Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."— Transkript prezentace:

1 DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže Zpracoval: Petr Háva Téma: 1. Politický a právní rámec evropské integrace a lidská práva v Evropě 2. Průvodce k získání dokumentů politik EU: Evropské právo, Dokumenty společné všem institucím zelené knihy, bílé knihy, právní normy, stránky evropské komise 3. Rada Evropy a Evropský soud pro lidská práva

2 Cíle prezentace 1. Základní orientace v politickém a právním rámci evropské integrace 2. Praktická orientace v dostupnosti souvisejících dokumentů Právní normy Aktivity komise (analytické materiály) Zelené a bílé knihy Lisabonská strategie a dokumenty ohledně jejího průběhu (metoda otevřené koordinace) 3. Seznámení se s aplikací a mechanismy ochrany lidských práv v Evropě Rada Evropy, Evropský soud pro lidská práva

3 Struktura prezentace Historie
evropských integračních procesů po 2. světové válce Instituce (politické a soudní rozhodování) Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr Právní systém Primární právo, sekundární právo, systémové vlastnosti práva ES, legislativní proces Lidská práva v Evropě Rada Evropy Evropský soudní dvůr

4 Historie Integrační procesy v Evropě v poválečném období
Integrace jako nový jev po druhé světové válce OECD, NATO Rada Evropy Předchozí vývoj současné Evropské unie Převaha ekonomické integrace nad integrací politickou Evropská společenství (ES): 1951 ESUO 1957 Euratom a EHS ES a Evropská unie 1993 Maastrichtská smlouva (touto smlouvou byla rovněž založena EU), právní subjektivita, mezinárodně právní subjektivita ES Zahrnuje ES (1. pilíř) Nově zřízenou Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (2. pilíř) Spolupráci v oblasti justice a vnitra (3. pilíř)

5 Instituce – Evropská komise
Palác Berlaymont, sídlo Evropské komise Bývá označována za „evropskou vládu“ Evropská komise (EK, „vláda EU“) je orgánem iniciativním, výkonným a kontrolním. Jedině ona je oprávněna předkládat legislativní návrhy Radě Evropské unie, přičemž ta je může změnit (neplést se zamítnutím) pouze jednomyslným rozhodnutím. Výjimečně (zejména v oblasti hospodářské soutěže) může Komise vydávat právní předpisy i sama. Komise také může být Radou Evropské unie zmocněna vydávat prováděcí předpisy ke schválené legislativě. Komise má rovněž za úkol sledovat dodržování práva Společenství a může například proti členskému státu, který neplní své povinnosti zahájit příslušné řízení; v oblasti hospodářské soutěže může udílet pokuty přímo i jednotlivým osobám. Komise je tím orgánem, který zastupuje Evropskou unii navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv. Spravuje z převážné části rozpočet EU. Komise zasedá jedenkrát týdně, sídlí v Bruselu Zdroj:

6 Instituce - Rada EU Rada Evropské unie (v právních a jiných dokumentech EU jen Rada) zajišťuje koordinaci obecné hospodářské politiky, uděluje Komisi prováděcí pravomoci a schvaluje jí sjednané mezinárodní smlouvy. Především pak je spolu s Evropským parlamentem hlavním zákonodárcem EU. Rada Evropské unie představuje orgán, v němž jsou zastoupeny členské státy a to vždy svými ministry podle resortu, pod který spadá projednávaná věc. Zároveň může tedy zasedat několik Rad. Dříve (do listopadu 1993) proto byla výstižně zvána „Radou ministrů“. Členem Rady je tedy jeden ministr určený svojí odborností (nejde o jednoho konkrétního ministra) z každého členského státu, který je zplnomocněn zavazovat se za svou vládu. V předsednictví Rady a celé Evropské unie se členské země střídají po šesti měsících. Agenda Rady je připravována Výborem stálých zástupců (pro něj se používá francouzská zkratka COREPER), který tvoří stálí zástupci členských zemí EU v Bruselu a jejich náměstci, kteří se scházejí jednou týdně. Tento výbor řídí práci asi 250 výborů a pracovních skupin, které připravují podklady pro záležitosti projednávané COREPERem a Radou Zasedací místnost Rady Evropské unie Zdroj:

