Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zuzana Bauerová Pavel Jirásek CulturePlus Czech Republic

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zuzana Bauerová Pavel Jirásek CulturePlus Czech Republic"— Transkript prezentace:

1 Zuzana Bauerová Pavel Jirásek CulturePlus Czech Republic
MichaelPlus a ČR Zuzana Bauerová Pavel Jirásek CulturePlus Czech Republic

2 EU a paměťové instituce
Účast MK ČR v evropských projektech – komunitární programy Projekt Michael a MichaelPlus Implementace projektu MichaelPlus v ČR Cultureplus, spol. s r.o. 2006

3 Knihovny, muzea, galerie, archivy, památkové ústavy, ...
Paměťové instituce: Knihovny, muzea, galerie, archivy, památkové ústavy, ... Cultureplus, spol. s r.o. 2006

4 Plány Evropské Komise informace o aktuálním dění na EK pro oblast kulturního dědictví informace o dostupných možnostech zapojení se do mezinárodních projektů na evropské úrovni Česká republika by se měla v roce 2009 stát předsednickou zemí Evropské Unie Cultureplus, spol. s r.o. 2006

5 Obnovená lisabonská strategie
Obnovený počátek lisabonské strategie – zajistit vyšší a trvalý růst a větší počet lepších pracovních míst za účelem zabezpečení jedinečného sociálního modelu v podmínkách rostoucí globalizace trhů, technologických změn, environmentálních tlaků a stárnoucí populace investovat do mladých lidí, výchovy, výzkumu a inovace důraz na politiky členských států prosazující znalosti, vzdělávání a schopnosti s cílem posílit konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj EU hnací silou udržitelného růstu jsou znalosti a inovace: technologická inovace a získání lidí a kapitálu pro evropský výzkum a inovační obchodní podnikání. Klíčem k úspěchu obnovené lisabonské strategie je spolupráce a doplňování mezi programem Společenství a reformními programy členských států. Lisabonské partnerství vyžaduje dlouhodobou komunikační strategii, díky které budou občané nejen informováni, ale budou rovněž zapojeni do samotného procesu. Cultureplus, spol. s r.o. 2006

6 Dialog v partnerství, decentralizace
Strategické obecné zásady Společenství (Community Strategic Guidelines) Posílení strategické dimenze politiky soudržnosti (integrace priorit Společenství do vnitrostátních a regionálních rozvojových programů) Dialog v partnerství, decentralizace Rozšiřování informačních a komunikačních technologií Cultureplus, spol. s r.o. 2006

7 i2010 i2010:digital libraries – i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost: znalosti a inovace jako hnací síla udržitelného růstu vytvoření informační společnosti - bez rozdílu všem - rozšířeného používání informačních a komunikačních technologií (ICT) ve veřejných službách, malých a středních podnicích a domácnostech Cultureplus, spol. s r.o. 2006

8 Obnovená lisabonská strategie – národní úroveň
Národní lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem ČR) Strategie hospodářského růstu Strategie rozvoje lidských zdrojů Strategie udržitelného rozvoje Strategie regionálního rozvoje Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec (pracovní verze) Státní informační a komunikační politika eČesko 2006 Kulturní politika ČR Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta Koncepce účinnější podpory umění na léta Cultureplus, spol. s r.o. 2006

9 Podpora umění a kultury z Evropské unie
Komunitární programy: spravuje přímo Evropská komise a jsou určeny členským zemím EU Strukturální fondy: spolupráce mezi kulturními organizacemi, místními a regionálními orgány Cultureplus, spol. s r.o. 2006

10 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

11 Hmotné kulturní dědictví Nehmotné kulturní dědictví
Movité kulturní dědictví Nemovité kulturní dědictví Cultureplus, spol. s r.o. 2006

12 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

13 Michael (Itálie, Francie, Velká Británie) MichaelPlus (2006 – 2008):
Česká republika ( ,70€; ,60Kč) Finsko Francie Německo Řecko Maďarsko Itálie Malta Nizozemí Polsko Velká Británie Cultureplus, spol. s r.o. 2006

14 Projekt MICHAEL (http://www. michael-culture
Projekt MICHAEL ( si klade za úkol zpřístupnit kulturní dědictví členských států Evropské unie celosvětové veřejnosti pomocí sítě Internet. Hlavním úkolem projektu MICHAEL je snaha o jednoduchý, rychlý a bezproblémový přístup k digitalizovaného kulturnímu dědictví, ať už ve formě jednotlivých národních elektronických portálů, elektronických katalogů či přímo digitálních sbírek muzeí, galerií, archivů a knihoven po celé Evropě. MICHAEL je projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím programu eTen. MICHAEL bude sloužit nejen studentům a badatelům, ale i široké veřejnosti k podpoře kulturních a uměleckých aktivit a především kulturní turistice. Cultureplus, spol. s r.o. 2006

