Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené"— Transkript prezentace:

1 Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené
Ivana Skalická

2 Jedličkův ústav Jedličkův ústav, příspěvková organizace je bezbarierové zařízení nabízející široké spektrum sociálních služeb lidem s tělesným, případně kombinovaným postižením zařízení je komplexem, ve kterém nacházejí pomoc, podporu a péči uživatelé ve věku od 3 let

3 zajišťuje denní, týdenní, případně i celoroční pobyt
pro uživatele pobytových a ambulantních služeb jsou nabízeny výchovné, aktivizační, rehabilitační, zdravotní a vzdělávací programy základní snahou je zlepšit psychickou a fyzickou soběstačnost klientů a zvyšování kvality jejich života klienti se zde učí zvládat životní situace, se kterými se mohou setkat v běžném životě

4 jeden z objektů Jedličkova ústavu nabízí tzv. „nácvikové bydlení”
je určeno mladým lidem od 18 let, kteří se prostřednictvím nácvikového programu učí základním dovednostem (praní, vaření, úklid nebo zvládání sociálních dovedností) cílem je, aby uživatelé dokázali žít běžným způsobem života stejně jako jejich vrstevníci bez zdravotního postižení ústav je otevřen i veřejnosti – pronajímá prostory k různým aktivitám, kterých se mohou účastnit jak klienti, tak i lidé zdraví

5 Historie

6 Jedličkův ústav v Praze
Jedličkův ústav v Praze na Vyšehradě byl otevřen 1. dubna 1913 byl založen a více než 40 let provozován Spolkem pro léčbu a výchovu rachitiků a mrzáků v Praze předsedou spolku byl tehdy prof. MUDr. Rudolf Jedlička Škola JU se začala stavět těsně před smrtí Rudolfa Jedličky (1926) před vyšehradskými hradbami v prvních letech pomáhal Jedličkovi s prací pedagog František Bakule, jenž měl na starost především ústavní školu (již od počátku významnou součástí zařízení) po několika letech však Bakule z Jedličkova ústavu odchází a když v roce 1926 umírá Jedlička, nalézáme ve vedení ústavu již 6 let Augustina Bartoše, ten ho vedl až do roku 1945

7 zmínění pánové se zasloužili o věhlas ústavu v době první republiky
snažili se o propojení odborné léčby s výchovou a vedení lidí s postižením k maximální možné samostatnosti nejznámější byl v té době JÚ díky svým cvičným dílnám (strojní truhlářství, krejčovství, zahradnictví, výroba ručně vázaných koberců, vyšívání praporů a stuh, šití prádla a čtyři dílny ortopedické, kde se vyráběly protetické pomůcky) poptávka po výrobcích byla veliká a zvyšovala tak rozpočtové příjmy ústavu, ale výrobky získávaly i prestižní ocenění z výstav (např. nejvyšší cenu Grand Prix za výrobu ručně vázaných koberců získala dílna na mezinárodní výstavě dekorativních umění v Paříži v roce 1925) za II. světové války se část Jedličkova ústavu vystěhovala do zámečku v Lochovicích a v budově školy byla zřízena ubytovna pro personál německé SS nemocnice po válce se ústav znovu vrátil na své původní místo, budova byla zrekonstruována

8 v roce 1945 byli zaměstnanci JÚ požádáni o pomoc při budování podobného ústavu v Liberci, kde po odchodu velké části německého obyvatelstva zbyly prázdné budovy německého Gottsteinova ústavu řada zaměstnanců z Prahy do Liberce odešla a na několik let pak oba ústavy vytvořily jeden celek v Liberci byly školy pro starší, v Praze pak pro mladší děti liberecký ústav se osamostatnil v 50. letech zánikem spolku, zestátněním, rozdělením na školu zřizovanou resortem školství, a ústav sociální péče zřizovaný resortem zdravotním či sociálním, začala nová kapitola historie Jedličkova ústavu (trvala 40 let) na podzim 1968 bylo založeno konto Akce Dluh na pomoc dětem z JÚ a rozvoji celého ústavu, v 70. letech byl ke Staré budově přistavěn přístavek s novou dílnou a vedle Nové (školní) budovy se postavil přízemní pavilon pro inkontinentní děti a mládež

