Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení právních a jiných požadavků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení právních a jiných požadavků"— Transkript prezentace:

1 Řízení právních a jiných požadavků
Odborné vzdělávání Řízení právních a jiných požadavků Identifikace procesů Identifikace environmentálních aspektů Dr.Ing. Petr Marada

2 Stav půdy v k.ú. Šardice Zásadní problémy:
Rozorávání zatravněných údolnic a polních cest Rozorávání vodních příkopů Zornění pat vodních toků Rozorání půdoochranných mezí Pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice….) na půdních blocích se svažitostí převyšující 12 stupňů (7°u vodních toků) Na pozemcích přiléhajících k vodnímu toku nebo k jiným vodním útvarům jsou rozorány břehové porosty; není udržován ochranný pás nezorněné půdy o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku tam, kde se tyto porosty nenacházejí, nerespektování systému setí po vrstevnici……

3 Jak z toho ven…… Stav ŽP závisí na chování současné populace (Jak se chovají zemědělci….??? tržní osevní postupy…..) Pokud se lidé neodhodlají změnit svůj postoj, bude se ŽP dále zhoršovat …… Problémy ŽP mohou mít rychlý dopad na zdraví populace (minimalizace úpravy půdy..alergie, exémy…..)

4 Jak z toho ven…? Podnikatelé (převážně v zahraničí) si uvědomili, že:
současné modely výroby (a spotřeby) jsou neudržitelné pokud budou chtít obstát, musí zahrnout otázky ŽP do své podnikatelské strategie a dlouhodobého plánování Mezi nástroje, které pomáhají vytvořit, uplatňovat a zlepšovat politiku patří mimo jiných i SYSTÉMY MANAGEMENTU!

5 Klíčové požadavky norem
Identifikace procesů Identifikace environmentálních aspektů Uzavření smlouvy o běžném účtu Podepsání změny smlouvy majitelem účtu Podepsání změny za banku Zadání změn smlouvy do systému Změna smlouvy podepsána Předání majiteli účtu předána Back office Klient : majitel účtu požaduje změnu způsobu předávání výpisů OK Ověření podpisu majitele účtu na změně smlouvy Podpis majitele účtu na změně smlouvy o běžném účtu ověřen Standardní ověření totožnosti klienta Doklady totožnosti jsou pravé a totožnost klienta je ověřena Podpisové vzory k běžnému účtu Klientský pracovník Pracovník oprávněný podepsat dokument Vyhotovení vyhotovena Tisk smlouv Náležitosti dokladů totožnosti Podpisový a schvalovací řád Změna smluvních podmínek provedena Založení do dokumentace Změny smlouvy do systému zadány Dokumentace klienta Systém Modul Funkce XYZ

6 Co je to proces? Definice procesu
Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na výstupy. Uzavření smlouvy o běžném účtu Podepsání změny smlouvy majitelem účtu Podepsání změny za banku Zadání změn smlouvy do systému Změna smlouvy podepsána Předání majiteli účtu předána Back office Klient : majitel účtu požaduje změnu způsobu předávání výpisů OK Ověření podpisu majitele účtu na změně smlouvy Podpis majitele účtu na změně smlouvy o běžném účtu ověřen Standardní ověření totožnosti klienta Doklady totožnosti jsou pravé a totožnost klienta je ověřena Podpisové vzory k běžnému účtu Klientský pracovník Pracovník oprávněný podepsat dokument Vyhotovení vyhotovena Tisk smlouv Náležitosti dokladů totožnosti Podpisový a schvalovací řád Změna smluvních podmínek provedena Založení do dokumentace Změny smlouvy do systému zadány Dokumentace klienta Systém Modul Funkce XYZ Další charakteristiky procesu má svého vlastníka (osoba odpovídající za zlepšování procesu) má svého zákazníka (interního nebo externího) má svůj výstup (produkt / služba) má jasné hranice (začátek a konec včetně návazností na jiné procesy) má své parametry, které mohou být měřeny (průběžná doba, včasnost, kvalita, náklady, …) je opakovatelný (je-li standardizován)

