Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz Bakalářský seminář Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz Bakalářský seminář Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz."— Transkript prezentace:

1 Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz
Bakalářský seminář Ing. Iva Petříková tel

2 Bakalářský seminář Podmínky pro udělení zápočtu
Podmínky pro vykonání státní závěrečné zkoušky Referáty studentů o svých diplomových pracích Psaní diplomových prací

3

4 Podmínky pro vykonání SZZ
Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářském a magisterském studijním programu Část pátá - Řádné ukončení studia Čl Státní závěrečné zkoušky Vykonané zkoušky ze všech hlavních předmětů 180 kreditů za druhou etapu studia Odevzdání dipl. práce v termínu 10.5.

5 Referáty studentů První 5-ti minutové vystoupení v průběhu března - stručné seznámení s obsahem, s teoretickými východisky a možnostmi řešení diplomové práce Druhé 10-ti minutové vystoupení v průběhu dubna - seznámení s vlastním konkrétním řešením 7.4.

6 Psaní diplomových prací
Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce: Další doporučení Literatura

7 Závazné pokyny pro vypracování diplomové práce
Uspořádání textové části diplomové práce Požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu Prostředky pro sazbu diplomové práce Součásti diplomové práce odevzdané v elektronické podobě

8 Uspořádání textové části diplomové práce
Desky a titulní list Zadání Prohlášení Abstrakt a klíčová slova Seznam použitých symbolů a zkratek Obsah Úvod, vlastní zpracování, závěr Literatura Přílohy

9 VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení

10 VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a telekomunikační techniky Název bakalářské práce Rok Jméno a příjmení LIST 1

11 Zadání obsahuje: LIST 2 Prohlášení: LIST 3
Jméno řešitele, název tématu, cíl BP,základní literaturu, jméno vedoucího BP, datum zadání, termín odevzdání... Do jedné BP se vloží originál, do druhé oboustranná kopie! Prohlášení: LIST 3 Za listem se zadáním následuje list s prohlášením diplomanta o autorství: Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně.Uvedl jsem všechny literární prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal.

12 Prohlášení student podepíše s udáním data odevzdání diplomové práce.
Na tomto listu, případně na dalším listu, může student uvést poděkování těm, kteří mu poskytli odbornou pomoc. Pokud student použil podkladů některého podniku, je povinen tuto okolnost doplnit do prohlášení ve formulaci : “Podklady č...., dané mi k dispozici jsem samostatně doplnil/a/”. Vedoucí diplomové práce je oprávněn přesvědčit se o samostatnosti vypracování diplomové práce. Pokus o podvod bude stíhán podle zákona.

13 Abstrakt a klíčová slova
LIST 4 Pod nadpisem Abstrakt je uvedeno shrnutí práce zabírající prostor přibližně 10 řádků. Za nadpisem Klíčová slova je uveden výčet klíčových slov oddělených čárkami. Klíčovým slovem rozumíme i pojem vyjádřený více slovy. Do termínu odevzdání diplomové práce diplomant poskytne rovněž elektronickou podobu textu klíčových slov a abstraktu podle pokynů jak v českém, tak v anglickém jazyce v informačním systému KatIS.

14 Seznam použitých symbolů a zkratek
LIST 5 Seznam použitých symbolů a zkratek (je-li uveden) nahrazuje vysvětlivky v textu. V seznamu se uvádějí symboly (zkratky) podle abecedy, nejdříve velká a pak malá písmena latinské abecedy. Označuje-li symbol fyzikální veličinu, uvede se také rozměr příslušné veličiny.

15 Obsah LIST 6 Obsah bakalářské práce se píše na zvláštním listě.
Musí zde být napsány všechny očíslované kapitoly, podkapitoly a statě textové části diplomové práce s uvedením příslušné stránky. Dělení diplomové práce student volí podle svého uvážení tak, aby vlastní řešení odpovídalo požadavkům zadání diplomové práce.

16

17 Úvod První kapitola práce má název Úvod.
Slouží k zasazení řešené problematiky do širšího kontextu a v podobě stručného obsahu jednotlivých kapitol definuje strukturu písemné práce.

