Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Osnova: Zpravodajské služby Zpravodajské služby (OS)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Osnova: Zpravodajské služby Zpravodajské služby (OS)"— Transkript prezentace:

1 Osnova: Zpravodajské služby Zpravodajské služby (OS)
Zpravodajské služby (EU) Bezpečnost a občanské svobody

2 Organizace služeb obecně: Civilní (domácí a zahraniční)
  Zpravodajské služby Organizace služeb obecně: Civilní (domácí a zahraniční) Vojenské (domácí a zahraniční) Jiné členění, další formy: Smíšená – jedná se o zvláštní uspořádání služeb operativní centralizace a koordinace jednotlivých součástí zpravodajské soustavy Zahraniční – výhradně v zahraničí Kriminální – zabývá se organizovaným zločinem, zbraně, drogy, na rozdíl od policie pracuje metodami zpravodajských služeb Služba pro odposlechy – zejména ve velkých zemích, technická stránka zpravodajských služeb + šifry, počítače, atd. Specializované zpravodajské a bezpečnostní instituce – boj s terorismem.

3 Jedna důležitá metodická info:
  Zpravodajské služby Jedna důležitá metodická info: Jestliže došlo k dramatickému snížení počtů a výzbroje armády ČR, protože nám skutečně v blízké době nehrozí nebezpečí svrchovaného útoku, pak nutně musí dojít k nárůstu významu zpravodajských služeb, policie a dalších složek integrovaného záchranného systému. Bohužel tomu tak v ČR není! Koncepce zpravodajské komunity v ČR Není důležité kolik jich je (Maďarsko má 5 služeb), ale: Jak jsou úkolovány ze zákona oprávněnými osobami Jak jsou jejich činnosti koordinovány zda jsou skutečně efektivně kontrolovány (civilní rozvědka je stále mimo) Poznámka: přímé spoléhání na naše partnery není na místě, zdaleka nenastal čas, kdy si zpravodajské služby vyměňují informace. ČR se nekvalifikovala mezi USA, VB, Austrálie, atd., v posledních 2 letech se zhoršila ztrátou důvěryhodnosti zejména nevýkonností vojenské rozvědky. NATO žádný zpravodajský orgán nemá, je závislá na jednotlivých členech, dvojstranná spolupráce je jednoznačně preferována (?Turecko vs Řecko)

4 Zpravodajské služby Zásady činnosti práce:
Protistrana – kdo protiřečí zájmům státu (cizí moc, teroristé) Zpravodajské služby (znak suverenity státu), zřizovatelem moc exekutivní - vláda Specifické zpravodajské metody: (příliš se od sebe neliší), základem jsou tajní spolupracovníci a činnost v utajovaném režimu Základní zásady práce: Podřízenost ústavě a zákonům (absolutní požadavek, pokud to jde) Vlastní bezpečnost a utajení – nemá-li zpravodajská služba žádná specifická oprávnění, pak je zpravodajská ochrana státu obtížná, opačný případ, zpravodajská služba s neomezenými pravomocemi ochrání stát snadno, ale může způsobit mnohé újmy právům svobodám lidí. Mají-li zpravodajské služby efektivně dělat svoji práci, musejí zůstat utajeny tj. informace o zdrojích, metodách a procedurách, anonymita personálu, původ a povaha zpravodajských poznatků a informací od zahraničních partnerů (vlád, zpravodajských služeb)

5 Základní zásady práce:
  Zpravodajské služby Základní zásady práce: 4, princip nezbytné znalosti – kdo nepotřebuje určitou konkrétní informaci ke své práci, nesmí ji znát – rozčlenění znalostí, kompetencí po vertikální a horizontální rovině 5, princip efektivity – zisk zpravodajské informace musí být přiměřený nákladům – riziko pro stát 6, Nezbytnost a proporcionalita – uvažovat o takových prostředcích, které jsou pro splnění konkrétního úkolu vhodné a efektivní 7, princip opatrnosti – dopady použitých prostředků a důsledku činnosti zpravodajských služeb 8, ochrana získaných dat – neoprávněné nakládání

6 V ČR působí tři zpravodajské služby Bezpečnostní informační služba,
Zpravodajské služby ČR jsou státní orgány pro získávání, shromažďování a vyhodnocování informací důležitých pro ochranu ústavního zřízení, Významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu ČR. Úloha zpravodajských služeb je nezastupitelná. V ČR působí tři zpravodajské služby Bezpečnostní informační služba, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství. Bezpečnostní informační služba zajišťuje informace o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti a územní celistvosti ČR; o zpravodajských službách cizí moci; o činnostech ohrožujících utajované informace; o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické zájmy ČR; informace týkající se organizovaného zločinu a terorismu.

