Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje."— Transkript prezentace:

1 Pravidelné měsíční jednání s OO

2 Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje

3 Jednání představenstva a dozorčí rady

4 12. zasedání představenstva Návrh na snížení základního jmění společnosti Pražská strojírna a.s. – představenstvo na základě schválení vypořádání hospodářského výsledku za rok 2011 usnesením valné hromady č. 13/2012/1 ze dne 31. července 2012, kdy bylo schváleno vypořádat hospodářský výsledek roku 2011 snížením základního kapitálu, rozhodlo z titulu jediného akcionáře o snížení základního kapitálu o ,- Kč tj. z ,- Kč na ,- Kč Stav projektu nákupu nových tramvají typu 15T ForCity – představenstvu vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje a pan technický ředitel předložili zprávu o současném stavu projektu, ve které byly zahrnuty informace o nákladech na technické dovybavení vozoven, souhrn vad a komentář Škody Transportation a.s. Informace o průběhu povodní z června 2013 – vedoucí odboru Kancelář společnosti předložila představenstvu předběžnou zprávu o průběhu červnových povodní, která obsahoval zejména popis všech dopravních opatření, které DP v době povodní realizoval či informace o komunikaci s veřejností a předběžný odhad škod 13. a 14. mimořádné zasedání představenstva a Mimořádné zasedání – byla svolána za účelem schválení návrhu a následné schválení uzavření smlouvy o směnečném programu

5 9. zasedání dozorčí rady Smlouva o směnečném programu – prostřednictvím ekonomické ředitelky a zástupců AK Weil, Gotshal & Manges s.r.o. se dozorčí rada seznámila s detailním popisem předloženého návrhu smlouvy o směnečného programu; DR vzala na vědomí předložené informace, udělila představenstvu společnosti souhlas k uzavření a plnění smlouvy o směnečném programu do výše 8 mld. Kč, která má být uzavřena mezi DP jako výstavcem, na straně jedné,a Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a.s. jako aranžéry, obchodníky a administrátory a ČS jako agentem, na straně druhé Provozní rozpočet na rok 2013 – dozorčí rada vzala na vědomí informace o provozním rozpočtu na rok 2013 Zpráva o hospodaření a kalkulace nákladů PID za první čtvrtletí 2013 – dozorčí rada projednala zprávu o hospodaření a kalkulaci nákladů PID za první čtvrtletí 2013, zejména pak informaci, že DP rozepsal pro 1. Q 2013 do výsledku hospodaření ztrátu ve výši tis. Kč. Tato ztráta byla plánována v souladu s objednávkou dopravních výkonů v ročním objemu tis. voz. km, z toho tis. voz. km na 1. Q 2013 Čerpání dotací z evropských fondů – vedoucí odboru Strategický a investiční rozvoj informoval dozorčí radu o aktuálním čerpání dotací z operačních programů OPPK, OPD a Středočeského regionálního operačního programu; dozorčí rada vzala předložené informace na vědomí

6 15. zasedání představenstva Plán Interního auditu na II. pololetí 2013 – plán předložený představenstvu společnosti se skládá ze dvou částí. První část plánu obsahuje přehled auditních zakázek a druhá část navrhovaného plánu obsahuje přehled aktivit, které jsou neauditního charakteru Strategie odboru Interní audit – Strategie interního auditu navazuje na Koncepci interního auditu schválenou představenstvem dne Hlavním cílem Strategie je nastavení výkonu činnosti Interního auditu ve společnosti v souladu s mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu vydaného Institutem interního auditu. Strategie se zabývá rolí Interního auditu, jeho zdroji a postupy. Představenstvo předloženou Strategii odboru Interní audit schválilo Koncepce obnovy vozového parku autobusů – technický ředitel a vedoucí jednotky Správa Vozidel a Autobusů předložili představenstvu koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – Představenstvo následně vzalo na vědomí předloženou zprávu, schválilo koncepci obnovy vozového parku autobusů v letech 2014 – 2020 a uložilo technickému řediteli předložit koncepci péče o autobusy v jednotce Správa vozidel a Autobusů

7 Provozní informace

8 Informace o změnách a výlukách povrchové dopravy Výluka TRAM Francouzská: – říjen 2013 Výluka TRAM Prašný most: úplná uzávěra křižovatky, včetně Evropské ul. – předpoklad do října Krátkodobé výluky TRAM Výluka TRAM Komunardů jih (Vltavská – Dělnická) – Výluka BUS Vršovice - Kodaňská Výluka BUS Čakovice: pokračující etapy – do konce srpna Výluka BUS Kolovraty: – srpen 2013, od další etapa Výluka BUS Újezd: – říjen 2013

9 Provozní informace – metro Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí předpoklad plnění: 103,55 %

10 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán 1.čtvrtletí , čtvrtletí , čtvrtletí čtvrtletí Provozní informace - tramvaje k