9 v polovině 80. let bylo plánem rady NV Prahy budovy vystěhovat a postavit vozíčkářům objekt nový
nové zařízení se ale nestavělo a Jedličkův ústav zůstal tam, kde byl založen postavily se pouze dva teskopavilony (původně pro potřeby školy), které se pak využívaly jako sklady byl připravován další projekt, jehož cílem bylo postavit velký ústav pro 300 dětí, ovšem projekt zůstal v archivu v roce 1990 byla zřízena střední škola při JÚ se studijním oborem gymnázium, obchodní a rodinná škola v porevoluční době se názory tří ředitelů velmi často rozcházely, hluboké spory ve vedení JÚ řešil pražský magistrát tím, že spojil všechny tři subjekty opět do jednoho a zvolil nového ředitele

10 Jedličkův ústav v Liberci
jako počátek vývoje cílené péče o tělesně postižené děti v Liberci se všeobecně uznává r. 1903 na jaře tohoto roku známý liberecký ortoped MUDr. Joseph Gottstein otevřel soukromý ortopedicko-medikomechanický ústav v tomto zařízení bylo vyčleněno malé oddělení s několika lůžky pro tělesně postižené děti, kterým byla bezplatně poskytována léčebná péče místa byla velmi rychle obsazena, MUDr. Gottstein v r kapacitu lůžek rozšířil a začal se zabývat myšlenkou pomoci tělesně postiženým dětem zřízením domova pro tělesně postižené v té době se ještě nejednalo komprehenzivní péči, ale byla tu už myšlenka a vůle založit základy péče o tělesně postižené děti hlavním úkolem bylo a je jedince vzdělávat, vyučit a následně pomoci k uplatnění v běžném životě

11 v r.1909 byl z podnětu MUDr. Gottsteina ustaven „Spolek pro pomoc zmrzačelým v Deutschböhmen” a předsedou byl jmenován starosta města Reichenberg Dr.Franz Beyer městská rada přidělila budovy pro potřeby tělesně postižených dětí, které byly opraveny a 17. listopadu 1910 otevřen veřejný dočasný „Domov pro mrzáky” ten sloužil jen pro děti bez prostředků, které potřebovaly léčbu ředitelem byl jmenován MUDr. J.Gottstein tento domov měl pouze 6 pokojů s 26 lůžky a všechna lůžka byla okamžitě obsazena

12 vzhledem k nedostatečnosti kapacity lůžek v celém Rakousko - Uhersku, bylo nutné připravit výstavbu nového zařízení městská obec dala k dispozici stavební parcelu a zároveň uvolnila rakouských korun z prodeje „Domova pro mrzáky” na výstavbu nového zařízení byly získávány finanční prostředky ze všech možných zdrojů (dary, prodávání stavebních kamenů, příspěvek z výnosu státní loterie, bezúročné půjčky) během roku 1913 byly dány dohromady potřebné finanční prostředky a stavba začala 25. srpna 1913 následující rok 29. srpna 1914 byla budova předána do užívání Německé zemské komisi ředitelem byl jmenován MUDr.J. Gottstein a správu převzal „Spolek pro pomoc zmrzačelým”

13 válka znamenala změnu - ústav musel převzít i péči o válečné invalidy a válkou zmrzačelé
bylo nutné pozměnit i původní záměr a budovu prostorově upravit jako nouzovou nemocnici pro ošetřování raněných jen malá část ústavu zůstala pro užívání dětem po válce se ústav vrátil k původnímu poslání, stejně zde ale zůstalo 31 za války zmrzačelých byl obnoven ortopedický ústav, 60 lůžek sloužilo léčbě dětí, 20 tělesně postižené mládeži, 40 lůžek pro válkou postižené a dospělé nemocné v roce 1919 náhle umírá MUDr. Gottstein a ředitelem je jmenován MUDr. Hans Wagner

