Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MS Excel Tabulkový procesor. Možnosti Excelu tvorba a úprava tabulky, formátování výpočty, vzorce a funkce grafy databáze, seznamy kontingenční tabulky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MS Excel Tabulkový procesor. Možnosti Excelu tvorba a úprava tabulky, formátování výpočty, vzorce a funkce grafy databáze, seznamy kontingenční tabulky."— Transkript prezentace:

1 MS Excel Tabulkový procesor

2 Možnosti Excelu tvorba a úprava tabulky, formátování výpočty, vzorce a funkce grafy databáze, seznamy kontingenční tabulky formuláře, makra 2

3 Základní pojmy sešit (.xls, xlsx) list buňka – základní adresovatelná jednotka – adresa: řádek sloupec (A5, BC20) – počet buněk je pevně dán, záleží na verzi (buňka vpravo dole může být IV 65536) – posuny na konec: Ctrl+šipka 3

4 Buňka může obsahovat číslo (celé, desetinné) datum text vzorec (vlastní, vestavěné funkce) – vzorec může pracovat i s buňkami na jiném listu nebo dokonce v jiném sešitě – začíná znaménkem = – operátory + - * / ^ (mocnina, alt+94) + závorky – spojení, řetězení buněk &(alt+38) – př. =(A2+B2)*2 =C5*10 =A3^2 =B5^0,5 =B5^(1/2) =B4&" "&B5 4

5 Vytváření řad zadáte první dva členy, označíte, pomocí kopírovacího úchytu táhnete LT více možností dává PT myši př. číselné řady, měsíce, dny v týdnu, pracovní dny lze vytvářet i vlastní řady úchyt slouží i pro kopírování vzorců stavový řádek obsahuje součet označené oblasti, lze nastavit i jiné funkce 5

6 Absolutní a relativní odkaz relativní: při kopírování se odkazy mění - odkazy se přizpůsobují cílovým pozicím - při výpočtech závislých na okolních buňkách absolutní: při kopírování se odkazy nemění - vytvoří se pomocí symbolu dolaru nebo stiskem klávesy F4 (př. =A1/$E$1) - použije se např. při výpočtech DPH, kdy se odkazuje stále na stejnou buňku smíšený: nemění se jen část adresy (př. =B$3) 4 možnosti odkazů: =A1 =$A1 =A$1 =$A$1 6

7 Formát buňky základní dialog pro nastavení hodnot číslo, měna, datum, text, vlastní formát řídicí znaky: - čísla: 0 číslice nebo nula, # číslice nebo nic,? - datum: den měsíc rok, d-dddd, m-mmmmm. rr, rrrr (nebo yy,yyyy) - čas: h,hh, m,mm,s,ss: hodiny, minuty, sec. uplynulý čas v hod.,min.,sec: [h]:mm:ss, [mm]:ss, [ss] - text @, lomítko\ pro jeden znak, jinak “ text“ formát obecně: čísla kladná;záporná;nula;text včetně barev, př.# ##0\ Kč;[červené]-# ##0\ Kč 7

8 Adresace buněk obecně adresa buňky je dána její pozicí, souřadnicí. – SloupecŘádek adresovat lze i buňky mimo aktuální list, sešit – NázevListu!SloupecŘádek – [NázevSešitu.xls]NázevListu!SloupecŘádek – název sešitu musí být ve hranatých závorkách. – pokud obsahuje název sešitu nebo listu mezeru, musí být uzavřen mezi apostrofy příklady : – D8List1!A2 'moje třídy'!B5 – '[Výsledek hospodaření.xls]Rozvaha 2008'!$IJ$8 8

9 Výpočtové operátory Typy operátorů aritmetické + - * / % ^ porovnávací (relační) > = odkazovací : ; mezera operátor zřetězení textu & (alt+38) 9