15 MK ČR se stalo partnerem projektů (prostřednictvím odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií - OMG) v průběhu roku Projekt vzhledem ke své povaze (popis vybraných sbírek existujících v elektronické podobě, překlad do anglického jazyka, propojení s databázemi ve spolupracujících zemích) navazuje na budování Centrální evidence sbírek muzejní povahy (CES) v gesci OMG. Již při přistoupení k projektu bylo zamýšleno, že bude chápán jako nadstavba existujícího systému CES. Cultureplus, spol. s r.o. 2006

16 národní implementace důležitých strategických dokumentů EU: digitalizace zdrojů kulturního dědictví představuje jednu z priorit Obnovené Lisabonské strategie, v návaznosti na kterou byly představeny iniciativy EK – i2010 a Dynamic Action Plan, ke kterým MK ČR přistoupilo v době předsednictví EU Velké Británie. Dále jsou na národní úrovni připravovány strategické dokumenty pro plánovací období Strukturálních fondů, které si rovněž za prioritu kladou budování informační společnosti a na přípravě kterých se MK ČR aktivně podílí. Projekt MichaelPlus je prezentací tzv. prestižního evropského projektu naplňujícího všechny strategické cíle výše zmiňovaných strategických politických dokumentů s cílem vytvoření platformy eCulture na národní úrovni. Vybudování této platformy umožní MK ČR prezentaci svých aktivit a projektů v době českého předsednictví EU v roce 2009 a bude tématem mezinárodní konference, kterou MK ČR bude organizovat v souvislosti s digitalizací zdrojů kulturního dědictví. Cultureplus, spol. s r.o. 2006

17 Projekt je rozdělen do tzv
Projekt je rozdělen do tzv. Workpackages (WP), v rámci kterých jsou přesně popsané jednotlivé aktivity a představují i vývoj (implementaci) projektu. MK ČR není nositelem/odpovědným řešitelem žádného WP; musí ale vypracovávat všechna zadání koordinátorů projektu v návaznosti na naplňování cílů jednotlivých WP. Výroční zprávy jsou vypracovány dle pravidel 6. rámcového programu ( Cultureplus, spol. s r.o. 2006

18 Harmonogram jednotlivých WP je rozdělen na tzv
Harmonogram jednotlivých WP je rozdělen na tzv. milníky – Milestones, které představují měřitelné výsledky dílčích částí projektu a dle nich je i rozdělen rozpočet projetu. Kalendář finančních toků rovněž určují pravidla 6. rámcového programu, jejich kontrola je rozdělena rovněž dle milníků. Cultureplus, spol. s r.o. 2006

19 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

20 Milestone/milník 1: 1.12.2006 (WP2 + WP3 + WP6)
a.       Instalace IT systému Michael na národní úrovni (adaptace systému vytvořeného pro projekt Michael ), včetně překladu implementačního materiálu (WP3); b.      Popularizace projektu na národní úrovni – multilingvální přístup k databázím (internetová stránka, prezentace projektu na konferencích apod., případně překlad reklamního materiálu) (WP2); c.       Popularizace na mezinárodní úrovni – prezentace projektu na konferencích v zahraničí, nebo na konferencích s mezinárodní účasti (WP2); d.      Detailní plán celého projektu je vytvořen (WP2); e.       Webová stránka projektu je publikována na internetu (včetně národní úrovně) (WP2); Propojení s projektem MinervaEC a dalšími aktivitami na národní úrovni spojenými s implementací Dynamic Action Plan (WP6); Cultureplus, spol. s r.o. 2006

21 Milestone/milník 2: 1.9.2007 (WP2 + WP4 + WP5 + WP6)
a.       Popularizace národní verze IT systému MichaelPlus (WP2); b.      Plán publicity projektu (WP2); c.       Účast na workshopu projektu – demonstrace realizace projektu na národní úrovni (WP2); d.      Výzkum legislativních možností on-line uveřejnění informací z databází na platformě MichaelPlus (WP4); e.       Mapování národní terminologie s anglickou terminologií + překlad (WP4); f.        Integrace národní databáze do trans-evropského systému Michael – internetová stránka (WP5); g.       Zpřístupnění národní databáze na trans-evropské úrovni – internetová stránka (WP5); h.       Příprava charty podporující Dynamic Action Plan, mnohojazyčnost a IT a přístup k databázím informační společnosti v oblasti kultury (WP6); Příprava podkladů pro výroční zprávu + vyúčtování prvního roku projektu (k ); Cultureplus, spol. s r.o. 2006

