Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní systém vzdělávání Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní systém vzdělávání Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s."— Transkript prezentace:

1 Komplexní systém vzdělávání Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Franclin Benjamin „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“ Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

2 Evropský sociální fond
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období činí 3,8 mld. EUR Základní programy Evropského sociálního fondu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) OP Praha – Adaptabilita (OPPA) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ( OPLZZ)
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech Operační program vymezuje osm prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti

4 Vzdělávací projekt v NsP CL
Název projektu: Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Stručný obsah projektu: prostřednictvím komplexních a koncepčních vzdělávacích aktivit působit pozitivně na zdravotnický personál nelékařských oborů a vybrané skupiny podpůrných provozů Nemocnice V souhrnu sahají koncipované vzdělávací aktivity od zdokonalení nejrůznějších léčebných procesů a odborných zdravotnických znalostí, přes kurzy komunikačních a manažerských dovedností až po přípravu vlastních interních školitelů. Komplex kurzů je rozdělen podle cílových skupin, pro které jsou jednotlivé vzdělávací akce připravovány. Realizační tým projektu: Lenka Caklová – hlavní sestra Mgr.Simmerová Pavlína – vedoucí oddělení Řízení lidských zdrojů Mgr.Dana Šperlíková – vedoucí fyzioterapeut

5 Vzdělávací projekt v NsP CL
Cíle projektu: zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, posílení udržitelnosti pracovních míst, motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání, rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů. Doba trvání projektu: říjen 2010 – září 2012 Získaná finanční částka: ,00 Dodavatel vzdělávacích služeb HARTMANN-RICO a.s. ( HARTMANN Akademie)

6 Vzdělávací projekt v NsP CL
Harmonogram projektu: Říjen, listopad 2010 – výběr dodavatele vzdělávacích služeb, výběr dodávky pro PC sestavy na školení v e-learning Prosinec 2010 – srpen 2012 – Vzdělávání ve zdravotnických programech, v manažerských programech a e-learning Požadavky na účastníky vzdělávání: Podepsání Dohody o účasti projektu Sledování informací na webových stránkách nemocnice Účastnit se vzdělávacích aktivit Vzdělávání se bude konat v pracovní době a v docházce bude uvedeno školení Občerstvení a nocleh v případě vícedenního školení zajištěno a plně hrazeno Klíčové aktivity: Vzdělávání ve zdravotnických programech Vzdělávání v manažerských programech Elarning

7 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s trendy v ošetřování tracheostomatu, se sortimentem tracheostomických kanyl a pomůcek, s plánem ošetřování tracheostomovaných pacientů 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Hygiena operačních sálů, nebezpečí nozokomiálních nákaz Cílem kurzu je seznámit účastníky s moderními hygienickými postupy na operačních sálech, s nebezpečím a prevencí nozokomiálních nákaz

8 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Guidellines 2005 – nové poznatky v předlékařské první pomoci Cílem kurzu je získat nové poznatky a ucelený přehled změn v předlékařské první pomoci, nové metody a trendy, praktický nácvik 72 účastníků 5 skupin 2 dny školení v NsP Péče o kůži, defekty, chronické rány a jejich léčba Cílem kurzu je získat přehled léčby chronických ran a dekubitů, význam prevence, přehled prostředků a pomůcek, diagnostiky, komplikací. Dále seznámit účastníky s moderními metodami hojení ran 3 skupiny 1 den školení v NsP

9 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Nemocní se stomiemi na trávicím a močovém traktu Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu, s přehledem komplikací a jejich možném řešení, využitím pomůcek 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Příprava školitelů a realizace školení Cílem programu je vyškolit zaměstnance určené pro oblast vzdělávání dospělých, předávání znalostí a zkušeností v odborné oblasti jejich působení. 12 účastníků 1 skupiny 3 dny školení v NsP

10 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Základní kurz bazální stimulace – podle konceptu Institutu Bazální stimulace Cílem je získat odborné a praktické znalosti konceptu Bazální stimulace Nástavbový kurz bazální stimulace – podle konceptu Institutu Bazální stimulace Cílem je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků vzdělávání, které získali v základním kurzu konceptu Bazální stimulace. 60 účastníků 4 skupiny 5 dnů školení v NsP

11 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Problematika paliativní péče u chronicky nemocných Cílem programu je naučit účastníky nové trendy v paliativní medicíně a léčbě bolesti, zmírnit bolest a fyzická i duševní strádání, udržet kvalitu života, zvládnout komunikaci s umírajícím. 60 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Výživa a její vliv na zdraví člověka Cílem kurzu je naučit se možnosti ovlivnění zdravotního stavu nemocného pomocí speciálních výživových režimů s ohledem na kvantitu a kvalitu stravy . 20 účastníků 1 skupiny

12 Klíčové aktivity – zdravotnické programy
Komunikační dovednosti pro nižší zdravotnický personál, asistence pacientovi, hygiena a sterilizace Cílem kurzu je naučit cílovou skupinu komunikačním dovednostem s pacienty a jejich rodinou a předcházet tak stížnostem na chování a jednání personálu. Dále orientovat se v asistenci částečně nebo úplně imobilních pacientů, jak realizovat dopomoc při chůzi, na vozíku a na lůžku. Bude obsahovat základní hygienická pravidla, nebezpečí přenosu nákaz, praktické rady dodržování hygieny v kontaktu s pacienty. 60 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP

