Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Excel Tabulkový procesor.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Excel Tabulkový procesor."— Transkript prezentace:

1 MS Excel Tabulkový procesor

2 Možnosti Excelu tvorba a úprava tabulky, formátování
výpočty, vzorce a funkce grafy databáze, seznamy kontingenční tabulky formuláře, makra

3 Základní pojmy sešit (.xls, xlsx) list buňka
základní adresovatelná jednotka adresa: řádek sloupec (A5, BC20) počet buněk je pevně dán, záleží na verzi (buňka vpravo dole může být IV 65536) posuny na konec: Ctrl+šipka

4 Buňka může obsahovat číslo (celé, desetinné) datum text
vzorec (vlastní, vestavěné funkce) vzorec může pracovat i s buňkami na jiném listu nebo dokonce v jiném sešitě začíná znaménkem = operátory + - * / ^ (mocnina, alt+94) + závorky spojení, řetězení buněk &(alt+38) př. =(A2+B2)*2 =C5*10 =A3^2 =B5^0,5 =B5^(1/2) =B4&" "&B5

5 Vytváření řad zadáte první dva členy, označíte, pomocí kopírovacího úchytu táhnete LT více možností dává PT myši př. číselné řady, měsíce, dny v týdnu, pracovní dny lze vytvářet i vlastní řady úchyt slouží i pro kopírování vzorců stavový řádek obsahuje součet označené oblasti, lze nastavit i jiné funkce

6 Absolutní a relativní odkaz
relativní: při kopírování se odkazy mění - odkazy se přizpůsobují cílovým pozicím - při výpočtech závislých na okolních buňkách absolutní: při kopírování se odkazy nemění - vytvoří se pomocí symbolu dolaru nebo stiskem klávesy F4 (př. =A1/$E$1) - použije se např. při výpočtech DPH, kdy se odkazuje stále na stejnou buňku smíšený: nemění se jen část adresy (př. =B$3) 4 možnosti odkazů: =A1 =$A1 =A$1 =$A$1

7 Formát buňky základní dialog pro nastavení hodnot
číslo, měna, datum, text, vlastní formát řídicí znaky: - čísla: 0 číslice nebo nula, # číslice nebo nic,? - datum: den měsíc rok, d-dddd, m-mmmmm. rr, rrrr (nebo yy,yyyy) - čas: h,hh, m,mm,s,ss: hodiny, minuty, sec. uplynulý čas v hod.,min.,sec: [h]:mm:ss, [mm]:ss, [ss] - lomítko\ pro jeden znak, jinak “ text“ formát obecně: čísla kladná;záporná;nula;text včetně barev, př.# ##0\ Kč;[červené]-# ##0\ Kč

8 Adresace buněk obecně adresa buňky je dána její pozicí, souřadnicí.
SloupecŘádek adresovat lze i buňky mimo aktuální list, sešit NázevListu!SloupecŘádek [NázevSešitu.xls]NázevListu!SloupecŘádek název sešitu musí být ve hranatých závorkách. pokud obsahuje název sešitu nebo listu mezeru, musí být uzavřen mezi apostrofy příklady : D8 List1!A2 'moje třídy'!B5 '[Výsledek hospodaření.xls]Rozvaha 2008'!$IJ$8

9 Výpočtové operátory Typy operátorů aritmetické + - * / % ^
porovnávací (relační) > < = >= <= <> odkazovací : ; mezera operátor zřetězení textu & (alt+38)

10 Odkazovací operátory operátor oblasti dvojtečka odděluje začátek a konec obdélníkové oblasti operátor sjednocení středník kombinuje více odkazů operátor průniku mezera odkazuje na buňky společné dvěma odkazům B5:B15 B5:B15;D5:D15 B7:D7 C6:C8 operátory definují oblast parametrů funkcí

11 Základní funkce SUMA - ∑
sečte číselné hodnoty v seznamu parametrů vložení funkce suma tlačítkem ∑ kliknutím na tlačítko Fx nebo rovná se pomocí obecné funkce (Vložit funkci) přímým zápisem do řádku vzorců oblast označíme myší nebo ručně napíšeme, oblast může být i nesouvislá (používá operátory) př. =suma(A1:A10) =suma(B1:D5) =suma(A1;C2;E5) =suma(B1;A1:A10) =suma(A1:C4 C1:D4), to je =suma(C1:C4)

12 Základní funkce suma ∑ – součet max, min – největší, nejmenší hodnota
průměr – aritmetický průměr (součet/počet) počet – počet buněk, které obsahují čísla počet2 – počet buněk, které nejsou prázdné abs – absolutní hodnota čísla (vzdálenost) když – rozhodovací funkce

13 Funkce když Rozhodovací funkce (na základě podmínky)
podmínka je logický výraz, platí nebo neplatí, jeho hodnota je PRAVDA nebo NEPRAVDA př. A1>10, C5=0 syntaxe: KDYŽ(podmínka;ano;ne) sémantika: když platí podmínka, provede se akce ano jinak se provede akce ne funkci je možné vnořovat = KDYŽ(A3>=18; „je plnoletý";„není plnoletý") = KDYŽ(A2>89;"1";KDYŽ(A2>79;"2";KDYŽ(A2>69;"3"; KDYŽ(A2>59;"4";"5"))))