7 Instituce - Evropský parlament
Evropský parlament (EP) je jedním z orgánů Evropské unie (EU). Jeho smyslem je reprezentovat zájmy občanů Evropské unie. Poslanci Parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu byly v červnu Poslanci jsou v drtivé většině zemí EU voleni systémem poměrného zastoupení v tajné volbě všemi občany EU staršími 18 let. V Belgii, Lucembursku, Řecku a na Maltě jsou volby pro občany povinné. Parlament má (po rozšíření Evropské unie na 27 členů) 785 poslanců (před rozšířením to bylo 732). Počet zástupců z jednoho státu je určen Smlouvou o Evropském společenství (Maastrichtská smlouva). Maastrichtská smlouva také určila, že každý občan členské země EU, který žije v jiné zemi EU, může v této zemi také volit poslance EP. Smlouva z Nice zvýšila maximální počet poslanců na 785 a změnila početní zastoupení jednotlivých zemí, aby tak vytvořila místo pro budoucí nové členy EU (Česko má 24 poslanců). Sídlem EP je Štrasburk (plenární zasedání), ale Parlament pracuje také v Bruselu (výbory, schůze politických skupin) a Lucemburku (sekretariát). Ačkoliv Evropský parlament nevytváří zákony jako národní parlamenty, smlouvy přijaté od roku 1992 značně rozšířily pravomoce EP. Základní pravomoce EP jsou legislativní, rozpočtová a kontrolní. Také politická role Parlamentu v EU postupně roste.

8 Instituce - Evropský soudní dvůr
Evropský soudní dvůr (ESD) je nejvyšším soudem Evropské unie. Má poslední slovo ve věcech právní řádu EU. Byl zřízen v roce 1952 a sídlí v Lucemburku na rozdíl od většiny ostatních institucí EU, které sídlí v Bruselu. V čele je předseda. Za každý stát EU v něm je 1 soudce

9 Význam ESD Soudní dvůr má představuje hnací motor pro rozvoj komunitárního práva i Evropské unie vůbec. Jeho význam spočívá nejenom v jeho pravomoci rozhodovat v právě uvedených řízeních, ale i v tom, že v rámci těchto řízení se vyslovuje i k zásadním otázkám celého práva Společenství a svým výkladem toto právo dotváří. Teoreticky sice rozhodnutí Soudního dvora nemají charakter precedentů a nejsou pramenem práva (tzn. jsou závazná vždy jen v konkrétní věci, nikoliv obecně, jako je tomu v anglosaském právu), nicméně v praxi bývají považovány za směrodatná. Rozhodnutími Soudního dvora tak například byla rozpracována problematika účinků práva Společenství v členských státech nad rámec toho, co by bylo možné na první pohled vyčíst ze zřizovacích smluv. Soudní dvůr totiž postupuje nejen s ohledem na doslovné znění právní úpravy, ale ve svých rozhodnutích se někdy odvolává i na její duch. Pro pochopení role Soudního dvora je potřebné si uvědomit, že Evropská unie sestává z řady států, z nichž každý má své vlastní vnitrostátní právo. Evropské právo je však jen jedno a bylo třeba zabránit tomu, aby bylo v každém členském státě při své aplikaci vykládáno jinak. Proto byla Soudnímu dvoru svěřena úloha tento výklad sjednocovat a Soudní dvůr neváhá této své pravomoci hojně využívat.

10 Právní systém Primární právo Sekundární právo
Zřizovací (zakládající) smlouvy mezi členskými státy Sekundární právo Tvoří jej orgány ES (Rada, Komise, Parlament) na základě pravomocí, které jim dává právo primární. Systémové vlastnosti práva ES Právo ES má některé vlastnosti, které jej odlišují od obecného mezinárodního práva i od právních systémů členských států. Zásada přednosti (supremace), Zásada přímého účinku (direct effect), Subsidiarita v oblasti sdílených aktivit (např. zdravotnické služby), jde o bariéru rozšiřování aktivit ES – otázkou však je jak dlouho je takový přístup udržitelný Legislativní proces Neexistuje jednotný proces přijímání sekundárních komunitárních norem (sedm druhů legislativního procesu)

11 Zřizovací (zakládající) smlouvy (mají charakter mezinárodních smluv)
Smlouva zakládající Evropské společenství úhlí a oceli (Pařížská smlouva 1951) Smlouva zakládající Evropské hospodářské společenství (Římská smlouva o EHS, 1957/1958) Smlouva zakládající Evropské společenství atomové energie (Římská smlouva o Euroatomu, 1957/1958) Jednotný evropský akt (Single European Act, 1986/1987) Maastrichtská smlouva (Smlouva o Evropské unii, SEU, 1992/1993) Amsterdamská smlouva, 1997/1999 Smlouva z Nice (2000) Lisabonská smlouva (20..)