11 Plnění smlouvy ROPID po jednotlivých čtvrtletích smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *102, * 2.čtvrtletí *100, * 3.čtvrtletí čtvrtletí Plnění smlouvy ROPID nárůstově smlouva - ROPIDskutečnost%plán JŘ 1.čtvrtletí *102, * 2.čtvrtletí *101, * 3.čtvrtletí rok *včetně náhradní dopravy Provozní informace – autobusy

12 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do ) červenec- prázdninový JŘ

13 Poznámka: v měsíci lednu 2013 dočasně snížený trvalý stav (omezení provozu od 7.1. do ) červenec prázdninový JŘ

14 K 1. červenci 2013 změna vedoucího služby – Elektrotechnika (místo Ing. Františka Kučery nově Ing. Karel Mandok) O svátečním víkendu ve dnech 5. – byla uskutečněna další sanace dvou výhybek ve stanici Kačerov 20. – úplná výluka depa Zličín: výměna 4 výhybek a dvojité kolejové spojky vč. všech dřevěných pražců Stanice Háje – dvojice výluk: pro sanaci výhybek č. 1 a 2:  26. – úplná výměna výhybky č. 2  (cca od 19:00 hod.) do úplná výměna výhybky č. 1 Velikonoce 2014: úplné uzavření trati A – rekonstrukce tří výhybek:  stanice Náměstí Míru, výhybky č. 3 a 4  ve stanici Dejvická, výhybka č – jednotka Dopravní cesta Metro

15 Finanční sumář za 1– 5/2013

16 Výsledek hospodaření za období 1-5/2013 Za hodnocené období bylo dosaženo zisku ve výši tis. Kč, tj. o tis. Kč více oproti plánovanému zisku ve výši tis. Kč Plnění výsledku hospodaření je důsledkem nenaplnění plánovaných nákladů o tis. Kč a překročení plánovaných výnosů o tis. Kč Z roční plánované provozní části kompenzace ekonomicky oprávněných nákladů za závazek veřejné služby ( tis. Kč) činí rozpis na sledované období tis. Kč

17 v tis. Kč Meziroční porovnání nákladů a výnosů za 1- 5/2012 a 2013

18 Přehled tržeb PID za 1-5/2012 a 2013 Tržby PID obsahují: časové jízdenky celkem (vč. zaměstnaneckého jízdného), duplikáty kupónů, jízdenky na jednotlivou jízdu, jízdenky v systému P+R, časové krátkodobé jízdenky celkem a paušální úhrady jízdného v tis. Kč

19 Financování Na začátku května měl DP na hlavním účtu u České spořitelny, a. s mil. Kč. Krátkodobé závazky z obchodních vztahů měl DP ve výši mil. Kč. Podstatnou část krátkodobých závazků tvoří směnky ve výši 4 mld. Kč. Směnky jsou splatné Z velkých příjmů obdržel DP (kromě tržeb z jízdného) zálohu na kompenzaci podle smlouvy o veřejných službách ve výši 883,6 mil. Kč. Finanční úřad vrátil DP nadměrný odpočet DPH za měsíc březen ve výši 182,6 mil. Kč Z investičních dotací obdržel DP 7 mil. Kč na protichemický varovný systém a 2,5 mil. Kč bylo vráceno na RTT Myslíkova (dotace EU a SR) Na konci května měl DP na hlavním účtu mil. Kč, tzn., že v květnu byly výdaje DP o cca 169 mil. Kč menší než příjmy. Důvodem bylo poměrně velké vrácení nadměrného odpočtu DPH (182,6 mil. Kč) a také nízké čerpání vlastních zdrojů

20 Předpokládaný vývoj V návrhu dodatku č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách mezi HMP a DP je předběžný odhad kompenzace ve výši 10,6 mld. Kč. Tato částka neobsahuje žádný přiměřený zisk. Výše přiměřeného zisku na rok 2013 by měla být podle uvedeného návrhu dodatku stanovena až v průběhu roku na základě jednání s HMP Vzhledem k tomu, že je uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky nových tramvají, je nutné jejich dodávky platit z cizích zdrojů. Usnesením č. 28/3 ze dne přijalo Zastupitelstvo HMP závazek k odkupu směnek vystavených DP v rámci nového 10ti letého lineárně amortizovaného směnečného programu v maximálním objemu do 8 mld. Kč. Z tohoto objemu použije DP 4 mld. Kč na splacení směnek z předešlého směnečného programu ( ). Druhá polovina pokryje dodávky tramvají v letech 2013 a 2014 Dodávky tramvají začnou podle informace oddělení strojních investic v červenci 2013 (výsledek kontrolního dne ve Škoda Transportation, a. s.), platby faktur pak dle splatnosti cca v září Směnky by se měly začít splácet v roce 2015 a splácely by se po dobu deseti let. Dopravnímu podniku se tím výrazně zvýší zadlužení