14 v době 2. světové války „Domov pro zmrzačelé” opět převzal funkci jako za 1. světové války, tedy funkci zařízení pro válečné invalidy (+dílny vyráběly boty, protézy, korzety a jiné ortopedické pomůcky) po roce 1945 dochází ke změnám, přijíždí pracovníci Jedličkova ústavu z Prahy, aby připravili vše pro to, aby zde mohli nastoupit čeští zaměstnanci, kteří budou pečovat o české děti 20. srpna 1945 se ústav stal pobočkou Jedličkova ústavu v Praze a přijal jeho název, do vedení nastoupil MUDr. Bartoš 28. října 1945 byla při ústavu otevřena škola a r naplno začala léčba a rehabilitace dětí roku 1947 zahájila provoz ústavní ortopedická nemocnice a ředitelem celého areálu se stal MUDr. František Račanský ústav byl soukromý, financován byl z darů, sbírek, výnosů dílen a státních subvencí v roce 1952 se liberecký ústav osamostatnil a přestal být pobočkou Jedličkova ústavu Praha

15 v roce 1954 byl zestátněn a zařazen pod ministerstvo zdravotnictví a ortopedické oddělení pod Státní oblastní nemocnici v Liberci, dílny převzalo družstvo Snaha a ústavu hrozilo zrušení na přelomu let se odstěhovalo družstvo Snaha a vznikly výukové dílny Jedličkův ústav se stále rozšiřoval a v r vznikla ústavní Mateřská škola v Kateřinkách a pavilon F pro učeňky a mobilní děti - kapacita dětí se zvýšila na 178 a ústav přejal funkci léčebnou, rehabilitační, sociální, vzdělávací a výchovnou v r se ředitelem Jedličkova ústavu stává PeadDr. Jiří Šimůnek období totalitního režimu neznamenalo žádné zásadní změny roku 1970 vznikl sportovní oddíl zdravotně postižených při TJ Slávie ODPM, rozšiřovaly se výukové obory

16 rok 1990 a následující léta znamenala mnoho změn a rozvoj zařízení ve všech oblastech - stavebních, léčebných, rehabilitačních, výchovných i vzdělávacích zařízení bylo řízeno přímo MPSV, do vedení nastoupila Ing. Ivana Němečková (ve funkci do jara 2002), poté se zřizovatelem Jedličkova ústavu stal Krajský úřad Libereckého kraje v té době se v celém objektu stavělo, rekonstruovalo, opravovalo, rozvíjela se odborná rehabilitační a zdravotní péče, rozšířily se služby odborných pracovníků speciálních pedagogů, logopeda a psychologů, vznikl Sportovní klub Jedlička, výtvarné dílny =) koncepce péče se stala komprehenzivní v roce 2002 byl do vedení jmenován Ing. Pavel Eliáš, který inicioval stavbu další budovy pro handicapované dětí s minimálním nebo žádným rodinným zázemím 1. července 2005 byla do funkce ředitelky jmenována Mgr. Hana Peldová, která začala systematicky zavádět standardy kvality poskytované sociální péče

17

18

19 Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům B
Služba pro cílovou skupinu uživatelů: - s těžkým tělesným postižením v kombinaci dalších vážných zdravotních znevýhodnění, a kteří již ukončili povinnou školní docházku

20 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Dům C
Služba pro cílovou skupinu uživatelů: s těžkým tělesným postižením v kombinaci dalších závažných postižení a kteří zároveň plní povinnou školní docházku.

21 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Dům E
Služba pro cílovou skupinu uživatelů: - dospívající a dospělé uživatele s perspektivou přechodu do samostatného života (byty pro skupinová bydlení a v byty pro nácvik samostatného bydlení)

22 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Dům H
Služba pro cílovou skupinu uživatelů: - s tělesným eventuálně kombinovaným postižením po dobu povinné školní docházky a přípravy na povolání

23 Týdenní stacionář - Dům F
Služba pro cílovou skupinu: - děti školního věku s tělesným, případně kombinovaným postižením - dospívající a mladí dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením připravující se na svá povolání, - dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením docházející za pracovními aktivitami, uživatelé výše uvedených věkových skupin s tělesným, případně kombinovaným postižením, jejichž rodiny potřebují odlehčovací službu

24 Zdravotní služby uživatelům poskytovány např. tyto úkony: aplikace léčiv různými způsoby, katetrizace epicystostomií, cévkování ženy, aplikace klysmatu, podávání stravy nasogastrickou sondou nebo PEG, převazy dále zajištěno: Laser Odborná vyšetření specialisty Léky

