Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 Jednotka Dopravní cesta Tramvaje Finanční sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 5. zasedání představenstva Auditorské ověření účetní závěrky – představenstvo projednalo s vedoucí odboru Účetnictví, daně a financování a zástupcem spol. Deloitte Audit průběh a výsledky auditu Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID – představenstvu vedoucí oddělení Controling podal zprávu o hospodaření za rok 2012 a vysvětlil, kterými nákladovými a výnosovými položkami byla nejvíce ovlivněna Broušení a navařování kolejnic – technický ředitel shrnul představenstvu dosavadní vývoj jednání se společností GTR o vypořádání jejího obchodního podílu ve společnosti GTR-DP s.r.o. a navrhl další postup Koncepce OZT - představenstvu byly představeny plány získání některých externích zakázek OZT a její předpokládané budoucí využití 6. mimořádné zasedání představenstva Mimořádné zasedání – bylo svoláno za účelem projednání vyhodnocení nabídek směnečného programu

5 5. zasedání dozorčí rady Směnečný program – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. a společnosti Deloitte se dozorčí rada seznámila s detailním popisem vyhodnocení nabídek vedoucího aranžéra směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, vyslovila souhlas s přijetím dlouhodobé půjčky formou směnečného programu a usnesla se pro svolání mimořádné valné hromady společnosti za účelem schválení nového směnečného programu a způsobu jeho úhrady Investiční plán 2013 – udělení souhlasu DR Interní audit P Komplexní posouzení nákupního procesu – dozorčí rada přijala informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě doporučení auditu Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za rok 2012 – dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za rok 2012 Auditorské ověření účetní závěrky za rok 2012 – dozorčí rada přijala informace k výroku auditora ze dne k roční účetní závěrce DP za rok 2012; doporučila valné hromadě schválit roční účetní závěrku a výsledek hospodaření DP za rok 2012 a rozhodnout o převodu ztráty na účet 429 – Neuhrazená ztráta minulých let

6 Provozní informace

7 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: stávající etapa do , následně úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. do Krátkodobé výluky TRAM duben Výluka TRAM Komunardů (Dělnická – Ortenovo náměstí): – Výluky BUS Vršovice: Ruská, Kodaňská (více etap) Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy Výluka BUS Kolovraty: – červenec 2013

8 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí předpoklad plnění: 102,64%

9 Provozní informace – tramvaje k Plnění vůči ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Plnění vůči ROPID nárůstově smlouva - ROPID TRAMVAJE %plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí

10 Provozní informace – autobusy Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *99, * 2.čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *99, * 2.čtvrtletí čtvrtletí rok *včetně náhradní dopravy

11 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od do )

12 technický úsek GTR DPP Informace z konání 24. valné hromady GTR-DP s.r.o. (11. března 2013) Na valné hromadě došlo k zásadní dohodě o podmínkách prodeje podílu GTR. Během jednání bylo dohodnuto, že cena za 60 % podíl ve společnosti bude 4,5 mil. Kč (uhradí Pražská strojírna) Podíl ze zisku za rok 2011 (3 mil. Kč) byl GTR vyplacen do konce března Podíl ze zisku za rok 2011 bude DPP (2 mil. Kč) vyplacen do 30. září Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 1,4 mil. Kč) bude GTR vyplacen do 30. září Podíl ze zisku za rok 2012 (cca 0,9 mil. Kč) bude DPP vyplacen do 31. prosince 2013 Celkový příjem pro GTR bude tedy 4,5 + 3,0 + 1,4 = 8,9 mil. Kč. Původní požadavek GTR byl ve výši 17 mil. Kč, resp. 13 mil.Kč Závěr Závěrem je možno konstatovat, že DPP dosáhl příznivých výsledků při jednání s většinovým vlastníkem společnosti GTR-DP s.r.o. a tím vytvořil podmínky pro urychlené obnovení činnosti broušení a navařování kolejnic (především) na tramvajové dráze

13 – Odbor Energetika Společně s odborem TSO příprava projektu úprava systému ohřevu pitné vody ve výměníkových stanicích Sokolovská a Paříkova Příprava a realizace čtvrtletního vyhodnocení spotřeby energií včetně všech podružných odběrů

14 Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy za rok 2012 Jednotka Správa Vozidel a Autobusů

15 Záměr outsourcovat vnitropodnikovou dopravu byl projednán na představenstvu DPP dne , s cílem snížit podíl dotace HMP na krytí nákladů na provoz DP při současném zachování, eventuelně zvyšování kvality služeb Důvody, které vedly k tomuto kroku byly zejména: Zastaralost vozového parku (vozový park nebyl obnovován 15 let); Nedostatek investičních prostředků na obnovu vozového parku (do obnovy by bylo nezbytné v následujících devíti letech vložit cca 150 mil. Kč) Nízké využití vozového parku Očekávaná finanční úspora Zvýšení produktivity práce Převod rizik na outsourcéra

