Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerská komunikace a etika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerská komunikace a etika"— Transkript prezentace:

1 Manažerská komunikace a etika
Inovace bakalářského studijního programu v kontextu Boloňského procesu s důrazem na výsledky učení CZ.2.17/3.1.00/32599 Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

2 Managerská KOMUNIKACE a ETIKA

3 Jediný způsob jak lidi motivovat, je komunikovat s nimi.
Motto: Jediný způsob jak lidi motivovat, je komunikovat s nimi. Být managerem znamená v první řadě být komunikátorem. Osoba a funkce se navzájem prolínají. (MORIS E: MASSEY)

4 Základní pojmy: COMMUNICATIO - vespolné účastnění
COMMUNICARE - činit něco společným, něco sdílet

5 KOMUNIKACE = nezbytná součást sociálního kontaktu !!!
KOMUNIKACE = proces sdělování,přenosu a výměny informací za určitým cílem KOMUNIKACE = nezbytná součást sociálního kontaktu !!! Struktura sociálního kontaktu: vnímání, hodnocení, komunikace

6 Proces přenosu informací s cílem efektivně řídit lidské zdroje
MANAGERSKÁ KOMUNIKACE: Proces přenosu informací s cílem efektivně řídit lidské zdroje patří k základním dovednostem managera !!!! je základním spojovacím článkem mezi : lidmi v pracovním procesu pracovníky a jejich managery organizací a vnějším prostředím

7 Základní znaky komunikace :
má určitý cíl je kontextuální (komunikační kontext) je dynamická ( střídají se role) je interpersonální (oboustranná) je symbolická ( symboly, jazyk, znaky)

8 !!! Základem managerské komunikace je vždy informační proces !!!
Jedná se o : získávání přenos výběr uchování rozbor selekci využívání registraci Informací při práci s lidmi !!!

9 všichni jsme součástí komunikace
komunikací prezentujeme a definujeme sami sebe POZOR !!! Komunikace má bohatý emoční náboj!!! bez něj komunikujeme jako roboti komunikaci bez informací nikdo nevěnuje hlubší pozornost

10 KOMUNIAČNÍ PRVKY A MODELY
KDO = vysílá informaci jako první = KOMUNIKÁTOR KOMU = příjemce informace = KOMUNIKANT CO říká = zpráva, komuniké ! !

11 JAKÝM KANÁLEM = vyjadřovací prostředky, médium, signály, prostředí komunikace
S JAKÝM EFEKTEM = zpětná vazba, jak příjemce reaguje na zprávu, informaci, sdělení POZOR!!! – na správné zakódování a dekódování zprávy (tj. míra porozumění zprávě) ?? ?? !!

12 KOMUNIKAČNÍ ŠUM = soubor vnitřních či vnějších vlivů deformujících sdělení a míru porozumění mu !!!
Vnitřní vlivy (šum) = osobní pocity, špatná nálada,únava,nemoci, nespokojenost Vnější vlivy (šum) = venkovní hluk, nepříjemné prostředí,zvonící telefony, další lidé rušící naši komunikaci áách jóo, crrrr…, ratatatáá….

13 Proč si lidé také neporozumí
(další rušivé vlivy) Objektivní: používání nestejných signálů a symbolů různorodost jazyků kulturní, sociální, ekonomické rozdíly osobnostní rozdíly

14 Subjektivní : konzervatismus předsudky podezřívavost agresivita
neupřímnost submisivita netaktnost konfliktnost egocentrismus

15 POZOR !!! Při komunikaci se často navzájem prolínají
MODELY KOMUNIKACE : lineární interakční transakční obecný POZOR !!! Při komunikaci se často navzájem prolínají M.K.