7   Zpravodajské služby Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničněpolitických a ekonomických zájmů ČR. Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost ČR; informace o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany; o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany ČR; o záměrech a činnostech ohrožujících utajované informace v oblasti obrany. Za činnost zpravodajských služeb ČR odpovídá vláda, která je také koordinuje. Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády a Parlamentu ČR, respektive Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V posledním období se zlepšila koordinace činnosti zpravodajských služeb, především však komunikace mezi jednotlivými zpravodajskými službami. V oblasti boje proti terorismu se rozvíjí komunikace zpravodajských služeb i s dalšími prvky bezpečnostního systému ČR – s Policií ČR, MV a MZV. Pro tuto oblast byla zřízena Společná zpravodajská skupina jako pracovní orgán VZČ. Ke zlepšení koordinace při plnění úkolů i v dalších oblastech přispělo vytvoření Kolegia ředitelů zpravodajských služeb a zřízení funkce koordinátora zpravodajských služeb.

8 Zpravodajské služby Co by bylo zapotřebí:
Bezpečnostně zpravodajskou komunitu zasadit do širšího rámce zdrojů, které má stát k dispozici (policie, IZS, AČR), zpravodajské služby propojit s utajovaných systémem výměny informací) Policie musí být vybavena, vycvičena a organizačně uzpůsobena pro boj s terorismem Přijmout politické rozhodnutí, jak lépe organizovat zpravodajskou komunitu v zemi Optimální by mohlo být: BIS (v rámci MV) i začleněna část VOZ, ředitel není ústavní činitel, Jmenován premiérem na návrh MV UZSI – civilní rozvědka po MZ, civilní rozvědka se změnou služebního poměru – jsou ve služebním poměru Policie ČR Vojenská zpravodajská služba v rámci MO, malá kontrarozvědná část na ochranu vojsk působících v zahraničí , jmenován premiérem na návrh MO

9   Zpravodajské služby Činnost cizích zpravodajských služeb na našem území: ČR atraktivnější po vstupu do NATO a EU Československo poskytovalo pomoc různým levicově extrémistickým organizacím Řada cizích státních občanů u nás studovala a mají zde své zázemí Nelze zapomenout na stotisícový kontingent Střední skupiny sovětských vojsk SSSR Nedostatečná ochrana utajovaných skutečností To vše – vhodné prostředí pro práci agentů cizích rozvědek

10 Zpravodajské služby Kontrola činnosti tajných služeb:
Způsob kontroly a instituce do ní zapojené jsou vysloveně individuální a záleží na: Jejich organizačním uspořádání Systém vládní moci – prezidentský systém – parlamentarismus Unitární stát či federace U vlády, zda předseda vlády či některý z ministrů Ve většině zemí i soudní moc, která musí dát souhlas k zásahu do soukromí jednotlivců – v některých státech zvláštní justiční orgány Existují i instituce, které se zabývají podněty občanů na činnost tajných služeb – zvláštní soudy, různé komise. Parlamentní kontrola – jen někteří členové parlamentu, kteří mají prověření, informace o činnosti tajných služeb – nemusejí znát všichni, např. členové výboru pro kontrolu tajných služeb, či předsednictvo parlamentní komory atd.

