49 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny- policie
Policie ČR: Chybí dlouhodobá strategie v této oblasti, řekněme – policejní doktrína, která by měla oporu napříč celým politickým spektrem a společností Snahy reformních kroků, ale proces schvalování, odkládání a finální podoby nového služebního zákona Kritické prvky: Systém personální práce – výběr uchazečů, vzdělávání managementu, kariérní řád Transformace policejní práce do podoby služby veřejnosti Nevhodná komunikace s veřejností Vnitřní revitalizační proces samotné policie (trestná činnost a korupce) MV a nastupující realizace - policejní reforma: 3 hodnoty, služba (má sloužit a chránit), profesionalita, hrdost)

50

51 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny - policie
Reforma policie

52 REFORMA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
10 pilířů Služební zákon Zákon o Policii ČR revize zákonu o PČR Projekt P1000 lepší podmínky pro práci, počítače atd. Územní členění Policie ČR změny, ale ještě se neví přesně Nová struktura neuniformované policie koordinace, spolupráce?? Změna hospodaření pružnější, odpovědnost a také pravomoc Elektronizace agend vedle sebe papír a PC Debyrokratizace policejní činnosti není doručovatel, pošťák, apod. Systém školství a vzdělávání policejní, ne MV, aktuální Inspekční činnost složité, pod koho patří, + obecní policie a vězeňská služba

53

54 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Policie ČR: Cílem Policie České republiky je chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji, usilovat o trvalou podporu a důvěru veřejnosti Povolání policista Práci v jednom z bezpečnostních sborů - Policii České republiky a samotný výkon policejní služby je vhodné chápat jako se všemi zákonnými a morálními pravidly. Základní podmínky pro přijetí do služebního poměru občanství České republiky věk nad 18 let bezúhonnost minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou fyzickou, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby není členem politické strany nebo politického hnutí nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost 

55 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Policie ČR: Členění podle jednotlivých služeb: Kriminální policie a vyšetřování Pořádkové a železniční policie Služba dopravní policie Letecká služba Služba správních činností a ochranná služba Služba cizinecké a pohraniční polici Služba rychlého nasazení Členění na základě územní působnosti: S celorepublikovou působností (útvar pro odhalování organizovaného zločinu, národní protidrogová centrála, útvar rychlého nasazení apod.) Složky policie s územně vymezenou působností (správy krajů a hl. města Prahy, v městech – obvodní oddělení)

56 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Policie ČR: Na přijetí do služebního poměru není právní nárok, proto není vhodné v průběhu přijímacího řízení ukončit stávající pracovní poměr. Přijatí uchazeči jsou dále seznámeni s veškerými podmínkami služby včetně finančních a s pravidly výkonu služby a také textem služebního slibu, který se skládá v den nástupu do výkonu služby. Služební slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život.“ Vznik služebního poměru: Služební poměr vznikne dnem uvedeným v rozhodnutí služebního funkcionáře s personální pravomocí, kterým je policista k určenému datu ustanoven na služební místo. Služební poměr je s nově nastupujícím policistou uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí policista dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

