Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem  získání svobody  společenská nezávislost  rovná práva.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem  získání svobody  společenská nezávislost  rovná práva."— Transkript prezentace:

1

2  vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem  získání svobody  společenská nezávislost  rovná práva

3  Přesná definice feminismu je díky obsáhlosti problematická  Pojem je relativně mladý (sahá do poloviny 20. století  Dříve se označovalo jako ženské hnutí  Hnutí se štěpí do několika směrů- od boje za základní lidská práva pro ženy v muslimských zemích, až k vyloženě nepřátelským přístupům k mužům (především v oblastech Západního světa)  Ženám se říká buď feministky nebo sufražetky (spíše označení pro bojovnice za politická práva žen a převážně za rozšíření všeobecného hlasovacího práva i na ženy)

4  Na akademické půdě › Zkoumání nerovnosti pohlaví a změny v sociálním postavení žen › Studie vztahu uvnitř společnosti (snaha dojít k odpovědím vedoucím k zrovnoprávnění )  Politické vystupování › Zaměřeno na kampaně:  O právo na děti  Násilí na ženách (v partnerském svazku)  Mateřství  Rovné platové podmínky  Sexuální obtěžování  Diskriminace pohlaví  Sexuální násilí  Dále se zaměřuje na patriarchát, rodové stereotypy, rovný přístup a útlak

5  Počátky v 60. letech 20. století, ale i na přelomu 17. a 18. století v Anglii a Francii  Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života  Dělí se na tři vlny: › První vlna feminismu (zhruba 19.stol. – počátek 20. stol.)  Kritika nerovností de iure (boj za základní lidská práva pro ženy a jejich zakotvení v legislativě)  Postfeminismus - tvrzení, že cílů feministického hnutí již bylo dosaženo a další aktivity dále nejsou potřebné › Druhá vlna (zhruba 60.- 80. léta 20. stol.)  Boj s nerovnostmi, které i přes oficiální rovnost mužů a žen dále přetrvávaly › Třetí vlna feminismu (od 90. let 20. stol.)  Kritika předchozí definice feminity  Rozbíjí jednotlivý feminismus na mnoho dalších směrů (zohledňující různost žen podle věku, barvy pleti, sexuální orientace, původu apod.)

6  Rozvíjelo se v souvislosti s hnutím proti otrokářství  Ženy se účastnili formálních politických aktivit  Významnou roli sehrály černošky, přestože musely čelit rasovému nepřátelství  Osobnost: › Mary Wollstonecraftová  První feministka  Zabývala se výchovou dětí a vzděláním děvčat  Byla ovlivněna anarchismem a stala se inspirací pro anarchofeministické myšlení 20. století  Vydání knihy „Obrana ženských práv“ (1792)  Ženy jsou do své role tlačeny prostřednictvím společenských tradic a výchovy  K problému přistupuje jako k otázce morálky a kulturní úrovně společnosti

7  Začal se vyvíjet souběžně s osvícenstvím v 18. stol.  na konci 18.stol.- myšlenka individuální svobody a vymanění se z těsného sepětí s náboženstvím  Nejvíce během Francouzské revoluce (1789) › Oslovení mnoho žen a vzbuzení zájmu o rovnoprávnost  Osobnost: › Olympe de Gougesová  deklarace práv ženy a občanky (1791)  Hlásala, že ženy se rodí svobodné a jsou si rovné s muži  Dožadovala se rovných práv ve všech oblastech života  Žádala rovnoprávnost jak na řečnické tribuně, tak na popravišti  Dráždila revolucionáře různých směrů (politická angažovanost žen byla považována za zhoubnou pro „dobré mravy“ nové společnosti)  Na podzim 1793 popravena gilotinou (obviněna z touhy po státnické moci a z opomenutí ctností přináležejících jejímu pohlaví  Během revoluce rozpoutána zuřivá protiženská kampaň › Vydán dekret, který zakazoval ženám účast na jakémkoliv politickém hnutí › Pod hrozbou rozehnání vojskem se na ulici nesměli shromáždit větší skupina žen, než pěti.

