Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodinná politika ve Velké Británii

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodinná politika ve Velké Británii"— Transkript prezentace:

1 Rodinná politika ve Velké Británii
Mgr. Karolína Dobiášová

2 Obsah přednášky Demografická situace ve Velké Británii ve vztahu k rodinné politice Britský sociální stát a rodinná politika Velké Británie Nástroje rodinné politiky ve Velké Británii Legislativa Přímé finanční nástroje Nepřímé daňové nástroje Pracovní trh – family friendly labour market Služby péče o děti Shrnutí

3 Úvod Pokles plodnosti v Evropě od 70. let 20. století vedl ke značnému snížení počtu narozených děti. Tento vývoj může mít v dlouhodobém výhledu velmi neblahé následky. Populační trendy v nedávnech letech přiměly většinu evropských zemí, aby zavedly nebo rozšířily opatření na podporu rodiny. Počet dětí v rodině je často nižší, než jaký si lidé podle průzkumů přejí. Podpora rodiny má zmenšit rozdíl mezi plánovanou a skutečnou plodností snížením překážek, jež braní rození dětí. Také růst rozvodovosti a rozpadu partnerských svazků spolu s rostoucím počtem rekonstruovaných rodin, stoupajícím podílem dětí narozených mimo manželství a zvyšujícím se počtem děti vyrůstajících s jedním rodičem vedly k tomu, že země zvyšovaly podporu zejména nízkopříjmových rodin. Současně se vlády snaží zvýšit zapojení žen do pracovního procesu a těmito politikami zajistit a umožnit rodičům lepší skloubeni pracovního a rodinného života. Celkové investice vlád na přídavky a služby pro rodiny se v posledních letech prudce zvyšovaly: v zemích OECD dosáhly v roce 2003 v průměru 2,4 % HDP, ve srovnaní s 1,6 % v roce 1980.

4 Velká Británie – specifika současné rodiny
Trend poklesu úplných rodin - tvoří dnes 71% Kontinuální pokles sňatků, v roce 2009 nejnižší od roku 1895 Rychlý růst kohabitace až na 14% Tradičně vysoká rozvodovost (téměř polovina sňatků končí rozvodem) - problém neúplné rodiny v čele se ženou Nový trend: pokles rozvodovosti - v roce 2009 je na nejnižší úrovni od roku 1981, proto neúplné rodiny pomalejší růst než kohabitace Zdroje: The Office for National Statistics a Focus on Families 2007, Office for National Statistics; British Social Attitudes Report 2007/2008, National Centre for Social Research

5 Podíl neúplných rodin v EU 27

6 Porodnost Dlouhodobě stabilní celková porodnost
V roce 2009 připadalo 1.96 dítěte na 1 ženu. Plodnost ve Velké Británii je oproti jiným evropským zemím vyšší, ale je polarizovaná podle vzdělanosti a společenského postavení Plodnost v populaci je relativně méně rovnoměrně rozdělena – tzv. „ukazatel koncentrace“ – na jedné straně je více bezdětných párů a na druhé zároveň i více vícedětných rodin Zdroje: Single – Rushton 2009, The Office for National Statistics

7 Fertilita (plodnost) ve Velké Británii
Je charakterizována vysokou sociální polarizací – vysoce kvalifikované ženy častěji nemají žádné nebo jen jedno dítě a naopak nekvalifikované ženy (často mladistvé) mají velmi často čtyři a více dětí. Za vysokou mírou fertility stojí i vysoká míra přistěhovalectví (nově příchozí imigrantky jsou v mladém produktivním věku) – Imigrantky se začleňují do nižších stupňů na žebříčku zaměstnání a příjmů, tím dostávají dávky a lze očekávat, že budou mít vyšší plodnost stejně jako britské ženy z nízkopříjmových vrstev. Náklady na reprodukci příští generace nadměrně nesou ti, kteří mají nejmenší zdroje. (Single – Rushton 2009)