25 Lékařská péče pediatrická, neurologická, ortopedická poradna
lékařská péče poskytována především uživatelům v domovech pro osoby se zdravotním postižením, kteří nemají registraci u jiného lékaře uživatelům v týdenním stacionáři lékařská péče poskytována v případě akutního onemocnění a pokud nejsou zaregistrováni u lékaře v místě trvalého bydliště uživatelům v ambulantním pobytu lékařská a ošetřovatelská péče poskytována v případě akutních problémů ve zdravotním stavu a v případě úrazu

26 Sociální služby Sociální úsek zajišťuje tyto činnosti:
- první kontakt se zájemcem o službu - odborné sociální poradenství uživatelům zařízení, zájemcům o služby a jejich zástupcům - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu a přirozeným sociálním prostředím - poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace osobám a uživatelům prostřednictvím sociální služby - poskytnutí informace o výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a jiných formách pomoci - zprostředkování kontaktu s jinými odbornými pracovníky ústavu např. speciálním pedagogem, psychologem, vedoucí zdravotních služeb, vedoucí léčebné rehabilitace, vedoucí pobytových služeb, vedoucí Centra denních služeb a vedoucími jednotlivých Domů - vedení centrální dokumentace uživatelů - vedení centrální evidence stížností uživatelů a vedení centrální evidence vypracovaných standardů kvality sociálních služeb v zařízení - vedení centrální evidence týkající se Opatření omezující pohyb uživatelů, restriktivní opatření a následné hlášení zřizovateli - vedení agendy úhrad za pobyt uživatelů a měsíční vyúčtování plateb uživatelů

27 Pedagogicko-psychologické služby
Logoped cílem činnosti logopeda Jedličkova ústavu je rozvoj jazykových, řečových schopností a dovedností dětí, mládeže a dospělých hlavní úkoly logopedické intervence: - zajištění základních fyziologických potřeb - aplikace intervenčních technik zaměřených na problematiku příjmu potravy a tekutin - prevence, eliminace či redukce narušené komunikační schopnosti v důsledku např. narušení plynulosti řeči, článkování řeči, symptomatických poruch řeči, kombinovaných vad a poruch řeči, aj. - zajištění alternativní a augmentativní komunikace (náhradní, rozšiřující)– nalezení komunikačního kódu, který uživateli umožňuje komunikaci s okolím

28 psychologická péče poskytována uživatelům pobytových služeb
Aktivity psychologa zaměřeny na: =) psychologické poradenské činnosti možnosti rozvoje osobnosti, sebepoznávání jedince s handicapem problematika mezilidských vztahů poskytnutí konzultací, odborných informací klíčovým pracovníkům daného uživatele =) odbornou diagnostiku osobnostních vlastností a dispozic uživatele zpracovávají posudky aj. odborné podklady pro rozhodnutí orgánů státní správy =) následnou individuální terapii řeší otázky krizové intervence, nápravu poruch chování a dalších problémů ve vývoji, výchově a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých osob

29 Speciální pedagog Speciální pedagog Jedličkova ústavu poskytuje odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální pedagog pomáhá rozvíjet: - základní percepční schopnosti- zrakové a sluchové vnímání - motorické dovednosti - především grafomotoriku- psaní, kresbu - pravo-levou a prostorovou orientaci - akademické dovednosti (základní školní dovednosti- čtení, psaní, počítání) - řečové schopnosti, jazykový cit a slovní zásobu - samostatnost a sebevědomí

30 Rehabilitační služba rehabilitace vybavena pro léčebnou péči
každý fyzioterapeut má svou cvičebnu vybavenou potřebnými pomůckami, k dispozici jsou různé posilovací stroje a motodlahy na protahování, polohovací zařízení, elektrický chodník na nácvik chůze, malá tělocvična rehabilitační tým spolupracuje s ortopedem (dochází 1x týdně), s neurologem, pediatrem, speciálním pedagogem a psychologem

31 z fyzikální terapie k dispozici parafínové zábaly na uvolnění spasmů, vířivka, solux, z elektroterapie – magnetoterapie, diadynamik využívání cvičení a plavání v bazénu, využívání masážního protiproudu, bazén se používá k relaxačním rehabilitačním účelům tj. k celkové relaxaci uživatelů, nácviku plavání k procvičování vertikalizace v odlehčení ergoterapie součástí uživatelské péče zaměřené na nácvik motoriky a sebeobsluhy, práce ergoterapeuta zaměřena na testování schopností uživatelů úkolem celého rehabilitačního týmu je i poradenská služba pro uživatele a jejich zákonných zástupců (výběr vhodných kompenzačních a ortopedických pomůcek, zajištění vozíků a ortopedické obuvi) cílem rehabilitace je zlepšení fyzického stavu uživatele, jeho psychomotorického tempa, zlepšení jemné motoriky, psychické pohody, pozitivního a aktivního přístupu k sobě samému