7 Proč identifikovat procesy
Všeobecný požadavek č.4.1 normy ISO 9001:2000, který zní: Organizace musí: identifikovat procesy potřebné pro systém managementu jakosti a pro jejich aplikaci v celé organizaci určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů……

8 Co je to environmentální aspekt?
Definice environmentálního aspektu Prvek činností nebo výrobků nebo služeb organizace, který může ovlivňovat životní prostředí. * Životní prostředí - environment je prostředí, ve kterém organizace provozuje svou činnost, zahrnující ovzduší, vodu, půdu, přírodní zdroje, rostliny a živočichy, lidi a jejich vzájemné vztahy

9 Příklad envi aspektů

10 Proč identifikovat envi aspekty?
Organizace musí stanovit, zavést a udržovat postupy: k identifikaci environmentálních aspektů svých činností, výrobků a služeb v rámci definovaného rozsahu systému environmentálního managementu, které může řídit a na které může mít určitý vliv, s ohledem na plánované nebo nové akce nebo nové či upravené činnosti, výrobky a služby, a k určení těch aspektů, které mají nebo mohou mít významné dopady na životní prostředí Organizace musí tyto informace dokumentovat a průběžně je aktualizovat. ( viz. ISO 14001:2004)

11 Proč identifikovat procesy a environmentální aspekty ?
Abychom mohli určit kritéria a metody pro zajištění jejich efektivního fungování a řízení zajistit dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování těchto procesů a pro jejich monitorování měřit, monitorovat a analyzovat tyto procesy IDENTIFIKOVAT PRÁVNÍ A JINÉ POŽADAVKY, KTERÉ SE NA NĚ VZTAHUJÍ!!!

12 Metodika identifikace envi aspektů

13 Příklad identifikace aspektů

14 Řízení právních požadavků
Organizace musí vytvořit,zavést a udržovat postup: k identifikaci a zajištění přístupu k právním požadavkům a jiným požadavkům, kterým podléhá, ve vztahu k jejím procesům,aspektům, k určení uplatnitelnosti těchto požadavků na její procesy/environmentální aspekty (viz. ISO 14001:2004)

15 Co jsou právní a jiné požadavky

16 Závěr Diskuse Děkuji za pozornost!

17 Zákon o zemědělství Zákon č. 252/1997 Sb, v platném znění Účelem je:
- vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny Vytváření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova EU Vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic

18 Zákon o úpravě vlast. vztahů k půdě
Účelem zákona č. 229/ 1991 Sb., je: Zmírnit následky některých majetkových křivd, Dosáhnout zlepšení péče o zemědělskou a lesní půdu Upravit vlastnické vztahy k půdě v souladu s požadavky na tvorbu krajiny a životního prostředí

19 Základní ustanovení § 2 (1) Kromě vlastníka mají právo užívat půdu jiné osoby jen na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem nebo na základě smlouvy uzavřené s pozemkovým fondem, není-li zákonem stanoveno jinak. (2) Vlastník pozemků je vlastníkem porostů na něm vzešlých; tím není dotčeno vlastnické právo zemědělských družstev k porostům na pozemcích jejich členů podle předpisů o zemědělském družstevnictví. 3) U pozemků daných smluvně do užívání je vlastníkem jiných než trvalých porostů uživatel, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak.

20 Oprávněné osoby Oprávněné osoby
Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, jehož půda, budovy a stavby, patřící k původní zemědělské usedlosti, přešly na stát nebo na jiné právnické osoby v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 způsobem uvedeným v § 6 odst. 1. Zemřela-li osoba, jejíž nemovitost přešla v době od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby v případech uvedených v § 6, před uplynutím lhůty uvedené v § 13, nebo byla-li před uplynutím této lhůty prohlášena za mrtvou, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky, fyzické osoby

21 Povinné osoby Povinné osoby
Povinnými osobami jsou stát nebo právnické osoby, které ke dni účinnosti tohoto zákona nemovitost drží Povinná osoba je povinna s nemovitostmi až do jejich vydání oprávněné osobě nakládat s péčí řádného hospodáře, ode dne účinnosti tohoto zákona nemůže tyto věci, jejich součásti a příslušenství převést do vlastnictví jiného. Takové právní úkony jsou neplatné. Právo na náhradu škody, kterou povinná osoba způsobí oprávněné porušením těchto povinností, zůstává ustanovením § 28 nedotčeno.

