Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracoviště OH-SD bylo založeno v r. 2008 s cílem zajistit výuku dvouletého navazujícího magisterského studia v rámci programu Humanitní studia na FHS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracoviště OH-SD bylo založeno v r. 2008 s cílem zajistit výuku dvouletého navazujícího magisterského studia v rámci programu Humanitní studia na FHS."— Transkript prezentace:

1

2 Pracoviště OH-SD bylo založeno v r. 2008 s cílem zajistit výuku dvouletého navazujícího magisterského studia v rámci programu Humanitní studia na FHS UK Obor je v českém prostředí unikátní a v současné době jako jediný v republice nabízí komplexní studium soudobých dějin se zaměřením na výuku metody orální historie. Studium je koncipováno interdisciplinárně a klade velký důraz na propojování vědeckých a výzkumných postupů napříč humanitními a sociálními disciplínami. Orální historii lze definovat jako řadu stále se vyvíjejících a dotvářejících postupů, jejichž prostřednictvím se badatel v oblasti humanitních věd dobírá nových poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky zkoumané události, procesu nebo doby, či osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit poznání o nich samých, případně o zkoumaném tématu obecně. Orální historie se jako obor úspěšně etablovala u nás i v zahraničí a stala se nedílnou součástí moderního komplementárního přístupu ke zkoumání dějin. Charakteristika oboru

3 Orální historie jako jedna z metod historiografie je součástí kvalitativního výzkumu a její nezastupitelnost je zřejmá zejména tam, kde je řada pramenů z různých důvodů nepřístupná nebo byla zničena; v tomto případě je často jediným zdrojem informací o určité historické události. Tato metoda má svůj specifický význam pro výzkum společností ovládaných totalitními režimy, kde neexistuje pluralita pramenů a kde převažují zejména dokumenty státní a stranické provenience, které navíc zaznamenávaly jen takové události, jež jejich původci považovali ze svého hlediska za významné. Některé klíčové události písemné dokumenty vůbec nezachycují. K vyplnění této mezery přispívají vzpomínky a vyprávění účastníků, které pomáhají rozšířit i naši faktografickou základnu a spolu s ostatními prameny slouží k analýze historických faktů. Za velmi přínosné jsou považovány biografické rozhovory, jejíchž prostřednictvím se badatel může systematicky věnovat např. studiu oblasti lidské paměti, dějin každodennosti, subkultur a tzv. neviditelných vrstev, stejně jako mapovat celou škálu zakoušení „dějin“ na pozadí lidské zkušenosti. Proč právě orální historie?

4 V nabídce studia se nachází historicky a metodologicky zaměřené předměty. V historické části programu se studenti seznámí nejen se základními historickými mezníky a procesy nedávných dějin, ale také mají možnost prohloubit své znalosti o konkrétních událostech (např. o otázkách exilu, kultury, ekologie, politických dějin, mladé generace, populární hudby, roku 1968 a 1989, transformace etc.). Směr metodologický se zaměřuje především na teoretické i praktické aspekty využití orální historie a dalších kvalitativních metod při výzkumu nedávné minulosti související s oblastmi jako jsou např. dějiny každodennosti, problematika paměti, mikrohistorie apod. Během studia studenti získají znalosti v oblasti dějin, orální historie a kvalitativního výzkumu. Rovněž se zdokonalí v praktických dovednostech terénního výzkumu, zejména v technikách pořizování biografických rozhovorů a tématicky zaměřených interview. Studenti mají široké možnosti pro realizaci v oboru. Aktivně se mohou zapojovat do domácích i mezinárodních výzkumných projektů a workshopů, účastnit se konferencí a využívat studijních pobytů v zahraničí a stáží na partnerských pracovištích a univerzitách po celém světě. Studium

5 Pracoviště OH-SD úzce spolupracuje například s těmito institucemi a podílí se na těchto projektech: Spolupráce Centrum orální historie při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. http:// www.coh.usd.cas.cz Česká asociace orální historie, o. s. http://www.oralhistory.cz International Oral History Association http://www.iohanet.org Středisko orální historie při PedF ZČU v Plzni http://sohizcu.webnode.cz Političtí vězni.cz http://politictivezni.cz

6 Laboratoř Orální historie – Soudobých dějin poskytuje technické zázemí Pracovišti OH-SD. Vznikla za účelem zajistit kvalitní realizaci studentských terénních výzkumů. Studenti si v Laboratoři mohou vypůjčit digitální diktafony, kamery a další techniku (software pro úpravu audiovizuálních záznamů, fotoaparát, stativy, dataprojektor aj.), která zaručuje kvalitní reprodukovatelné audio a video záznamy nutné pro profesionální realizaci terénního orálně-historického výzkumu. Laboratoř orální historie