18 Vlastní zpracování diplomové práce
Kapitoly bezprostředně následující za úvodem obsahují formulaci cíle práce, charakteristiku současného stavu řešené problematiky, teoretická a odborná východiska řešených problémů a specifikaci etap řešení. V dalších kapitolách diplomant rozvede postup zpracování řešené problematiky. Kapitoly a podkapitoly mají být uspořádány v logickém sledu, jejich rozsah by měl odpovídat důležitosti řešené problematiky. Názornost textu je vhodné doplnit grafickými informacemi (obrázky, tabulkami, grafy, schématy a podobně).

19 Všechny matematické závěry a propočty musí být podrobné a uspořádány tak, aby každý odborník mohl bez obtíží přezkoušet jejich správnost. U tvrzení, vzorců a hodnot přejímaných z praxe musí být, pokud nejsou v diplomové práci přímo odvozeny, uvedeny odvolávky na pramen uvedený v seznamu literatury. Důležité údaje nebo závěry, které byly z literatury převzaty, musí diplomant rovněž citovat odkazem na příslušný pramen uvedený v seznamu použité literatury. V celé diplomové práci je nutno používat pouze mezinárodní soustavu jednotek SI. Jednotlivé kapitoly diplomové práce se zásadně číslují podle desetinného třídění arabskými číslicemi. Počet číslovaných stran textové části (od úvodu až po závěr) souvisí s charakterem řešeného úkolu a tedy jeho stanovení a případné korekce jsou v kompetenci vedoucího diplomové práce.

20 Závěr Závěrečná kapitola obsahuje zhodnocení dosažených výsledků se zvlášť vyznačeným vlastním přínosem diplomanta. Povinně se zde objeví i zhodnocení z pohledu dalšího vývoje projektu, diplomant uvede náměty vycházející ze zkušeností s řešeným projektem a uvede rovněž návaznosti na právě dokončené projekty (řešené v rámci ostatních diplomových prací v daném roce nebo na projekty řešené na externích pracovištích).

21

22

23 http://www.boldis.cz/citace/citace.html Literatura
V seznamu literatury se uvádí pouze ty literární prameny, na něž jsou v textové části odkazy. V citaci literatury se uvádí: autor, název knihy nebo článku (z ruštiny v českém přepise, z ostatních jazyků nejprve v původním jazyce), díl, vydání, vydavatelství, místo a rok vydání. Seznam literatury se píše na zvláštním listě.

24 Literatura: [1] Součástky pro elektroniku. Praha: GM electronic, s. [2] BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO ( ): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze URL:<http>// [3] RYŠÁNEK, V. Technologie elektronických součástí. 1. vydání, Praha: ČVUT, ISBN …………….

25 Přílohy V seznamu příloh se uvádějí veškeré grafické práce, větší obrázky (např. fotografie, schémata, výkresy apod.), rozsáhlé tabulky a výkresy, které nejsou zařazeny v textu jako obrázky nebo tabulky. Do příloh se dále umístí zejména ty části práce, které mají výrazně popisný charakter (například příručka pro použití vytvořeného systému, fragmenty zdrojového textu, rozsáhlejší detailní schémata a detailní popisy řešených částí projektu a podobně). Seznam příloh se uvádí na zvláštním listě. Přílohy se číslují arabskými čísly.

26

27 Požadavky na obsah, rozsah, typografickou úpravu a jazykovou kvalitu
Písemná zpráva musí obsahovat formulaci cíle, charakteristiku současného stavu, teoretická a odborná východiska řešených problémů . Počet stránek příloh není omezen. Dodržujte však účelnou stručnost a přihlédněte k významu a přiměřenému rozsahu případných příloh pro hodnocení práce a pro případné navazující práce v budoucnu. Minimální počet stránek se předpokládá u bakalářské práce 25.

28 Text diplomové práce je tištěn na stránky formátu A4 (jen na jednu stranu listu). Pro sazbu na stránku těchto rozměrů použijte závazně pro základní text písmo Times Roman stupně (velikosti) 11 bodů. Zvolte šířku sazby 15 až 16 centimetrů a výšku 22 až 23 centimetrů (včetně případných hlaviček a patiček). Hodnocenou součástí úrovně potenciálního inženýra je i jazyková kvalita a čistota. Předpokládá se dodržování Pravidel českého pravopisu a dodržování odborného názvosloví. Slangové výrazy jsou nepřípustné. Při pochybnostech o překladu či přepisu cizích pojmů využijte literatury dostupné v univerzitní knihovně. U prací publikovaných ve slovenském či anglickém jazyce se rovněž předpokládá jazyková kvalita odpovídající diplomové práci.