32 Fakultativní služby Paušální Nepaušální
správa soukromých finančních prostředků uživatele (pro DOZP) vedení karty ošacení a soukromého majetku možnost připojení vlastního PC používání vlastních elektrospotřebičů Nepaušální zkrášlovací úkony přímé zajišťování služeb mimo Jedličkův ústav, příspěvkovou organizaci v sociální síti možnost jednorázového ubytování a zajištění stravy rodinným příslušníkům uživatele rehabilitační a aktivizační pobyty nad rámec běžné služby doprava služebním automobilem v případě požadavku uživatele

33 Sportovní klub Jedlička
sportovní klub Jedlička Liberec je občanským sdružením, sdružuje zájemce o sportovní a tělovýchovnou činnost zdravotně postižených sportovců cílem činnosti sportovního klubu je vytváření podmínek pro rozvoj tělovýchovy a sportu zdravotně postižených sportovců je členem České federace Spastic Handicap klub založen dne , prvním předsedou nově vzniklého SK Jedlička Liberec se stal Miroslav Beneš dne zvolen předsedou SK Jedlička Pavel Klíma (vede klub dodnes) k měl klub celkem 212 členů

34 Sporty Atletika - pro všechny věkové kategorie a všechny druhy postižení (běhy, jízda na vozíku, hod kuželkou, diskem a oštěpem, vrh koulí) Boccia - pro všechny věkové kategorie vozíčkářů, je rozdělena do čtyř kategorií podle stupně postižení – BC 1, BC 2, BC 3, BC 4 Curling – pro všechny věkové kategorie vozíčkářů Cyklistika - pro všechny věkové kategorie, na kole (bicyklu), na speciální trojkolce (tricyklu) Florbal - moderní sport, který si mezi našimi sportovci získal již trvalé místo Stolní tenis – pro chodící bez opěrné pomůcky i s pomůckou Závěsný kuželník – obdoba ruského kuželníku, je určen pro těžce tělesně postižené na vozíku a pro chodící s pomůckou všech věkových kategorií Doplňkové sporty – dráhové kuželky, plavání, cvičení v posilovně, vodní turistika, sportovně rehabilitační pobyty, atd.

35 Poslání, cíle, cílové skupiny a principy poskytované služby
1. Poslání organizace organizace poskytuje potřebné sociální služby dětem, mládeži a dospělým osobám s tělesným postižením (popř. v kombinaci jiných zdravotních znevýhodnění) od 3 let, kteří jsou závislí na podpoře a péči jiné osoby organizace usiluje o vytvoření prostředí a podmínek, které se podobají co nejvíce běžnému způsobu života

36 2. Cíle organizace poskytovat pobytové a ambulantní služby osobám se sníženou soběstačností kvůli zdravotnímu postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, poskytovat sociální služby tak, aby byly co nejvíce zachovány přirozené vztahové sítě uživatelů služeb včetně využívání místních institucí a nebylo omezováno jejich začleňování do běžné sociální sítě, zabezpečit služby v oblasti výchovných a pracovních činností směřujících k vedení běžného způsobu života v co největší míře nezávislosti klienta, zprostředkovat kulturní, sportovní, zájmové a rekreační vyžití klientů garantovat odbornou lékařskou, sociální, psychologickou, speciálně pedagogickou a logopedickou diagnostiku včetně následné péče, zajistit uživatelům kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a přiměřenou rehabilitaci

37 3. Cílové skupiny uživatelů
děti předškolního věku s tělesným postižením, děti školního věku s tělesným postižením a k tomu kombinovaným postižením, dospívající a mladí dospělí s tělesným postižením a k tomu kombinovaným postižením, kteří se připravují na povolání, dospělí s tělesným postižením a k tomu kombinovaným postižením, kteří vykonávají pracovní aktivity Organizace neposkytuje sociální služby osobám, u kterých zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení z důvodů akutní infekční nemoci, chování z důvodů duševní poruchy by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití, je věk nižší 3 let, je primární postižení jiné než tělesné Celková kapacita zařízení je 168 uživatelů služeb 100 míst pobytových služeb 60 míst ambulantních služeb 8 míst odlehčovací služby (6 míst pobytových služeb, 2 místa ambulantních služeb)