16 Lineární: - je nejstarším modelem
- je jednosměrný - přenos informace od zdroje k příjemci Problém: chybí zpětná vazba o míře porozumění informaci - nelze měnit role mluvčího a posluchače mluvčí posluchač

17 Interakční: - umožňuje výměnu rolí mluvčího a posluchače
- umožňuje přidání vlastního sdělení problém : - vysílání sdělení a jeho přijetí jsou dva oddělené procesy !!! mluvčí posluchač posluchač mluvčí

18 Transakční: - každý z účastníků komunikace
funguje současně jako mluvčí i posluchač problém: rozdílná úroveň interpretace sdělení - podmíněnost individuálností ve vlastnostech a zkušenosti komunikujících mluvčí mluvčí posluchač posluchač posluchač mluvčí mluvčí

19 Asertivita jako komunikační strategie
pozitivní strategie v komunikaci sebejisté a klidné vystupování vyjadřujeme otevřeně a přiměřeně své myšlenky, city, názory,postoje Agrese Asertivita Pasivita POZOR!!! Komunikace bez zbytečných EMOCÍ

20 Základní asertivní práva a povinnosti
V managerské komunikaci respektovat: Základní asertivní práva a povinnosti!!! (jejich rozbor výkladem lektora)

21 Příklady asertivních práv v komunikaci:
Máme právo: Změnit svůj názor Dělat nelogická rozhodnutí Nebýt zodpovědný za řešení problémů druhých lidí Říci: JÁ NEVÍM, JÁ TI NEROZUMÍM Posuzovat své chování a být za ně zodpovědní

22 Asertivní povinnosti:
Obecně: jedná se o respektování asertivních práv druhých Např.: - mám-li právo změnit svůj názor, povinností druhého je toto právo respektovat !!!! POZOR!!! NE MANIPULACE !!! ( asertivita se staví proti jakékoliv formě manipulace )

23 Asertivní komunikace managera:
Základní prvky: - slušnost konstruktivnost jasné, přesné,srozumitelné definování svých požadavků přiměřené sebevědomí a sebejistota klid,celková uvolněnost (vyjadřujeme i tělesným postojem) bez nepříjemného napětí přiměřený hlasový projev přímý oční kontakt dobrá orientace v sociální oblasti

24 TYPY MANIPULATIVNÍCH OSOBNOSTÍ
diktátor chudáček počtář břečtan drsňák obětavec poslední spravedlivý táta – máma mafián ( jejich rozbor)

25 HNĚV a KRITIKA (její zvládání)
Měli bychom: přesně formulovat příčiny našeho rozzlobení přesně popsat svému protějšku chování,které je příčinou našich negativních emocí připravit se na možné oponování a hledat jiné formy řešení problému

26 OPTIMÁLNÍ ZVLÁDÁNÍ HNĚVU
zamyslet se a pro sebe vyhodnotit: jak často se rozčiluji ? vím proč a na koho ? odpovídá intenzita mého hněvu dané situaci ? své rozzlobení si vyřídím s dotyčným v soukromí či před ostatními ? než vybuchnu,promyslím si možný dopad svého hněvu ? omluvím se,pokud zajdu příliš daleko v hněvu ?

27 KRITIKA !!! Hněv je často vyvolán kritikou !!!
!!! Kritizovat lze kdykoliv, kdekoli a cokoliv !!! !!! Kritika je velký manipulátor a zdroj konfliktů !!! PROTO : kritiku sdělovat vhodnou formou (bez emocí) dokázat přijmout vlastní kritiku umět vhodně na kritiku reagovat umění přijmout „přijatelný kompromis“ ovládat „negativní dotazování se“

28 HLAVNÍ TYPY KRITIKY Oprávněná (kritik má pravdu a vhodně ji sděluje, není však příliš konstruktivní ) Pravdivá, ale nevhodně podaná (se silným emočně negativním nábojem) Záměrně nepravdivá (cílem je ublížit a ponížit) Konstruktivní (vyvolá diskuzi a vede rychle k cíli,změně chování, postojů apod.)

29 PROTO (v managerské činnosti):
pozorně naslouchat sdělením a informacím (ze všech směrů řízení) reagovat na ně vždy konkrétně a specificky zachovat během naslouchání klid orientovat se v situaci (informacích), rozlišit mezi pravdou a nepravdou nenechat se vyprovokovat k hádce (nedůstojné)

30 10 způsobů jak v komunikaci odradit svůj protějšek :
domýšlivost,arogance, namyšlenost,nadměrná dominance ironie., cynismus, uštěpačnost afektované chování, teatrálnost, hysterie monopol na pravdu a přesvědčení o vlastní genialitě (opovržlivé hanobení jiných) nikdy nic nepochválit, neocenit, všechno odmítat nikdy nikomu nic nedat, neporadit vlastní povinnost vydávat za laskavost

31 !!! Kdo váhá a není si jist sám sebou - ten situaci nezvládne !!!
pokračování: nepřipustit vyslovení názoru druhého a neschopnost vyslechnout jeho problémy snaha tzv. s nikým si nezadat, bez humoru, úsměvu, škrobenost, „kožená tvář“ plachost, nejistota, nedůraznost, bojácnost v kontaktech !!! Kdo váhá a není si jist sám sebou - ten situaci nezvládne !!!