29

30

31 Prostředky pro sazbu diplomové práce
Pro sazbu textu diplomové práce je vyžadován jeden z těchto prostředků : LaTeX Microsoft Word Vedoucí diplomové práce má právo předepsat konkrétní z vyjmenovaných prostředků včetně jeho případné verze. Není-li řečeno jinak, použije diplomant nejvyšší dostupnou verzi programu běžně používanou na Fakultě elektrotechniky a informatiky (to se týká především Microsoft Word).

32 Součásti diplomové práce odevzdané v elektronické podobě
Student kromě vytištěné písemné zprávy odevzdává následující součásti diplomové práce v elektronické podobě do informačního systému KatIS: název, řešitel, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce název, řešitel, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce

33 Diplomová práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních
Diplomová práce se odevzdává ve dvou vyhotoveních. Jedno vydání musí být knihařsky svázáno. Jde o originál práce, kde se přikládá originál zadání práce a originály příloh. Druhé vyhotovení se řídí požadavky profilové katedry. Může být taktéž knihařsky svázáno nebo může být uloženo elektronicky na standardním paměťovém médiu, ve formátu čitelném v běžném pracovním prostředí na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Ve druhém vydání jsou přiloženy kopie příloh, resp. dalších dokladů (např. programátorská a uživatelská příručka) apod. Diplomová práce, která nebude po formální stránce odpovídat podmínkám uvedeným v těchto zásadách, nemůže být vedoucím diplomové práce přijata.

34 mezery vždy po oddělovacích znacích . , : ; (ne před nimi)
text v závorkách se píše bez mezery po počáteční závorce a před konečnou závorkou př.: (správně), ( špatně ) jednotky fyzikálních veličin se píši do hranatých závorek př.: I = U/R [A], I = U/R = 10V/100 = 0,1 A v textu 5 A čísla – před a za desetinnou čárkou není mezera, mezera je po třech dekadických místech př.: ,

35 Tabulka 10: Název tabulky
uvozovky se připojují k příslušným slovům bez mezery př.: „správně”, ” špatně ”, ‘špatně’ zvýraznění textu – kurzíva, tučné písmo, uvozovky; nedoporučuje se změna druhu písma nebo změna velikosti písma popis obrázků a tabulek – začíná velkým písmenem a nekončí tečkou; uvádí se pod obrázkem centrovaně př.: Obr. 15: Název obrázku Tabulka 10: Název tabulky odkazy v textu: př.: obrázek 12, tabulka 6, vzorec (14), literatura [2]

36 psaní vzorců - od okolního textu oddělit řádkem nahoře i dole, vzorce se označují čísly v kulatých závorkách a uvedou se zarovnaně vpravo na stejném řádku nebo na posledním řádku vzorce; je-li nutné rovnice nebo vzorce zalomit na následující řádku, musí se to stát před rovnítkem nebo po znaménku plus, mínus, krát nebo děleno; tam, kde je nutné začlenit zlomky do průběžného textu, musí být omezeny na jednu úroveň užíváním lomítka (/) nebo záporné mocniny u tvrzení, důležitých údajů, hodnot přejímaných z praxe a vzorců, které nejsou v diplomové práci přímo odvozeny, musí být odvolávky na pramen uvedený v seznamu literatury citáty z literatury - od okolního textu odsadit zleva i zprava a oddělit prázdným řádkem shora i zdola

37 Literatura Holušová, D., Krobotová, M. a kol.: Jak psát diplomové a závěrečné práce ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů ČSN Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovým editorem Výtah z normy ČSN

38 Soutěže http://fei.vsb.cz/kat454/ http://www.feec.vutbr.cz/EEICT


Stáhnout ppt "Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz Bakalářský seminář Ing. Iva Petříková tel. 597 321 501 iva.petrikova@vsb.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google