22 Vydání nemovitostí Oprávněným osobám budou vydány nemovitosti, které přešly na stát nebo na jinou právnickou osobu v důsledku výroku o propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci v trestním řízení, případně v trestním řízení správním podle dřívějších předpisů, jestliže výrok byl zrušen podle zvláštních předpisů….. ………. s) odevzdání do vlastnictví družstva podle zvláštních předpisů 8) ,

23 Role pozemkového úřadu
§ 9 Nárok uplatní oprávněná osoba u pozemkového úřadu a zároveň vyzve povinnou osobu k vydání nemovitosti. Povinná osoba uzavře s oprávněnou osobou do 60 dnů od podání výzvy dohodu o vydání nemovitosti. Dohoda podléhá schválení pozemkovým úřadem formou rozhodnutí vydaného ve správním řízení. (3) Rozhodnutí pozemkového úřadu o neschválení dohody přezkoumá na návrh účastníka soud. Jestliže ani soud dohodu neschválí, vrátí věc pozemkovému úřadu k rozhodnutí ve věci. (4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 1, rozhodne o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti pozemkový úřad. (5) Pokud je toho nezbytně třeba, může pozemkový úřad zřídit nebo zrušit na převáděné nemovitosti věcné břemeno, případně uložit jiná opatření k ochraně životního prostředí nebo důležitých zájmů jiných vlastníků.

24 Důvody nevydání pozemků
§ 11 (1) Pozemky nelze vydat v případě, že k pozemku bylo zřízeno právo osobního užívání, s výjimkou případů, kdy bylo toto právo zřízeno za okolností uvedených v § 8, b) na pozemku byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zřízen hřbitov, c) pozemek byl po přechodu nebo převodu do vlastnictví státu nebo jiné právnické osoby zastavěn; pozemek lze vydat, nebrání-li stavba zemědělskému nebo lesnímu využití pozemku, nebo jedná-li se o stavbu movitou, 9b) nebo dočasnou, 9c) nebo jednoduchou, 9d) nebo drobnou 9e) a nebo stavbu umístěnou pod povrchem země. Za zastavěnou část pozemku se považuje část, na níž stojí stavba, která byla zahájena před 24. červnem 1991, a část pozemku s takovou stavbou bezprostředně související a nezbytně nutná k provozu stavby. Zahájením stavby se rozumí datum skutečného zahájení stavby, zapsané do stavebního deníku a oznámené stavebnímu úřadu, pokud byla stavba zahájena do dvou let od vydání stavebního povolení, ………………..

25 Vydání pozemků i se stavbou
(7) Je-li na pozemku stavba ve vlastnictví povinné osoby, která zajišťuje zemědělskou výrobu, nebo stavba ve vlastnictví státu a má-li oprávněná osoba vůči povinné osobě nebo státu nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. ve výši nejméně 50 % ceny stavby, může rozhodnout pozemkový úřad na návrh oprávněné osoby o vydání pozemku i se stavbou. Povinná osoba nebo stát má v takovém případě právo na náhradu ve výši, o kterou cena stavby l3a) přesáhne nevypořádané nároky oprávněné osoby; u staveb ve správě pozemkového fondu náleží náhrada pozemkovému fondu.