8  Získání volebního práva › Nový Zéland (1893) › Švýcarsko (1971  Hnutí žen vedeno pojmy práva a rovnosti  Souvislost s rozvojem průmyslu a kapitálu › Hluboké změny ve společnosti a politice › Nutnost placené práce žen  Možnost ekonomické nezávislosti na muži a rodině  Prosazování feminismu na přelomu 50.-60. let po 2. sv. válce › Vzdělané ženy v Evropě a Americe (dosažené vysoké vzdělání) › Heslo: „osvobození z útlaku“ › otevřeně vstupují do veřejného společenského života  Pozdní 70. léta- hospodářská a kulturní situace › Hodnoty domova a domácnosti  Druhá polovina 80. let › „ženské studie“ na univerzitách (tzv. akademický feminismus ) › Feministky už nenutí ženu, aby se prosazovala v mužském světě tím, že bude vypadat jako chlap a stane se nekompromisní, racionální a bezohlednou › Opovrhované ženské slabiny nabírají vážných hodnot ( citový a citlivý přístup ke světu )

9  Judith Lorberová › Rozlišení do tří typů feministické teorie (1998)  Genderové feministické teorie  Podobnost mezi mužem a ženou (úsilí o poskytnutí stejných možností účastí na společenském dění)  Liberální feminismus  Marxistický (socialistický) feminismus  Rozvojový feminismus  Feministické teorie genderově motivovaného odporu  výzva žen aby se vymanily z nadvlády zakládáním samostatných, výhradně ženských organizací a komunit  Radikální feminismus  Feministické teorie genderově motivované vzpoury  Věnování pozornosti vzájemným vztahům mezi nerovnostmi (rasa, etnická příslušnost, společenská třída, sexuální orientace)  Multirasový feminismus  Ekofeminismus  Náboženský feminismus  Poststrukturní feminismus  Anarchofeminismus  Kyberfeminismus

10  Úsilí o zlepšení postavení žen ve všech oblastech společenského života

11

12  http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus http://cs.wikipedia.org/wiki/Feminismus  http://cs.wikipedia.org/wiki/Emancipace http://cs.wikipedia.org/wiki/Emancipace  http://cs.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BEetka http://cs.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BEetka  http://www.google.cz/imgres?q=olympe+de+gouges&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561 &tbm=isch&tbnid=g6WfCGfGZYcf7M:&imgrefurl=http://www.onthisdeity.com/3rd- november-1793-%25E2%2580%2593-the-death-of-olympe-de- gouges/&docid=bugQvllRPgkYDM&imgurl=http://www.onthisdeity.com/wp- content/uploads/2010/11/gouges.jpg&w=300&h=379&ei=KOTGT5bUC4zY4QTM2qzWCg &zoom=1&iact=hc&vpx=358&vpy=2&dur=967&hovh=252&hovw=200&tx=122&ty=91&sig =114625765510561669128&page=1&tbnh=154&tbnw=120&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75 http://www.google.cz/imgres?q=olympe+de+gouges&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561 &tbm=isch&tbnid=g6WfCGfGZYcf7M:&imgrefurl=http://www.onthisdeity.com/3rd- november-1793-%25E2%2580%2593-the-death-of-olympe-de- gouges/&docid=bugQvllRPgkYDM&imgurl=http://www.onthisdeity.com/wp- content/uploads/2010/11/gouges.jpg&w=300&h=379&ei=KOTGT5bUC4zY4QTM2qzWCg &zoom=1&iact=hc&vpx=358&vpy=2&dur=967&hovh=252&hovw=200&tx=122&ty=91&sig =114625765510561669128&page=1&tbnh=154&tbnw=120&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0,i:75  http://www.google.cz/imgres?q=mary+wollstonecraft&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561 &tbm=isch&tbnid=iBDpJaq12swQTM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wolls tonecraft&docid=o- Kirp9fCFuXSM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/O tto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg/220px- Otto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg&w=220&h=266&ei=veTGT4mY Gon74QS56L3ECg&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=130&dur=5616&hovh=212&hovw=1 76&tx=106&ty=122&sig=114625765510561669128&page=1&tbnh=117&tbnw=93&start=0& ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70 http://www.google.cz/imgres?q=mary+wollstonecraft&um=1&hl=cs&biw=1366&bih=561 &tbm=isch&tbnid=iBDpJaq12swQTM:&imgrefurl=http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Wolls tonecraft&docid=o- Kirp9fCFuXSM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/O tto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg/220px- Otto_Scholderer_Lesendes_M%2525C3%2525A4dchen.jpg&w=220&h=266&ei=veTGT4mY Gon74QS56L3ECg&zoom=1&iact=hc&vpx=198&vpy=130&dur=5616&hovh=212&hovw=1 76&tx=106&ty=122&sig=114625765510561669128&page=1&tbnh=117&tbnw=93&start=0& ndsp=29&ved=1t:429,r:1,s:0,i:70  V Českých Budějovicích dne 31.5.2012 od 3:20 do 5:43


Stáhnout ppt " vyproštění ze závislosti na někom nebo na něčem  získání svobody  společenská nezávislost  rovná práva."

Podobné prezentace


Reklamy Google