14 Počet a podmíněný součet
countif spočítá buňky určené zadanou podmínkou, kritériem COUNTIF(oblast;kritérium) kritérium může obsahovat znaky * nebo ? =countif (B2:B5;">55") =countif (D2:B15; "*ová") sumif sečte buňky určené zadanou podmínkou SUMIF(oblast;kritéria;součet) na oblast se aplikují kritéria součet jsou skutečné buňky, které mají být sečteny je-li součet vynechán, sčítají se buňky v oblasti =sumif (B2:B5;">55“; D2:D5)

15 Pořadí rank vrátí pořadí dané hodnoty v seznamu čísel
RANK(číslo;odkaz;pořadí) číslo – pořadí tohoto určujeme odkaz – oblast čísel, v němž pořadí určujeme pořadí – určuje uspořádání (0=sestupně, jinak vzestupně)

16 Práce s datem dnes - aktuální datum
dentýdne, den, měsíc, rok - z data vybere daný údaj, den týdne 0-6 datum(rok;měsíc;den) – vytvoří datum, případné chybné číselné údaje převede =DATUM(2009;2;29) je nyní – aktuální datum a čas Správně zadané datum je zarovnáno vpravo.

17 Zaokrouhlování 1 Zaokrouhlení dolů nebo nahoru na násobek čísla
ZAOKR.DOLŮ(číslo;násobek) ZAOKR.NAHORU(číslo;násobek) =ZAOKR.DOLŮ(2,5; 1)= =ZAOKR.NAHORU(25; 10)=30 Běžné zaokrouhlení na počet desetinných míst ZAOKROUHLIT(číslo;počet des. míst) =ZAOKROUHLIT(21,42; -1) = 20 =ZAOKROUHLIT(2,15; 1) = 2,2

18 Zaokrouhlování 2 Useknutí na daný počet desetinných míst
USEKNOUT(číslo;počet des. míst) =USEKNOUT(8,9;0) = 8 Celá část čísla (odstraní des. část) CELÁ.ČÁST(číslo) =CELÁ.ČÁST(8,9) rovná se 8 Zaokrouhlení na nejbližší sudé nebo liché číslo ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo)

19 Užitečné drobné funkce
mod vrátí zbytek po celočíselném dělení MOD(číslo;dělitel) =MOD(3; 2) =1 =MOD(10; 4) =2 řádek, sloupec určí pro danou buňku číslo řádku nebo sloupce =sloupec(C1)=3

20 Kouzla se schránkou místo klasického vložení dat Ctrl+V lze využít volby Vložit jinak (menu PT myši nebo Úpravy) zkopírují se pak jen informace podle volby vše, vzorce, hodnoty, formáty, komentáře… hodí se, když chceme z vytvořených vzorců získat pouze výsledky s daty lze provést i aritmetické operace přičíst, odečíst, násobit, dělit navíc lze tabulku transponovat prohodit tak řádky a sloupce

21 Práce s textem 1 kód, znak (podle ascii tabulky) concatenate opakovat
určí kód daného znaku (1. písmene) a naopak =KÓD("A")=65 =ZNAK(65)="A" =KÓD(B3) =ZNAK(KÓD(A1)+32 převede velké písmeno v A1 na malé concatenate zřetězení daných textů, stejné jako & =CONCATENATE("Jan";" ";"Hus")="Jan Hus" opakovat opakuje daný text, kolikrát je zadáno (lze užít k doplnění ***) =OPAKOVAT("ho";3)="hohoho" =A1& OPAKOVAT("*";12-DÉLKA(A1))) doplní ** do 12 pozic délka počet znaků textu (včetně mezer) =DÉLKA("Jan Hus")=7

22 Práce s textem 2 pročistit, vyčistit malá, velká, velká2
odstranění přebytečných mezer odstranění netisknutelných znaků malá, velká, velká2 změna velikosti písmen =MALÁ("JAN")="jan" =VELKÁ2("hus")="Hus" zleva, zprava, část extrahování znaků z textu, vrátí daný počet znaků zleva, zprava nebo od zadané pozice, (př. v buňce A1 je Jan Hus) =ZLEVA(A1;2)="Ja" =ZLEVA(A1)="J" =ZPRAVA(A1;3)="Hus" =ČÁST(A1;2;4)="an H"

