Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geografie obyvatelstva - geodemografie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geografie obyvatelstva - geodemografie"— Transkript prezentace:

1 Geografie obyvatelstva - geodemografie
Geografie obyvatelstva se zabývá studiem prostorových aspektů obyvatelstva. Wilburn Zelinski Geografie obyvatelstva se zabývá charakteristikou demografických faktů v prostorovém kontextu, vyjasněním jejich příčin a možných důsledků J. Beaujeu – Garnier Geografie obyvatelstva je dílčí ekonomickogeografická disciplína, která analyzuje a interpretuje měnící se v čase a prostoru jevy a procesy vázané na obyvatelstvo na zemském povrchu. L. Kosinski

2

3 Práce s informacemi - daty
Obsah Čas Území Způsob šetření

4 Základní sídelní jednotka - sídelní lokalita - urbanistický obvod
Obec Katastrální území Část obce

5 Počty územních jednotek Česka
Rok Počet obcí Počet katastrů 13 tis. 1930 11 768 Počet ZSJ 21 tis. 1950 11 459 - z toho uban. obv. 6,9 tis. 1961 8 726 cca sídel 14,5 tis 1970 7 515 Počet částí obce 15 tis. 1980 4 778 1990 4 158 Počet ZSJ/obec 2,4 1991 5 768 PO/obec 1684 2010 6 250

6 Vyšší administrativní jednotky
Obce s pověřeným obecním úřadem Obce s rozšířenou působností (ORP) Okresy (NUTS 4, LAU 1) Kraje (NUTS 3) Regiony soudržnosti (NUTS 2)

7 Počty územních jednotek Česka
územní/statistická jednotka počet jednotek zkratka název NUTS 0 stát 1 NUTS 1 území NUTS 2 region 8 NUTS 3 kraj 14 NUTS 4 (LAU 1) okres 77 NUTS 5 (LAU 2) obec 6 250 ORP obce s rozšířenou působností 206 pověřené úřady 394 katastrální území 13 027 UTJ územně technické jednotky cca +120 ČO část obce 15 060 ZSJ základní sídelní jednotka 21 906 UO urbanistický obvod 6 869 (01) SO statistický (sčítací) obvod cca

8 Faktické obyvatelstvo Prahy
Kategorie obyvatel Počet osob (v tis.) 2006 2010 2020 Pracovní den mimo sezónu (listopad-březen) Bydlící „trvale“ Přítomné „noční“ Přítomné „denní“ Víkendový den mimo sezónu (listopad-březen) Pracovní den v sezóně (duben-říjen) Víkendový den v sezóně (duben-říjen) Faktické obyvatelstvo Prahy

9 Ostatní – výběrová šetření
Okamžiková šetření Sčítání obyvatelstva Průběžná registrace Pohyb obyvatelstva Registr obyvatelstva ISEO, ROB (2012) Ostatní – výběrová šetření

10 www stránky www.czso.cz www.un.org/popin www.prb.org www.nidi.nl
bi.cuni.cz

11 Literatura JONES, H. R. (1996): A Population Geography. Harper, London. WEEKS, J. R. (2004): Population: An Introduction to Concepts and Issues. CA: Wadsworth, Belmont, 704 s. BAILEY, A. (2005): Making Population Geography. Hodder Education, London. WOODS, R. (1986): Theoretical Population Geography. Longman, London, New York. MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. SPN, Bratislava, 230 s. PAVLÍK, Z. a kol. (1986): Základy demografie. Academia, Praha. Demografie (nejen) pro demografy. (2009). Kolektiv autorů. Slon. 243 str. BURCIN B., FIALOVÁ L., RYCHTAŘÍKOVÁ J. a kol. (2010): Demografická situace České republiky - proměny a kontexty Slon. 238 str.

12 Časopisy Demografie, ČSU Demography, PAA
European Journal of Population, EAPS International Migration Review Population, INED Population and Development Review, Pop. Council Population Studies, UK Population, Space, and Place

13 příklady konkrétních metod
Klasifikace metod skupina metod příklady konkrétních metod 1. metody hodnotící velikostní diferenciaci míry středu, míry variability 2. metody analýzy územních prvků (hodnocení sítí, linií a rozmístění bodů) Wagnerův hraniční index, morfometrické metody, analýza kvadrátů, míra entropie, index nejbližšího souseda, index proximity 3. metody prostorového a neprostorového uspořádání charakteristiky ukazatele územní koncentrace, metody centrografie, index specializace 4. metody strukturální analýzy územní jednotky index diversifikace, metody hodnocení rekreačního využití krajiny 5. metody hodnotící statistické závislosti mezi charakteristikami metody regrese a korelace 6. metody analýzy strukturální podobnosti územních jednotek koeficient geografické asociace 7. metody analýzy prostorových interakcí gravitační model, Reillyho model, geografický potenciál 8. metody analýzy vývoje a difúzních změn klouzavý průměr, časový medián APLIKACE V REGIONÁLNÍ A SOCIÁLNÍ GEOGRAFII

14 Hustota zalidnění průměr obecná specifická počet obyvatel / km2
obyv / zemědělská půda EA v zeměď / orná půda obyv. / zastavěná plocha

15 Hustota zalidnění úživnost území dynamická hustota zalidnění
lovci ,02 obyv/km2 pastevci ,7 obyv/km2 zemědělci do 40 obyv/km2 dynamická hustota zalidnění

16

17 Hustota zalidnění ai = rozloha i-té části ni = počet obyv i-té části
di = hustota zalidnění i-té části

18 da=10 dp=15 da=10 dp=10 da=10 dp=100

19 Geografický (populační) medián
Geografický střed (obyvatelstva) Geografický (populační) potenciál Lorenzova křivka

20 Geografický medián (obyvatelstva)

21

22 Geografický střed (obyvatelstva)

23 å Geografický (populační) potenciál P GP = P + d GP =
j = populační potenciál v místě P i populační velikost místa i = populační velikost místa j d ij vzdálenost mezi jednotkami a j P å i GP = P + j j d ij

24

25 Lorenzova křivka

26 Index heterogenity H – jednoduchá charakteristika míry koncentrace obyvatelstva nabývá hodnot 50 – 99,99 je to podíl plochy, na níž je 50% méně koncentrované části obyvatel

27 Giniho koeficient koncentrace
míra rozdělení, která není založena na průměrech, ale na středních diferencích nabývá hodnot 0 – 1 grafickým vyjádřením je Lorencův oblouk (Giniho koef. je dvojnásobkem plochy)

28 Lokalizační kvocient Míry segregace

29 Index disimilarity (různosti)
ZŠ + VŠ Index segregace VŠ + zbytek populace Index diferenciace VŠ + celá populace

30 Charakteristiky variability
Rozptyl Směrodatná odchylka Variační koeficient

31 Ekumena cca 40% Anekumena cca 20% Subekumena cca 40%
Vzdálenost od moře do 50 km 12% pevniny 30% obyvatel do 200 km % obyvatel Nadmořská výška do 200 m n.m. 28% pevniny 60% obyvatel Podnebí mírný pás 17% plochy 50% obyvatel

32 Vybrané státy – hustota zalidnění

33

34

35 Rozložení okresů České republiky podle výše přirozeného přírůstku a migračního salda
Webbův graf


Stáhnout ppt "Geografie obyvatelstva - geodemografie"

Podobné prezentace


Reklamy Google