7 Studenti a absolventi oboru Orální historie – Soudobé dějiny pravidelně navštěvují s vlastními výstupy domácí i zahraniční konference, popř. se podílejí na jejich organizaci. Pracoviště OH-SD se také podílí na organizování pravidelného orálně- historického workshopu na hradě Sovinci, kde mají studenti možnost prezentovat své diplomové práce a diskutovat metodologická témata s uznávanými odborníky. Studenti absolvují během výuky také povinnou terénní praxi. Workshopy a konference

8 Absolventi mají šanci se stát nejen úzce specializovanými odborníky s uplatněním v oblasti vědecké a výzkumné činnosti provozované na akademické půdě, ale díky svým získaným znalostem, dovednostem a zkušenostem mají možnost širokého uplatnění ve sféře formálního a neformálního vzdělávání, v institucích univerzitního i neuniverzitního typu, jako řadoví nebo vedoucí pracovníci ve státní a politické správě ústřední, krajské nebo místní úrovně, v expertních skupinách EU, v agenturách sítě OSN, ve sféře památkové péče a obecně ve sféře péče o kulturní dědictví (např. v památkových ústavech, v muzeích apod.), dále pak na pozici správců novodobých archivních fondů a pracovníků odpovědných za spisovou službu v archivech státních, ale také podnikových a firemních. Dále pak absolventi budou působit jako řadoví pracovníci, potažmo pracovníci managementu domácích, evropských či globálních politických (či ekonomických) institucí a organizací, jako tvůrčí pracovníci tištěných, elektronických či audiovizuálních médií nebo jako oborní analytici a experti v oblasti poradenství. Profil absolventa

9 Přihlášky ke studiu na akademický rok 2012/2013 lze podávat písemně či elektronicky do 29. února 2012. Poplatek za elektronickou přihlášku činí 400 Kč, za papírovou přihlášku 590 Kč. Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete naleznete na stránkách FHS UK (http://www.fhs.cuni.cz) nebo webu Pracoviště OH-SD (http:// www.fhs.cuni.cz/ohsd) Termín přijímacího řízení: 4. – 6. 6. 2012 (náhradní termín 25. 6. 2012) Dotazy ohledně přijímacího řízení Vám rádi zodpovíme též na Facebooku (http://www.facebook.com/pracoviste.OHSD) Přijímací řízení

10 Přijímací zkouška se skládá z jazykové zkoušky a z písemného oborového testu (5 otázek z požadované literatury). Pro některé části jazykové zkoušky je dovoleno používat jazykový slovník (nikoli však elektronické pomůcky), a to dle pokynů zkoušejících. Zkouška trvá 60 minut a skládá se ze dvou částí: porozumění odbornému textu a písemný test praktické angličtiny zaměřený na běžné gramatické jevy. U přijímací zkoušky je třeba předložit: průkaz totožnosti a písemné uvedení motivace ke studiu (v rámci přijímacího řízení není hodnoceno). Jazykovou zkoušku nemusí absolvovat ti uchazeči, kteří při jazykovém zaměření (bázovém jazyku) AJ, NJ v rámci povinných zkoušek studia bakalářského oboru Studium humanitní vzdělanosti na FHS UK složili zkoušku Ověření jazykové kompetence (OJAK). Jiné certifikáty, zkoušky a osvědčení nelze uznat. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské (příp. magisterské) studium nejpozději do 30. 9. 2012. Podmínky přijetí ke studiu splní každý uchazeč či uchazečka, jež získá alespoň jeden bod v každé části přijímací zkoušky, přijati budou uchazeči a uchazečky s nejlepším výsledkem. Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan fakulty. Přijímací zkoušky

11 Doporučená literatura k písemnému testu přijímací zkoušky: VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H.: Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: ÚSD AV ČR, 2007. JOHNSON, P.: Dějiny 20. století. Praha: Rozmluvy, 1991. CUHRA, J. a kol.: České země v evropských dějinách 4, od roku 1918. Praha: Paseka, 2006. VANĚK, M.: Orální historie ve výzkumu soudobých dějin. Praha: ÚSD AV ČR, 2004. OTÁHAL, M.: Opozice, moc a společnost 1969-1989. Praha: Maxdorf, 1994. Doporučená literatura

12 Děkujeme Vám za pozornost. Budeme se těšit na opětovné setkání s Vámi při přijímacím řízení !!! http: www.fhs.cuni.cz/ohsd


Stáhnout ppt "Pracoviště OH-SD bylo založeno v r. 2008 s cílem zajistit výuku dvouletého navazujícího magisterského studia v rámci programu Humanitní studia na FHS."

Podobné prezentace


Reklamy Google