8 Chudoba ve Velké Británii
Relativně vysoká plodnost je spjata s vysokou úrovní nerovností, která je doprovázena vysokou mírou dětské chudoby 2008-9: v ohrožení chudobou žije ve Velké Británii téměř 3,5 mil. dětí, tj.30% všech dětí Rodinná politika vlády si klade za cíl snižování dětské chudoby

9 Chudoba ve Velké Británii
Zdroj: Child Poverty Action Group,

10 Zdroj: Kuronen 2010

11 Obecná specifika britského sociálního státu
Liberální model Rodinná politika nemá ve Velké Británii velkou tradici – Intervence státu do rodiny vždy byla v rozporu s myšlenkami liberalismu a VB také nikdy neměla výrazné problémy s plodností Změny od r New Labour-větší příklon k sociálně demokratickým prvkům Mnoho reforem v oblasti sociální politiky po roce 1998 a v letech velká reforma daní a dávek, další zlepšení v roce 2008 V rodinné politice: zájmy dítěte, stabilita a bezpečnost pro děti, podpora všech typů rodinných forem, podpora rodičů, aby mohli lépe podporovat děti

12 Klasifikace zemí podle typu familialismu
Leitnerová 2003, upraveno Bartáková Tomešová 2009: 51

13 Velká Británie - aktuality
Rozpočtový deficit Velké Británie je nejvyšší ze skupiny nejvyspělejších zemí G7, proto jsou konzervativní vládou plánovány a realizovány velké škrty veřejných výdajů. Hlavní cíl současné konzervativní vlády : srazit do roku 2015 deficit rozpočtu ze stávajících deseti procent na dvě procenta hrubého domácího produktu. Např. britská ministerstva musejí snížit během příštích několika let výdaje v průměru o jednu čtvrtinu. Nejcitelnější budou škrty v sociální péči. Vláda je např. odhodlána zrušit domácnostem s nejvyššími příjmy přídavky na děti, dávku, která byla univerzální od konce druhé světové války (až od roku 2013), některé dávky pro rodiny ruší nebo pozastavuje růst jejich výše. Rodinné příjmy čelí zatím největšímu reálnému poklesu příjmů od 20. let minulého století

14 Nástroje rodinné politiky ve Velké Británii
Legislativa (specifické formy soužití) Finanční Pracovní trh ve vztahu k rodičům s dětmi Služby péče o děti

15 Legislativa nesezdaného soužití
Jedná se o společné bydlení muže a ženy, může být stvrzeno kohabitační smlouvou, ta může řešit sporné otázky péče o děti, majetkové a další záležitosti po ukončení nejsou nutné formální kroky Důležité je přiznání otcovství a ochota ke sdílení rodičovské zodpovědnosti - v rodném listě oba rodiče Tato forma soužití nemá právní důsledky do systému národního pojištění Testované dávky na základě příjmů domácnosti, pro daňové účely jsou považováni za svobodné

16 Registrované partnerství
Civil Partnership Act 2004 Umožňuje získání identických práv a povinností jako institut manželství: dávky národního pojištění Sdílení rodičovské zodpovědnosti v případě dítěte partnera z předchozího vztahu Životní pojištění Oblast podpory příjmů Stejné zacházení jako s manželi v daňové oblasti a informacích ohledně zdravotního stavu Od roku 2005 jsou ve VB možné i státem posvěcené svazky mezi osobami stejného pohlaví

17 Pomoc v těhotenství a mateřství I.
Mateřský příspěvek - Statutory Maternity Pay závisí na tom, zda byla zaměstnána, na výši výdělku (nejméně £97) týdně a délce zaměstnání u jednoho zaměstnavatele (nejméně 26 týdnů do 15 dne před porodem) je vyplácena po maximální periodu 39 týdnů prvních šest týdnů činí 90% vaší průměrné týdenní hrubé mzdy (bez horního limitu) zbývajících 33 týdnů buď £ nebo 90% vaší průměrné týdenní hrubé mzdy (obdržíte částku, která činí méně). Mateřský příspěvek - Maternity Allowance pokud je výdělečně činná a nemá nárok na Statutory Maternity Pay (podnikatelé, ti, co mají nižší příjem, apod.) je vyplácena po maximální periodu 39 týdnů, ve výši  £124,88 nebo 90% z vaší průměrné mzdy (před zdaněním)