57 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Kariérní postup v rámci výkonu služby: Policista je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo v policii, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Postup obsazování služebních míst v rámci výkonu služby je upraven zákonem. Na uvolněné pozice (u specializovaných útvarů nebo např. u služby kriminální policie a vyšetřování) je policista ustanoven služebním funkcionářem, přičemž předpokladem pro toto ustanovení je zpravidla účast a umístění na prvním místě ve výběrovém řízení. Výběrovým řízením jsou obsazována místa od služební hodnosti inspektor (tarifní třída 5, hodnostní označení praporčík nebo nadpraporčík) a vyšší. Při výběrovém řízení se posuzuje služební hodnocení policisty, doba trvání služebního poměru, kvalifikace a dovednosti. Po výběrovém řízení ustanoví služební funkcionář na volné služební místo policistu, který se umístil první v pořadí vhodnosti pro obsazované služební místo. Není-li možno tohoto policistu na volné služební místo ustanovit, ustanoví na něj policistu, který se umístil jako následující v pořadí vhodnosti. Základní odborná příprava policistů Policisté nově přijatí ke službě pořádkové, železniční, dopravní, cizinecké a pohraniční policie jsou po přijetí do služebního poměru vysláni k absolvování základní odborné přípravy, kterou v rámci policejního školství poskytují střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze, Brně, Jihlavě a v Holešově. Základní odborná příprava je rozvržena do dvou a půl roku z důvodu vykonání praxe během druhé části základní odborné přípravy, a je rozčleněna na část realizovanou ve výše uvedených středních policejních školách v trvání 12 měsíců a část řízené praxe realizované ve školním policejním středisku a na vybraných útvarech správy policie příslušného kraje v trvání 6 měsíců. Nástupy do základní odborné přípravy jsou čtyřikrát do roka s dvěma zaměřeními pro službu cizinecké a pohraniční policie a pro služby pořádkové, železniční a dopravní policie. Uchazeči s vysokoškolským vzděláním, kteří jsou zařazeni do základních útvarů, jsou rovněž povinni absolvovat základní odbornou přípravu. Základní odborná příprava poskytuje nově nastupujícím policistům základní znalosti, dovednosti, návyky a postoje potřebné pro výkon služby. Vyučují se mimo jiné předměty, služba pořádkové a dopravní policie, kriminalistika, psychologie a policejní etika, právo, střelecká příprava, spojovací příprava, zdravotní a tělesná příprava, technika administrativy, informatika a výpočetní technika. Studium základní odborné přípravy je ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky.

58 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Řádné absolvování základní odborné přípravy je výchozím předpokladem pro další působení ve služebním poměru. Studium na středních policejních školách je bezplatné. Zpravidla po úspěšném absolvování základní odborné přípravy policista skládá služební zkoušku, jejíž vykonání je jednou z podmínek pro zařazení policisty do služebního poměru na dobu neurčitou. Další vzdělávání policistů V rámci dalšího odborného vzdělávání policistů je vytvořen systém specializačních kurzů. Policejní akademie České republiky Policejní akademie poskytuje v současné době svým studentům akreditovaný bakalářský a navazující magisterský a doktorský studijní program v oboru „Bezpečnostně právní studia“. Studijní programy lze absolvovat ve studiu prezenčním (denním), a ve studiu kombinovaném (při zaměstnání). V kombinovaném studiu se uskuteční v každém semestru tři týdenní soustředění s přednáškami ve škole, jinak se student připravuje na zkoušky domácím studiem odborné literatury, eventuálně individuálními konzultacemi s učiteli. Skladba služebního příjmu, výsluhové nároky a další sociální výhody Odměňování policistů je upraveno zákonem o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Složky služebního příjmu policisty: Policista má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin za rok. Služební příjem je tvořen z následujících složek.

59 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Policista má nárok na služební příjem za výkon služby, který je stanoven s přihlédnutím k případné službě přesčas v rozsahu 150 hodin za rok. Služební příjem je tvořen z následujících složek. základní tarif (t.j. platový stupeň v platové třídě stanovený podle vzdělání, započítané praxe a služebního místa, na které je policista ustanoven ) zvláštní příplatek (např. za činnosti spojené s ochranou zájmů státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo zdraví ve výši až Kč) osobní příplatek (nenárokový) odměna (např. splnění mimořádného úkolu) příplatek za službu v zahraničí (poskytovaný v USD/EUR) příplatek za vedení (dle řídící úrovně) Příklad: Nastupující policista bez praxe nebo do 3 let praxe, se středním vzděláním s maturitou pobírá hrubý služební příjem Kč + zvláštní příplatek až Kč (Praha). Naturální náležitosti: Příslušník policie má nárok na bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji.