13 Klíčové aktivity – elektronické vzdělávání
Interaktivní elektronický kurz s tématem bazální stimulace Kurz bude obsahovat základní informace týkající se konceptu bazální stimulace, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice Interaktivní elektronický kurz s tématem hojení ran Kurz bude obsahovat základní informace týkající se hojení ran, stavbu kůže, péči o kůži, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice Interaktivní elektronický kurz s tématem kompresivní terapie Kurz bude obsahovat základní informace týkající se kompresivní terapie, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice 150 účastníků

14 Klíčové aktivity – manažerské programy
Manažerské vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností a vyjednávání - vrchní sestry Kurz bude obsahovat znalosti a trénink komunikačních dovedností, poskytování zpětné vazby a kritiky, vedení obtížných rozhovorů s využitím asertivity. Bude se zabývat způsoby vyjednávání, jak přesvědčit partnera při jednání a vedením rozhovoru s externími partnery a institucemi. . 20 účastníků 1 skupina 2 dny školení mimo NsP Právní problematika – práva a povinnosti pacientů a zdravotnického personálu - vrchní sestry Cílem kurzu je získat právní povědomí a orientaci v právních předpisech, právech pacientů a zdravotníků a ostatních zákonech ovlivňujících pracovní proces 1 den školení v NsP

15 Klíčové aktivity – manažerské programy
Budování organizační kultury nemocnice, vztahů na pracovišti, vzájemných vazeb v pracovním procesu - vrchní sestry Kurz bude obsahovat motivaci k budování firemní kultury, vliv jednotlivce a týmu na budování zdravotnického zařízení, prvky týmové spolupráce, pojem interní zákazník, vazby interních zákazníků. Dále se zaměří na poskytování kritické zpětné vazby, druhy kritiky, vznik konfliktních situací, manipulativního jednání, umění argumentace, zvládání stížností. 20 účastníků 1 skupina 1 dny školení mimo NsP

16 Klíčové aktivity – manažerské programy
Manažerské vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, řešení problémových a konfliktních situací - staniční sestry Kurz bude obsahovat znalosti a trénink asertivního jednání, naučí účastníky poskytovat pozitivní a negativní zpětnou vazbu při jednání a hodnocení zaměstnanců, umět vytknout nekvalitní pracovní výkon, naučí řešit problémové a konfliktní situace v pracovní praxi. 24 účastníků 2 skupiny 2 dny školení mimo NsP Právní problematika – práva a povinnosti pacientů a zdravotnického personálu - staniční sestry Cílem kurzu je získat právní povědomí a orientaci v právních předpisech, právech pacientů a zdravotníků a ostatních zákonech ovlivňujících pracovní proces 1 den školení v NsP

17 Klíčové aktivity – manažerské programy
Strategické přístupy k řízení lidských zdrojů – vedoucí pracovníci Kurz bude obsahovat strategický přístup k řízení lidských zdrojů e vazbě na současné prostředí, klíčové faktory výkonu, úspěšnosti organizace, kompetence manažera a jeho vliv na výkon zaměstnanců 16 účastníků 1 skupina 2 dny školení mimo NsP Time management - vedoucí pracovníci Kurz bude obsahovat základy managementu času, praktické rady k řešení priorit v průběhu pracovního dne, zloděje času a jak jim předcházet, plánování a řízení času, možnosti delegování

18 Klíčové aktivity – manažerské programy
Vykazování zdravotní péče - zdravotníci, THP pracovníci Absolvováním tohoto kurzu se účastníci seznámí s klasifikací zdravotní péče a DRG jako nástrojem řízení 30 účastníků 1 skupina 1 den školení v NsP Audit ve zdravotnictví -zdravotníci, THP pracovníci Kurz bude obsahovat principy a cíle interního auditu ve zdravotnickém zařízení, fáze interního auditu, význam práce auditora, směrnice k internímu auditu

19 Rovné příležitosti V rámci programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny hlediska věk pohlaví,etnika,zdravotního postižení V našem projektu se týká především oblasti: jednotlivých věkových skupin, dostupností pro všechny účastníky a účastnice - je řešeno rozsahem projektu, dostatečným množstvím míst v kurzech a především dlouhodobou koncepční prací nad zaměřením projektu, vstřícného přístupu k potřebám tzv. specifických věkových skupin zařazení e-learningových kurzů, které svou časovou pružností umožňují skloubit zaměstnání, vzdělávání i rodinný život.

20 Udržitelný rozvoj Principy udržitelného rozvoje vychází z Lisabonské strategie a ze Strategických obecných zásad Společenství, jako součást hlavních priorit Je třeba zohledňovat udržitelný rozvoj v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby Zvláštní důraz je kladen na posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem. V našem projektu bude udržitelný rozvoj podpořen těmito aktivitami: ekologické třídění odpadu veškerý materiál pořízený v rámci projektu bude využíván s maximální ohledem na úspornost zamezení nadbytečné spotřeby vody

21 Závěrem Těšíme se spolupráci Dotazy na:
Mgr.Pavlína Simmerová – tel. 4035 Mgr.Dana Šperlíková – tel. 4652 Lenka Caklová – tel. 4005


Stáhnout ppt "Komplexní systém vzdělávání Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google