10 Odkazovací operátory operátor oblasti dvojtečka odděluje začátek a konec obdélníkové oblasti operátor sjednocení středník kombinuje více odkazů operátor průniku mezera odkazuje na buňky společné dvěma odkazům – B5:B15 – B5:B15;D5:D15 – B7:D7 C6:C8 operátory definují oblast parametrů funkcí 10

11 Základní funkce SUMA - ∑ sečte číselné hodnoty v seznamu parametrů vložení funkce suma – tlačítkem ∑ – kliknutím na tlačítko Fx nebo rovná se – pomocí obecné funkce (Vložit funkci) – přímým zápisem do řádku vzorců oblast označíme myší nebo ručně napíšeme, oblast může být i nesouvislá (používá operátory) př. =suma(A1:A10) =suma(B1:D5) =suma(A1;C2;E5) =suma(B1;A1:A10) =suma(A1:C4 C1:D4), to je =suma(C1:C4) 11

12 Základní funkce suma ∑ – součet max, min – největší, nejmenší hodnota průměr – aritmetický průměr (součet/počet) počet – počet buněk, které obsahují čísla počet2 – počet buněk, které nejsou prázdné abs – absolutní hodnota čísla (vzdálenost) když – rozhodovací funkce

13 Funkce když Rozhodovací funkce (na základě podmínky) –podmínka je logický výraz, platí nebo neplatí, jeho hodnota je PRAVDA nebo NEPRAVDA př. A1>10, C5=0 syntaxe: KDYŽ(podmínka;ano;ne) sémantika: –když platí podmínka, provede se akce ano jinak se provede akce ne funkci je možné vnořovat = KDYŽ(A3>=18; „je plnoletý";„není plnoletý") = KDYŽ(A2>89;"1";KDYŽ(A2>79;"2";KDYŽ(A2>69;"3"; KDYŽ(A2>59;"4";"5")))) 13

14 Počet a podmíněný součet countif –spočítá buňky určené zadanou podmínkou, kritériem –COUNTIF(oblast;kritérium) –kritérium může obsahovat znaky * nebo ? =countif (B2:B5;">55") =countif (D2:B15; "*ová") sumif –sečte buňky určené zadanou podmínkou –SUMIF(oblast;kritéria;součet) –na oblast se aplikují kritéria –součet jsou skutečné buňky, které mají být sečteny je-li součet vynechán, sčítají se buňky v oblasti – =sumif (B2:B5;">55“; D2:D5) 14

15 Pořadí rank –vrátí pořadí dané hodnoty v seznamu čísel –RANK(číslo;odkaz;pořadí) –číslo – pořadí tohoto určujeme –odkaz – oblast čísel, v němž pořadí určujeme –pořadí – určuje uspořádání (0=sestupně, jinak vzestupně) 15

16 Práce s datem dnes - aktuální datum dentýdne, den, měsíc, rok - z data vybere daný údaj, den týdne 0-6 datum(rok;měsíc;den) – vytvoří datum, případné chybné číselné údaje převede =DATUM(2009;2;29) je 1.3.2009 nyní – aktuální datum a čas Správně zadané datum je zarovnáno vpravo. 16

17 Zaokrouhlování 1 Zaokrouhlení dolů nebo nahoru na násobek čísla ZAOKR.DOLŮ(číslo;násobek) ZAOKR.NAHORU(číslo;násobek) =ZAOKR.DOLŮ(2,5; 1)=2 =ZAOKR.NAHORU(25; 10)=30 Běžné zaokrouhlení na počet desetinných míst ZAOKROUHLIT(číslo;počet des. míst) =ZAOKROUHLIT(21,42; -1) = 20 =ZAOKROUHLIT(2,15; 1) = 2,2

18 Zaokrouhlování 2 Useknutí na daný počet desetinných míst USEKNOUT(číslo;počet des. míst) =USEKNOUT(8,9;0) = 8 Celá část čísla (odstraní des. část) CELÁ.ČÁST(číslo) =CELÁ.ČÁST(8,9) rovná se 8 Zaokrouhlení na nejbližší sudé nebo liché číslo ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo) ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(číslo) 18