21 Lidské zdroje

22 Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení (od do ) ÚtvarNázev útvaruPMTermín vyhlášení StatusTermín obsazení PM odd. Podpora řízení LZreferent IX - specialista (HR generalista) zrušenoxx odbor Interní auditvedoucí odboru ukončeno odd. Benefity a vztahy s odboryvedoucí oddělení ukončeno odd. Marketingreferent VII zrušenoxx jednotka Informační technologieprojektový manažer ukončeno služba Elektrotechnikavedoucí služby ukončeno odbor Interní auditreferent VIII (zástup za MD) ukončeno odbor Aplikacevedoucí odboru ukončeno odd. Strategie a rozvoj ITvedoucí oddělení ukončeno Sekretariát EŘzástupce odborného ředitele ukončeno odd. Vnitřní kontrolareferent VII probíhá odd. Střediska dopravních informacívedoucí oddělení probíhá odb. Marketing a komunikacevedoucí odboru ukončeno Vedení společnostiprojektový manažer ukončeno

23 Přehled absolventských míst (převedení volných AM vybraným útvarům) stav k Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM Č.Číslo AM Útvar, kterému je AM převedeno Název funkce/profese Nástup absolventa na AM dne Předpoklad uvolnění AM provozní zámečník elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik elektromechanik automechanik automechanik zabezp. a sděl. obvodář dozorčí stanice v roce provozní elektrikář obsazeno

24 – odd. Organizace Přehled převodů neobsazených PM mezi útvary za období duben až červen 2013 Za sledované období nebyl realizován převod neobsazených PM mezi útvary.

25 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TSpočetke dni referent IX – specialista referent VI provozní elektrikář provozní zámečník referent VII referent V referent VI referent IX - specialista referent VI technický pracovník VI referent VI technický pracovník III pokračování na dalším snímku 1/2

26 Přehled změn plánovaných TS mimo schválenou systemizaci za období duben až červen 2013 útvarprofese/funkce původní TS nový TSpočetke dni pokračování z předcházejícího snímku technický pracovník IV referent VI referent IV technický pracovník IV referent IV technický pracovník IX – specialista technický pracovník VII celkem:29 2/2

27 Průměrné počty zaměstnanců 6/2013 KategorieEvidenční stavPlán Ř MHD z toho Metro Tramvaje Autobusy D kat kat POP419 TH z toho dle bodu b) KS z toho dle bodu a) KS Celkem

28 Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za 1-6/2013 NástupyVýstupy Převody z kat.do kat. Dělníci POP TH ŘMHD z toho Metro Tramvaje Autobusy Rozdíl nárůstem 85 Vnitropodniková fluktuace (převody v rámci DP z kat. do kat.) 1,16 %

29 Celková míra fluktuace za období 1-6/ /2013 Celkem celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,49 kat. D celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,45 kat. POP celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,80 kat. TH dle bodu b) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,76 TH dle bodu a) KS celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,51 Strojvedoucí metra celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace 75701,23 ŘMHD - Tramvaje celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,24 ŘMHD Autobusy celkový počet RPPprůměrný počet zam.míra fluktuace ,41

30 Plnění KS, bod 7.3 KS, 2.7. přílohy ke KS Informace o nástupech a výstupech zaměstnanců dle bodu c) Informace o dosažených průměrných mzdách ve smyslu bodu e) Počet smluvních mezd podle kategorií k celkem:252 z toho TH242 POP 10

31 Bod přílohy Mzdový předpis-Pravidla bod informace o vyplacených mimořádných odměnách v dané struktuře a) za splnění pracovních úkolů, které se vyskytly mimořádně a jednorázově a vyžádaly si mimořádné pracovní úsilí, přičemž jejich splnění příznivě ovlivnilo výsledky práce nebo hospodaření útvaru popř. DP b) k ocenění mimořádného hospodářského přínosu práce, který se prokázal v následujících obdobích c) za výkon funkce mentora d) řidiči MHD za umístění v soutěži „jízda zručnosti“ e) jedná-li se o stimulaci v souvislosti s důstojným odchodem zaměstnance do starobního důchodu dle předem projednaného programu s odborovými organizacemi f) přijetí a realizaci zlepšovacího návrhu zaměstnance, který nesouvisí s popisem jeho pracovní funkce g) v souvislosti s ukončením pracovního poměru zaměstnance při schválení ředitelem LZ


Stáhnout ppt "Pravidelné měsíční jednání s OO 18. 7. 2013. Obsah Jednání představenstva a dozorčí rady Provozní informace Finanční sumář Lidské zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google