Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smyslové orgány Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §Propriorecepčního aparátu §Chuťového pohárku §Orgánu čichu §Oka §Ucha a statoakustického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smyslové orgány Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §Propriorecepčního aparátu §Chuťového pohárku §Orgánu čichu §Oka §Ucha a statoakustického."— Transkript prezentace:

1 Smyslové orgány Histologie a embryologie

2 Vývoj a histologická stavba: §Propriorecepčního aparátu §Chuťového pohárku §Orgánu čichu §Oka §Ucha a statoakustického ústrojí

3 Povrchové a hluboké čití §Dotyk a tlak l Meissnerova tělíska l Ruffiniho tělíska l Vlasové folikuly §Teplo, chlad a bolest l Volná nervová zakončení

4 Vnímání polohy těla v prostoru §Svalová vřeténka l extrafuzální a intrafuzální vlákna §Golgiho šlachové orgány

5 Chuť §Chuťový pohárek l hrazené a houboité papily l chuťový pór l 4 typy buněk (vnímání III.typ)

6

7

8 Čich §Čichový epitel l buňky Podpůrné Bazální ČICHOVÉ l strop nosní dutiny(10 cm 2 )

9

10 Oko: Vývoj §Výchlipka prosencefala §Ektodermová ploténka §Vmezeřený mezoderm

11 Oko: Vývoj §začátek 4. týdne l výchlípení očního váčku—›pohárek (dutina očního pohárku) l stopkou vniká mezenchym s cévami l ploténka se prohlubuje v jamku—›váček čočky prmární vlákna čočky

12 Oko: Vývoj pohárku §Dvě vrstvy l zevní: základ pigmentového epitelu l vnitřní: neuroblasty (tyčinky a čípky, gangliové) glioblasty (Müllerovy b.) §Okraj očního váčku l slepá část sítnice

13 Oko: vývoj stopky §žlábek na spodní str. stopky l vkládá se a. centralis l uzavírá se proliferací neuroektodermu §neuroektoderm l diferencuje se v glioblasty—›oligodendroglie l neurity gangliových b. vrůstají do gliové pochvy

14 Vývoj: Sklivec, cévnata, skléra §mezostroma (ektoderm) §vcestuje mezenchym—›rosolovitá hmota §závěsný aparát čočky (z povrchu sklivce) §cévnatka a skléra z mezenchymu obklopujícího váček

15 Rohovka a oční dutiny §z povrchového ektodermu(epitel rohovky) a mezodermu pod ním l mezenchym mezi ektodermem a čočkou se rozestoupí ve 2 vrstvy—›přední komora zevní—› ostatní vrstvy rohovky vnitřní —›vaskularizovaná membrana pupillaris »základ stromatu duhovky »endotel přední komory l mezenchym mezi duhovkou a čočkou se rozestoupí—›zadní komora

16

17

18

19

20 Ucho: vývoj §Tři zdroje buněk l Ektoderm(vlastní smyslová část: vnitřní ucho) l 1. Žaberní výchlipka(střední ucho) l 1. Žaberní vkleslina(zevní ucho) §Počátek vývoje ve 4. Týdnu

21 Ucho: vývoj §Neuroektoderm- sluchová ploténka l Prohlubuje se ve sluchovou jamku l Sluchový váček (otocysta) Tvoří výchlipky §Ztluštění stěny rhombencafala- ganglion acusticofaciale

22 Váček a výchlipky §Sacculus endolymphaticus ze zadní stěny §Ductuli semicirculares Z lateralní strany Nejprve kapsovité výběžky Zánik centrlání části dehiscancí Vznik ampul s epitelem ampulárních krist §Kochlea- ventrální výběžek

23 Váček a výchlipky II §Váček se rozdělí Utriculus a sacculus §Macula acustica Macula saccului et utriculi §Ductus utriculosaccularis §Konec 2. Měsíce- definitivní tvar

