Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčové priority českého zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčové priority českého zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví"— Transkript prezentace:

1 Klíčové priority českého zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví
26. června 2014

2 Priority Ministerstva zdravotnictví
1) Ekonomická stabilizace českého zdravotnictví 2) Zvýšení efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví 3) Prevence nejzávažnějších onemocnění 4) Reforma systému postgraduálního vzdělávání lékařů 5) Vytvoření a řízení stabilního a spravedlivého úhradového mechanismu 6) Optimální využití EU fondů 7) Vybudování moderní národní zdravotní informační agentury 8) Kvalitní a bezpečná zdravotní péče 9) Koncepce rozvoje nemocniční péče a přijetí zákona o veřejných neziskových nemocnicích 10) Efektivní řízení přímo řízených organizací 11) Koncepce dlouhodobé paliativní a zdravotně-sociální péče 12) Podpora zdravotní turistiky a zdravotnického exportu

3 Ekonomické dopady na české zdravotnictví „břímě z minulých let“
Shrnutí vlivů Nezvyšování vyměřovacího základu platby za státní pojištěnce od roku 2010 -18 mld. Kč zvýšení DPH (2012 a 2013) -6,6 mld. Kč zvýšení DPH (2014) -3,8 mld. Kč Skokové navýšení mzdových nákladů (2011) Restriktivní Úhradová vyhláška (2013) -2,4 mld. Kč Dopady intervence ČNB až -1,3 mld. Kč

4 Priorita č. 1 Ekonomická stabilizace zdravotnictví
Důvody: Současné podfinancování systému z důvodů dopadů minulých let (úhradové vyhlášky, DPH, intervence koruny atd.) Úzká vazba mezi ekonomikou resortu a kvalitou poskytovaných služeb Cíle: Bilanční rovnováha příjmů a výdajů rozpočtu (navýšení příjmů do/z veřejného zdravotního pojištění, ale současné zefektivnění služeb a snížení nákladů) Pravidelná valorizace platby za státní pojištěnce (po letošním zvýšení této paušální částky o 58,-Kč) úprava DPH na léky a zdravotnické prostředky Zefektivnění úhradových mechanismů (posílení činností MZ nad DRG) Efektivnější řízení přímořízených organizací – zavedení strategického řízení a benchmarkingu ukazatelů efektivity

5 1) V oblasti zdravotního pojištění
Priorita č. 2 Zvýšení efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví Důvody: Plýtvání zdroji Neefektivní a nepřehledný systém Špatná „image“ systému veřejného zdravotnictví (synonymum „černé díry“) Cíle a opatření: 1) V oblasti zdravotního pojištění Povinné zveřejňování smluv zdravotních pojišťoven s poskytovateli zdravotnické péče Snížení maximálního možného přídělu do provozního fondu zdravotních pojišťoven (na 3,13 %) – úspora více než 700 mil. Kč Rozšíření informační povinnosti zdravotních pojišťoven vůči Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí Zákaz provádění akvizic pojištěnců prostřednictvím třetích osob Snížení přídělu do rezervního fondu o polovinu (disponibilita 600 mil Kč) Zlepšení dohledu nad úhradovými mechanismy (DRG, Seznam zdravotních výkonů) Zpřísnění střetu zájmů členů orgánů zdravotních pojišťoven

6 2) V oblasti zdravotní péče:
Priorita č. 2 Zvýšení efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví Cíle a opatření: 2) V oblasti zdravotní péče: zřízení přístrojové komise a postupné zavádění HTA centralizace nákladné zdravotní péče do center vysoce specializované péče úhradová regulace zdravotnických prostředků rozšíření úhradových aukcí transparentnost a reporting smluv s dodavateli, včetně zveřejnění cen

7 Priorita č. 3 Prevence nejzávažnějších onemocnění
Důvody: - Demografický vývoj, špatný životní styl, výskyt některých typů závažných onemocnění, kterým lze prevencí předcházet Stěžejní úkol strategie Zdraví 2020, bude zahrnovat následující preventivní programy a akční plány: Dostatečná pohybová aktivita Správná výživa a stravovací návyky populace, bezpečnost potravin Zvládání stresu a duševní zdraví Omezování zdravotně rizikového chování Snižování rizik ze životního a pracovního prostředí Zvládání infekčních onemocnění Screeningové programy

8 Priorita č. 4 Reforma systému postgraduálního vzdělávání lékařů
Důvod: složitý a praxí neosvědčený stávající systém Cíle: Revize počtu základních kmenů Revize počtu základních oborů a certifikovaných kurzů Zavedení nové úrovně vzdělávání v rámci tzv. funkčních kurzů Přesné vymezení kompetencí pro lékaře po absolvování základního kmene Jasné vymezení pojmu „odborný dohled“ Zpřísnění zdravotní způsobilosti (lékař, zubní lékař, farmaceut) Úprava celoživotního vzdělávání (zakotvení kreditního systému) Přísnější podmínky v rámci doškolení Zkrácení a zjednodušení procesu udělování akreditací Úprava tzv. rezidenčních míst

9 Priorita č. 5 Vytvoření stabilního a spravedlivého úhradového mechanismu a jeho materiálního řízení
Důvody: Za srovnatelnou péči mnohdy není poskytována srovnatelná náhrada Cíle: prostřednictvím ÚZIS převzetí správy a rozvoje klasifikace DRG Na MZ již byla dokončena jedna fáze kultivace Seznamu zdravotních výkonů – došlo k řadě narovnání úhrad za materiál a léčivé přípravky Kultivace úhrady za použité přístroje, revize reálných časů výkonů a vypočítání realistických úhrad režijních nákladů jednotlivých odborností