19 Užitečné drobné funkce mod –vrátí zbytek po celočíselném dělení –MOD(číslo;dělitel) =MOD(3; 2) =1 =MOD(10; 4) =2 řádek, sloupec –určí pro danou buňku číslo řádku nebo sloupce =sloupec(C1)=3

20 Kouzla se schránkou místo klasického vložení dat Ctrl+V lze využít volby Vložit jinak (menu PT myši nebo Úpravy) zkopírují se pak jen informace podle volby –vše, vzorce, hodnoty, formáty, komentáře… –hodí se, když chceme z vytvořených vzorců získat pouze výsledky s daty lze provést i aritmetické operace –přičíst, odečíst, násobit, dělit navíc lze tabulku transponovat –prohodit tak řádky a sloupce

21 Práce s textem 1 kód, znak (podle ascii tabulky) –určí kód daného znaku (1. písmene) a naopak –=KÓD("A")=65 =ZNAK(65)="A" =KÓD(B3) –=ZNAK(KÓD(A1)+32 převede velké písmeno v A1 na malé concatenate –zřetězení daných textů, stejné jako & –=CONCATENATE("Jan";" ";"Hus")="Jan Hus" opakovat –opakuje daný text, kolikrát je zadáno (lze užít k doplnění ***) –=OPAKOVAT("ho";3)="hohoho" –=A1& OPAKOVAT("*";12-DÉLKA(A1))) doplní ** do 12 pozic délka počet znaků textu (včetně mezer) =DÉLKA("Jan Hus")=7

22 Práce s textem 2 pročistit, vyčistit –odstranění přebytečných mezer –odstranění netisknutelných znaků malá, velká, velká2 –změna velikosti písmen =MALÁ("JAN")="jan" =VELKÁ2("hus")="Hus" zleva, zprava, část –extrahování znaků z textu, vrátí daný počet znaků zleva, zprava nebo od zadané pozice, (př. v buňce A1 je Jan Hus) =ZLEVA(A1;2)="Ja" =ZLEVA(A1)="J" =ZPRAVA(A1;3)="Hus" =ČÁST(A1;2;4)="an H"

23 Práce s textem 3 dosadit, nahradit –nahrazování textu jiným textem DOSADIT(text;starý;nový;instance) –nahradí specifikovaný text v řetězci (lze i vícekrát) –hodí se, když známe znaky, ale ne jejich pozici =DOSADIT("Moje Jana"; "Jana"; "Věra") = "Moje Věra" NAHRADIT(text;start;počet znaků;nový) –nahradí text na dané pozici (od startu daný počet znaků) –hodí se, když známe pozici, ale ne text =NAHRADIT("Moje Jana"; 6; 4; "Věra") ) = "Moje Věra" HODNOTA.NA.TEXT(hodnota;formát) –převod hodnoty na text v určitém formátu –pro převod data, dne týdne, času nebo měny na text = HODNOTA.NA.TEXT("1.3.2009";"d.mmmm, dddd")="1.březen, neděle"

24 Práce s textem 4 najít, hledat –hledání počáteční pozice řetězce v textu (lze i od pozice) NAJÍT(co;kde;start) –rozlišuje malá a velká písmena –nepodporuje zástupné znaky * a ? –=NAJÍT("a"; "Adéla") = 5 HLEDAT(co;kde;start) –nerozlišuje malá a velká písmena –podporuje zástupné znaky * a ? =HLEDAT("a"; "Adéla") = 1 př. Když v A1 je "Plaváček“ pak =HLEDAT("a*k";A1)=3 =HLEDAT("a*l";A1)=#HODNOTA! (chyba)

25 Podmíněné formátování zvýraznění dat splňujících určité podmínky formát- podmíněný formát dvě možnosti použití – hodnota – vzorec, (a kouzla s dolary) př. =$B3>$C3, zvýraznění naprůměrných hodnot lze nastavit až tři podmínky 25

