Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."— Transkript prezentace:

1 DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže Zpracoval: Petr Háva Téma: Význam lidských práv v moderním státě a v našem životě 30.9.2009

2 Neměli bychom přehlížet, že žijeme v době platnosti následujících právních norem: Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb. Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně Preambule My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

3 Preambule Ústavy ČR My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky

4 Ústava ČR Základní ustanovení Článek 1 Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Článek 2 Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

5 Význam (lidských) práv ve společnosti Lidská práva nevznikla sama od sebe, ale jsou výsledkem poměrně komplikovaného a dlouhého historického vývoje, který můžeme sledovat z pohledu mezinárodního a domácího/národního Právo je obecně nejsilnějším integrujícím prvkem jednání lidí ve společnosti V dějinách lidstva nacházíme celou řadu „temných období“, kdy deficity právní integrace jednání působily značné utrpení (např. hon na čarodejnice ve středověku, důsledky omezeného stupně poznání substituované vírou, nacistický a komunistický totalitní režim)

6 Mezinárodní historie lidských práv 1. Lidská práva jsou souhrn základních práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. Historie lidských práv bývá sledována k dokumentu Magna Charta, jehož podpis si na anglickém králi Janovi vymohli angličtí šlechtici již roku 1215. V době vzniku sloužil tento dokument především pro záruky šlechtické vrstvě proti svévoli krále, průběhem staletí však značně ovlivnil rozvoj anglického obyčejového práva a dochází k rozšíření různých práv i na další poddané. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va

7 Mezinárodní historie lidských práv 2. Za další významný milník lze pokládat druhou polovinu 18. století, kdy osvícenství připravuje půdu pro nástup liberálních demokracií. V jeho rámci vzniká snaha o rozšíření hlavních práv na široké vrstvy obyvatelstva. Jsou formulovány Listiny práv, které mají význam politický pro aktivizaci politické podpory, ale i právně ústavní. Nejvýznamnějšími dokumenty této epochy jsou Listiny práv vydávané některými státy ve vznikajících USA, použitý způsob argumentace v Deklaraci nezávislosti USA a Deklarace práv člověka a občana ve Francii, kde ovšem během francouzské revoluce postupně vzniklo několik verzí. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidsk%C3%A1_pr%C3%A1va

8 Po roce 1945 Lidská práva jako práva světová: nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace –Všeobecná deklarace lidských práv (1948) –Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (60. léta) –Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, (60. léta) Diskuse východisek přirozeně právního přístupu a právního pozitivismu Mezinárodní historie lidských práv 3.

9 Historie lidských práv v ČR 1. Základní (ústavní) práva jsou subjektivní veřejná práva, která zaručuje Ústava a ústavní zákony státu (v České republice zejména Listina základních práv a svobod, jež je katalogem základních lidských práv). Tato práva jsou v ČR garantována –jednak samotnou Ústavou a Listinou základních práv a svobod, –jednak řadou mezinárodních závazků České republiky, příkladmo Úmluvou proti mučení, Úmluvou o právech dítěte –a zejména evropskou Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (tuto úmluvu vykládá a aplikuje Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku). Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_pr%C3%A1va

10 Historie lidských práv v ČR 2. Tyto smlouvy byly euronovelou Ústavy (ú.z. č. 395/2001 Sb.), která zrušila speciální ústavní kategorii smluv o lidských právech, potvrzeny jako součást ústavního pořádku nálezem pléna Ústavního soudu č. 36/01 (publikováno pod č. 403/2002 Sb.). Ústavní soud vyložil článek 1 odst. 2 Ústavy o poctivém plnění závazků vyplývajících z mezinárodního práva tak, že bude posuzovat zákon, jenž je s nimi v rozporu, jako odporující ústavnímu pořádku. Tímto rozhodnutím se mezinárodní smlouvy o lidských právech vrátily do stejného režimu, v jakém se nacházely za starého článku 10 Ústavy. U jiných norem mezinárodního práva Ústavní soud takto široce derogační titul nespecifikoval. Důležitou pojistkou ochrany základních práv je ustanovení čl. 1 Listiny základních práv a svobod, podle něhož jsou základní práva nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Tento článek vyjadřuje přirozeněprávní základ našeho ústavního řádu a společně s článkem 9 odst. 2 Ústavy České repuliky o nepřípustnosti změn podstatných náležitostí demokratického a právního státu) určuje kompetenci Parlamentu České republiky přijímat ústavní zákony. Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kladn%C3%AD_pr%C3%A1va

