Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc.Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně Ústav vodního hospodářství krajiny Protierozní a krajinná opatření - krajinotvorné prvky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc.Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně Ústav vodního hospodářství krajiny Protierozní a krajinná opatření - krajinotvorné prvky."— Transkript prezentace:

1 doc.Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně Ústav vodního hospodářství krajiny Protierozní a krajinná opatření - krajinotvorné prvky významné pro ochranu vody, půdy a podporu biodiverzity

2 Půda je vyčerpatelný, nenahraditelný a v časovém horizontu několika generací neobnovitelný přírodní zdroj, který plní řadu významných produkčních a ekologických funkcí: (a)produkce biomasy, základ zemědělství a lesnictví; (b)akumulace, transformace a filtrace látek a vody; (c)životní prostředí mnoha organismů, stanoviště vegetace; (d)prostředí pro činnosti člověka; (e) zdroj surovin; (f) zásobárna uhlíku; (g)archiv geologického a archeologického dědictví. PŮDA JAKO PŘÍRODNÍ ZDROJ

3 EROZE ZTRÁTY ORGANICKÉ HMOTY ACIDIFIKACE, SALINIZACE SESUVY KONTAMINACE ZÁBORY KOMPAKCE HLAVNÍ DEGRADAČNÍ FAKTORY POŠKOZUJÍCÍ FUNKCE PŮDY (Soil Thematic Strategy)

4 povodně eutrofizace vodní eroze půdy sucho Intenzivní zemědělství a změna klimatu způsobují nedostatek pitné vody

5 Stupeň ohrožení vodní erozí (t.ha.r -1 )Plocha zemědělské půdy (ha)% Velmi slabé ohroženíméně než 1, Slabé ohrožení1,6 - 3, Střední ohrožení3,1 - 4, Silné ohrožení4,6 - 6, Velmi silné ohrožení6,1 - 7, Extrémní ohroženívíce než 7, Součet Aktuální vodní erozí je postiženo 40 % orných půd Větrnou erozí je ohroženo 7,5 % orných půd OHROŽENÍ PŮDY V ČR EROZÍ

6 POZEMKY NEJVÍCE OHROŽENÉ PLOŠNOU A RÝHOVOU EROZÍ 3D

7 POZEMKY NEJVÍCE OHROŽENÉ PLOŠNOU A RÝHOVOU EROZÍ DETAIL V POVODÍ LOUČKOVÉHO POTOKA EROZNÍ OHROŽENÍ

8

9 NEJINTENZIVNĚJI SE ŠKODY ZPŮSOBENÉ EROZÍ PROJEVUJÍ U ŠIROKOŘÁDKOVÝCH PLODIN (ZEJMÉNA KUKUŘICE) PĚSTOVANÝCH NA SVAZÍCH BEZ POUŽITÍ PROTIEROZNÍ OCHRANY

10 O intenzitě vodní eroze vypovídá časté naorávání neogenních sedimentů (bývalého mořského dna), ze kterých byly v posledních desetiletích oderodovány výše ležící sprašové a humusové horizonty.

11 MOŽNOSTI MĚŘENÍ VODNÍ EROZE VOLUMETRICKÁ KVANTIFIKACE OBJEMU EROZNÍCH RÝH

12 a DOSAŽENÉ VÝSLEDKY VOLUMETRICKÁ KVANTIFIKACE OBJEMU EROZNÍCH RÝH

13 Erozní smyv v drahách soustředěného povrchového odtoku – běžný obrázek při pěstování kukuřice svažitých pozemcích

14 VOLUMETRICKÁ KVANTIFIKACE RÝH V DSO (EFEMERNÍ RÝHY) V ČR IDENTIFIKOVÁNO EFEMERNÍCH RÝH NEJSOU BILANCOVÁNY

15 č. řezu staničení po délce šířka rýhy plochy odnosu objemy odnosu [m] [m 2 ][m 3 ] L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ L3/ celková plocha rýhy: m2m2 celkový objem odnosu půdy z rýhy: m3m t VZNIK SEKUNDÁRNÍ EROZE

16  Komplexní průzkum půd (1961–1971) x Aktuální stav (2006). Zdroj: (VÚMOP – online: kpp) Změna komplexu hydropedologických charakteristik