32 Tlumení agrese v managerské komunikaci
Psychol. zásady: usilovat o sebeovládání nejdříve naslouchat (např. rozrušenému jedinci) hovořit pomalu, nezvyšovat hlas (hladina rozrušení tak klesá) být věcný, setrvat u podstaty problému respektovat občana nejít hned do střetu uplatnit diferencovaný styl jednání poskytnout vždy dostatek informací

33 Argumentace a vyjednávání (v managerské komunikaci)
ARGUMENT = objasňuji,vyvracím,obviňuji ( z latiny „argumentum“) V běžné komunikaci (i logice) jde o věcný doklad, důvod, že nějaké tvrzení platí či neplatí, že je pravdivé či nepravdivé

34 Úspěšnost argumentace v činnosti managera je závislá:
na osobnostních strukturách argumentujících účastníků na logické správnosti předkládaných argumentů na řečnické obratnosti,formulační přesnosti a přesvědčivosti při předkládání argumentů na vzájemné návaznosti a vzájemné podpoře předkládaných tvrzení na použití adekvátních neverbálních prvků,odrážejí emoční náboj,nasazení argumentujícího (pohled očí, gestika,motorika)

35 Ztrácí se tak prvek přesvědčivosti!!!
pokračování: !!!POZOR !!! Sdělovaný obsah, informace nesmí být v rozporu s intonační a celou neverbální stránkou argumentace!!! Ztrácí se tak prvek přesvědčivosti!!! (např. významné a podstatné informace pro pracovní proces a jeho zkvalitnění jsou managerem předávány bez zájmu,nezřetelně, znuděně apod.)

36 Druhy argumentace lze využít:
Argumentace „a priori“ - postupujeme čistě logickými kroky, neodvoláváme se na žádnou zkušenost Argumentace „e contrario“ - vychází z opaku, jde o důkaz sporem, o vyvracení nějakého tvrzení tím, že dokážeme, že nutně vede k nepřijatelným důsledkům Argumentace „ad oculos“ - tzv. „na vlastní oči“

37 pokračování: Podstatou je nabídka, např.: „ podívejte se na to sám“, „… vždyť je to zřejmé na první pohled…“ apod. Argumentace „ ad personam“ – využití některých osobnostních vlastností protějšku v komunikaci, s cílem oslabit jeho pozice, ( např.: při Vaší inteligenci,…. zkušenostech, …ve Vašem postavení,.. a pod.) = využití sugestivního ovlivnění Argumentace tzv.do omrzení –neustále opakujeme totéž tvrzení, stále se k němu vracíme

38 Vyjednávání v komunikaci
Vyjednávání = dialog Cíl: - řešit spory - dohodnout se na dalším postupu - vyjednat pravidla či sankce - dohodnout se na kompromisu - uspokojit zájmy zúčastněných stran ( ne vždy se podaří )

39 Při vyjednávání lze využít: ( otázky):
přímé ptáme se na specifické informace nepřímé ptáme se tzv.“oklikou“ hypotetické - zjišťujeme možnosti jak problém řešit specifikující - zpřesňující sondující zjišťujeme podrobnosti, i nepodstatné motivační podněcující ke sdělení rozvíjející jestliže potřebujeme zpřesnit odpověď konstruktivní - jsou orientovány na cíl,na řešení problému protiotázky - je-li protějšek dotěrný, netaktní,napjatá atmosféra,vracíme jej do věcné roviny

40 ETIKA Stanovuje morálně a mravně relevantní pravidla v jednání a jeho normy její aplikace do managerské práce zkvalitňuje řídící činnost!!! MANAGERY VEDE: - k důslednému trestání neetického jednání - k transparentnosti v řídící práci - k chápání partnerství jako odpovědnosti - k vlastnímu etickému chování jak na pracovišti, tak i v ostatních oblastech života (rodina)


Stáhnout ppt "Manažerská komunikace a etika"

Podobné prezentace


Reklamy Google