26 Postup při převodu jiného pozemku
§ 11a Postup při převodu jiného zemědělského pozemku (1) Oprávněným osobám uvedeným v § 4, kterým podle tohoto zákona nelze vydat pozemek odňatý způsobem uvedeným v § 6 odst. 1 a 2, převádí pozemkový fond jiné pozemky na základě veřejných nabídek, není-li dále stanoveno jinak. Osoby, na které právo oprávněné osoby na bezúplatný převod jiného pozemku přešlo děděním, se pro účely tohoto zákona považují za oprávněné osoby. (2) Veřejné nabídky sestavuje pozemkový fond z pozemků, které se nacházejí v současně zastavěném území obce 13b) nebo zastavitelném 13b) území takto vymezeném závaznou částí schválené územně plánovací dokumentace, na které nebylo uplatněno právo třetích osob na převod podle zvláštních právních předpisů 13c) ……..

27 Náhrady § 15 (1) Při vydání pozemku dle tohoto zákona přechází do vlastnictví oprávněné osoby trvalé porosty a vše, co tvoří jejich součásti ( § 120 odst. 1 obč. zák. ), a meliorační zařízení umístěné pod povrchem pozemku, s výjimkou hlavních melioračních zařízení dle § 14 odst. 5, které se na tomto pozemku nacházejí v okamžiku jeho vydání. (5) Jestliže na pozemku nebo jeho části, který má být vydán podle tohoto zákona, nebyl v době jeho převzetí státem nebo jinou právnickou osobou trvalý porost a jestliže na tomto pozemku je v době jeho vydání trvalý porost s výjimkou lesa, náleží povinné osobě náhrada za trvalý porost ve výši ceny trvalého porostu, který se na pozemku nachází v okamžiku jeho vydání.

28 Pozemkové úpravy § 19 Pozemkové úpravy
Pozemkovými úpravami jsou změny v uspořádání pozemků v určitém území provedené za účelem vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek podle potřeb jednotlivých vlastníků půdy a s jejich souhlasem a podle celospolečenských požadavků na tvorbu krajiny, životního prostředí a na investiční výstavbu. (2) O provedení pozemkových úprav a v souvislosti s tím o výměně nebo přechodu vlastnických práv, o určení hranic pozemků nebo o zřízení, popřípadě zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům rozhoduje pozemkový úřad na základě dohody vlastníků. V případě, že se vlastníci nedohodnou, rozhoduje pozemkový úřad za podmínek stanovených zákonem. Rozhodnutí pozemkového úřadu přezkoumá na návrh účastníka soud.

29 Zánik některých užívacích práv
§22 (2) Nedošlo-li mezi dosavadním uživatelem a vlastníkem zemědělského pozemku k jiné dohodě, vznikne dnem účinnosti tohoto zákona nebo dnem, kdy byl pozemek podle části druhé tohoto zákona vydán, mezi nimi nájemní vztah, který lze vypovědět k 1. říjnu běžného roku. Výpovědní lhůta činí jeden rok, pokud nebude dohodnuto jinak; v případě, že pozemek je pro vlastníka nepřístupný, nemůže výpovědní lhůta skončit dříve, než budou provedeny pozemkové úpravy. V případě, že oprávněné osobě mají být vydány také budovy a stavby nebo poskytnuty náhrady podle tohoto zákona, nemůže výpovědní lhůta u výpovědi dané nájemcem skončit dříve, než tyto nároky vypořádá. V roce 1991 až 1993 mohou vlastníci vypovědět nájemní vztah k 1. říjnu výpovědí doručenou nejpozději do jednoho měsíce před tímto dnem. Po nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení dohody o vydání nemovitosti nebo rozhodnutí o vlastnictví oprávněné osoby k nemovitosti může vlastník vypovědět nájem k této nemovitosti k 1. říjnu výpovědí doručenou nejpozději jeden měsíc před tímto dnem.