12 Sekundární právo Nařízení (regulation) Směrnice (directive)
Bezprostředně závazná a použitelná ve všech členských státech. Analogií nařízení v českém právu je zákon. Směrnice (directive) Směrnice je adresovaná členským státům a její závaznost se omezuje na cíle, kterých má být dosaženo. Rozhodnutí (decision) Rozhodnutí jsou adresovaná konkrétním subjektům (státům, jednotlivcům nebo firmám). Analogií ke komunitárním rozhodnutím by v českém právu byly právní akty a rozhodnutí orgánů veřejné správy. Stanovisko (opinion) a Doporučení (recommendation) Nejsou závaznými právními prameny, mohou však sloužit jako ukazatel dalšího možného vývoje komunitárního práva

13 Evropské právo Tato část informuje o obsahu databází, které pokrývají veškeré právo Evropské unie: právní předpisy, interinstitucionální rozhodovací proces, judikaturu i shrnutí právních předpisů. Právo Evropské unie: EUR-LEX  Legislativní proces: ŒIL a Pre-Lex Judikatura Shrnutí právních předpisů Spolurozhodování    Vstupní adresou je:

14 Dokumenty společné všem institucím
Tato část obsahuje seznam míst, kde je možné nalézt dokumenty všech institucí nebo informace o jejich činnosti. EU Bookshop portál publikace, uvádí všechny placené nebo bezplatné publikace institucí, agentur Evropské unie a jiných decentralizovaných subjektů EU, jež tyto publikace zpracovávají. Zpravodaj Evropské unie každý měsíc stručně popisuje činnost Evropské komise a ostatních institucí Společenství.  Doplňuje ho Souhrnná zpráva o činnosti Evropské unie která poskytuje celkový přehled činností v uplynulém roce. Stránka Historický archiv Evropských Evropské unie    , kterou spravuje Evropský univerzitní institut ve Florencii, umožňuje přístup k dokumentům starým více než 30 let, a to prostřednictvím databáze EURHISTAR   . Glosář      podává přehled o vzniku a vývoji zhruba 220 pojmů týkajících se evropské integrace a orgánů a činností EU.

15 EU bookshop (free access)
EU Bookshop is an online service giving access to publications from the EU institutions, agencies and other bodies. In addition to the online bookshop, this service will offer an online catalogue and archive of all EU publications. EU Bookshop will allow users to search for EU publications, order them and where possible, download copies. The online EU Bookshop catalogue contains publications issued in the past three years. Earlier publications can be found in the archive. Please note that some older publications are not yet in the archive as it is still under construction. The EU Bookshop is managed by the Publications Office.

16 Dokumenty jednotlivých institucí
Zde naleznete zveřejněné dokumenty (právní předpisy Společenství, návrhy, sdělení, zprávy, zelené a bílé knihy), rejstříky dokumentů (zveřejněných i nezveřejněných), audiovizuální materiál, možnost přístupu k bibliografickým databázím a seznam brožur a publikací dostupných na stránkách evropských institucí. Tři instituce (Evropský parlament, Rada a Komise) sestavily rejstříky dokumentů, které umožňují přístup k bibliografickým údajům veřejných i interních dokumentů (které buď ještě nebyly schváleny nebo nejsou určeny ke zveřejnění) a v některých případech i k celému textu. Přístup veřejnosti k dokumentům upravuje nařízení (ES) č. 1049/2001. Pokud dokument instituce nebyl zveřejněn, může být na vyžádání zpřístupněn, nevztahují-li se na něj výjimky stanovené uvedeným nařízením. Evropský parlament Rada Evropské unie Evropská rada Evropská komise Soudní dvůr a Soud prvního stupně Účetní dvůr Evropský ombudsman Evropský inspektor ochrany údajů Evropská centrální banka Evropská investiční banka Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů

17 Bulletin of the European Union
The Bulletin of the European Union provides an insight into the activities of the European Commission and the other Community institutions. It is published by the Secretariat-General of the Commission. It is supplemented by the annual General Report on the Activities of the European Union, which the Commission is obliged to publish under the terms of the Treaties