26 Ověření dat Pro kontrolu vstupních dat data – ověření nastavit lze hodnotu –celé číslo, datum, text –vysunovací seznam, combobox, jeho zdroj je v pomocných buňkách nebo vzorec (opět dolary) 26

27 Logické funkce A logický součin, konjunkce – vrátí pravda, jsou-li všechny hodnoty pravda =A(B1>0;B1<6) Nebo logický součet, disjunkce – vrátí pravda, je-li aspoň jedna hodnota pravda Ne negace Když podmínka, už známe 27

28 Vyhledávací funkce vyhledat, svyhledat, vvyhledat – vyhledá danou hodnotu v oblasti (sloupec, řádek), tím je určen řádek (sloupec), ze kterého pak lze získat další informace – lze hledat přesnou nebo přibližnou hodnotu – někdy musí být oblast setříděná – pozor na poslední parametr, čtěte nápovědu 28

29 Svyhledat SVYHLEDAT(hledat,tabulka,sloupec,typ) – hledat: hodnota, kterou hledáme v 1. sloupci tabulky zleva – tabulka: celá vstupní oblast (obdélník) – sloupec: číslo sloupce, ze kterého chceme získat výslednou hodnotu (2,3,…) – typ: logická hodnota (pravda, nepravda) pravda: data musí být vzestupně seřazena, vrátí přesnou nebo přibližnou hodnotu nepravda: vrátí pouze přesnou shodu, data nemusí být seřazena 29

30 Silná dvojice vyhledávacích funkcí pozvyhledat –pro hodnotu určí její pozici v oblasti POZVYHLEDAT(co;prohledat;shoda) –shoda řídí různé možnosti pro hledání (přesná či přibližná shoda, různá setřídění) index –vrátí hodnotu na dané pozici v tabulce INDEX(pole;řádek;sloupec) Zjistit tak lze např. jméno žáka s nejlepším průměrem 30

31 Matematické funkce sin, cos, arccos, arcsin, tg determinant, inverze - pro matice degree - převod radiánů na stupně radians - převod stupňů na radiány pi - konstanta 3.14 31

32 Informační funkce Informace různého druhu, např. –je.čislo –je.chyba –je.text –je.prazdne –n převod nečíselné hodnoty na číslo 32

33 Grafy Zobrazení vybraných údajů přehlednou formou Vložit – Graf nebo ikona grafu -4 kroky pomocníka -parametry: vstupní oblast, typ grafu, zobrazovaná oblast, název, legenda, osy a jejich popisky -dodatečné formátování vzhledu -upravovat lze celou datovou řadu nebo jeden datový bod 33

34 Databáze, seznamy Větší množství dat jednotné struktury –řádek: záznam, sloupec: pole Operace –třídění, řazení A-Z, Z-A nebo Data – seřadit –filtrování, zobrazení jen některých hodnot, data – filtr – automatický filtr, filtr podle formuláře nebo vlastní filtr –při použití filtru jsou nevyhojící data skryta, ne smazána 34

35 Import dat Převod dat do buněk excelu, do sloupců, často z textového formátu (txt) K dělení dat slouží oddělovač (často ;) nebo pevná délka (třeba 8 znaků) Příkazy –Data – text do sloupců –Soubor – načíst externí data - import 35

36 Formuláře Interaktivní prvky, které lze vyhodnocovat Panel nástrojů Formuláře Přepínače – kolečka (aktivní jedno ve skupině) Zatržítka – čtverečky (aktivních i více) Číselník Rozbalovací seznam, combobox Formát ovládacího prvku- vzhled, vstupní či výstupní hodnota 36


Stáhnout ppt "MS Excel Tabulkový procesor. Možnosti Excelu tvorba a úprava tabulky, formátování výpočty, vzorce a funkce grafy databáze, seznamy kontingenční tabulky."

Podobné prezentace


Reklamy Google