24 Vývoj nerv. zásobení §Ganglion acusticofaciale –Se rozdělí l G. Geniculi l G. Vestibulare (pro sacculus, utriculus a polokruhovité kanálky l G. Spirale cochleae §Bipolární n. buňky –Periferní výběžky se napojují na smyslové b. –Centrální výběžky prorůstají do rombencefala

25 Vývoj- střední ucho §Výběžek 1. Žaberní výchlipky Taba auditiva Vlastní dutina bubínková §1. Žaberní oblouk Kladívko a kovadlinka §2. Žaberní oblouk Třmínek l Mezenchymová rosolovitá tkáň peritympanová

26 Vývoj- zevní zvukovod a boltec §Zevní zvukovod Sekundární ektodermová výchlipka Prorůstá k primitivní bubínkové dutině Bubínek z vrstvičky mezenchymu §Boltec Derivát 1. Dvou žaberních oblouků 6 hrbolků Splýváním se formuje boltec

27

28

29

30

31

32

33

34 Oko- stavba §3 oddíly l Přední komora –Mezi rohovkou a duhovkou l Zadní komora –Mezi iris a a čočkou Jsou vyplněny tekutinou-humor aquosus l Sklivcový prostor –Obklopen sítnicí –Obsahuje slivec

35

36 Oko- stavba §Uloženo v orbitě (pozor při paintballu) l Tunica fibrosa- skléra a rohovka l Sklivec (corpus vitreum) l Tunica vasculosa-cévnatka (lamina choroidea -řasnaté těleso(corpus ciliare) -duhovka (iris), pupilla l Tunica nervosa- sítnice(retina) l Nerrvus opticus l Čočka (lens)

37 Tunica externa- fibrosa §Sclera (bělima) Tuhé vazivo,kol. vlákna,fibroblasty,zákl.hmota Capsula Tenoni, Spatium Tenoni Episclera 5/6 povrchu, ø 2,2 cm §Rohovka (cornea) Dokonale průhledná 5 vrstev: epitel, Bowmanova memrána, stroma, Descementova membrána, endotel §Sclerokorneální spojení- limbus §Schlemmův kanál (odtok komorové tekutiny)

38 Tunica media- vasculosa §Cévnatka –Lamina choriocapillaris –Bruchova membrána (od slepé skvrny po ora serrata) –Lamina suprachoroidea §Corpus ciliare –Řídké vazivo, elastická vlákna, melanocyty –Musculus ciliaris –Processus ciliares, zonula (ukotvení čočky) –Tvorba komorové tekutiny §Iris –Zčásti kryje čočku –Zornice –Pigmentace(pohlcování světla, barva očí) –Musulus dilatator pupillae –Musculus sphincter pupillae

39 Čočka §Pouzdro §Subkapsulární epitel §Čočková vlákna –Odvozená ze subkapsulárního epitelu –Proteiny krystaliny –Upevněna pomocí zonuly –Akomodace- Musculus ciliaris –Katarakta

40 Sklivec §Průhledný gel sestávající z vody, kolagenu a hydratovaných glykosaminoglykanů §Dokonalá průhlednost

41 Sítnice- stavba §Zadní fotosenzitivní část §Přední slepá část –¨kryje řasnaté těleso a zadní plochu iris §Pigmentový epitel Esteryfikace a přenos vit. A melanocyty §Neurální retina (pars optica) Viz dalsi

42 Pars optica retinae §Vrstva tyčinek a čípků Tyčinky »120 000 000 »2 segmenty (metabolismus x fotosenzitivita) »Hodně mitochondrií, polyribosomů,baz. ťělísko s cilií »Do sloupců uspořádané disky s rhodopsinem »Vnímání světla slabých intenzit, ve tmě Čípky »6 000 000 »Podobná stavba, ale disky jsou invaginacemi cytoplazmy s jodopsinem »Citlivé při vyšších intenzitách, barvy