18 Monitoring of the decision-making process between institutions
PreLex, the database on inter-institutional procedures follows the major stages of the decision-making process between the Commission and the other institutions: stage of the procedure; decisions of the institutions; persons' names; services responsible; references of documents …etc, and monitors the works of the various institutions involved (European Parliament, Council, ESC, Committee of the Regions, European central Bank, Court of Justice, etc.). PreLex follows all Commission proposals (legislative and budgetary dossiers, conclusions of international agreements) and communications from their transmission to the Council or the European Parliament Links allow users to access directly the electronic texts available (COM documents, Official Journal, Bulletin of the European Union, documents of the European Parliament, press releases, etc.).

19 EUR-Lex EUR-Lex provides direct free access to European Union law. Here you can consult the Official Journal of the European Union as well as the treaties, legislation, case-law and legislative proposals. You can also use the extensive search facilities available on EUR-Lex OFFICIAL JOURNAL SIMPLE SEARCH ADVANCED SEARCH COLLECTIONS Treaties International agreements Legislation in force Preparatory acts Case-law Parliamentary questions PRACTITIONER'S CORNER Budget of the European Union ECICS The institutions' registers TARIC About EU law SCADPLUS Process and players Legislative drafting

20 SCADPLUS –summaries of legislation
SCADPLUS –summaries of legislation Food Safety Foreign and Security Policy Fight against Fraud Human Rights Humanitarian Aid Information Society Institutional Affairs Internal Market Justice, Freedom and Security Maritime Affairs and Fisheries Public Health Regional Policy Research and Innovation Taxation Transport Climate Change Growth and Jobs Agriculture Audiovisual and Media Budget Competition Consumers Culture Customs Development Economic and Monetary Affairs Education, Training, Youth Employment and Social Policy Energy Enlargement Enterprise Environment External Relations External Trade

21 Zelené knihy Zelené knihy jsou diskuzní dokumenty zveřejňované Komisí vztahující se k určité oblasti politiky - k tématu, které se Komise chystá regulovat. Ukazují nám tedy směr, kterým se regulace jednotného trhu bude v budoucnu ubírat. Tyto dokumenty jsou určeny především zúčastněným stranám, organizacím i jednotlivcům, které tím jsou vyzývány k tomu, aby se zapojily do procesu konzultace a debaty. Snaží se vytvořit prostor k rozvaze a zahájit tak konzultaci na evropské úrovni na určité téma. Takové vyvolané konzultace jako reakce na zelenou knihu pak mohou vést až k vydání „bílé knihy“, která navrhne soubor konkrétních prostředků společné akce na komunitární úrovni. „Bílá kniha“ je následně programovým dokumentem střednědobého výhledu. Do databáze jsou knihy zařazovány sestupně podle čísel, a ne podle aktuálního publikování (některá nižší čísla jsou uveřejňovány později, než je jejich uveřejněné datum schválení). Výtisky "zelených knih", které nejsou k dispozici on-line, lze získat prostřednictvím nejbližšího prodejce publikací Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství. Zdroj: Na této adrese je přímý přístup k anglickým i českým verzím mnoha zelených knih (full texts) !!!

22 Bíle knihy Komise Bílé knihy Komise jsou dokumenty, které obsahují návrhy na činnost Společenství v určité oblasti. V některých případech Bílá kniha následuje po vydání Zelené knihy, jejímž cílem je zahájit proces konzultací o daném tématu na evropské úrovni. Po schválení Radou se z Bílé knihy může stát akční program Unie pro danou oblast. Bílá kniha má pro členské státy EU pouze doporučující povahu, je nezávazným dokumentem

23 Některé z posledních bílých knih
Bílé knihy Vydáno Bílá Kniha - Společně pro zdraví: strategický přístup pro EU na období KOM(2007) 630 říjen 2007 Bílá kniha o sportu KOM(2007) 391 červenec 2007 Bílá kniha - Strategie pro Evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou KOM(2007) 279 květen 2007 Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy KOM(2006) 686 listopad 2006 Bílá kniha o evropské komunikační politice KOM(2006) 35 únor 2006 Bílá kniha – Politika finančních služeb 2005 – 2010 KOM(2005) 629 prosinec 2005 Bílá kniha o výměně informací o odsouzeních v trestním řízení a jejich účinku v Evropské unii KOM(2005) 10 leden 2005 Bílá kniha o přezkumu nařízení č. 4056/86, kterým se stanoví prováděcí pravidla ES v námořní dopravě KOM(2004) 675 říjen 2004 Bílá kniha o službách obecného zájmu KOM(2004) 374 květen 2004

