Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní."— Transkript prezentace:

1 Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Franclin Benjamin „Investice do vědění nesou nejvyšší úrok.“

2 Evropský sociální fond Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů. Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR Základní programy Evropského sociálního fondu : –OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) –OP Praha – Adaptabilita (OPPA)OP Praha – Adaptabilita (OPPA) –OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

3 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost ( OPLZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech Operační program vymezuje osm prioritních os, které pokrývají problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti

4 Vzdělávací projekt v NsP CL Název projektu: –Komplexní systém vzdělávání v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Stručný obsah projektu: –prostřednictvím komplexních a koncepčních vzdělávacích aktivit působit pozitivně na zdravotnický personál nelékařských oborů a vybrané skupiny podpůrných provozů Nemocnice –V souhrnu sahají koncipované vzdělávací aktivity od zdokonalení nejrůznějších léčebných procesů a odborných zdravotnických znalostí, přes kurzy komunikačních a manažerských dovedností až po přípravu vlastních interních školitelů. –Komplex kurzů je rozdělen podle cílových skupin, pro které jsou jednotlivé vzdělávací akce připravovány. Realizační tým projektu: –Lenka Caklová – hlavní sestra –Mgr.Simmerová Pavlína – vedoucí oddělení Řízení lidských zdrojů –Mgr.Dana Šperlíková – vedoucí fyzioterapeut

5 Vzdělávací projekt v NsP CL Cíle projektu: –zvýšení kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců, –posílení udržitelnosti pracovních míst, –motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání, –rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů. Doba trvání projektu: –říjen 2010 – září 2012 Získaná finanční částka: 4 404 515,00 Dodavatel vzdělávacích služeb –HARTMANN-RICO a.s. ( HARTMANN Akademie)

6 Vzdělávací projekt v NsP CL Harmonogram projektu: –Říjen, listopad 2010 – výběr dodavatele vzdělávacích služeb, výběr dodávky pro PC sestavy na školení v e-learning –Prosinec 2010 – srpen 2012 – Vzdělávání ve zdravotnických programech, v manažerských programech a e-learning Požadavky na účastníky vzdělávání: –Podepsání Dohody o účasti projektu –Sledování informací na webových stránkách nemocnice www.nemcl.czwww.nemcl.cz –Účastnit se vzdělávacích aktivit –Vzdělávání se bude konat v pracovní době a v docházce bude uvedeno školení –Občerstvení a nocleh v případě vícedenního školení zajištěno a plně hrazeno Klíčové aktivity: –Vzdělávání ve zdravotnických programech –Vzdělávání v manažerských programech –Elarning

7 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Ošetřovatelská péče o tracheostomované pacienty –Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s trendy v ošetřování tracheostomatu, se sortimentem tracheostomických kanyl a pomůcek, s plánem ošetřování tracheostomovaných pacientů 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Hygiena operačních sálů, nebezpečí nozokomiálních nákaz – Cílem kurzu je seznámit účastníky s moderními hygienickými postupy na operačních sálech, s nebezpečím a prevencí nozokomiálních nákaz 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP

8 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Guidellines 2005 – nové poznatky v předlékařské první pomoci – Cílem kurzu je získat nové poznatky a ucelený přehled změn v předlékařské první pomoci, nové metody a trendy, praktický nácvik 72 účastníků 5 skupin 2 dny školení v NsP Péče o kůži, defekty, chronické rány a jejich léčba –Cílem kurzu je získat přehled léčby chronických ran a dekubitů, význam prevence, přehled prostředků a pomůcek, diagnostiky, komplikací. Dále seznámit účastníky s moderními metodami hojení ran 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP

9 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Nemocní se stomiemi na trávicím a močovém traktu – Cílem vzdělávání je seznámit účastníky s komplexní ošetřovatelskou péčí o nemocné se stomiemi na trávicím a močovém traktu, s přehledem komplikací a jejich možném řešení, využitím pomůcek 72 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Příprava školitelů a realizace školení –Cílem programu je vyškolit zaměstnance určené pro oblast vzdělávání dospělých, předávání znalostí a zkušeností v odborné oblasti jejich působení. 12 účastníků 1 skupiny 3 dny školení v NsP