18 Pomoc v těhotenství a mateřství II.
Těhotenský příspěvek - Health in Pregnancy Grant (v roce 2011 zrušena) ve 25 týdnu těhotenství na přípravu na porod – 190 liber Univerzální dávka (výjimka někteří migranti s určitým typem pobytu) Podmínkou byla návštěva porodní asistentky nebo lékaře Porodné - Sure start maternity grant testovaný pro nízkopříjmové matky, 500 liber Poukázky Healthy Start - Healthy Start vouchers Které slouží na úhradu mléka, ovoce a zeleniny a vitamínů. Jsou určeny těhotným ženám nebo rodinám s dětmi pod 4 roky, Dle výše příjmu (tj. které pobírají určité příspěvky). Nebo všechny těhotné ženy pod 18 let .

19 Otcovská dovolená - Ordinary Paternity Leave
Jen pro tatínky v zaměstnaneckém poměru za účelem podpory matky či pečovatelky s tím, že otec je plně zapojen do výchovy dítěte Otcovská dovolená se přiděluje extra navíc ke klasické dovolené. 1-2 týdny otcovské dovolené se musejí vybrat pohromadě Nutno vyčerpat do 56 dnů od porodu

20 Dodatečná otcovská dovolená - additional paternity leave
Nově od dubna 2011 26 týdnů v celku Podmínkou je, že se matka vrátí do práce Může se žádat od 20. týdne po porodu do 12 měsíců věku dítěte OTCOVSKÝ PŘÍSPĚVEK – Ordinary Statutory Paternity Pay nebo Additional Statutory Paternity Pay Po dobu otcovské dovolené nebo dodatečné otcovské dovolené - ve výši  £124,88 nebo 90% z vaší průměrné mzdy (před zdaněním)

21 Rodičovská dovolená (Statutory Parental Leave)
Od roku 2003 Soc. právní ochrana proti propuštění Mohou nastoupit ženy i muži v případě porodu i adopce Nastupuje se na ni po ukončení mateřské dovolené Její délka 26 týdnů (tj. dvakrát 13 týdnů) NEPLACENÁ -bez nároku na dávku, může se však pobírat Income Support nebo jsou dávky od zaměstnavatele na základě kolektivních smluv nebo smluvních ujednáni.

22 Další podmínky pro poskytování rodičovské dovolené
Na RD mají rodiče individuální nárok - tzn. každý z rodičů má nárok na 13 týdnů na každé z narozených dětí Podmínka: musí rok před narozením pracovat u jednoho zaměstnavatele RD možno čerpat kdykoli až do 5 let věku dítěte, ale maximálně 4 týdny v roce, min.1 týden - ne méně V jiném případě není plnohodnotná pracovně právní ochrana

23 Přídavky na děti – Child Benefit
Univerzální dávka - v souvislosti se škrty ve veřejné sféře se uvažuje, že dávka bude změněna na dávku testovanou od roku 2013 – (lidé s příjmem nad určitou hranici ročně ji nedostanou); zatím byla výše této dávky od dubna 2011 na 3 roky „zmrazena“ Je určena dětem do 16 let nebo do 20 let, pokud studují Výše dávky: na první dítě 20 liber týdně a na každé další dítě 13 liber.

24 Další možné příspěvky – dávky I
Free part-time early education place (mateřská školka zdarma) Pro děti staré 3 a 4 roky Travel to school (cestování do školy) Pro děti do osmi let cestující do školy dvě a více míle. Pro děti starší alespoň 3 míle. School meals (školní jídla) Oběd zdarma pro děti, jejichž rodiče mají nízký příjem a pobírají určité přídavky School uniform grant (grant na školní uniformu) Pro rodiče s nízkým příjem. Úřady v různých lokalitách však aplikují vlastní pravidla a ne všichni grant nabízejí Education maintenance allowance (příspěvek na výživu) Až do £30 týdně pro děti nad 16 let v dalším vzdělávání a s nízkým příjmem domácnosti + například různé úlevy od poplatků e zdravotnictví, příspěvky na bydlení

