Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 Jednotka Dopravní cesta Tramvaje Finanční sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 5. zasedání představenstva 25. 3. 2013 Auditorské ověření účetní závěrky – představenstvo projednalo s vedoucí odboru Účetnictví, daně a financování a zástupcem spol. Deloitte Audit průběh a výsledky auditu Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID – představenstvu vedoucí oddělení Controling podal zprávu o hospodaření za rok 2012 a vysvětlil, kterými nákladovými a výnosovými položkami byla nejvíce ovlivněna Broušení a navařování kolejnic – technický ředitel shrnul představenstvu dosavadní vývoj jednání se společností GTR o vypořádání jejího obchodního podílu ve společnosti GTR-DP s.r.o. a navrhl další postup Koncepce OZT - představenstvu byly představeny plány získání některých externích zakázek OZT a její předpokládané budoucí využití 6. mimořádné zasedání představenstva 2. 3. 2013 Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání vyhodnocení nabídek směnečného programu

5 5. zasedání dozorčí rady 3. 4. 2013 Směnečný program – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. a společnosti Deloitte se dozorčí rada seznámila s detailním popisem vyhodnocení nabídek vedoucího aranžéra směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, vyslovila souhlas s přijetím dlouhodobé půjčky formou směnečného programu a usnesla se pro svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem schválení nového směnečného programu a způsobu jeho úhrady Investiční plán 2013 – udělení souhlasu DR Interní audit P1 2012 Komplexní posouzení nákupního procesu – dozorčí rada přijala informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě doporučení auditu Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2012 – dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2012 Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2012 – dozorčí rada přijala informace k výroku auditora ze dne 14. 2. 2013 k roční účetní závěrce DP za rok 2012; doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku a výsledek hospodaření DP za rok 2012 a rozhodnout o převodu ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

6 Provozní informace

7 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: 15. 4. – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do 29. 6. 2013, následně úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. do 28. 9. 2013 Krátkodobé výluky TRAM duben Výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí): 14. 5. – 29. 6. 2013 Výluky BUS Vršovice: Ruská, Kodaňská (více etap) Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy Výluka BUS Kolovraty: 9. 4. – červenec 2013

8 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 500 00013 599 789100,7413 605 841 2.čtvrtletí13 491 00013 745 286 3.čtvrtletí11 939 00012 699 371 4.čtvrtletí13 363 00013 630 828 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí13 500 00013 599 789100,7413 605 841 2.čtvrtletí26 991 00027 351 127 3.čtvrtletí38 930 00040 050 498 4.čtvrtletí52 293 00053 681 326 předpoklad plnění: 102,64%

9 Provozní informace – tramvaje k 31. 3. 2013 Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497, 7613 183 602 2.čtvrtletí13 539 000 3.čtvrtletí12 534 000 4.čtvrtletí13 439 000 Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí13 465 00013 163 95497, 7613 183 602 2.čtvrtletí27 004 000 3.čtvrtletí39 538 000 4.čtvrtletí52 977 000

10 Provozní informace – autobusy Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 863 00014 819 865*99, 7014 825 416* 2.čtvrtletí15 481 000 3.čtvrtletí14 193 000 4.čtvrtletí14 473 000 Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí14 863 00014 819 865*99, 7014 825 416* 2.čtvrtletí30 344 000 3.čtvrtletí44 537 000 rok 201359 010 000 *včetně náhradní dopravy

11 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7. 1. do 17. 2. 2013)

12 200000 - technický úsek GTR DPP Informace z konání 24. valné hromady GTR-DP s.r.o. (11. března 2013) Na valné hromadě došlo k zásadní dohodě o podmínkách prodeje podílu GTR. Během jednání bylo dohodnuto, že cena za 60 % podíl ve společnosti bude 4,5 mil. Kč (uhradí Pražská strojírna) Podíl ze zisku za rok 2011 (3 mil. Kč) byl GTR vyplacen do konce března 2013. Podíl ze zisku za rok 2011 bude DPP (2 mil. Kč) vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 1,4 mil. Kč) bude GTR vyplacen do 30. září 2013. Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 0,9 mil. Kč) bude DPP vyplacen do 31. prosince 2013 Celkový příjem pro GTR bude tedy 4,5 + 3,0 + 1,4 = 8,9 mil. Kč. Původní požadavek GTR byl ve výši 17 mil. Kč, resp. 13 mil.Kč Závěr Závěrem je možno konstatovat, že DPP dosáhl příznivých výsledků při jednání s většinovým vlastníkem společnosti GTR-DP s.r.o. a tím vytvořil podmínky pro urychlené obnovení činnosti broušení a navařování kolejnic (především) na tramvajové dráze