11 Zpravodajské služby Belgie: 2
Zahraniční zpravodajské služby - příklady Belgie: 2 „Státní bezpečnost“ civilní zpravodajská služba, vnitřní i zahraniční bezpečnost Hlavní zpravodajská a bezpečnostní služba – vojenská, rozvědka i kontrarozvědka Rakousko: 3+1 Spolkový úřad pro ochranu ústavy a boj proti terorismu – civilní domácí služba, pod MV Vojenský zpravodajský úřad – civilní rozvědka, pod MO Vojenská kontrarozvědná služba – vojenská kontrarozvědka, pod MO + u policie zvláštní jednotka pro boj s organizovaným zločinem, pracující metodami rozvědných služeb

12 Zpravodajské služby Rusko: 4 Zahraniční zpravodajské služby - příklady
Federální bezpečnostní služba – domácí bezpečnostní služba a rozvědka (též bezpečnostní prověrky a boj proti organizovanému zločinu) Služba zahraniční rozvědky – zahraniční zpravodajská služba Hlavní zpravodajská zpráva – vojenská rozvědka Federální ochranná služba – bezpečnost nejvyšších představitelů státu Federální agentura pro vládní komunikaci a informace – odposlechy Všechny tajné služby jsou podřízeny prezidentovi, parlamentní kontrola slabá, výbory parlamentu mají malé pravomoci, převaha exekutivní moci USA: 4 CIA, FBI (MV), Vojenská zpravodajská služba a Národní bezpečnostní agentura – odposlechy a komunikace

13

14 Bezpečnost a občanské svobody
Napětí mezi požadavky bezpečnosti a možným omezením práv a svobod občanů je nepochybně téma velmi závažné. Nicméně dané téma je v mediích sdělováno poněkud zjednodušeně, někdy se straší se sloganem „svoboda nebo bezpečnost“ což není až tak korektní. Konkrétně: Seriózní pohled – jde o dynamický vztah mezi 2 legitimními hodnotami, existenčními zájmy státu na jedné straně a mezi ochranou práv a svobod jednotlivce na straně druhé. Přitom toto napětí nemusí mít tak ostrou podobu, neboť jedním z prvořadých zájmů jednotlivce také je, aby mu stát garantoval bezpečnost a aby za tímto účelem disponoval dostatečnými prostředky. Jde tedy o zvažování a nalézání rovnováhy mezi vlivem a mocí státu a postavením občana. Znamená to opakované rozhodování o proporcionalitě těchto vztahů, samozřejmě mnohdy se jedná o rozhodování nesnadné, jelikož jde o politickou volbu

15 Bezpečnost a občanské svobody
Požadavek neomezovat základní lidská práva a svobody občanů – znamená 2x podtrhnout základní (stále obsáhlejší katalog práv a svobod) Právo na anonymitu není totožné s právem na soukromí a s právem na ochranu dat (je např. lidským právem držet anonymní předplacenou kartu do mobilního telefonu, nebo anonymní ové adresy a zasílání elektronické pošty přes servery – anonymizéry) Současná množina řešení, jimiž se má posílit bezpečnost státu na úkor některých práv a svobod se rozděluje na 2 skupiny: Částečně či dočasně omezit některá občanská práva, zvláště v krizových situacích Úvaha o zvýšení pravomocí zpravodajských služeb a i policie

16 Bezpečnost a občanské svobody
Částečně či dočasně omezit některá občanská práva, zvláště v krizových situacích Omezení dosavadních práv týkajících se bankovního a telekomunikačního tajemství – možný atak terorismu (přitom není třeba měnit Listinu základních práv a svobod) Za krizového stavu „kontrolovatelnost“ některých zpráv (ale, aby to nebylo natrvalo) Z hlediska zájmu celku, všech se vzdáme jistého komfortu – příkladem jsou kontroly na letištích (různá reglementační opatření mají různou odezvu, hlavně z pohledu historické tradice – u nás větší pravomoc tajných služeb) Důležitou otázkou je, kdo jest oprávněn ve vážné krizové situaci stanovit reglementační příkazy a konkrétní rozsah omezení základních práv (není dořešeno, nebezpečí nadužití jistě existuje, soupeření politických sil apod.)