25 Další příspěvky – dávky II
Child support maintenance – pomoc s každodenními životními náklady dítěte, hlavně má-li dítě pouze jednoho rodiče. Vypočítává se na míru rodině, může obsahovat i bonusy a prémie v případě, že rodič nastoupí na trh práce. Vyřizuje Child Support Agency: zajišťuje, aby rodiče, kteří žijí odděleně od dětí, na ně finančně přispívali Akce pro osamělé rodiče: New Deal for Lone Parents: od roku 1997 Akce pro mladé lidi

26 Akce pro osamělé rodiče New Deal for Lone Family
Poradenství a pomoc osamělému rodiči, který chce nastoupit do práce Pro rodiče, kteří pobírají podporu příjmu a mají malé děti v předškolním věku Nabízí se jim: podpora zapojení do práce (rekvalifikace): dostanou poradce Podpora umístění dítěte do předškolního zařízení (až 100 GBP na 1 dítě)

27 Daňová politika Vysoká daňová progrese, zdrojem přerozdělování k rodinám Dávky soc. zabezpečení se zdaňují, kromě přídavku na děti a příspěvku na bydlení Zdaňují se jednotlivci, přihlíží se k rodinné situaci V roce 2003 zavedeny nové dávky z daní

28 Dávky z daní I. Dávka z daní dítěti: Child Tax Credit (2003):
Sloučila různé formy podpory pro děti, poskytované dříve do jednoho systému a to jak pro pracující, tak pro nepracující rodiče Dávka z daní pracujícímu - Working Tax Credit: doplněk k nízkým mzdám, bez ohledu na existenci dětí Podpora dětí a rodičů byla oddělena, zatímco podpora všech rodičů dětí byla sjednocena, ať už rodiče pracují nebo ne.

29 Dávky z daní II. Tato oddělená podpora pro děti je důsledkem důrazu na dětská práva , na dětskou individualitu (Child Tax Credit dostanou i rodiče dětí, co nepracují) integrace pracujících a nepracujících rodičů redukuje stigma testovaných dávek a též možnost diskriminace rodičů vzhledem k jejich zaměstnaneckému statusu Reforma měla dva cíle: zmírnit dětskou chudobu a redukovat past chudoby

30 Child Tax Credit Jedná se o cílenou dávku - poskytuje se do příjmové hranice liber nebo u rodičů dětí do 1 roku liber; tj. dosáhne na něj 85-90% rodin je štědřejší než dávky předtím poskytuje se hlavnímu pečovateli o dítě, tedy většinou matce It is a targeted benefit; the level of support depends on means, the number of children in day care (up to two), and the type of childcare used. It can technically cover up to 80 per cent of the costs of childcare, subject to a maximum total subsidy of Ł140 per week for one child and Ł240 for parents with two or more children in registered childcare.

31 Child Tax Credit Maximální částky od dubna 2009: složitý výpočet, podle rodinných okolností Family element až 545 liber/ročně Maximální výměra, je-li v rodině dítě do 1 roku Child element: Na každé dítě liber/ročně Částka může být vyšší při zdravotním postižení dítěte

32 Cíl Working Tax Creditu:
Cíl: Redukce pasti chudoby, finanční ocenění pohybu k placenému zaměstnání a ocenění pohybu směrem nahoru na škále výdělků prvních liber jakéhokoli růstu příjmů se nezapočítává, tzn. příjemci nezaznamenají pokles tax creditu, jakmile jejich příjem roste

33 Working Tax Credit Určen pro osoby s nízkými příjmy + zvláštní pomoc pro osoby Pracující 30 a více hodin týdně Pro zdravotně postižené dospělé i děti Pro osoby starší 50 let Pro neúplné rodiny Tj. skládá se z řady elementů- základního- z titulu nízkých příjmů a s ostatních podle složení rodiny a jejích problémů (může hradit až 70% nákladů na předškolní péči)