13 200100 – Odbor Energetika Společně s odborem TSO příprava projektu úprava systému ohřevu pitné vody ve výměníkových stanicích Sokolovská a Paříkova Příprava a realizace čtvrtletního vyhodnocení spotřeby energií včetně všech podružných odběrů

14 Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 Jednotka Správa Vozidel a Autobusů

15 Záměr outsourcovat vnitropodnikovou dopravu byl projednán na představenstvu DPP dne 18. 1. 2010, s cílem snížit podíl dotace HMP na krytí nákladů na provoz DP při současném zachování, eventuelně zvyšování kvality služeb Důvody, které vedly k tomuto kroku byly zejména: Zastaralost vozového parku (vozový park nebyl obnovován 15 let); Nedostatek investičních prostředků na obnovu vozového parku (do obnovy by bylo nezbytné v následujících devíti letech vložit cca 150 mil. Kč) Nízké využití vozového parku Očekávaná finanční úspora Zvýšení produktivity práce Převod rizik na outsourcéra

16 Veřejná obchodní soutěž proběhla na základě zadávacích podmínek a po vyhodnocení nabídky byla s firmou KARIR CZ s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva č. 000 960 00 10 o „Poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy“, která nabyla účinnosti 1. 8. 2011 Ekonomické posouzení výhodnosti outsourcingu, které zpracovala firma Deloitte, vycházelo ze skutečnosti roku 2010. Vyhodnocení předpokládalo, že v roce 2012 budou činit náklady na provoz vnitropodnikové dopravy: –pokud nebude realizován outsourcing60 481 tis. Kč –v případě realizace outsourcingu56 849 tis. Kč Realizací outsourcingu tedy mělo dojít v roce 2012 k úspoře 3 632 tis. Kč, což představuje 6 % předpokládaných nákladů V roce 2012 bylo firmou KARIR CZ vyfakturováno v rámci outsourcingu nákladní dopravy celkem 51 715 194,88 Kč Závěr Z výše uvedených informací lze dovodit, že v roce 2012 došlo v oblasti outsourcingu nákladní dopravy k úspoře: Proti stavu, kdy by nebyl realizován outsourcing ve výši 8 766 tis. Kč, což je 14,5 % původně předpokládaných nákladů Proti předpokladu při realizaci outsourcingu 5 134 tis. Kč, což je 9 % původně předpokládaných nákladů

17 Jednotka Dopravní cesta Tramvaje

18 Základní data k 1. 1. 2013 Délka kolejí (bez vozoven): 305,4 km Délka provozní sítě: 142,4 km Počet měníren: 41

19 Výhybkové výměny

20 Vytápěné výměny

21 Rádiově ovládané výměny

22 Poruchy napájení

23 Poškození troleje

24

25 Finanční sumář za 1-2/2013

26 Výsledek hospodaření za období 1-2/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši 39 451 tis. Kč, tj. o 67 903 tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši -28 452 tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o -34 465 tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o 33 438 tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby (10 603 276 tis. Kč) činí rozpis na sledované období 1 767 213 tis. Kč.

27 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1-2 2012 a 2013

28 Přehled tržeb PID za 1-2 2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

29 Financování Na začátku února měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s. 2 815 mil. Kč. Na druhé straně však měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši cca 5,3 mld. Kč Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2012 ve výši 132 mil. Kč V průběhu února byly placeny ještě převážně faktury z roku 2012. V provozní oblasti šlo o běžné platby - mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další V investiční oblasti byly největší platbou zálohy na dodávky 32 ks tramvají, které včetně DPH činily téměř 690 mil. Kč. Za deset nových midibusů bylo zaplaceno 40 mil. Kč (také včetně DPH). Za metro V.A bylo zaplaceno cca 330 mil. Kč, což bylo plně pokryto dotací HMP Na konci února měl DP na hlavním účtu 1 828 mil. Kč, tzn., že během února došlo ke snížení o téměř 1 mld. Kč. Zároveň došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů o cca 600 mil. Kč. Ty činily na konci února cca 4,7 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