17 Bezpečnost a občanské svobody
Úvaha o zvýšení pravomocí zpravodajských služeb a i policie Nejde jen o pověstné odposlechy, ale např. lepší právní ochrana pracovníků zpravodajských služeb, kteří pod utajením pronikají do zločineckého prostředí Dále je to možnost vstupu a využití databází vzniklých činností jiných orgánů státní správy Přirozeně, nechť jsou budoucí oprávnění podrobena kontrole (nezávislé a odborné) Jedna důležitá poznámka: Známy jsou kauzy, kdy policie, některý záchranný sbor, zpravodajské služby nejednali aktivně, neprováděli žádoucí aktivní preventivní kroky, a poté došlo k tragedii. Pracovali jen nevynalézavým, rutinním způsobem, významným faktorem bylo, aby neudělali chybu, vyhnuli se nepříjemnostem z následných inspekčních šetření, před tlakem aktivistů, právníků, politiků a svých nadřízených. Tento trend neplatí jen u nás, je vedlejším produktem liberálních demokracií posledních let a zvýšených možností občana ve vymahatelnosti jeho práv na státu. To vede ovšem v práci těchto složek k úzkostlivé firemní kultuře alibismu, obav, jen aby nebyl průšvih.

18 Bezpečnost a občanské svobody
K tomu (předchozí slide) příklad z USA: Po r 1975 (aféra Watergate) byly následně a postupně oslabeny postupy zpravodajských služeb, až v r zakázalo nejvyšší vedení CIA operativcům v terénu navázat vztah spolupráce se subjektem, který spáchal zločin či porušoval lidská práva Tato kultura alibismu byla navíc oslabena další nechutí – riskovat- například zpravodajská práce proti militantním islamistům ve středoasijském terénu, dopady na efektivitu práce musely být zřejmé Tento přístup vzal za své po 11. září Oprávnění, jimiž disponují české zpravodajské služby jsou minimální, nová legislativa v r 1994 nastavila malé kompetence do jisté míry předurčující k minimálnímu úspěchu. Kompetence jsou víceméně nastaveny na „stav míru a pokoje“ Pohled na zpravodajské služby v ČR (právní, laický a politický): Na zpravodajské orgány se nahlíží jako na státní orgány, které při plnění úkolů, v rámci své zákonné působnosti se pohybují na hraně zákonnosti či dokonce porušují právní předpisy. Upravovat jejich pravomoci zákonem, tzn. legalizovat jejich „specifické zpravodajské postupy a prostředky“ není ochota, víceméně se setrvává v pozici „mrtvého brouka“. Pozn. V ČR je uplatněn model rozluky mezi kompetencemi zpravodajských služeb a kompetencemi trestně právními

19 Bezpečnost a občanské svobody
Přirozeně, podmínkou pro zvýšených pravomoci zpravodajských služeb je jejich kontrola celkové činnosti, nikoli jen dílčích jednotlivostí. Ke kontrole několik důležitých poznámek: Je třeba odlišit politickou odpovědnost, koordinaci, řízení, kontrolu – dohled Zpravodajské služby jsou orgány výkonné a proto musí existovat i kontrola efektivity ze strany exekutivy Kromě kontroly zákonodárné a exekutivní složky existuje i možnost všeobecnými postupy státní správy – tj. např. finanční audit Existuje i možnost kontroly specifickými institucemi kombinované povahy Avšak – najít optimální model, který by umožnil účinnou kontrolu, ale neukontroloval je k smrti!!! Zásada: mají-li zpravodajské služby dělat efektivně svoji práci, musejí být jisté citlivé sféry nepovolaným utajeny. O co se jedná: Informace o operacích, zdrojích, metodách, procedurách a prostředcích Identita personálu služeb a ochrana jeho znalostí Původ, detaily zpravodajských poznatků a informací poskytnutých zahraničními vládami nebo zpravodajskými službami

20 Bezpečnost a občanské svobody
Kontrola zpravodajských služeb: Zahraniční zkušenosti, nelze však kopírovat – systém fungování státu a institucí Vhodný – např. kanadský systém parlamentní kontroly: Vykonává „Výbor pro dohled nad zpravodajskou činností“ – orgán ustanoven parlamentem – není složen s poslanců, ale odborníků stojících mimo aktivní soupeření politických sil, nezávislý orgán Řešení otázky mezi právy občanů a pravomocemi státních orgánů je u nás složité, obtížné Jednak, že lidé u nás nevnímají pocit bezprostředního ohrožení, dosud se nic nestalo Reminiscence z minulosti, svévůle policejních složek (státní bezpečnosti) a obava ze zneužití zpravodajských služeb


Stáhnout ppt "Osnova: Zpravodajské služby Zpravodajské služby (OS)"

Podobné prezentace


Reklamy Google