43 Pars optica retinae Následuje l Zevní plexiformní synaptická vrstva §Vrstva bipolárních neuronů –Difusní bipolární b. –Monosynaptické bipolární b. l Vnitřní plexiformní vrstva §Vrstva gangliových buněk §Ostatní buňky –Horizontální b., amakrinní b., podpůrné b. (Müllerovy)

44

45

46

47 Histofyziologie vidění l Rhodopsin- retinal + opsin l světlo—›disociace vit. A od opsinu- dojde k vybělení,což způsobí zvýšení propustnosti membrány disků pro kalcium l Difuzí Ca do do zevního segmentu se sníží propustnost mem pro Na a dochází k hyperpolarizaci l V místě slepé skvrny chybí světlošivné buňky l Tzv. žlutá skvrna jich obsahuje nejvíce

48 Přídatné struktury §Spojivka §Víčka –Řasy –3 druhy žlázek §Slzný aparát –Glandula lakrimalis –Slzné kanálky, puncta lacrimalia –Saccus lacrimalis, ductus nasolacrimalis §Slzy –Svlažovéní povrchu oka –lysozym

49

50 Ucho - stavba §Zevní ucho §Střední ucho §Vnitřní ucho

51

52 Zevní Ucho - stavba Boltec (pinna) –Elastická chrupavka –Pevně adherující kůže §Zevní zvukovod –Vrstevnatý dlaždicový epitel –Glandulae ceruminosae- cerumen §Membrana tympani –Tenká epidermis vs. Jednovrstevný kubický epitel –Schrapnellova membrána –Přenos vibrací na střední ucho

53 Střední ucho §Cavum tympani vystlaná jednovrstevným plochým epitelem §Eustachova trubice, epitel cilindrický s řasinkami §Kůstky –Kladívko, kovadlinka, třmínek –Přenos vibrací z bubínku na oválné okénko §Muscululi

54 Vnitřní ucho I l Blanitý labyrint v kostěném l. os petrosum l Polokruhovité kanálky l Utriculus a sacculus l Kochlea

55 Utriculus a sacculus §Vazivové pouzdro §Makuly –Na sebe kolmé –Vláskové buňky –Podpůrné buňky –Otolity (statokonie) §Vnímání polohy těla a hlavy v prostoru

56 Polokruhovité kanálky §Ampuly –Receptorové oblasti- cristae ampullares (cupula) §Endolymfa –Proudí kanálky –Dráždí vláskové b. v ampulách §Vnímání úhlového zrychlení

57 Ductus cochlearis l Výchlipka sacculu l Scala media (ductus cochlearis) –Membrana vestibularis (Reissneri) –Stria vascularis –Endolymfa –Organon Corti »Vláskové b. »Bazilární membrána »Membrana tectoria »Cortiho tunel (b. pilířové) l Scala vestibuli a scala tympani –Perilymfa –Jediná trubice spojující oválné a okrouhlé okénko –Propojeny helikotermou

58 Histofyziologie slyšení l Bubínek –Přenos na kůstky l Kůstky –Zasílení a přenos vibrací na tekutiny vnitřního ucha l Musculus stapedius a tensor tympani –Reflexní stahy při hlasitých zvucích l Vznik nervového vzruchu viz. další

59 Histofyziologie slyšení l Zvuk je stojaté vlnění s kompresními a zřeďovacíni fázemi l Tekutiny nestlačitelné—›tlakové změny se přenášejí na bazilární membránu l To vede ve zřeďovací fázi k vychýlení stereocílií vl. Buněk k bazálnímu tělísku l Ohnutí vyvolává generátorové potenciály l Transmiter neznámé struktury l Diskriminace tonů

60


Stáhnout ppt "Smyslové orgány Histologie a embryologie. Vývoj a histologická stavba: §Propriorecepčního aparátu §Chuťového pohárku §Orgánu čichu §Oka §Ucha a statoakustického."

Podobné prezentace


Reklamy Google