10 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Základní kurz bazální stimulace – podle konceptu Institutu Bazální stimulace –Cílem je získat odborné a praktické znalosti konceptu Bazální stimulace Nástavbový kurz bazální stimulace – podle konceptu Institutu Bazální stimulace – Cílem je rozšířit znalosti a dovednosti účastníků vzdělávání, které získali v základním kurzu konceptu Bazální stimulace. 60 účastníků 4 skupiny 5 dnů školení v NsP

11 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Problematika paliativní péče u chronicky nemocných –Cílem programu je naučit účastníky nové trendy v paliativní medicíně a léčbě bolesti, zmírnit bolest a fyzická i duševní strádání, udržet kvalitu života, zvládnout komunikaci s umírajícím. 60 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP Výživa a její vliv na zdraví člověka – Cílem kurzu je naučit se možnosti ovlivnění zdravotního stavu nemocného pomocí speciálních výživových režimů s ohledem na kvantitu a kvalitu stravy. 20 účastníků 1 skupiny 1 den školení v NsP

12 Klíčové aktivity – zdravotnické programy Komunikační dovednosti pro nižší zdravotnický personál, asistence pacientovi, hygiena a sterilizace – Cílem kurzu je naučit cílovou skupinu komunikačním dovednostem s pacienty a jejich rodinou a předcházet tak stížnostem na chování a jednání personálu. Dále orientovat se v asistenci částečně nebo úplně imobilních pacientů, jak realizovat dopomoc při chůzi, na vozíku a na lůžku. Bude obsahovat základní hygienická pravidla, nebezpečí přenosu nákaz, praktické rady dodržování hygieny v kontaktu s pacienty. 60 účastníků 3 skupiny 1 den školení v NsP

13 Klíčové aktivity – elektronické vzdělávání Interaktivní elektronický kurz s tématem bazální stimulace –Kurz bude obsahovat základní informace týkající se konceptu bazální stimulace, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice Interaktivní elektronický kurz s tématem hojení ran –Kurz bude obsahovat základní informace týkající se hojení ran, stavbu kůže, péči o kůži, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice Interaktivní elektronický kurz s tématem kompresivní terapie – Kurz bude obsahovat základní informace týkající se kompresivní terapie, aby absolventi tohoto kurzu získali základní informace o dané problematice 150 účastníků

14 Klíčové aktivity – manažerské programy Manažerské vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností a vyjednávání - vrchní sestry –Kurz bude obsahovat znalosti a trénink komunikačních dovedností, poskytování zpětné vazby a kritiky, vedení obtížných rozhovorů s využitím asertivity. Bude se zabývat způsoby vyjednávání, jak přesvědčit partnera při jednání a vedením rozhovoru s externími partnery a institucemi.. 20 účastníků 1 skupina 2 dny školení mimo NsP Právní problematika – práva a povinnosti pacientů a zdravotnického personálu - vrchní sestry – Cílem kurzu je získat právní povědomí a orientaci v právních předpisech, právech pacientů a zdravotníků a ostatních zákonech ovlivňujících pracovní proces 20 účastníků 1 skupina 1 den školení v NsP

15 Klíčové aktivity – manažerské programy Budování organizační kultury nemocnice, vztahů na pracovišti, vzájemných vazeb v pracovním procesu - vrchní sestry – Kurz bude obsahovat motivaci k budování firemní kultury, vliv jednotlivce a týmu na budování zdravotnického zařízení, prvky týmové spolupráce, pojem interní zákazník, vazby interních zákazníků. Dále se zaměří na poskytování kritické zpětné vazby, druhy kritiky, vznik konfliktních situací, manipulativního jednání, umění argumentace, zvládání stížností. 20 účastníků 1 skupina 1 dny školení mimo NsP