30 Další…. (6) Nájemce je oprávněn užívat pozemek v souladu s jeho určením podle předpisů o evidenci nemovitostí. S užívanou nemovitostí je povinen nakládat s péčí řádného hospodáře a po skončení nájmu vrátit budovy a stavby ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení. (9) Roční nájemné za pozemky, náležející do zemědělského půdního fondu, s výjimkou pozemků lesního půdního fondu, činí 1 % z ceny pozemku, 23c) pokud se vlastník s nájemcem nedohodnou jinak. §24 Náhrady za trvalé porosty

31 Občanský zákoník §140 – Spoluvlastnictví – Převádí-li se spoluvlastnický podíl, mají spoluvlastníci předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké…. §141 – Spoluvlastníci se mohou dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání; je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda písemná. §605 – předkupní právo - Není-li dohodnuta doba, kdy má být prodej proveden, musí oprávněná osoba vyplatit nemovitost do dvou měsíců po nabídce. Uplyne li tato doba marně, předkupní právo zanikne. Nabídka se vykoná ohlášením všech podmínek; jde – li o nemovitost, musí být nabídka písemná §606 – předkupní právo - kdo je oprávněn koupit věc, musí zaplatit nabídnutou cenu někým jiným, není –li dohodnuto jinak. Nemůže – li věc koupit nebo nemůže-li splnit podmínky nabídnuté vedle ceny a nelze-li je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne

32 Zákon o obcích Hospodaření obce § 38
§38 (1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede evidenci svého majetku.[14] §38 (2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy,[15] pokud tento zákon nestanoví jinak.

33 Zákon o obcích §39 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce[3b] obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona[15a] platného ke dni zveřejnění záměru. §39 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být zdůvodněna.

34 Zákon o obcích §41 (1) Podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu obce předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem, opatří se listina osvědčující tento právní úkon doložkou, jíž bude potvrzeno, že tyto podmínky jsou splněny. §41 (2) Právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva obce, popřípadě rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné. § 85 Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,

35 Zákon o obcích Radě obce je vyhrazeno:
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,

36 Zákon o ochraně zem půd fondu
Zemědělský půdní fond je základním přírodním bohatstvím naší země, nenahraditelným výrobním prostředkem umožňujícím zemědělskou výrobu a je jednou z hlavních složek životního prostředí (zákon č.334/1992 Sb., vlatném znění)

37 Zákon o odpadech ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  (poslední změna: zákon č. 383/2008 Sb.) Tento zákon stanoví a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, 1a) b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, a c) působnost orgánů veřejné správy.

38 Působnost zákona Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou odpadních vod, 2) odpadů z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných v odpadech, výsypkách a odkalištích, 3) odpadů drahých kovů, 4) radioaktivních odpadů, 5) mrtvých lidských těl včetně mrtvě narozených těl a potratů, částí těl včetně amputovaných končetin a orgánů a ostatků. 6) konfiskátů živočišného původu, 7) nezachycených emisí znečišťujících ovzduší, 8) odpadů trhavin, výbušnin a munice, 9) vytěžených zemin a hlušin, včetně sedimentů z říčních toků a vodních nádrží, vyhovujících limitům znečištění pro jejich využití na zemědělském půdním fondu, k zavážení podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám), stanovených prováděcím právním předpisem.

39 Konfiskát živočišného původu
Živočišný produkt Suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, kopyta, vlna, srst, peří, také mléko, vejce, med a včelí vosk , jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat . (článek 1 písmeno n) § 3 zákona č. 147/2006 Sb., o veterinární péči) Konfiskáty živočišného původu - celá těla nebo části těl zvířat anebo živočišné produkty, které nejsou určeny pro přímou lidskou spotřebu (Vyhláška č. 295/2003 Sb.,o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání, která pozbyla účinnost dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost; v současných právních požadavcích se mimo zákon a odpadech a zákon o integrované prevenci s tímto termínem nepracuje.) V současné době považujeme konfiskáty živočišného původu za vedlejší živočišné produkty.