24 European observatories („think tanks“)
The European Observatory on the Social Situation and Demography European Observatory on Health Systems and Policies Corporate European Observatory CEO is a European-based research and campaign group targeting the threats to democracy, equity, social justice and the environment posed by the economic and political power of corporations and their lobby groups European obseratory on consumer protection

25 The European Observatory on the Social Situation and Demography
The European Observatory on the Social Situation and Demography consists of four multi-disciplinary networks of independent experts established for the European Commission in Its aim is to analyse social and demographic trends and to assist the Commission in its duty to report on the social situation. The Observatory produces an overview of the social and demographic situation as well as research notes and shorter policy briefs on specific issues of high policy relevance. The main contribution of the observatory are the monitoring reports (the 2006 monitoring reports and 2006 papers are now available). The findings of the four networks cover: Demography (coordinated by NIDI) The network monitors and reports on demographic trends, including developments in fertility, mortality and migration and analyses the policy implications of population developments throughout the life cycle phase for economic growth, quality of life, human resources development, the labour market, social protection, migration and family/ household structures. Social Inclusion & Income Distribution (coordinated by Applica) The network monitors and reports on trends in income distribution and social inclusion, i.e. the overall inclusiveness of European society. It monitors the situation regarding income and wealth, the impact of tax/benefit systems, the access to services, questions related to poverty and population groups particularly at risk of exclusion. Social Capital (coordinated by the London School of Economics) The network monitors and reports on trends in social capital and social participation across the Union. In particular it reports on developments in social capital, which refers to matters such as trust in society and its institutions, participation in formal and informal networks and social norms favouring collaborative action. The network activities will also make a contribution on social governance as an element in economic and social performance. Health Status & Living Conditions (coordinated by the London School of Economics) The network monitors trends in health status and living conditions and analyses key determinants of health and living conditions across the enlarged Union. It also contributes to the prospective

26 European Observatory on Health Systems and Policies
     The European Observatory on Health Systems and Policies supports and promotes evidence-based health policy-making through comprehensive and rigorous analysis of the dynamics of health care systems in Europe. The Observatory is a partnership between the World Health Organization Regional Office for Europe, the Governments of Belgium, Finland, Norway, Slovenia, Spain and Sweden, the Veneto Region of Italy, the European Investment Bank, the World Bank, the London School of Economics and Political Science (LSE), and the London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM). The Observatory is composed of a Steering Committee, core management team, research policy group and staff. The Observatory’s Secretariat is based in Brussels and has offices in London and Berlin. Zdroj:

27 Lisbon Strategy for Growth and Jobs
The Renewed Lisbon Strategy for Growth and Jobs is based on a close partnership between the Commission and Member States, with a clear division of responsibilities and a strong emphasis on maximising the synergies between the Community and the national levels and between different economic policy areas. Member States undertake reforms at national level based on National Reform Programmes presented in 2006 and updated in 2008 based on the renewed Integrated Guidelines agreed collectively by all Member States. These National Reform Programmes cover the period Each year, Member States produce reports on the implementation of their National Reform Programmes. All Member States have appointed Lisbon Coordinators ("Mr or Mrs Lisbon") charged with driving the strategy forward in their own Member State and involving stakeholders in its implementation. Many Member States have appointed coordinators at ministerial level.

28 Coherent macroeconomic policies
To fully realise its economic potential, Europe needs sound macroeconomic policies with the aim of assuring a stable economic environment and reducing the risk of destructive ‘boom and bust’ cycles. Job market flexibility and industries that can quickly adapt to the opportunities offered by globalisation are essential if the EU is to promote adequate levels of savings and investments and to put itself on the pathway to non-inflationary growth and high employment. The EU also needs to address the challenge of an aging population by motivating people into work and improving the correlation between social protection systems and the labour market. Tax and benefit systems need to be reformed to make work pay, enabling people to take up good, full time jobs and help them to save money so that they will enjoy a pleasant and active retirement.. However, the balance between real wages and inflation trends needs careful monitoring so to avoid unjustified salary growths. Member States must ensure that they have a consistent set of strategies. It is particularly important that new Member States put in place policies that will keep current account deficits within the range where sound external financing can be secured. In reaching this target, fiscal restraint will play an essential role. Moreover, the expended resources should be invested in areas which will later lead to more growth such as research and development or information and communication technologies. In particular for new Member States, a key part of a monetary policy should remain exchange rates regimes and mechanism such as ERM II. In the long term, this participation will help speed up the adoption of the Euro and complete the monetary union.