16 Klíčové aktivity – manažerské programy Manažerské vzdělávání v oblasti komunikačních dovedností, řešení problémových a konfliktních situací - staniční sestry – Kurz bude obsahovat znalosti a trénink asertivního jednání, naučí účastníky poskytovat pozitivní a negativní zpětnou vazbu při jednání a hodnocení zaměstnanců, umět vytknout nekvalitní pracovní výkon, naučí řešit problémové a konfliktní situace v pracovní praxi. 24 účastníků 2 skupiny 2 dny školení mimo NsP Právní problematika – práva a povinnosti pacientů a zdravotnického personálu - staniční sestry –Cílem kurzu je získat právní povědomí a orientaci v právních předpisech, právech pacientů a zdravotníků a ostatních zákonech ovlivňujících pracovní proces 24 účastníků 2 skupiny 1 den školení v NsP

17 Klíčové aktivity – manažerské programy Strategické přístupy k řízení lidských zdrojů – vedoucí pracovníci –Kurz bude obsahovat strategický přístup k řízení lidských zdrojů e vazbě na současné prostředí, klíčové faktory výkonu, úspěšnosti organizace, kompetence manažera a jeho vliv na výkon zaměstnanců 16 účastníků 1 skupina 2 dny školení mimo NsP Time management - vedoucí pracovníci –Kurz bude obsahovat základy managementu času, praktické rady k řešení priorit v průběhu pracovního dne, zloděje času a jak jim předcházet, plánování a řízení času, možnosti delegování 16 účastníků 1 skupina 2 dny školení mimo NsP

18 Klíčové aktivity – manažerské programy Vykazování zdravotní péče - zdravotníci, THP pracovníci –Absolvováním tohoto kurzu se účastníci seznámí s klasifikací zdravotní péče a DRG jako nástrojem řízení 30 účastníků 1 skupina 1 den školení v NsP Audit ve zdravotnictví -zdravotníci, THP pracovníci –Kurz bude obsahovat principy a cíle interního auditu ve zdravotnickém zařízení, fáze interního auditu, význam práce auditora, směrnice k internímu auditu 30 účastníků 1 skupina 1 den školení v NsP

19 Rovné příležitosti V rámci programování, řízení, monitorování a evaluaci bude brán zřetel na rovné příležitosti a rovné zacházení pro všechny hlediska věk pohlaví,etnika,zdravotního postižení V našem projektu se týká především oblasti: – jednotlivých věkových skupin, –dostupností pro všechny účastníky a účastnice - je řešeno rozsahem projektu, dostatečným množstvím míst v kurzech a především dlouhodobou koncepční prací nad zaměřením projektu, –vstřícného přístupu k potřebám tzv. specifických věkových skupin –zařazení e-learningových kurzů, které svou časovou pružností umožňují skloubit zaměstnání, vzdělávání i rodinný život.

20 Udržitelný rozvoj Principy udržitelného rozvoje vychází z Lisabonské strategie a ze Strategických obecných zásad Společenství, 2007-201317 jako součást hlavních priorit Je třeba zohledňovat udržitelný rozvoj v oblasti rozvoje ekonomiky, životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu, zdraví obyvatelstva, vzdělávání, zaměstnanosti i sociálního začleňování. Udržitelný rozvoj je založen na hledání kompromisů mezi aktuálními potřebami a možnostmi budoucích generací uspokojit jejich vlastní potřeby Zvláštní důraz je kladen na posílení součinnosti mezi ochranou životního prostředí a hospodářským růstem. V našem projektu bude udržitelný rozvoj podpořen těmito aktivitami : –ekologické třídění odpadu –veškerý materiál pořízený v rámci projektu bude využíván s maximální ohledem na úspornost –zamezení nadbytečné spotřeby vody

21 Závěrem Těšíme se spolupráci Dotazy na: –Mgr.Pavlína Simmerová – tel. 4035 –Mgr.Dana Šperlíková – tel. 4652 –Lenka Caklová – tel. 4005


Stáhnout ppt "Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR Komplexní."

Podobné prezentace


Reklamy Google