38 4. Principy poskytování sociální služby
zachování co největší možné míry samostatnosti uživatele, co největší podpory k nezávislosti a samostatnosti, podpora přirozených sociálních vztahů uživatele s rodinou, přáteli, kamarády, uživatel je středem zájmu, pracovníci k němu přistupují s respektem k jeho individuálním potřebám, přáním, představám a právu, zachování lidské důstojnosti klienta

39 Typy bezbariérových škol JÚŠ
Mateřská (bezbariérová) škola speciální pro děti s poruchami řeči Základní (bezbariérová) škola Základní (bezbariérová) škola praktická Bezbariérové střední školy JÚŠ: Střední odborné učiliště (tříleté) Odborné učiliště (tříleté) Gymnázium-všeobecné (čtyřleté) Sociální péče – sociálněsprávní činnost (čtyřletá, maturitní obor) Obchodní škola (dvouletá) Praktická škola (dvouletá)

40 Školy pro tělesně postižené
Dětský domov, ZŠ a Praktická škola - Valašské Klobouky-Smolina Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. - Hradec Králové-Pražské Předměstí, Nerudova Modrý klíč - ZŠ speciální a MŠ speciální, o.p.s. - Praha 4, Smolkova MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno - Brno-Řečkovice, Novoměstská MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Brno, Ibsenova - Brno-Lesná, Ibsenova MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktická škola Elpis Brno - Brno-Židenice, Koperníkova MŠ, ZŠ a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova Speciální ZŠ a MŠ Varnsdorf - Varnsdorf, T. G. Masaryka Střední škola, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Praha 5 - Praha 5, Holečkova

41 Základní škola ALVALÍDA, s.r.o.
- Liberec III-Jeřáb, Hanychovská Základní škola a Mateřská škola Prointepo, s.r.o. - Hradec Králové-Pražské Předměstí, Hrubínova ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice - Kopřivnice, Smetanova ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická - Liberec I-Staré Město, Lužická ZŠ a MŠ speciální Kroměříž - Kroměříž, Františka Vančury ZŠ a MŠ speciální, Turnov - Turnov, Kosmonautů ZŠ a praktická škola Arkadie, o.p.s. - Teplice, U Nových lázní ZŠ a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna - Dolní Poustevna, Vilémovská ZŠ a Střední škola Březejc - Sviny

42 ZŠ Brno, Štolcova - Brno-Černovice, Štolcova ZŠ Jarov, Praha 3 - Praha 3, V zahrádkách ZŠ Město Albrechtice, Hašlerova ZŠ prof. V. Vejdovského Litovel ZŠ pro tělesně postižené Opava - Opava-Předměstí, Dostojevského ZŠ speciální, Blansko Blansko, Žižkova ZŠ speciální Diakonie ČCE Merklín - Merklín, Husova ZŠ Turnov, Sobotecká - Turnov, Sobotecká ZŠ Zahrádka, Praha 3 - Praha 3, U zásobní zahrady Denní stacionář Náruč- Dětské integrační centrum a MŠ, s.r.o. Tábor Letohrádek Vendula-DENNÍ STACIONÁŘ Pomocná škola při Dětském centru, Turnov Sdružení zdravotně postižených Železnobrodska-Smíšená organizace Železný Brod Speciální mateřská škola pro děti s kombinací postižení Svitavy

43 Speciální škola Korálek pro žáky s více vadami Kladno
Speciální škola Prostějov o.p.s. Speciální škola SVÍTÁNÍ Pardubice (budova ZŠ Gorkého), Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc Speciální Základní a mateřská škola Teplice Speciální základní škola, Štětí Základní škola a Praktická škola Gabriely Pelechové Dolní Poustevna sdružení Základní škola Jarov Zvláštní a pomocná škola, Opava Zvláštní škola, Skuteč Speciální škola pro žáky s více vadami, Blansko

44 Zdroje:


Stáhnout ppt "Jedličkův ústav a školy pro tělesně postižené"

Podobné prezentace


Reklamy Google