29 EUROSTAT Special topics
Structural IndicatorsEuro-Indicators/PEEIsEurostat Yearbook Sustainable DevelopmentGovernment Finance HICP   Themes General and regional statistics Economy and finance Population and social conditions Industry, trade and servicesAgriculture and fisheries External trade Transport Environment and energy Science and technology   Country Profiles New Country Profile interface

30 Lidská práva Rada Evropy (Council of Europe)
Evropský soud pro lidská práva

31 Rada Evropy (Council of Europe)
The Council of Europe (French: Conseil de l'Europe) is the oldest international organisation working towards European integration, having been founded in It has a particular emphasis on legal standards, human rights, democratic development, the rule of law and cultural co-operation. It has 47 member states with some 800 million citizens. Its statutory institutions are the Committee of Ministers comprising the foreign ministers of each member state, the Parliamentary Assembly composed of MPs from the Parliament of each member state, and the Secretary General heading the secretariat of the Council of Europe. The most famous conventional bodies of the Council of Europe are the European Court of Human Rights which enforces the European Convention on Human Rights as well as the European Pharmacopoeia Commission which sets the quality standards for pharmaceutical products in Europe. The Council of Europe's work has resulted in standards, charters and conventions to facilitate cooperation between European countries and further integration. The seat of the Council of Europe is in Strasbourg, France and English and French are its two official languages. The Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly also work in German, Italian and Russian.

32 Rada Evropy (Council of Europe)
Rada Evropy (RE) (anglicky Council of Europe, CoE, francouzsky Conseil de l'Europe) je mezivládní organizace sdružující v současné době 47 zemí. Členství je otevřené všem evropským zemím, které akceptují a zaručují právní stát, základní lidská práva a svobodu pro své občany. Mimo zaručení těchto práv a demokracie (cestou reforem) členové RE dále spolupracují např. v oblastech kultury nebo vzdělávání. Jedním z hlavních prvních úspěchů bylo dojednání a uzavření Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod v roce 1950, která je právním základem činnosti Evropského soudu pro lidská práva. Pro takzvané „nové země Evropy“ je RE po Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE, OSCE) dalším mezinárodním fórem, kde se setkávají s jinými zkušenostmi, zásadami a nároky, než těmi, které jsou běžné doma. Československo vstoupilo do Rady Evropy roku 1991 a do konce roku 1992 ratifikovalo 22 mezinárodních smluv, sjednaných v rámci Rady Evropy, včetně většiny smluv lidskoprávních. Rada Evropy má od roku svého založení 1949 sídlo ve Štrasburku, stejně jako její nejznámější instituce Evropský soud pro lidská práva. Zdroj: wikipedie

33 Aims and achievements Article 1(a) of the Statute states that "The aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage and facilitating their economic and social progress." Therefore, membership is open to all European states which seek European integration, accept the principle of the rule of law and are able and willing to guarantee democracy, fundamental human rights and freedoms.

34 Evropský soud pro lidská práva European Court of Human Rights
Evropský soud pro lidská práva (ESLP se sídlem ve Štrasburku byl zřízen roku 1959 k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (1950). Podle původního znění Úmluvy se kontrolní mechanismus kromě Soudu skládal ještě z Evropské komise pro lidská práva, která projednávala příslušnost stížností zaslaných jednotlivci, zjišťovala skutečnosti a případně se pokusila o smírné řešení sporu. Soud pak projednával ty případy, které mu předložila Komise nebo některý ze smluvních států. Nepružnost a pomalost systému si vyžádala změnu uskutečněnou Protokolem č.11 k Úmluvě. Od 1. listopadu 1998 funguje místo Komise a Soudu jen jediný orgán - stálý Soud. Výboru ministrů Rady Evropy byla také omezena pravomoc pouze na dohlížení nad rozsudky Soudu.