40 Úhyny zvěře spárkaté § 40 (1) Chovatelé a osoby zacházející se živočišnými produkty jsou povinni zajistit neškodné odstranění konfiskátů živočišného původu, které vzniknou v souvislosti s jejich činností. Není-li stanoveno jinak, jsou povinni a)   hlásit neprodleně výskyt konfiskátů živočišného původu osobě, která provádí jejich sběr a svoz. Ohlašovací povinnost nemá chovatel nebo osoba zacházející se živočišnými produkty, pokud se s osobou, jíž byl povolen výkon veterinární asanační činnosti, dohodla na pravidelném (turnusovém) svozu konfiskátů živočišného původu, 3) Není-li znám chovatel, má ohlašovací povinnost podle odstavce 1 písm. a) ten, komu náleží nebo kdo spravuje místo nálezu kadáveru. V tomto případě hradí náklady neškodného odstranění kadáveru obec.

41 Pojem odpad (1) Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. (2) Ke zbavování se odpadu dochází vždy, kdy osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, k využití nebo k odstranění ve smyslu tohoto zákona nebo předá-li ji osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů podle tohoto zákona bez ohledu na to, zda se jedná o bezúplatný nebo úplatný převod. Ke zbavování se odpadu dochází i tehdy, odstraní-li movitou věc příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu osoba sama.

42 Povinnosti původců Zařazování odpadu podle Katalogu odpadů
 (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem odpad zařadit podle Katalogu odpadů, který Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") vydá prováděcím právním předpisem. Zařazování odpadu podle kategorií (1) Původce a oprávněná osoba jsou povinni pro účely nakládání s odpadem zařadit odpad do kategorie nebezpečný, je-li a) uveden v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise, nebo b) smíšen nebo znečištěn některou ze složek uvedených v Seznamu složek, které činí odpad nebezpečným, uvedeném v příloze č. 5 k tomuto zákonu, nebo c) smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise.

43 Předcházení vzniku odpadů
(1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu s tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy. 15) (2) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která vyrábí výrobky, je povinna tyto výrobky vyrábět tak, aby omezila vznik nevyužitelných odpadů z těchto výrobků, zejména pak nebezpečných odpadů. (3) Právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání, která uvádí na trh výrobky, je povinna uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace o způsobu využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

44 Pojem odpad (3) Pokud vlastník v řízení o odstranění pochybností podle § 78 odst. 2 písm. h) neprokáže opak, předpokládá se úmysl zbavit se movité věci příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, a) která vzniká u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání jako vedlejší produkt při výrobě nebo přeměně energie, při výrobě nebo nakládání s látkami nebo výrobky nebo při jejich využívání nebo při poskytování služeb, nebo b) jejíž původní účelové určení odpadlo nebo zaniklo. (4) Osoba má povinnost zbavit se movité věci, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu, jestliže ji nepoužívá k původnímu účelu a věc ohrožuje životní prostředí nebo byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 11)

45 Další pojmy nebezpečný odpad - odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,

46 Další pojmy komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

47 Další pojmy e) zařízením - technické zařízení, místo, stavba nebo část stavby, f) shromažďováním odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady, g) skladováním odpadů - přechodné umístění odpadů, které byly soustředěny (shromážděny, sesbírány, vykoupeny) do zařízení k tomu určeného a jejich ponechání v něm,

48 Další pojmy p) původcem odpadů - právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů, r) oprávněnou osobou - každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních právních předpisů, 12)

49 Hlášení evidence odpadů
Ohlašování evidence odpadů Původci odpadů a oprávněné osoby zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý kalendářní rok (dále jen „roční hlášení“) podle přílohy č. 20.  Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

50 Hlášení evidence odpadů
Hlášení podle odstavců 1 až 4 zasílají podle přílohy č. 20 původci odpadů a obce v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

51 Povinnosti původců a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6, b) zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11, c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 22) d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v § 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem,

52 Povinnosti původců h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění, j) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství, k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle § 15, l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně.

53 Závěr Diskuse Děkuji za pozornost!
Kontakt: tel:


Stáhnout ppt "Řízení právních a jiných požadavků"

Podobné prezentace


Reklamy Google