34 Family friendly labour market I.
Byla rozšiřována délka mateřské dovolené až na současných 39 týdnů, byly rozšířeny možnosti otců v péči o děti (viz otcovská dovolená a dodatečná otcovská dovolená) Od roku 2003 (podle Employment Act 2002 ) mají rodiče dětí do 6 let (od roku 2009 dokonce do 16 let) právo požádat zaměstnavatele (písemně na formuláři) o flexibilní pracovní dobu: velikost úvazku, rozvržení pracovního času, práce doma a ten je povinen tento požadavek řešit - zaměstnavatel má však právo požadavek zamítnout, pokud jde o střet zájmů s jeho obchodními plány. Od r stejné pracovní podmínky u částečných úvazků jako u práce na plný úvazek

35 Family friendly labour market II.
Řada zaměstnavatelů ve Velké Británii vypomáhá s výdaji na dětskou péči a to formou např.: vyplácením hotovosti na dětskou péči přímým zaplacením péče placením školních výdajů Příspěvek na péči o děti - Childcare Vouchers hlídáním dětí přímo na pracovišti apod.

36 Příspěvek na péči o děti I
Příprava pro zavedení v letech Firma ACCOR Services: elektronické poukázky, firma spolupracuje se státem, jsou i papírové poukázky Childcare Vouchers od roku 2008 Jak to funguje: rodiče se mohou rozhodnout, že až 243 liber měsíčního platu mohou vybrat formou poukázek na péči o děti Úspory na daních a pojištění

37 Příspěvek na péči o děti II
Úspory liber ročně Využití k plné nebo částečné úhradě široké škály služeb Domácí péče(chůvy ,pečovatelky) Předškolní péče (jesle, školky) Péče o starší děti (družiny, prázdninové kluby) Nemusí se hned utratit (je možné si je schovat např. na období prázdnin)

38 Péče o děti Vládní strategie nazvaná Deset let pro péči o děti, volba pro rodiče a nejlepší start pro děti - „Sure Start“ Klíčová témata: volba a flexibilita (sladění: možnost zajištění flexibilní péče o děti) Dostupnost (zařízení péče o děti do 14 let) Kvalita (odborná péče vyškolenými pracovníky)

39 Instituce péče o děti Většina zařízení je soukromých
Poptávka převyšuje nabídku a zvyšuje ceny Těžiště leží na neformální péči (neregistrované chůvy, baby sitting,..) Dvě třetiny dětí do 2 let jsou v péči prarodičů Státní podpora jen pro certifikovaná zařízení Certifikovaná zařízení: Denní jesle, dětská centra, školky, registrované vychovatelky, školní kluby,… V současnosti probíhá „two year pilot“ - jde o 12,5 hodin bezplatné péče týdně pro děti ve věku dvou let Děti od 3 let mají nárok na 15 hodin bezplatné péče týdně V rámci Working Tax Credit je možno krýt až 80% nákladů na péči o děti v certifikovaných zařízeních (Extra Tax Credit), ale rodiče musí pracovat alespoň 16 hodin týdně

40 Shrnutí Implicitní RP Směr vývoje sleduje evropské priority: rovnost pohlaví, pobídky pro otce, uznání variability rodinných forem Tendence k vylepšení konstrukce dávek Pobídky k participaci na trhu práce, ne závislost na dávkách : nástroje pomoci pro nízkopříjmové rodiny

41 Zdroje Povinná literatura: MUNKOVÁ, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005, (kap. IV. – VIII.), s Single –Ruschton, W.: Plodnost v Anglii a Walesu-Nečekané souvislosti rodinné politiky? In Demografie, ročník 51, číslo 4, 2009, str. 258 – 264 Doporučená literatura: Daly, M.: Shifts in Family Policy in the UK under New Labour In Journal of European Social Policy, Vol 20(5) Milner, S.: „Choice“ and „Flexibility“ in reconciling work and family: towards a convergence in Policy discource on work and family in France and the UK? In Policy and Politics, Vol 38, No 1, 2010, str Internetové stránky Adviceguide - Portál pro Čechy a Slováky v Anglii - www. lochneska.cz


Stáhnout ppt "Rodinná politika ve Velké Británii"

Podobné prezentace


Reklamy Google