35 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod je nejdůležitější lidskoprávní úmluvou sjednanou v rámci Rady Evropy a základem regionální mezinárodněprávní ochrany lidských práv v Evropě. Byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950. Československo bylo roku 1992 vůbec prvním státem střední a východní Evropy, který se stal stranou Úmluvy (úmluva byla ratifikována 18. března 1992). Práva zaručená úmluvou právo na život (čl. 3) zákaz mučení (čl. 5) zákaz otroctví a nucených prací (čl. 4) právo na svobodu a osobní bezpečnost (čl. 3) právo na spravedlivé řízení (čl. 10) uložení trestu jen na základě zákona (čl. 11) právo na respektování soukromého a rodinného života (čl. 12) svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání (čl. 18) svoboda projevu (čl. 19) svoboda shromažďovací a sdružovací (čl. 20) právo uzavřít manželství (čl. 16) právo na účinný právní prostředek nápravy (čl. 8) zákaz diskriminace (čl. 7) - platí subsidiárně k ostatním právům zaručeným Úmluvou Katalog práv vyjmenovaných v Úmluvě byl později doplněn dalšími právy, zaručenými v protokolech k Úmluvě.

36 Podmínky projednávání případů
Stížnost na porušení Úmluvy může k Soudu podat buď některý smluvní stát (mezistátní stížnost) nebo jednotlivci, skupiny jednotlivců či nevládní organizace (individuální stížnost). O přijatelnosti individuálních stížností rozhoduje tříčlenný Výbor, který ji může jednomyslně odmítnout nebo přijmout. Věc pak postupuje sedmičlennému Senátu, jenž rozhodne o jejím meritu. Sedmičlenný Senát také rozhoduje o přijatelnosti a meritu mezistátních stížností. Pokud jde o mimořádně závažnou kauzu, může Senát podstoupit věc Velkému senátu složenému ze sedmnácti soudců. Rozsudek Velkého senátu je konečný. Po vynesení rozsudku sedmičlenným Senátem můžou ve výjimečných případech sporné strany do tří měsíců ještě podat žádost o projednání před Velkým senátem. Podmínky přijatelnosti stížností: Musí být vyčerpány všechny vnitrostátní opravné prostředky. Stížnost musí být podána do šesti měsíců od konečného vnitrostátního rozhodnutí. Nesmí jít o anonymní stížnost. Překážka litispendence - musí jít o věc novou, která nebyla už Soudem projednána, nebo nebyla předložena k projednání jinému mezinárodnímu orgánu. Nepřípustné jsou stížnosti zjevně nepodložené, neslučitelné s ustanovením Úmluvy nebo případně i ty, které zneužívají práva na stížnost. Kromě projednávání stížností podává Soud na základě žádosti Výboru ministrů také posudky týkající se výkladu Úmluvy. Zdroj:

37 Dokumenty EU !!!!!! http://europa.eu/documents/index_cs.htm
Tato stránka popisuje veškeré dostupné druhy dokumentů a jejím cílem je usnadnit Vám vyhledávání. Je rozdělena do tří částí a usnadňuje přístup k právním předpisům, zprávám o činnosti, brožurám, audiovizuální materiálům, interním dokumentům, archivům atd.

38 Internetové adresy k evropské integraci
curia.eu.int (stránka Evropského soudního dvora) europa.eu.int (oficiální stránka Evropské unie) europa.eu.int/eur-lex/ (stránka systému EurLex, obsahující databázi evropských norem, včetně Úředního věstníku) (stránka Centre for European Policy Studies, think.tank.u se sídle v Bruselu) (stránka Centre for European Reform, britského think-tanku, zabývajícího se evropskou integrací) (analytický portál zaměřený na evropskou ingraci)

39 Internetové adresy k evropské integraci
Právní předpisy v členění podle jednotlivých oblastí (analytický portál zaměřený na evropskou integraci) (česká verze portálu) (portál Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM) (oficiální informační zdroj České republiky o evropské integraci) (Internetová verze českého časopisu zaměřeného na evropskou integraci) (stránky časopisu Jurisprudence-Evropské a mezinárodní právo) (stdránka francouzského think.tanku Notre Europe) (stránky Parlamentního institutu při Parlamentu ČR) (stránka European Policy Centre, think tanku se sdílem v Bruselu)


Stáhnout ppt "DS Seminář I., Mgr KOMB VSP ZS2009 Seminář pro podporu tvorby diplomových prací Katedra veřejné a sociální politiky, UK FSV Praha 5, Jinonice, U kříže."

Podobné prezentace


Reklamy Google