16 Veřejná obchodní soutěž proběhla na základě zadávacích podmínek a po vyhodnocení nabídky byla s firmou KARIR CZ s.r.o. uzavřena Rámcová smlouva č o „Poskytování služeb dodavatele vnitropodnikové dopravy“, která nabyla účinnosti Ekonomické posouzení výhodnosti outsourcingu, které zpracovala firma Deloitte, vycházelo ze skutečnosti roku Vyhodnocení předpokládalo, že v roce 2012 budou činit náklady na provoz vnitropodnikové dopravy: –pokud nebude realizován outsourcing tis. Kč –v případě realizace outsourcingu tis. Kč Realizací outsourcingu tedy mělo dojít v roce 2012 k úspoře tis. Kč, což představuje 6 % předpokládaných nákladů V roce 2012 bylo firmou KARIR CZ vyfakturováno v rámci outsourcingu nákladní dopravy celkem ,88 Kč Závěr Z výše uvedených informací lze dovodit, že v roce 2012 došlo v oblasti outsourcingu nákladní dopravy k úspoře: Proti stavu, kdy by nebyl realizován outsourcing ve výši tis. Kč, což je 14,5 % původně předpokládaných nákladů Proti předpokladu při realizaci outsourcingu tis. Kč, což je 9 % původně předpokládaných nákladů

17 Jednotka Dopravní cesta Tramvaje

18 Základní data k Délka kolejí (bez vozoven): 305,4 km Délka provozní sítě: 142,4 km Počet měníren: 41

19 Výhybkové výměny

20 Vytápěné výměny

21 Rádiově ovládané výměny

22 Poruchy napájení

23 Poškození troleje

24

25 Finanční sumář za 1-2/2013

26 Výsledek hospodaření za období 1-2/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánované ztrátě ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč.

27 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za a 2013

28 Přehled tržeb PID za a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného

29 Financování Na začátku února měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s mil. Kč. Na druhé straně však měl DP krátkodobé závazky z obchodních vztahů ve výši cca 5,3 mld. Kč Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc prosinec 2012 ve výši 132 mil. Kč V průběhu února byly placeny ještě převážně faktury z roku V provozní oblasti šlo o běžné platby - mzdy, energie, Full servis metra, úklid, služby datových systémů a další V investiční oblasti byly největší platbou zálohy na dodávky 32 ks tramvají, které včetně DPH činily téměř 690 mil. Kč. Za deset nových midibusů bylo zaplaceno 40 mil. Kč (také včetně DPH). Za metro V.A bylo zaplaceno cca 330 mil. Kč, což bylo plně pokryto dotací HMP Na konci února měl DP na hlavním účtu mil. Kč, tzn., že během února došlo ke snížení o téměř 1 mld. Kč. Zároveň došlo ke snížení krátkodobých závazků z obchodních vztahů o cca 600 mil. Kč. Ty činily na konci února cca 4,7 mld. Kč (z toho 4 mld. Kč ze směnečného programu)

30 Předpokládaný vývoj V následujícím období musí DP řešit zejména problém závazku ze směnečného programu a financování dalších zasmluvněných tramvají Závazek ze směnečného programu je splatný nejpozději do konce srpna 2013 (v případě vydání nahrazující směnky). Vzhledem k tomu, že DP není schopen tento závazek a další tramvaje hradit z vlastních zdrojů a HMP neposkytuje DP dostatečný přiměřený zisk, je nutné situaci řešit opět externím financováním V současné době je proto podána výzva na financování nákupu tramvají 15T formou dalšího směnečného programu na částku, která by zajistila zaplacení závazku ze směnek stávajících a částku na nákup dalších tramvají

31 Lidské zdroje

32 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení Termín VŘ/statusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) zrušeno odbor Interní auditvedoucí odboru probíhá odd. Benefity a vztahy s odbory vedoucí oddělení ukončeno odd. Marketingreferent VII zrušeno jednotka Informační technologie projektový manažer ukončeno služba Elektrotechnikavedoucí služby ukončeno odbor Interní auditreferent VIII probíhá odbor Aplikacevedoucí odboru probíhá odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení probíhá

33 Plnění KS, bod 7.3 KS Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c) Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e)

34 Bod přílohy Mzdový předpis-Pravidla bod informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře: a)za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b)k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c)za výkon funkce mentora d)řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e)jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f)přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g)v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ

35 Průměrné počty zaměstnanců 3/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D celkem kat kat POP TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS917924

36 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-3/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP664 TH ŘMHD z toho Metro943 T A50393 Rozdíl nárůstem58 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 0,5 %

37 Celková míra fluktuace za období 1-3/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,38 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,51 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 64161,44 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,52 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 99160,98 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 45720,70 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,83 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,73

38 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období leden až březen 2013 poř. č.kód PMprofese/funkcez útvarudo útvaruke dni řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje řidič tramvaje technický pracovník VII

39 – odd. Organizace Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období leden až březen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TS početke dni technický pracovník IV zámečník kolejových vozidel technický pracovník IV elektromechanik referent III hasič - velitel hasič - technik referent VI celkem:14

40 Informace Stejnokrojové součásti


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 4. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Vyhodnocení outsourcingu nákladní dopravy."

Podobné prezentace


Reklamy Google