10 Priorita č. 6 Optimální využití EU fondů ve zdravotnictví
Důvody: Vhodný nástroj pro realizaci strategických priorit ve zdravotnictví Možnost realizovat programy, které jsou z běžných zdravotnických rozpočtů obtížně financovatelné, ačkoliv představují významný potenciál ke zvýšení socioekonomické úrovně obyvatel ČR Konkrétní podporované oblasti ( ) a) návazná péče – systémová podpora b) superspecializovaná péče – částečná podpora c) péče o duševní zdraví d) podpora preventivních programů e) vzdělávání lékařských a nelékařských pracovníků

11 Priorita č. 7 Vybudování moderní národní zdravotní informační agentury
Důvody: bez reprezentativních, objektivních a kvalitních dat není možné řídit a rozvíjet žádný moderní zdravotnický systém analýza kvalitních dat je nezbytnou podmínkou rozumného vynakládání prostředků na péči, její distribuci a zlepšování její kvality Cíle: Technologická modernizace sběru dat v ÚZIS ČR a jeho kompletní elektronizace revize obsahu údajů sbíraných ve statistickém zjišťování ÚZIS Snížení zátěže poskytovatelů zdravotních služeb (konsolidace systémů registrů a výkaznictví) Zajištění efektivního vytěžování dat a jejich poskytování s přidanou informační hodnotou hlásícím pracovištím, zdravotnickým zařízením, lékařům

12 Priorita č. 8 Kvalita a bezpečnost zdravotní péče
Důvody: zajištění větší bezpečnosti pro pacienta při poskytování zdravotní péče zlepšení výsledků léčby zdravější populace = pozitivní socioekonomický dopad (prevence, screeningy) Cíle: Zavedení povinného interního systému hodnocení kvality i pro ambulantní poskytovatele Vydání Vyhlášky o externím hodnocení kvality a bezpečí pro poskytovatele ambulantní péče s účinností k Způsobit rozvoj indikátorů kvality a jejich zavedení do praxe včetně benchmarkingu Zpřísnit systém hodnotících standardů a požadavků na hodnotitele dle ISQ (International Society for Quality in Healthcare) - připraveno v novele 372/2011 Způsobit rozvoj systému hlášení nežádoucích událostí Zavést on-line dotazníky pro sledování spokojenosti pacientů v ambulantní péči na národní úrovni indikátory budou zveřejňovány tak, aby sloužily k orientaci pacientům, plátcům, zřizovatelům a ostatním účastníkům systému zvláštní pozornost bude věnována zavedení indikátorů v primární péči s cílem hodnotit zejména efektivitu péče o chronicky a dlouhodobě nemocné pacienty

13 Priorita č. 9 Koncepce rozvoje nemocniční péče a přijetí zákona
Priorita č. 9 Koncepce rozvoje nemocniční péče a přijetí zákona o veřejných neziskových nemocnicích Cílem je v souladu s koaliční smlouvou vytvořit páteřní síť nemocnic, v nichž bude zachován jednotný systém odměňování zaměstnanců s tarifními i nadtarifními složkami Opatření: MZ v tuto chvíli zpracovává základní teze, z nichž by bylo možné při přípravě zákona vycházet a současně zajišťuje dostupná data, na základě kterých bude možné provést vyhodnocení dopadů takové právní úpravy a porovnat ji se současným stavem konkrétní teze budou připraveny v průběhu podzimu letošního roku

14 Priorita č. 10 Efektivní řízení přímo řízených organizací
Důvody: Efektivní řízení je základní předpokladem pro udržení systému veřejného zdravotnictví Vyrovnané hospodaření umožní organizacím průběžně zvyšovat kvalitu poskytované péče Cíle: Vyrovnané hospodaření Zajištění včasnosti úhrad závazků Zajištění transparentního, hospodárného a účelného nakládání s financemi Monitoring a vyhodnocení outsourcingu Vyšší odpovědnost ředitelů za hospodaření organizací

15 Priorita č. 11 Koncepce dlouhodobé paliativní a zdravotně-sociální péče
Důvody: stárnutí populace vysoký podíl této služby z celkové zdravotní péče slabá kontinuita na ostatní akutní a postakutní složky nízká kvalita služeb a návaznost na sociální péči Cíle: upřesnění definice následné a dlouhodobé péče (legislativní změna) hodnocení funkčního stavu podle jednotných testů nová kritéria pro přijetí a setrvání pacienta na lůžku změna úhradových mechanismů odpovídající funkčnímu stavu pacientů zlepšení kontinuity přechodu do návazných sociálních služeb jednotky „mobilní specializované paliativní péče“ (specializovaná domácí ošetřovatelská péče) spolupráce na odstranění bariér soc-zdrav. péče s MPSV

16 Priorita č. 12 Podpora zdravotní turistiky a zdravotnického exportu
Podpora se bude provádět formou řízené propagace v následujících činnostech: Organizace a podpora mezinárodních výstav a eventů Obchodní mise zástupců MZ Doprovod ministra na zahraničních cestách Organizace seminářů, fór, atd., s cílem propagace našich výrobků a služeb (např. česko-čínské fórum organizované na srpen 2014) Podpora bude cílená do dvou základních oblastí: Export českých zdravotnických výrobků a služeb 2. Prezentace české zdravotní infrastruktury pro podporu léčby cizinců v ČR(české nemocnice, lázně, rehabilitace a další)

17 Ministr zdravotnictví ČR
Děkuji za pozornost! Svatopluk Němeček Ministr zdravotnictví ČR


Stáhnout ppt "Klíčové priority českého zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví"

Podobné prezentace


Reklamy Google