17 NEPŘÍZNIVÉ DŮSLEDKY POVRCHOVÉHO ODTOKU MIMO ZDROJOVÝCH POZEMKŮ  Vliv na vodní toky  Vliv na vodní nádrže  Vliv na vodní zdroje  Ohrožení zastavěného území obce, metoda kritických bodů  Škody na dopravních liniových stavbách  Uvolnění uhlíku Přehled hlavních dopadů

18 DOPADY MIMO PLOCHU ZDROJOVÉHO POZEMKU –HYDROGRAFICKÁ SÍŤ- NÁDRŽE Vliv na vodní toky  km vodních toků a závlahových kanálů – 5 mil. m 3 usazenin,  km odvodňovacích kanálů – 0,6 mil. m 3 usazenin. Vliv na vodní nádrže  42 tis. ha rybníků (> 1 ha) – uloženo 196 mil. m 3 sedimentů,  9 tis. ha rybníků (< 1 ha) – 30 mil. m 3 sedimentů,  Ročně zanášeno až 5 % objemu nádrží. Vliv na vodní zdroje Ve vodních nádržích v ČR je naakumulováno cca 250 mil. m 3 sedimentu

19 DOPADY MIMO PLOCHU ZDROJOVÉHO POZEMKU Ohrožení zastavěného území obce, škody na liniových stavbách Kritické body Rozhodující charakteristiky a kritéria:  velikost přispívající plochy 0,3 – 10,0 km 2,  průměrný sklon přispívající plochy ≥ 3,5%,  podíl plochy orné půdy v povodí ≥ 40%. V celé ČR identifikováno kritických bodů.

20

21

22 Princip opatření – zachytit vodu tam kam dopadne Opatření v ploše povodí Opatření na tocích

23 NÁVRH PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH OPATŘENÍ V PLOŠE POVODÍ  identifikace ploch rozhodujících pro tvorbu povrchového odtoku a erozního smyvu,  návrhy přírodě blízkých opatření v povodí  hodnocení účinnosti opatření v ploše povodí,  jejich vliv na obnovu a zlepšení vodního režimu krajiny zvyšování retenční schopnosti povodí a eliminaci nepříznivých důsledků povrchového odtoku,  návaznost na Plány povodí, komplexní pozemkové úpravy a finanční nástroje

24 ZÁSADY NÁVRHU PEO V KPÚ  STABILIZACE DRAH ODTOKU (ZATRAVNĚNÍ ÚDOLNIC)  ZASAKOVACÍ TRAVNÍ PÁSY  KONTUROVÉ OBDĚLÁVÁNÍ  VYLOUČENÍ PĚSTOVÁNÍ EROZNĚ NEB. PLODIN NA SVAZÍCH NAD 7 %  APLIKACE PROTIEROZNÍCH AGROTECHNOLOGIÍ  REALIZACE LINIOVÝCH BIOTECHNICKÝCH PRVKŮ

25 Analýzy Povod. rizika, mapování toků, niv, analýzy plochy povodí Opatření na tocích a nivách úpravy toků Úpravy niv retenční prostory Opatření v ploše povodí Realizace průlehy., meze Stabilizace odtoku zatravňování Pěstování vhodných kultur Opatření v lesích – těžebně dopr. eroze Komplex opatření v povodí Přirozený rozliv Řízený rozliv Malé poldry řízený rozliv – velké poldry Společný výstup

26 Princip navrhování PBPO

27

28 STABILIZACE DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU

29

30 AGROTECHNICKÁ PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

31

32

33 PŘÍKLAD OPTIMÁLNĚ SITUOVANÉ VINICE

34 PŘÍKLAD VINICE S PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŃOVOU FUNKCÍ

35 POLNÍ CESTY S PROTIEROZNÍMI PRVKY

36 PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÉ PRŮLEHY

37

38 Ochranné protipovodňové nádrže

39 Suchá ochranná nádrž

40

41

42

43 HODNOCENÍ ÚČINNOSTI OCHRANY ÚZEMÍ Snížení erozního smyvu Snížení objemu odtoku a kulminačního průtoku

44 Před návrhem Po návrhu Porovnání charakteristik přímého odtoku

45 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

46 Pl

47


Stáhnout ppt "Doc.Ing. Miroslav Dumbrovský,CSc., Vysoké učení technické v Brně Ústav vodního hospodářství krajiny Protierozní a krajinná opatření - krajinotvorné prvky."

Podobné prezentace


Reklamy Google