30 Předpokládaný vývoj V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají Závazek ze směnečného programu je splatný nejpozději do konce srpna 2013 (v případě vydání nahrazující směnky). Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15T formou dalšího směnečného programu na částku, která by zajistila zaplacení závazku ze směnek stávajících a částku na nákup dalších tramvají

31 Lidské zdroje

32 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od 1. 1. do 11. 4. 2013) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM 1.500040odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) 25. 6. 2012zrušeno 2.900300odbor Interní auditvedoucí odboru2. 1. 2013probíhá 3.500310odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí oddělení9. 1. 2013ukončeno1. 2. 2013 4.900720odd. Marketingreferent VII25. 1. 2013zrušeno 5.310000jednotka Informační technologie projektový manažer4. 2. 2013ukončeno11. 3. 2013 6.241000služba Elektrotechnikavedoucí služby6. 2. 2013ukončeno1. 6. 2013 7.900300odbor Interní auditreferent VIII26. 3. 2013probíhá 8.310100odbor Aplikacevedoucí odboru27. 3. 2013probíhá 9.310020odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení4. 4. 2013probíhá

33 Plnění KS, bod 7.3 KS Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c) Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

34 Bod 5.4.1 přílohy Mzdový předpis-Pravidla bod 5.4.1 informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře: a)za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b)k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c)za výkon funkce mentora d)řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e)jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f)přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g)v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

35 Průměrné počty zaměstnanců 3/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD4 1684346 z toho Metro571581 Tramvaje1 3361411 Autobusy2 2612354 D celkem3 1963226 kat.30 3 1513177 kat.314549 POP417418 TH2 7662797 z toho dle bodu 2.5.1 b) KS1 8491873 z toho dle bodu 2.5.1 a) KS917924

36 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-3/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci75482220 POP664 TH30372423 ŘMHD925487 z toho Metro943 T331154 A50393 Rozdíl nárůstem58 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,5 %

37 Celková míra fluktuace za období 1-3/2013 1-3/2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 14510 5051,38 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 483 1831,51 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 64161,44 kat. TH dle bodu 2.5.1 b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 281 8471,52 TH dle bodu 2.5.1 a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 99160,98 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 45720,70 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 111 3230,83 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 392 2481,73

38 500030 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období leden až březen 2013 poř. č.kód PMprofese/funkcez útvarudo útvaruke dni 1. 126100.168 řidič tramvaje126100 126700 1. 2. 2013 2. 126100.176 řidič tramvaje126100 126700 1. 2. 2013 3. 126100.195 řidič tramvaje126100 126700 1. 2. 2013 4. 126300.154 řidič tramvaje126300 126700 1. 2. 2013 5. 126300.226 řidič tramvaje126300 126700 1. 2. 2013 6. 126300.229 řidič tramvaje126300 126700 1. 2. 2013 7. 126400.145 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 2013 8. 126400.146 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 2013 9. 126400.164 řidič tramvaje 126400 126700 1. 2. 2013 10. 126500.204 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 2013 11. 126500.205 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 2013 12. 126500.206 řidič tramvaje 126500 126700 1. 2. 2013 13. 126800.187 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 2013 14. 126800.188 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 2013 15. 126800.189 řidič tramvaje 126800 126700 1. 2. 2013 16.100720.005technický pracovník VII1007201007101. 2. 2013

39 500030 – odd. Organizace Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období leden až březen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TS početke dni 220120 technický pracovník IV8911. 1. 2013 221000 zámečník kolejových vozidel7811. 1. 2013 229020 technický pracovník IV8911. 1. 2013 229200 elektromechanik8911. 1. 2013 240100 referent III7821. 1. 2013 600220 hasič - velitel91041. 1. 2013 600220 hasič - technik8931. 1. 2013 900720 referent VI101111. 1. 2013 celkem:14

40 Informace 500000 Stejnokrojové součásti


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google