11 Všeobecná deklarace lidských práv Všeobecná deklarace lidských práv je nezávazný dokument, obsahující nejznámější katalog lidských práv. Podle některých teoretiků nabylo toto prohlášení závaznosti jako právní obyčej. V části 7 závěrečného aktu Helsinské konference, se zúčastněné státy zavázaly, že kromě jiného budou v oblasti lidských práv a základních svobod postupovat také v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv.lidských práv právní obyčejHelsinské konference Všeobecná deklarace lidských práv byla schválena Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 10. prosince 1948. Pro přijetí rezoluce hlasovali: Afghánistán, Argentina, Barma, Belgie, Bolívie, Brazílie, Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, Egypt, Etiopie, Filipíny, Francie, Guatemala, Haiti, Island, Indie, Irák, Írán, Chile, Kanada, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Libanon, Libérie, Lucembursko, Mexiko, Nikaragua, Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Rakousko, Řecko, Salvador, Siam, Spojené království, Spojené státy americké, Sýrie, Švédsko, Turecko, Uruguay a Venezuela. Hlasování se zdrželi: Bělorusko, Československo, Jihoafrická unie, Jugoslávie, Polsko, Saúdská Arábie, Sovětský svaz a Ukrajina.Organizace spojených národů10. prosince1948Afghánistán ArgentinaBarmaBelgieBolívieBrazílieČínaDánskoDominikánská republika EkvádorEgyptEtiopieFilipínyFrancieGuatemalaHaitiIslandIndieIrákÍránChile KanadaKolumbieKostarikaKubaLibanonLibérieLucemburskoMexikoNikaragua NizozemskoNový ZélandNorskoPákistánPanamaParaguayPeruRakouskoŘecko SalvadorSiamSpojené královstvíSpojené státy americkéSýrieŠvédskoTurecko UruguayVenezuelaBěloruskoJihoafrická unie JugosláviePolskoSaúdská ArábieSovětský svazUkrajina Závazné dokumenty o lidských právech jako jsou regionální evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., Evropská sociální charta, vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s., nebo celosvětové Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášené pod č. 120/1976 Sb., v povědomí Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1eobecn%C3%A1_deklarace_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v

12 Závazné mezinárodní dokumenty o lidských právech Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, v ČR vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., Evropská sociální charta, v ČR vyhlášená pod č. 14/2000 Sb. m. s., Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, v ČR vyhlášené pod č. 120/1976 Sb., v povědomí

13 Evropa European Convention on Human Rights, European Social Charter, Charter of Fundamental Rights of the European Union The European Convention on Human Rights defines and guarantees since 1950 human rights and fundamental freedoms in Europe. All 47 member states of the Council of Europe have signed this Convention and are therefore under the jurisdiction of the European Court of Human Rights in Strasbourg.Council of EuropeEuropean Court of Human Rights

14 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy (úmluva byla ratifikována 18. března 1992). http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod

15 Literatura Informační centrum OSN v Praze –http://www.osn.cz/http://www.osn.cz/ –Zde jsou dostupné základní dokumenty United Nations –http://www.un.org/http://www.un.org/ Council of Europe (Rada Evropy) –http://www.coe.int/http://www.coe.int/ Wikipedia –Human rights Stanford Encyclopedia of Philosophy –http://plato.stanford.edu/http://plato.stanford.edu/ –Heslo: human rights


Stáhnout ppt "DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."

Podobné prezentace


Reklamy Google