22 Milestone/milník 3: 1.6.2008 (WP2 + WP4 + WP5 + WP6)
a.       Závěrečná zpráva o publicitě projektu (WP2); b.      Účast na závěrečném workshopu projektu (WP2); c.       IT systém je funkční na národní úrovni, kooperuje s trans-evropskou úrovni (WP4); d.      Komunikace s uživateli (WP4); e.       Integrace národní databáze do trans-evropského systému Michael – internetová stránka (WP5); f.        Zpráva o dalším využití platformy MichaelPlus (WP6); Příprava podkladů pro závěreční zprávu projektu + závěreční vyúčtování projektu (k ). Cultureplus, spol. s r.o. 2006

23 Implementační schéma Základní implementační schéma v podmínkách prostředí Ministerstva kultury ČR Firewall MKCR Internet DMZ Michael Portal MICHAEL Cultureplus, spol. s r.o. 2006

24 www.numerique.culture.fr www.michael.beniculturali.it
Cultureplus, spol. s r.o. 2006

25 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

26 Paměťové instituce National Library of The Netherlands
             National Library of The Netherlands Evropská knihovna: Modulární rozšíření pro zprostředkovávání online zdrojů Cultureplus, spol. s r.o. 2006

27 k  : € = 1 239 025,4 Kč (1 239,0254 tis.Kč) k  : € = 2 428 476,3 Kč (2 428,4763 tis.Kč) k  : € = 3 270 934,3 Kč (3 270,9343 tis.Kč) po : € = 2 973 627,4 Kč (2 973,6274 tis.Kč) Cultureplus, spol. s r.o. 2006

28 Leaflets Cultureplus, spol. s r.o. 2006

29

30 Centrální evidence sbírek Integrovaný systém ochrany (ISO)
Dostupnost Informace o muzejních a galerijních sbírkách Základní ochrana kulturního dědictví Cultureplus, spol. s r.o. 2006

31 Integrated Movable CH Protection System
5 sub-programmes Information Network – ISO B: According to the proposals and guidelines of MinervaPlus and other European projects Technical improvement and central coordination of documentation and digitization of CH Using Internet network as an instrument for the faster transfer of pictorial and textual information between oarticipant workplaces Enlarging and popularisation of Internet among employees of our cultural institutions and public Improvement of the present state of documentation of CH and its presentation to the public Enhancement the data accessibility to users Increasment of the efficiency of the entire system of required information, including security, protection against of certain climatic conditions, etc. International legal cooperation on illegal export of the CH Cultureplus, spol. s r.o. 2006

32 Database Mac Art Cultureplus, spol. s r.o. 2006

33            Cultureplus, spol. s r.o. 2006

34 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

35 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

36 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

37 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

38 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

39 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

40 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

41 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

42 Artist: Work: Aquired from: Owner: Object: WWW.restitution-art.cz
                                                                                                                                                             Artist: Work: Aquired from: Owner: Object: Cultureplus, spol. s r.o. 2006

43 Artist: Munch Edvard Name: Southern coast Date: around 1910
                  Back Artist: Munch Edvard Name: Southern coast Date: around 1910 Technics, material: oil, canvas Proportions: 62 x 51 cm Původ: Oskar Federer Actual owner: Gallery of Fine Art Ostrava Jurečkova Ostrava tel. 069/ , fax Cultureplus, spol. s r.o. 2006

44 Podpora vícejazyčnosti a veřejné dostupnosti, společná databáze AML, internet, publikační činnost
Podpora a popularizace AML, účast na mezinárodních projektech a mezinárodních sítí – IST, virtuální prezentace Cultureplus, spol. s r.o. 2006

45 Cultureplus, spol. s r.o. 2006

46 The Second Jerusalem Conference on the Digitisation of Cultural Heritage
Cultureplus, spol. s r.o. 2006

47 bauerova@gmail.com pavel.jirasek@gmail.com
Cultureplus, spol. s r.o. 2006


Stáhnout ppt "Zuzana Bauerová Pavel Jirásek CulturePlus Czech Republic"

Podobné prezentace


Reklamy Google