23 Práce s textem 3 dosadit, nahradit DOSADIT(text;starý;nový;instance)
nahrazování textu jiným textem DOSADIT(text;starý;nový;instance) nahradí specifikovaný text v řetězci (lze i vícekrát) hodí se, když známe znaky, ale ne jejich pozici =DOSADIT("Moje Jana"; "Jana"; "Věra") = "Moje Věra" NAHRADIT(text;start;počet znaků;nový) nahradí text na dané pozici (od startu daný počet znaků) hodí se, když známe pozici, ale ne text =NAHRADIT("Moje Jana"; 6; 4; "Věra") ) = "Moje Věra" HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát) převod hodnoty na text v určitém formátu pro převod data , dne týdne, času nebo měny na text = HODNOTA.NA.TEXT(" ";"d.mmmm, dddd")="1.březen, neděle"

24 Práce s textem 4 najít, hledat NAJÍT(co;kde;start)
hledání počáteční pozice řetězce v textu (lze i od pozice) NAJÍT(co;kde;start) rozlišuje malá a velká písmena nepodporuje zástupné znaky * a ? =NAJÍT("a"; "Adéla") = 5 HLEDAT(co;kde;start) nerozlišuje malá a velká písmena podporuje zástupné znaky * a ? =HLEDAT("a"; "Adéla") = 1 př. Když v A1 je "Plaváček“ pak =HLEDAT("a*k";A1)=3 =HLEDAT("a*l";A1)=#HODNOTA! (chyba)

25 Podmíněné formátování
zvýraznění dat splňujících určité podmínky formát- podmíněný formát dvě možnosti použití hodnota vzorec, (a kouzla s dolary) př. =$B3>$C3, zvýraznění naprůměrných hodnot lze nastavit až tři podmínky

26 Ověření dat Pro kontrolu vstupních dat data – ověření
nastavit lze hodnotu celé číslo, datum, text vysunovací seznam, combobox, jeho zdroj je v pomocných buňkách nebo vzorec (opět dolary)

27 Logické funkce A logický součin, konjunkce
vrátí pravda, jsou-li všechny hodnoty pravda =A(B1>0;B1<6) Nebo logický součet, disjunkce vrátí pravda, je-li aspoň jedna hodnota pravda Ne negace Když podmínka, už známe

28 Vyhledávací funkce vyhledat, svyhledat, vvyhledat
vyhledá danou hodnotu v oblasti (sloupec, řádek), tím je určen řádek (sloupec), ze kterého pak lze získat další informace lze hledat přesnou nebo přibližnou hodnotu někdy musí být oblast setříděná pozor na poslední parametr, čtěte nápovědu

29 Svyhledat SVYHLEDAT(hledat,tabulka,sloupec,typ)
hledat: hodnota, kterou hledáme v 1. sloupci tabulky zleva tabulka: celá vstupní oblast (obdélník) sloupec: číslo sloupce, ze kterého chceme získat výslednou hodnotu (2,3,…) typ: logická hodnota (pravda, nepravda) pravda: data musí být vzestupně seřazena, vrátí přesnou nebo přibližnou hodnotu nepravda: vrátí pouze přesnou shodu, data nemusí být seřazena

30 Silná dvojice vyhledávacích funkcí
pozvyhledat pro hodnotu určí její pozici v oblasti POZVYHLEDAT(co;prohledat;shoda) shoda řídí různé možnosti pro hledání (přesná či přibližná shoda, různá setřídění) index vrátí hodnotu na dané pozici v tabulce INDEX(pole;řádek;sloupec) Zjistit tak lze např. jméno žáka s nejlepším průměrem

31 Matematické funkce sin, cos, arccos, arcsin, tg
determinant, inverze - pro matice degree - převod radiánů na stupně radians - převod stupňů na radiány pi - konstanta 3.14

32 Informační funkce Informace různého druhu, např. je.čislo je.chyba
je.text je.prazdne n převod nečíselné hodnoty na číslo

33 Grafy Zobrazení vybraných údajů přehlednou formou
Vložit – Graf nebo ikona grafu 4 kroky pomocníka parametry: vstupní oblast, typ grafu, zobrazovaná oblast, název, legenda, osy a jejich popisky dodatečné formátování vzhledu upravovat lze celou datovou řadu nebo jeden datový bod

34 Databáze, seznamy Větší množství dat jednotné struktury Operace
řádek: záznam, sloupec: pole Operace třídění, řazení A-Z, Z-A nebo Data – seřadit filtrování, zobrazení jen některých hodnot, data – filtr – automatický filtr, filtr podle formuláře nebo vlastní filtr při použití filtru jsou nevyhojící data skryta, ne smazána

35 Import dat Převod dat do buněk excelu, do sloupců, často z textového formátu (txt) K dělení dat slouží oddělovač (často ;) nebo pevná délka (třeba 8 znaků) Příkazy Data – text do sloupců Soubor – načíst externí data - import

36 Formuláře Interaktivní prvky, které lze vyhodnocovat
Panel nástrojů Formuláře Přepínače – kolečka (aktivní jedno ve skupině) Zatržítka – čtverečky (aktivních i více) Číselník Rozbalovací seznam, combobox Formát ovládacího prvku- vzhled, vstupní či výstupní hodnota


Stáhnout ppt "MS Excel Tabulkový procesor."

Podobné prezentace


Reklamy Google