60 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Výsluhové nároky: Služební poměr policisty se v mnoha ohledech liší od běžného zaměstnaneckého poměru. Při skončení služebního poměru má policista nárok na některá další plnění. Pokud je policista propuštěn z důvodu porušení služebního slibu nebo spáchání úmyslného trestného činu, tak mu takovéto plnění nenáleží. Odchodné se poskytuje jednorázově po šesti letech trvání služebního poměru. Je poskytováno ve výši jednoho měsíčního hrubého služebního příjmu a zvyšuje se o jednu jeho třetinu za každý další ukončený rok trvání služebního poměru. Nejvyšší výměra odchodného činí šestinásobek měsíčního hrubého služebního příjmu. Výsluhový příspěvek činí 20% měsíčního hrubého služebního příjmu, jestliže policista vykonával službu alespoň po dobu 15 let. Za 16. až 20. rok služby se příspěvek zvyšuje o 3%. Za rok služby se příspěvek zvyšuje o 2% a za 26. rok služby a každý další ukončený rok služby se příspěvek zvyšuje o 1%. Výměra výsluhového příspěvku může činit nejvýše 50% měsíčního hrubého služebního příjmu. Sociální výhody: Základní doba služby policisty je 37,5 hodiny týdně a rozvrhuje se pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Policista má nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. Právně je upraven i nárok na udělování služebního volna. Dále je možné policistům, kteří studují nebo se účastní výběrového řízení, poskytovat studijní volno s nárokem na služební příjem. Vymezenému okruhu policistů, jejichž služební poměr trval alespoň 15 let, se poskytuje k upevnění jejich zdraví ozdravný pobyt v délce 14 kalendářních dní v roce ve formě lázeňské péče nebo tělesných rehabilitačních aktivit.

61 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Způsoby skončení služebního poměru: uplynutím doby určité úmrtím policisty nebo prohlášením za mrtvého posledním dnem kalendářního roku, v němž policista dovršil věku 65 let propuštěním a to například: na vlastní žádost z důvodu spáchání úmyslného trestného činu nebo nedbalostního trestného činu, pokud jednání, kterým trestný čin spáchal, je v rozporu s požadavky kladenými na policistu z důvodu porušení služebního slibu tím, že se dopustil zavrženíhodného jednání, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst policie uložením kázeňského trestu odnětí služební hodnosti podle lékařského posudku zdravotnického zařízení dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k výkonu služby, s výjimkou zdravotních důvodů souvisejících s těhotenstvím podle posudku psychologa policie pozbyl osobnostní způsobilost k výkonu služby pokud byla omezena jeho způsobilost k právním úkonům a nebo byl této způsobilosti zbaven pokud porušil omezení vztahující se na členství v politické straně a zákaz jiné výdělečné činnosti než je služba v policii pozbytím občanství České republiky

62 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Korupce a trestná činnost policie: Korupce Čtyři oblasti společenského života, kde je dlouhodobě korupce nejvíce rozšířena: Oblast života společnosti Výzkum v roce 1998 Výzkum v roce 2001 Výzkum v roce 2003 Výzkum v roce 2006 Úřady 31% 20% 37% 26% Policie 9% 14% 12% 21% Soudnictví 15% 10% 19% Zdravotnictví 13% Policie: nejvíce u pořádkové policie, služba kriminální policie a vyšetřování a služba dopravní policie Zdroj: Výzkumy GfK Praha z let 1998, 2001, 2003 a výzkum IZPE leden 2006

63 Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I.
Korupce a trestná činnost policie: Trestná činnost příslušníků policie Je relativně vysoká, cca 10 objasněných trestných činů připadajících na 1000 policistů Pro srovnání – Dánsko – rok 2003 – jen 79 Struktura trestné činnosti policistů se příliš nemění, 3300 stížností na policisty, 14% oprávněných Armáda 202, Celní správa 7, Vězeňská služba 73,

64

65

66 Struktura policie v zemích EU
Rozdílná, nejednotná, historický vývoj a specifika Policejní sbory v ČR: Policie ČR Vojenská policie (MO ČR) Obecní policie (obecní zastupitelstvo) Belgie: Federální policie Místní policie Francie: Státní policie Státní četnictvo Městská policie Itálie: Četnictvo Finanční stráž Vězeňský policejní sbor

67

68

69

70


Stáhnout ppt "Vnitřní bezpečnost ČR a její proměny I."

Podobné prezentace


Reklamy Google